V súvislosti a vyhlásením mimoriadnej situácie týkajúcej sa ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydáva Krízový štáb obce Miloslavov  ďaľšie opatrenia smerujúce k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov. Opatrenia sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení, o vzájomnú ohľaduplnosť a spoluprácu.

Zasadnutie_KS_23032020

Sumár opatrení zo zasadnutia Krízového štábu obce Miloslavov dňa 23.3.2020

Krízový štáb obce Miloslavov konštatoval, že boli splnené alebo sa priebežne plnia všetky úlohy uložené v predchádzajúcich opatreniach.

Obec Miloslavov bude priebežne vyhodnocovať situáciu spojenú s prevádzkou zberného dvora v obci s prihliadnutím na ďalšie rozhodnutia Hlavného hygienika SR, Úradu vlády SR a Ústredného krízového štábu.

Obec Miloslavov preverila možnosť mimoriadnych vývozov BIO odpadu spoločnosťou Marius Pedersen a.s. Podľa vyjadrenia, spoločnosť v súčasnej dobe nedisponuje potrebnými kapacitami na vývoz akéhokoľvek odpadu nad rámec zmluvne dohodnutých odberov.

Obec Miloslavov bude naďalej zabezpečovať priebežne hygienické a ochranné prostriedky.

Obec Miloslavov zabezpečila pre seniorov nad 65 rokov ochranné prostriedky (rúška), ktoré bude postupne distribuovať v balíčkoch s návodom na použitie a stručnými odporúčaniami ochrany zdravia.

Obec Miloslavov bude naďalej potreby a požiadaviek zabezpečovať distribúciu základných potravín a hygienických potrieb pre prestárle osoby, osoby žijúce samostatne v domácnosti a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Obec Miloslavov bude naďalej zabezpečovať distribúciu nálepiek na nádoby na komunálny odpad a vriec na separovanie plastov.

Obec Miloslavov zabezpečí distribúciu propagačných materiálov prevencie ochrany proti vírusovým ochoreniam na verejne prístupné miesta, najmä na zastávky SAD a železničnej prepravy.