V súvislosti a vyhlásením mimoriadnej situácie týkajúcej sa ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydáva Krízový štáb obce Miloslavov  ďalšie opatrenia smerujúce k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov. Opatrenia sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení, o vzájomnú ohľaduplnosť a spoluprácu.

Zasadnutie_KS_24032020

Sumár opatrení zo zasadnutia Krízového štábu obce Miloslavov dňa 24. 3. 2020

Krízový štáb obce Miloslavov konštatoval, že boli splnené alebo sa priebežne plnia všetky úlohy uložené v predchádzajúcich opatreniach.

Krízový štáb obce Miloslavov berie na vedomie opatrenia Ústredného krízového štábu SR a Úradu vlády SR zo dňa 24. 3. 2020 (sumár opatrení tvorí prílohu záznamu zo zasadnutia KŠ) a vydáva v pôsobnosti obce Miloslavov nasledovné opatrenia:

V súvislosti s nakladaním s komunálnym odpadom žiada vlastníkov, správcov a majiteľov nádob určených na zber odpadu, aby prijali dostupné opatrenia na zamedzenie neoprávneného nakladania s odpadmi. V nadväznosti na usmernenie ÚVZ SR odporúča likvidovať použité rúška a vreckovky z domácností ako bežný komunálny odpad v zmysle platnej legislatívy a upovedomuje verejnosť, aby tento odpad nevhadzovala do nádob určených na separáciu odpadu (papier).

Obec zabezpečí  dezinfekciu všetkých strojov, pracovného náradia a motorových vozidiel v jej správe.

Obec nebude ukladať sankcie za nepokosené pozemky vlastníkom, ktorí obdržali výzvu na úpravu pozemkov. Zároveň odkladá povinnosť vlastníkom upraviť pozemok až do odvolania.

Odporúča všetkým vlastníkom fungujúcich prevádzok v pôsobnosti obce Miloslavov (potraviny, výdajne stravy, a pod.) v nedeľu nevykonávať obchodnú činnosť z dôvodu oddychu personálu a vykonania sanitárneho dňa. Odporúčací charakter opatrenia platí do doby prijatia konkrétneho opatrenia Hlavným hygienikom Slovenskej republiky.

Obec odporúča dôchodcom na základe výzvy Úradu vlády SR, aby verejnú dopravu využívali iba v nevyhnutných prípadoch a v minimálnej miere. Zároveň odporúča dôchodcom vychádzať z miesta bydliska len v nevyhnutných prípadoch.

Obec odporúča všetkým občanom, ktorí sa pohybujú v obci mimo miesta svojho bydliska od    24. 3. 2020 nosiť ochranné hygienické pomôcky (rúška). Odporúčací charakter opatrenia platí do doby prijatia konkrétneho opatrenia Hlavným hygienikom Slovenskej republiky.

Obec odporúča všetkým občanom aby pri nákupoch a využívaní služieb dodržiavali minimálne dvojmetrové odstupy.

Obec vydáva pokyn všetkým vedúcim zamestnancom v pôsobnosti obce vykonávať kontrolu telesnej teploty všetkých zamestnancov pri nástupe do zamestnania.

Obec  predlžuje od utorka 24. 3. 2020  zákaz usporadúvať v jej pôsobnosti všetky kultúrne, spoločenské a športové podujatia, vrátane tréningových procesov športových oddielov. Zákaz sa vzťahuje aj na využívanie športovísk a hracích prvkov až do odvolania.