V súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky  a v súvislosti s aktuálne vydanými platnými predpismi zasadal dňa 25. 11. 2021  Krízový štáb obce Miloslavov.

Zaznam_zo_zasadnutia_KS_25112021

Zo zasadnutia KŠ dňa 25. 11. 2021

Krízový štáb konštatuje, že boli splnené alebo sa priebežne plnia všetky predchádzajúce uložené úlohy. Z dôvody prijatých opatrení zasadá krízový štáb online cestou elektronickej komunikácie.

Krízový štáb obce Miloslavov berie na vedomie aktuálne platné uznesenia vlády SR a vyhlášky ÚVZ SR

vyhlaska_261_hromadne_podujatia
vyhlaska_262_prekrytie_dych_ciest
vyhlaska_263_obmedzenia_prevadzok
vyhlaska_264_vstup_na pracovisko
ZZ_2021_428_20211124_nudzovy_stav

V súvislosti s obmedzením slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 25. 11. 2021 v čase od 05.00 do 20. 00 hod ukladá zabezpečiť pre zamestnancov školy a školských zariadení potvrdenie zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce.

V súvislosti s obmedzením slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 25. 11. 2021 v čase od 05.00 do 01. 00 hod nasledujúceho dňa ukladá  zabezpečiť pre zamestnancov okrem zamestnancov školy a školských zariadení, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce vykonávať túto ako prácu z domácností, potvrdenie zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce a cestu späť.

Ponecháva Obecný úrad v Miloslavove otvorený v stránkových hodinách pre účely vykonávania úkonov, ktoré nemôžu byť vykonané zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie. Pre úkony, ktoré môžu byť vykonané zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie je potrebné kontaktovať jednotlivé referáty:

Referát evidencie obyvateľstva:   0917 344 632      viktoria.uhrinova@miloslavov.sk
Referát poplatkov za odpady:       0907 711 830      maria.minarikova@miloslavov.sk

Na prihlásenie k trvalému, prípadne prechodnému pobytu naskenujte:

  • list vlastníctva so zapísanou stavbou do ktorej sa prihlasujete;
  • občianske preukazy z obidvoch strán;
  • deti do 15 rokov rodné listy;
  • ak nemáte zapísaný titul a máte ho udelený, tak aj diplom – musí byť vidieť číslo;
  • do mailu uveďte, národnosť, stav (slobodný, ženatý, ovdovelý, …) a najvyššie ukončené vzdelanie – informácie dôležité do štatistického hlásenia
    Pošlite na: viktoria.uhrinova@miloslavov.sk  do emailu uveďte aj telefonický kontakt.

Po spracovaní Vás budeme kontaktovať a dohodneme si čas podpísania tlačív (ktorý bude určený po otvorení obecného úradu pre verejnosť).

Prihlasovanie na vývoz odpadov
mailom na: maria.minarikova@miloslavov.sk
Do mailu uveďte telefonický kontakt, priložte vyplnenú prihlášku, ktorú nájdete na   https://www.miloslavov.sk/sluzby-v-obci/#nakladanie-s-odpadmi   a naskenovaný občiansky preukaz.  Po spracovaní Vás budeme kontaktovať a dohodneme si čas prevzatia nádoby.  Akceptovaná bude iba platba prevodom.

Prevádzka stavebného úradu a referátu pre životné prostredie Obce Miloslavov
Stránkové hodiny stavebného úradu a referátu pre životné prostredie Obce Miloslavov ostávajú nezmenené.

Pre verejnosť bude stavebný úrad prístupný aj na emailovej a telefonickej komunikácií. Všetky stavebné konania s požiadavkou osobnej účasti dotknutých osôb je možné si vopred dohodnúť s kompetentným zamestnancom stavebného úradu. Stavebný úrad bude dotknuté osoby kontaktovať a agendu je možné vybaviť aj v rokovacej miestnosti obecného úradu za dodržania aktuálnych hygienických opatrení.

Kontakty na stavebný úrad:
Ing. Oľga Radianska, arch.     0907 711 843            olga.radianska@miloslavov.sk
Ing. Katarína Kovalčíková      0918 518 171            katarina.kovalcikova@miloslavov.sk
Ing. Danica Meršaková           0905 724 185            danica.mersakova@miloslavov.sk
Ing. Oľga Rajniaková              0918 666 287            olga.rajniakova@miloslavov.sk

Ing. Mária Uhlířová                 0918 723 441            maria.ulirova@miloslavov.sk

Kontakty na referát projekty obce životného prostredia:
Ing. Mária Boháčová              0917 700 524             maria.bohacova@miloslavov.sk

Uzatvára všetky športoviská v pôsobnosti obce Miloslavov pre kolektívne športy vrátane ich servisných priestorov a zázemia.

Uzatvára všetky detské ihriská v pôsobnosti obce Miloslavov.

Ponecháva zberný dvor v obci Miloslavov otvorený v prevádzkových hodinách v režime „OTP“ za dodržania príslušných pandemických opatrení. Vstup a výstup na zberný dvor bude regulovaný a kontrolovaný zamestnancami.

Ponecháva Poštu Partner otvorenú v prevádzkových hodinách v režime „OTP“ za dodržania príslušných pandemických opatrení.

Nariaďuje všetkým osobám vrátane zamestnancov vo všetkých priestoroch interiérov budov v pôsobnosti obce Miloslavov, prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) v zmysle aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR.

Uzatvára knižnicu v Komunitnom centre Miloslavov a zároveň prerušuje činnosť všetkých krúžkov, záujmových spoločenských činností a pod., v interiéroch budov v pôsobnosti obce Miloslavov.

Nariaďuje sa všetkým vedúcim zamestnancom obce Miloslavov na pracovisku a v iných priestoroch zamestnávateľa podmieňovať vstup na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa len zamestnancovi v režime „OTP“. Za  týmto účelom vykonávajú vedúci zamestnanci pravidelné kontroly tak, aby bola splnená podmienka vstupu len zamestnanca v režime „OTP“.

Nariaďuje vykonávať pravidelnú dezinfekciu interiérov budov v pôsobnosti obce Miloslavov a pravidelnú dezinfekciu zastávok autobusovej a železničnej prepravy.

Nariaďuje primerane uplatňovať v pôsobnosti obce Miloslavov všetky aktuálne platné opatrenia.