V súvislosti a vyhlásením mimoriadnej situácie týkajúcej sa ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydáva Krízový štáb obce Miloslavov  ďaľšie opatrenia smerujúce k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov. Opatrenia sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení, o vzájomnú ohľaduplnosť a spoluprácu.

Zasadnutie_KS_27032020

Sumár opatrení zo zasadnutia Krízového štábu obce Miloslavov dňa 27. 3. 2020

Krízový štáb konštatuje, že boli splnené alebo sa priebežne plnia všetky predchádzajúce uložené úlohy.

Krízový štáb obce Miloslavov berie na vedomie opatrenia ÚVZ SR č. OLP/2775/2020 zo dňa 24. 3. 2020, OLP/2733/2020 zo dňa 24. 3. 2020, OLP/2732/2020 zo dňa 24. 3. 2020, OLP/2731/2020 zo dňa 23. 3. 2020.

V súvislosti s opatrením ÚVZ SR sa od utorka 24. 3. 2020 zakazuje organizovať a usporadúvať všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám  hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v pôsobnosti obce Miloslavov. Opatrenie trvá až do odvolania.

V súvislosti s opatrením ÚVZ SR sa všetkým osobám zakazuje s účinnosťou od 25. 3. 2020 od 00:00 hod. až do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napríklad rúškom, respirátor, šál, šatka atď.)

V súvislosti s opatrením ÚVZ SR sa s účinnosťou od 25. 3. 2020 až do odvolania v pôsobnosti obce Miloslavov nariaďuje každú nedeľu v mesiaci uzatvoriť predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti, predajní potravín na osobitné lekárske účely, lekárni, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok, predajní drogérie, predajní novín a tlačovín, predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií. Zároveň sa nariaďuje každú nedeľu v mesiaci týmto prevádzkam vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov (sanitárny deň).

Obec Miloslavov zriaďuje telefónnu linku pomoci pre ľudí ktorí sú obmedzení opatreniami a potrebujú pomoc pri zabezpečení jedla, potravín alebo liekov + 421 907 711 830.