V súvislosti a vyhlásením mimoriadnej situácie týkajúcej sa ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydáva Krízový štáb obce Miloslavov  ďalšie opatrenia smerujúce k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov. Opatrenia sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení, o vzájomnú ohľaduplnosť a spoluprácu.

Zasadnutie_KS_29052020

Sumár opatrení zo zasadnutia Krízového štábu obce Miloslavov dňa 29. 5. 2020

Krízový štáb konštatuje, že boli splnené alebo sa priebežne plnia všetky predchádzajúce uložené úlohy.

Krízový štáb obce Miloslavov berie na vedomie rozhodnutie MŠVVaŠ SR č. 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22. 5. 2020, usmernenie ÚVZ SR č. OHVBPKV/4246/2020 zo dňa 26. 5. 2020, č. OPPL/2742/95916/2020 zo dňa 27. 5. 2020,  opatrenie ÚVZ SR č. OLP/463/2020 zo dňa 26. 5. 2020, č. OLP/4362/2020 zo dňa 26. 5. 2020, usmernenie MŠVVaŠ SR k organizácií a podmienkam výchovy a vzdelávania základných škôl do konca roku 2019/2020, usmernenie k organizácií a podmienkam výchovy a vzdelávania materských škôl do konca roku 2019/2020.

S účinnosťou od 1. júna 2020 otvára Základnú školu v Miloslavove na účely výchovy a vzdelávania žiakov prvého až piateho ročníka v pracovných dňoch v čase od 07:30 – 16:00 za dodržania opatrení a rozhodnutí relevantných úradov účinných od 1. júna 2020 a to najmä Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Režimové opatrenia prevádzky zabezpečia vedúci zamestnanci.

S účinnosťou od 1. júna 2020 otvára Materskú škôlku v Miloslavove na účely výchovy a vzdelávania žiakov materskej školy v pracovných dňoch v čase od 07:00 – 16:00 za dodržania opatrení a rozhodnutí relevantných úradov účinných od 1. júna 2020 a to najmä Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Režimové opatrenia prevádzky zabezpečia vedúci zamestnanci.

V súlade s opatrením ÚVZ SR nariaďuje prevádzkam v pôsobnosti obce Miloslavov neprekročiť v jednom okamihu koncentráciu zákazníkov jeden na 15 m2 z plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, táto podmienka sa nevzťahuje na deti; táto podmienka taktiež neplatí, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržiavať odstup medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre. Alternatívne táto podmienka taktiež neplatí pre prevádzky verejného stravovania, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržať odstup 2 metre medzi stolmi v zariadení určenými pre zákazníkov.

V súlade s opatrením ÚVZ SR sa nariaďuje prevádzkam verejného stravovania v pôsobnosti obce Miloslavov upraviť otváracie hodiny prevádzok spôsobom predaja mimo donáškovej služby na hodiny od 06:00 hod. do 22:00 hod., to neplatí pre organizovanie hromadných spoločenských akcií v uzavretej spoločnosti, za predpokladu, že je prevádzkovateľovi organizátorom poskytnutý zoznam prítomných osôb, pričom prevádzkovateľ je povinný tento zoznam po uplynutí doby 30 dní zlikvidovať.

Primerane uplatňovať v pôsobnosti obce Miloslavov rozhodnutie MŠVVaŠ SR  č. 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22. 5. 2020, usmernenie ÚVZ SR č. OHVBPKV/4246/2020 zo dňa 26. 5. 2020, č. OPPL/2742/95916/2020 zo dňa 27. 5. 2020,  opatrenie ÚVZ SR č. OLP/463/2020 zo dňa 26. 5. 2020, č. OLP/4362/2020 zo dňa 26. 5. 2020, usmernenie MŠVVaŠ SR k organizácií a podmienkam výchovy a vzdelávania základných škôl do konca roku 2019/2020, usmernenie k organizácií a podmienkam výchovy a vzdelávania materských škôl do konca roku 2019/2020 (opatrenia zverejnené na internetovej stránke obce Miloslavov v sekcií krízový štáb).