V súvislosti a vyhlásením mimoriadnej situácie týkajúcej sa ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydáva Krízový štáb obce Miloslavov  ďaľšie opatrenia smerujúce k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov. Opatrenia sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení, o vzájomnú ohľaduplnosť a spoluprácu.

Zasadnutie_KS_31032020

Sumár opatrení zo zasadnutia Krízového štábu obce Miloslavov dňa 31. 3. 2020

Krízový štáb konštatuje, že boli splnené alebo sa priebežne plnia všetky predchádzajúce uložené úlohy.

Krízový štáb obce Miloslavov berie na vedomie opatrenia ÚVZ SR č. OLP/2778/2020 zo dňa 28. 3. 2020, OLP/2777/2020 zo dňa 29. 3. 2020.

Obec Miloslavov otvára od stredy dňa 1. 4. 2020 Zberný dvor v obci Miloslavov v nasledovných termínoch:
streda:     1. 4. 2020  v čase od 09.00 hod. do 12. 00 hod. a od 13. 00 hod. do 17.00 hod.,
štvrtok:   2. 4. 2020   v čase od 09.00 hod. do 12. 00 hod. a od 13. 00 hod. do 17.00 hod.,
piatok:    3. 4. 2020   v čase od 09.00 hod. do 12. 00 hod. a od 13. 00 hod. do 17.00 hod.,
sobota:   4. 4. 2020    v čase od 09.00 hod. do 12. 00 hod. a od 13. 00 hod. do 17.00 hod.,

Za účelom evidencie pohybu osôb a v zmysle prevádzkového poriadku zberného dvora bude pohyb osôb na zbernom dvore pri príjazde kontrolovaný a zaznamenávaný. Osoby budú do zberného dvora vpúšťané v režimovom opatrení (regulovaný vjazd vozidiel do zberného dvora). Žiadame občanov aby sa riadili pokynmi zamestnancov zberného dvora a pri vstupe poskytli súčinnosť a informácie. Vstup a pobyt v prevádzke zberného dvora bude umožnený len s prekrytím horných dýchacích ciest (rúško, šál, šatka a pod.).

V súvislosti s opatrením ÚVZ SR s účinnosťou od 31. marca 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby v pôsobnosti obce Miloslavov okrem:
1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,
2. predajní drogérie,
3. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík,
4. predajní novín a tlačovín,
5. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
6. prevádzok telekomunikačných operátorov,
7. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
8. prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb,
9. prevádzok internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškových služieb,
10. práčovní a čistiarní odevov,
11. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,
12. pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematória,
13. autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb,
14. služieb slovenskej technickej kontroly a emisnej kontroly,
15. servisov výpočtovej a telekomunikačnej techniky,
16. taxi služieb vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru,
17. advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,
18. prevádzok kľúčových služieb,
19. zberných dvorov,
20. predajní metrového textilu a galantérie,
21. predajní a servisov bicyklov,
22. prevádzok záhradníctva a záhradnej techniky, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2,
23. prevádzok stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farieb lakov, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2.

Zároveň sa s účinnosťou od 31. marca 2020 do odvolania, prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby uvedených vyššie, nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. pre nakupujúcich (klientov) a zamestnancov dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení:
– vstup a pobyt v prevádzke umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
– pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
– v radách nakupujúcich zabezpečiť odstup minimálne 2 metre,
– počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky,
– na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu.

S účinnosťou od 31. marca 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom prevádzok v pôsobnosti obce Miloslavov uvedených v bode 1 a 2 nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až sobota v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.

S účinnosťou od 31. marca 2020 od 6:00 hod. sa do odvolania zakazuje v pôsobnosti obce Miloslavov prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).