V súvislosti a vyhlásením mimoriadnej situácie týkajúcej sa ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydáva Krízový štáb obce Miloslavov  ďalšie opatrenia smerujúce k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov. Opatrenia sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení, o vzájomnú ohľaduplnosť a spoluprácu.

Zasadnutie_KS_05062020

Sumár opatrení zo zasadnutia Krízového štábu obce Miloslavov dňa 5. 6. 2020

Krízový štáb konštatuje, že boli splnené alebo sa priebežne plnia všetky predchádzajúce uložené úlohy.

Krízový štáb obce Miloslavov berie na vedomie opatrenia ÚVZ SR č.: OLP/4591/2020 zo dňa 2. 6. 2020, OLP/4592/2020 zo dňa 2. 6. 2020, OLP/4647/2020 zo dňa 3. 6. 2020, OLP/4593/2020 zo dňa 3. 6. 2020, usmernenie hlavného hygienika SR č. SOPZŠČ/4466/96046/2020 zo dňa 3. 6. 2020.

S účinnosťou od 3. júna 2020 otvára fitness centrum v Kultúrnom dome Miloslavov za dodržania opatrení ÚVZ SR, najmä povinnosť viesť evidenciu návštevníkov a túto po uplyntí doby 30 dni zlikvidovať, zabezpečiť pre návštevníkov dezinfekciu a papierové utierky, hygienické zariadenia musia byť tekutým mydlom a papierovými utierkami, zvýšiť frekvenciu upratovania a dezinfekciu dotykových plôch.

V súlade s opatrením ÚVZ SR nariaďuje prevádzkam v pôsobnosti obce Miloslavov neprekročiť v jednom okamihu koncentráciu zákazníkov jeden na 10 m2 z plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, táto podmienka sa nevzťahuje na deti; táto podmienka taktiež neplatí, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržiavať odstup medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre. Alternatívne táto podmienka taktiež neplatí pre prevádzky verejného stravovania, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržať odstup 2 metre medzi stolmi v zariadení určenými pre zákazníkov. Primerane uplatňovať opatrenia ÚVZ SR.

S účinnosťou od 3. júna 2020 sa zakazuje v pôsobnosti obce Miloslavov všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte osôb nad 100. Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať príslušné opatrenia ÚVZ SR. Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon bohoslužieb, prvého svätého príjmania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášného obradu, vrátane ich civilných verzií, na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a zasadnutia (schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona za dodržania príslušných opatrení ÚVZ SR.

Nariaďuje primerane uplatňovať v pôsobnosti obce Miloslavov opatrenia ÚVZ SR č.: OLP/4591/2020 zo dňa 2. 6. 2020, OLP/4592/2020 zo dňa 2. 6. 2020, OLP/4647/2020 zo dňa 3. 6. 2020, OLP/4593/2020 zo dňa 3. 6. 2020, usmernenie hlavného hygienika SR č. SOPZŠČ/4466/96046/2020 zo dňa 3. 6. 2020 (opatrenia zverejnené na internetovej stránke obce Miloslavov v sekcií krízový štáb).