V súvislosti a vyhlásením mimoriadnej situácie týkajúcej sa ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydáva Krízový štáb obce Miloslavov  ďalšie opatrenia smerujúce k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov. Opatrenia sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení, o vzájomnú ohľaduplnosť a spoluprácu.

Zasadnutie_KS_07052020

Sumár opatrení zo zasadnutia Krízového štábu obce Miloslavov dňa 7. 5. 2020

Krízový štáb konštatuje, že boli splnené alebo sa priebežne plnia všetky predchádzajúce uložené úlohy.

Krízový štáb obce Miloslavov berie na vedomie usmernenie k opatreniu ÚVZ SR zo dňa 23. 4. 2020, opatrenie ÚVZ SR č.: OLP/3353/2020 zo dňa 24. 4. 2020, OLP/3796/2020 zo dňa 5. 5. 2020, OLP/3795/2020 zo dňa 5. 5. 2020.

S účinnosťou od 11. 5. 2020 sa menia otváracie hodiny Pošty Partner v Miloslavove pondelok až streda v čase od 13:00 -19:00 hod a vo štvrtok a v piatok v čase od 8:00 – 11:30 a od 12:00 – 14:30 hod.

Ponechávajú sa naďalej otváracie hodiny Obecného úradu v Miloslave pre vybavovanie stránok nasledovne – podateľňa denne v čase od 08:00 – 09:00 hod., stránkové hodiny úradu – pondelok, streda, štvrtok v čase od 08:00 – 12:00. Pri vybavovaní počas stránkových hodín je potrebné dodržiavať všetky doposiaľ prijaté opatrenia. Zároveň odporúčame občanom menej dôležité veci naďalej zasielať emailom, prípadne poštou.

S účinnosťou od 11. 5. 2020 sa otvára knižnica v Komunitnom centre v utorok od 15:30 – 17:30 hod a vo štrvrtok od 15:30 -17:30 hod za dodržania príslušných bezpečnostných opatrení.