Obec Miloslavov v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen, a.s. zabezpečí zber a prepravu odpadov s obsahom škodlivín pristavením mobilného Eko-skladu na Zbernom Dvore.

Termín zberu sa uskutoční dňa 28.9.2022  v čase od 13,00 hod. do 17,00 hod.

Zbiera sa:

  • 20 01 05 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo obaly kontaminované nebezpečnými látkami – t.j. prázdne obaly prípadne so stopovým množstvom nebezpečnej látky
  • 20 01 13 rozpúšťadlá – t.j. riedidlá
  • 20 01 19 pesticídy – t.j. tuhé, práškové, tekuté postreky
  • 20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuď – t.j. žiarovky, teplomery sem nepatria
  • 20 01 26 Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25(N) – t.j. čistý motorový olej ( motorový olej , ktorý bude zliaty s inou látkou sa neodoberá)
  • 20 01 27 Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky (N) – t.j. farby, tmely

Všetky tekuté a polotuhé látky musia byť v uzavretej plastovej alebo kovovej nádobe, označenej názvom látky. Z technických príčin nie je možné odobrať odpady, ktorých zloženie a pôvod nie sú známe

Nebezpečné odpady nepatria do nádob pre komunálny odpad. 

Povinnosť každého občana

  • predchádzať vzniku odpadov
  • nedávať nebezpečné odpady do nádoby na zmesový komunálny odpad
  • zapojiť sa do oddeleného zberu nebezpečných odpadov v obci
  • do doby zberu skladovať nebezpečné odpady tak, aby z nich neunikli škodlivé  látky

Organizácia zberu

Pristavenie tzv. mobilného Eko – skladu, špeciálneho kontajnerového vozidla, v ktorom sú nebezpečné odpady uložené tak, aby z nich neunikli nebezpečné látky do okolia. Na triediacej linke sa odpady triedia podľa druhu a expedujú autorizovaným firmám, ktoré ich bezpečne rozoberú a jednotlivé časti (zložky) zhodnocujú (t.j. použijú na výrobu ďalších výrobkov), a ak to nie je možné, tak sa zneškodňujú, likvidujú spaľovaním, alebo ukladaním na skládky pre nebezpečné odpady.