Na základe žiadosti a predloženého projektu sa obci Miloslavov podarilo získať na prístavbu Základnej školy dotáciu vo výške 250.000 EUR. Dotáciu nám poskytla Vláda SR v zmysle svojho uznesenia č.414/2019 a prostriedky budú použité na úhradu dostavby pavilónu Základnej školy. Ušetrené prostriedky budú použité podľa zámeru schváleného obecným zastupiteľstvom na nákup pozemkov a rozšírenie areálu základnej školy za účelom výstavby telocvične.
UZN_Vlady_SR_414_2019