Dovoľujeme si vás informovať, že na základe nariadenia vlády č. 218/2022 došlo k zmenám pri ubytovaní cudzincov s účinnosťou od 21.6.2022. Výška príspevkov oprávneným osobám sa zvyšuje, vyplácať sa budú od 1.6.2022 do 30. septembra 2022. Detailnejšie informácie nájdete tu:

https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/218/20220621

Vzhľadom na aktuálne nariadenie vlády ubytovatelia, ktorí majú s odídencami podpísanú zmluvu do 30. júna 2022, sú povinní podpísať dodatok k nej, resp. uzavrieť novú zmluvu, a to do konca júna 2022. Následne ju predložia obci do 8. júla 2022, teda súčasne s výkazom o počte nocí, počas ktorých poskytli ubytovanie. Zmluvy uzatvorené na dobu dlhšiu ako do konca júna 2022 zostávajú v platnosti. Výkazy za mesiac jún 2022, vrátane opravných výkazov za predchádzajúce mesiace /nový vzor výkazu platný od 23.6.2022/, sú ubytovatelia obciam povinní predložiť do 8. júla 2022.