13032020_Usmernenie osôb s povinnos-ou karantény mimo bydliska