24032020_Opatrenie_UVZSR_zakaz_hromadnych_podujati_od_24032020