Dodatok_c_1_k_Zmluve_o_poskytovani_pravnych_sluzieb_MATTOS