Zmluva o odplatnom prevode stavebného objektu lokalita RZ8