Zmluva_o_uhrade_preddavkov_za_poskytnuty_tovar_AITEC