Verejná obchodná súťaž na prenájom bufetu v Zóne oddychu a relaxácie

Zrušenie obchodnej verejnej súťaže – Nájom nebytového priestoru Bufet a krytá terasa v športovo-rekreačnom areáli ZOR – Zóna oddychu a relaxu:

Oznámenie o zrušení obchodnej verejnej súťaže_bufet_ZOR_Miloslavov

Zámer prenechania majetku obce do odplatného užívania formou VOS - Bufet ZOR_Miloslavov

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE - Nájom nebytového priestoru Bufet a krytá terasa v športovo-rekreačnom areáli ZOR – Zóna oddychu a relaxu:

ZOR_podmienky obchodnej verejnej súťaže_13.10.2023

ZOR_Zmluva o nájme_13.10.2023

Projekt obnovy dopravného značenia v obci Miloslavov

Obec Miloslavov v priebehu roku 2018 nechala vypracovať pasportizáciu dopravného značenia  v súlade s § 3d, ods. 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, ktorý správcom diaľnic, ciest a miestnych komunikácií ukladá povinnosť viesť o týchto  komunikáciách technickú evidenciu. Z vyššie uvedeného zákona vzniká pre obce, ako vlastníkov miestnych komunikácií povinnosť viesť evidenciu miestnych komunikácií a dopravného značenia. Obce na miestnych komunikáciách a na účelových komunikáciách určujú použitie dopravného značenia ako aj ich osadenie. Ich evidenciou vzniká pasportizácia dopravného značenia. Projekt dopravného značenia prináša:

a) vyžadovanú  kontroluzvislého a vodorovného dopravného značenia,
b) vyznačenie miest v situácii a tabuľkový prehľad, kde je nevyhnutná úprava vegetácie
c) vyznačenie miest v situácii a tabuľkový prehľad, kde je DZ poškodené, znečistené alebo vyblednuté alebo inak znehodnotené,
d) vyznačenie nebezpečných miest, kde je nevyhnutné doplnenie zvislého DZ na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a vyznačenie existujúceho DZ v rozpore s platnou legislatívou.

Tieto skutočnosti majú pri súdnych sporoch častokrát za následok znášanie prípadných škôd, poškodenia zdravia a finančných sankcií obcou ako správcom komunikácie a vytvárajú neplánovanú záťaž na obecný rozpočet. Okrem toho v ramci pasportu a projektu ziska obec:

a) súhrnnú dokumentáciu, ktorá obsahuje grafický a tabuľkový prehľad o počte, umiestnení a stave existujúceho aj navrhovaného DZ a dopravných zariadení, ktorá slúži ako podklad pre evidenciu majetku obce a podklad pre verejné obstarávanie chýbajúceho DZ,
b) podklad pre dopravnú časť územného plánu obce,
c) komplexnú fotodokumentáciu existujúceho stavu DZ,
d) konzultácie v priebehu viacerých etáp pasportizácie a návrhu nového dopravného značenia,
e) zapracovanie a odborné vyjadrenie sa k podnetom od starostu, z obecného zastupiteľstva, dopravnej komisie, od občanov, od výziev z dopravného inšpektorátu atď.,
f) v prípade potreby účasť na prerokovávaní alternatívnych riešení konkrétnych dopravných situácií a podnetov napr. v rámci dopravnej komisie alebo na verejnom prerokovávaní,
g) zlegalizovanie DZ osadeného bez schválenia, v prípade že nie je v rozpore s platnou legislatívou,
h) odstránenie nezmyselného alebo svojvoľne osadeného dopravného značenia neoprávnenou osobou,
i) pracovné stretnutie s dopravným inšpektorátom vrátane zapracovania pripomienok ODI Senec až po finálne schválenie pasportu dopravným inšpektorátom,
j) možnosť osádzania nového DZ po etapách bez nevyhnutnosti ďalšej projektovej dokumentácie,
k) dodanie v tlačenej aj elektronickej forme pre ďalšie zapracovanie do digitálnych systémov,
l) voliteľná pravidelná aktualizácia a porealizačná kontrola súladu osadeného DZ s dokumentáciou.

Obec Miloslavov pristúpi k výmene dopravného značenia v niekoľkých etapách s prihliadnutím na technické a finančné možnosti. Postupná obnova zastaralého dopravného značenia bude realizovaná už v zmysle schváleneho projektu Okresným dopravným inšpektorátom Policajného zboru v Senci.

Projekt obnovy dopravného značenia

2018-10-16 00 MIL Projekt dopravneho znacenia
2018-10-16 0x MIL Tabulkovy prehlad
2018-10-16 01 MIL Orientacny rozpocet
2018-10-16 01 MIL Orientacny rozpocet
2018-10-16 02A MIL Situacia dopravneho znacenia - Alzbetin Dvor
2018-10-16 02B MIL Situacia dopravneho znacenia - Miloslavov
2018-10-16 03-0 MIL Tabulkovy prehlad ZDZ
2018-10-16 03-1 MIL Tabulkovy prehlad ZDZ - Vyhovuje
2018-10-16 03-2 MIL Tabulkovy prehlad ZDZ - Pridat
2018-10-16 03-5 MIL Tabulkovy prehlad ZDZ - Stary typ
2018-10-16 03-4 MIL Tabulkovy prehlad ZDZ - Odstranit
2018-10-16 03-3 MIL Tabulkovy prehlad ZDZ - Opravy poskodeni
2018-10-16 03-8 MIL Tabulkovy prehlad ZDZ - Docasne
2018-10-16 03-6 MIL Tabulkovy prehlad ZDZ - Zly tvar
2018-10-16 03-7 MIL Tabulkovy prehlad ZDZ - Surne osadit
2018-10-16 04-0 MIL Tabulkovy prehlad VDZ
2018-10-16 03-9 MIL Tabulkovy prehlad ZDZ - Zvyraznit
2018-10-16 03-10 MIL Tabulkovy prehlad ZDZ - Samostatny projekt priechodov
2018-10-16 04-3 MIL Tabulkovy prehlad VDZ - Obnovit
2018-10-16 04-1 MIL Tabulkovy prehlad VDZ - Vyhovuje
2018-10-16 04-2 MIL Tabulkovy prehlad VDZ - Pridat
2018-10-16 04-4 MIL Tabulkovy prehlad VDZ - Odstranit
2018-10-16 04-5 MIL Tabulkovy prehlad VDZ - Samostatny projekt priechodov
2018-10-16 05 MIL Fotodokumentacia ZDZ
2018-10-16 06 MIL Fotodokumentacia VDZ

Obec dala v priebehu tvorby projektu možnosť občanom vyjadriť sa k predloženému návrhu. Pripomienky občanov boli vyhodnotené, relevantné zapracované alebo čiastočne zapracované a zvyšné pripomienky zapracované neboli z technických alebo iných dôvodov. Nižšie zverejňujeme vyhodnotenie pripomienkového konania ukončeného v auguste 2018.

Vyhodnotenie_pripomienkoveho_konania_k_DZ

Projekt určovania názvov ulíc a orientačných čísiel v obci Miloslavov

Dňa 24.10.2019   schválilo obecné zastupiteľstvo svojim uznesením č. 105/2019   Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2019 - o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev . VZN bude vyvesené na úradnej tabuli obce a po 15 dňoch nadobudne účinnosť.

V prvej etape obec pristúpi k označeniu ulíc obce a verejných priestranstiev informačnými tabuľami a zabezpečí zameranie geografických osí ulíc vo svojom vlastníctve, aby sa mohli ulice a nové orientačné čísla  zapisovať do Registra adries MV SR. Proces zápisu nových adries do registra bude prebiehať postupne, a začne ž po voľbách do NR SR  - obyvatelia, u ktorých došlo k zápisu novej adresy do registra, budú informovaní oznamom od obecného úradu.  Zmenu dokladov si obyvatelia môžu vykonávať podľa svojho rozhodnutia – zákon to neupravuje ako povinnosť.        

Obec bude poskytovať priebežné informácie o svojom postupe.

VZN_4_2019_o_urceni_nazvov_ulic_a_inych_verejnych_priestranstva

2019-12-20_Miloslavov_situacia_ulicnej_siete

 

 

 

Projekt nového centra obce Miloslavov

Urbanistická súťaž

Od vyhlásenia urbanistickej súťaže  na Nové polyfunkčné centrum Obce Miloslavov uplynulo 5 mesiacov a dňa 4.10.2019 rozhodla odborná komisia o víťazovi. Súťaž bola dvojkolová, v prvom kole sa vyhodnocovali prijaté ponuky piatich architektonických štúdií a do druhého kola postúpili tri ponuky: re:architekti studio s.r.o., Praha, Ing. arch. Michal Bogár, Bratislava a ENDORFINE s.r.o. Žilina. Vybraté ponuky dostali od odbornej poroty komentár a odporúčania, na základe čoho predložili svoje návrhy do druhého kola.

V podmienkach súťaže boli jasné kritériá na minimalizáciu ďalších nových rozvojových plôch na funkciu bývania a zlepšenie vyváženosti funkčného využitia plôch vo vzťahu k administratívnej vybavenosti, obslužnej a obchodnej vybavenosti, športové plochy, voľnočasové objekty, školské zariadenia a plochy zelene. Takisto sa požadovalo zapracovanie čo najlepšieho napojenia obce na verejnú dopravu, riešenie potenciálu individuálnej dopravy okrem áut, optimalizácia hlavnej okružnej komunikácie C1 a situovanie budúceho kruhového objazdu v centre.

Odborná porota v zložení Ing. arch. Jana Kafková (predsedníčka), členka ČKA, Ing. arch. Matej Grebert, člen ČKA, Milan Baďanský, starosta, Ing. Renáta Bačová, Ing. Jarmila Grujbárová, poslankyne OZ, Ing. Pavol Karaba, člen Komisie KROM a Ing. arch. Oľga Radianska, stavebný úrad obce dňa 4.10.2019 po prezentácií všetkých troch návrhov  určila ako víťaza súťaže architektonické štúdio  Ing. arch. Michal Bogár, Bratislava.

Pri víťaznom návrhu komisia ocenila dôkladnú analýzu širších vzťahov a existujúcej urbanistickej štruktúry oboch častí obce, analýzu možností dopravného napojenia verejnej dopravy  v nadväznosti na nové centrum a  takisto možnú etapizáciu urbanizácie.

Teraz bude nasledovať rokovanie obce s víťazom súťaže  ohľadom zapracovania pripomienok do diela a o začatí prác na samotnej urbanistickej štúdii.

 

Nové centrum obce – informácie o urbanistickej súťaži

Sme  radi, že  súťaž na spracovanie urbanistickej štúdie sa stretla s veľkým ohlasom obyvateľov obce,  čím vyjadrujú svoj záujem o to, ako bude naša obec  vyzerať v budúcnosti.  Obec aj preto  pred pár mesiacmi zvolila formu  transparentnej súťaže na spracovanie návrhu štúdie, aby sa mohlo zapojiť čo najviac odborníkov a vytvoril sa tým aj priestor pre pripomienky  verejnosti.

Čo je urbanistická štúdia?

 Urbanistická štúdia rieši  koncepciu priestorového usporiadania a funkčného využívania územia na obdobie minimálne 10 – 20 rokov, najmä urbanistické, architektonické a územno- technické podmienky využívania prírodných zdrojov  územia a jeho celkového potenciálu. Využíva sa na overenie základnej urbanistickej koncepcie pri príprave územného plánu a pri jeho aktualizácii na zhodnotenie únosného zaťaženia územia alebo na riešenie niektorých špecifických územno-technických, krajinno-ekologických, environmentálnych, urbanistických alebo architektonických problémov v území ako podklad pre územné rozhodovanie. Skladá sa z textovej, grafickej a tabuľkovej časti. Po jej spracovaní, pripomienkovaní a schválení v obecnom zastupiteľstve sa bude môcť pristúpiť k obstaraniu nového územného plánu obce, ktorý v danom území zohľadní riešenia z urbanistickej štúdie.

Prečo súťaž a o čo sa súťaží?

Obecné zastupiteľstvo chcelo pre realizáciu urbanistickej štúdie vybrať toho najkvalitnejšieho zhotoviteľa. Na to, aby sa zistilo, kto má aké schopnosti, prístup a záujem o  vytvorenie čo najlepšieho konceptu nového centra obce  si nestačí  len pozrieť  ponuky štandardne cez obstarávanie. Aj zákon o verejnom obstarávaní však pripúšťa v týchto prípadoch vyhlásenie súťaže návrhov, preto sa obec pustila do celého procesu práve týmto spôsobom.  Na druhej strane bolo potrebné, aby výber zhotoviteľa  posúdili nielen zástupcovia z obecného zastupiteľstva či obecného úradu, ale aj odborníci, ktoré sa zaoberajú urbanizmom. Preto boli prizvaní renomovaní architekti ( jeden z českej Komory architektov a druhý zo slovenskej komory),  aby posúdili záujemcov a ich návrhy z odbornej stránky. Do poroty taktiež zasadli členovia obecného zastupiteľstva, starosta a stavebný úrad. Každý z kandidátov mal rovnaké zadanie a rovnaké informácie a obec ani porota nezasahovala do procesu tvorby návrhov  žiadnymi pripomienkami. Cieľom bol zistiť, ako budúci zhotoviteľ pristúpi  k riešeniu zadania. Súťaž bola dvojkolová a druhého kola postúpili traja uchádzači.  V tomto kole porota zhodnotila súťažné návrhy (prvotné vízie) a podľa kritérií priradila body. Cieľom súťaže bol teda  výber zhotoviteľa urbanistickej štúdie v zmysle § 3 Vyhlášky č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácie. Víťaz súťaže dostane od obce zadanie pripraviť urbanistickú štúdiu, kde budú už zapracované širšie vzťahy, posúdená realizovateľnosť či pripomienkované návrhy obyvateľov. Vieme, že sútaž a odborné a verejné pripomienkovanie predĺži celkový process, ale sme plne presvedčení, že aj odborná aj laická verejnosť musí byť súčasťou tohto projektu.

Čo je cieľom štúdie?

Súčasný územný plán obce Miloslavov z roku 2009 už nespĺňa a nereflektuje komplexne potreby obyvateľov a správy obce.  Obec Miloslavov si uvedomuje potrebu doplnenia plôch občianskej vybavenosti, plôch určených na kultúrne a športové vyžitie a služieb pre všetky oblasti: obchody, služby, administratívna sprava obce, pošta, zdravotníctvo a sociálne služby, vzdelávanie, voľnočasové aktivity a pod. Druhou veľkou výzvou  je pripraviť plán ako etapovite a postupne zbližovať obe miestne časti k sebe tak, aby v konečnom dôsledku obec tvorila jeden kompaktný celok. Cieľom štúdie je poskytnúť novú kvalitu bývania a zabezpečiť komplexnu a primeranú kapacitu vybavenosti  vybudovaním nového centra s polyfunkciou. Obec vyžaduje, aby štúdia navrhla základnú a vyššiu vybavenosť v nasledovnom rozsahu: hlavné námestie, administratívna vybavenosť, obchodná a obslužná vybavenosť, základná zdravotnícka vybavenosť, zariadenia pre prechodné ubytovanie, športové plochy a zariadenia, objekty pre voľnočasové aktivity, školské zariadenia, dopravnú a technickú obsluhu riešeného územia, plochy vnútroblokovej zelene, príjazdové a prístupové komunikácie a bývanie v bytových polyfunkcných domoch s prislúchajúcou vybavenosťou.

Čo ďalej?

Vybraný zhotoviteľ urbanistickej štúdie podpíše zmluvu s obcou Miloslavov a bude môcť začať s prípravou urbanistickej štúdie podľa zadania obce.

Kde nájdem informácie, kde sa môžem informovať?

 Odporúčame sledovať obecnú webovú stránku a oficiálnu facebookovú stránku obce, kde získate oficiálne informácie. Obec negarantuje správnosť a korektnosť informácií podávaných na facebookových verejných skupinách. Dotazovať sa môžete priamo na obecnom úrade, či už osobne alebo prostredníctvom mailovej komunikácie na info@miloslavov.sk.

Dobre vedieť!

  • Súťaž, ktorá prebehla, mala za účelom vybrať zhotoviteľa,  návrhy súťažiteľov nie sú záväzné a sú len úvodným podkladom  pre spracovanie urbanistickej štúdie.
  • Urbanistická štúdia nie je stavebný projekt. Rieši návrh koncepcie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia. Slúži ako podklad pre spracovanie tohto územia v rámci zmeny územného plánu alebo nového územného plánu.
  • Obstarávateľom urbanistickej štúdie  je Obec Miloslavov.  Urbanistická štúdia nerieši vlastníctvo pozemkov ani žiadne záujmové vzťahy, je to ale podklad pre všetkých, aby vedeli, ako si obec predstavuje funkcie daného územia. Je  predpoklad, že aj obec bude mať záujem o podieľaní sa na výstavbe verejných priestorov pre potreby obce.
  • Železničná zastávka  sa nepresúva. Zadanie úlohy znelo ako  čo najlepšie napojiť celú obec na verejnú dopravu. Nezaujatí architekti  sa väčšinovo zhodujú na vízii, že železničná stanica s komplexným vybavením a zastávkou autobusu pri novom centre  obce by bola najlepším riešením. To však neznamená, že sa niečo takto bude realizovať a že toto riešenie je schodné. Cieľom obce je a aj bude hľadať optimálne riešenie o čo najlepšie využitie alternatívnej dopravy voči autám.

 

Víťazný návrh a návrhy, ktoré postúpili do druhého kola, si môžete pozrieť nižšie:

1.cena

účastník:
Ing. arch. Michal Bogár
Kozia 13, 811 03  Bratislava

autori:
Ing. arch. Michal Bogár, Ing. arch. Mária Bogárová, Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová, Ing.arch Ing. Roman Ruhig.

2.cena

účastník:
re:architekti studio, s.r.o.
Bělhorská 193/149, 169 00 Praha 6-Břevnov, ČR

autori:
Ing. arch. Michal Kuzemenský , Ing. arch. David Pavlišta, Ing. arch. Ondřej Synek, Ing. arch. Jan Vlach,  Ing. arch. Jiří Žid.

Spoluautori:
Ing. arch. Kateřina Gloserová, Ing. arch. Michaela Hudečková, Ing. Marie Gelová, Ing. Květoslav Syrový.

3.cena

účastník:
ENDORFINE s.r.o.
Gabriela Povalu 2457/15, 010 01 Žilina

autori:
Ing. arch. Pavol Ružbarský, Ing. arch Tomáš Dupkala,  Ing. arch. Matúš Repka, Ing. Štefan Petras

Aktualizácia dopravného značenia - 2021

Na základe  Vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení  a doručených požiadaviek na zmenu alebo doplnenie dopravného značenia v obci Miloslavov nechala obec vypracovať v spolupráci s odborne spôsobilou osobou aktualizáciu pasportu a projektu dopravného značenia. Aktualizovaný pasport značenia zverejňujeme na webovom sídle obce vrátane pripomienkového konania.

2021-12-21 MIL 00 Projekt dopravneho znacenia
2021-12-21 MIL 02ASituacia dopravneho znacenia - Alzbetin Dvor - Predna strana
2021-12-21 MIL 02A Situacia dopravneho znacenia - Alzbetin Dvor
2021-12-21 MIL 02B Situacia dopravneho znacenia - Miloslavov - Predna strana
2021-12-21 MIL 02B Situacia dopravneho znacenia - Miloslavov
2021-12-21 MIL 03-00 Tabulkovy prehlad ZDZ
2021-12-21 MIL 03-01 Tabulkovy prehlad ZDZ - Vyhovuje
2021-12-21 MIL 03-02 Tabulkovy prehlad ZDZ - Pridat
2021-12-21 MIL 03-04 Tabulkovy prehlad ZDZ - Odstranit
2021-12-21 MIL 03-03 Tabulkovy prehlad ZDZ - Opravy poskodeni
2021-12-21 MIL 03-05 Tabulkovy prehlad ZDZ - Stary typ
2021-12-21 MIL 03-06 Tabulkovy prehlad ZDZ - Zly tvar
2021-12-21 MIL 03-07 Tabulkovy prehlad ZDZ - Surne osadit
2021-12-21 MIL 03-08 Tabulkovy prehlad ZDZ - Stare podla Vyhlasky 9-2009 Z.z.
2021-12-21 MIL 03-10 Tabulkovy prehlad ZDZ - Informativne umiestnenie
2021-12-21 MIL 03-09 Tabulkovy prehlad ZDZ - Zltozeleny fluorescencny obrys
2021-12-21 MIL 04-01 Tabulkovy prehlad VDZ - Vyhovuje
2021-12-21 MIL 04-00 Tabulkovy prehlad VDZ
2021-12-21 MIL 04-02 Tabulkovy prehlad VDZ - Pridat
2021-12-21 MIL 04-03 Tabulkovy prehlad VDZ - Obnovit
2021-12-21 MIL 04-04 Tabulkovy prehlad VDZ - Odstranit
2021-11-29 MIL Vyhodnotenie pripomienok