Informácia o práve voliť a byť volený do samoprávneho kraja