• 24. mája 2023
 • Zberný dvor Miloslavov

Obec Miloslavov v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen, a.s. zabezpečí zber a prepravu odpadov s obsahom škodlivín pristavením mobilného Eko-skladu na Zbernom Dvore .

Termín zberu sa uskutoční dňa 24.5.2023  v čase od 13,00 hod. do 17,00 hodiny.

Zbiera sa:

 • 20 01 05 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo obaly kontaminované nebezpečnými látkami – t.j. prázdne obaly prípadne so stopovým množstvom nebezpečnej látky
 • 20 01 13 rozpúšťadlá – t.j. riedidlá
 • 20 01 19 pesticídy – t.j. tuhé, práškové, tekuté postreky
 • 20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť – teplomery sem nepatria
 • 20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25(N) – t.j. čistý motorový olej (motorový olej , ktorý bude zliaty s inou látkou, sa neodoberá)
 • 20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky (N) – t.j. farby, tmely

Všetky tekuté a polotuhé látky musia byť v uzavretej plastovej alebo kovovej nádobe, označenej názvom látky. Z technických dôvodov nie je možné odobrať odpady, ktorých zloženie a pôvod nie sú známe.

Nebezpečné odpady nepatria do nádob pre komunálny odpad.

Povinnosť každého občana:

 • predchádzať vzniku odpadov,
 • nedávať nebezpečné odpady do nádob na zmesový komunálny odpad,
 • zapojiť sa do oddeleného zberu nebezpečných odpadov v obci,
 • do doby zberu skladovať nebezpečné odpady tak, aby z nich neunikali škodlivé  látky.

Organizácia zberu

Pristavenie tzv. mobilného Eko-skladu (špeciálneho kontajnerového vozidla), v ktorom sú nebezpečné odpady uložené tak, aby z nich neunikali nebezpečné látky do okolia. Na triediacej linke sa odpady triedia podľa druhu a expedujú autorizovaným firmám. Tie ich bezpečne rozoberú a jednotlivé zložky zhodnocujú (t.j. použijú na výrobu ďalších výrobkov). Ak to nie je možné, zneškodňujú sa a likvidujú spaľovaním alebo ukladaním na skládky pre nebezpečné odpady.