Verejné pripomienkové konanie

Obecný úrad Miloslavov dáva vyvesením na mieste v obci obvyklom, podľa § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na verejné pripomienkové konanie

návrh rozpočtového opatrenia 1/2021 obce Miloslavov

Dňom zverejnenia návrhu rozpočtového opatrenia 1/2021 začína plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej sa môžu obyvatelia obce vyjadriť ku zverejnenému návrhu a uplatniť pripomienky.

Návrh rozpočtového opatrenia 1/2021 je z vyvesený vo vývesných tabuliach a na internete na úradnej tabuli (www.miloslavov.sk).

Vyjadrenia a pripomienky k návrhu je potrebné predložiť od: 24.11.2021   do: 08.12.2021 v písomnej forme na adresu obecného úradu:

Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1
900 42  Miloslavov

elektronicky – na adresu:  hana.pokorna@miloslavov.sk

V Miloslavove 24.11.2021
Navrh_RO012021_celkovy