4678_9732_2020_Zapadoslovenska_distribucna_RZ_12_II_posolnenie_rozvodov_NN