D-5584-12506-2023_Oznámenie o začatí stavebného konania zmena stavby pred dokončením _SO 01 Komunikácie a spevnené plochy_Lokalita RZ19-III