Dodatok č.1. k VZN č. 6_2023 o miestnych poplatkoch za komunálny odpad a drobné stavebné odpady