Milí spoluobčania,
obec Miloslavov pripravuje na roky 2021-2025 nový strategický rozvojový dokument – Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce (PHRSR). Dokument stanovuje víziu rozvoja obce a rozvojové aktivity, ktorých naplnením sa dosiahne splnenie strategickej vízie. PHRSR je dôležitým a nevyhnutným podkladom pre získavanie rôznych dotácií z EÚ. Tento dotazníkový prieskum slúži na to, aby sumarizoval Vaše požiadavky pri ďalšom rozvoji obce Miloslavov. Je pre nás nesmierne dôležité zistiť Vaše názory na súčasnú situáciu vo Vašej obci a jej budúce smerovanie. Výsledky tohto prieskumu budú slúžiť výhradne na spracovanie programového dokumentu PHRSR a Vaše odpovede budú vyhodnotené. Dotazník je anonymný a prosíme si ho vyplniť do 16.09.2020.

Ďakujeme Vám za Váš čas a spoluprácu :).

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzQojmrDz-eVJTWHq9eUjvvYK8_WLydOMzoInxHptoIzZWZg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0