Okresný úrad Trnava_rozhodnutie_OU-TT.OOP4-2023-02310-077_Určenie lesného celku Šamorín