OU-SC_OSZP_015422-008_SO 02 Verejný vodovod_SO 03 Verejná kanalizácia_Technická infraštruktura , obec Miloslavov, Lokalita RZ19-V_Oznámenie o ozačatí vodoprávneho konania