Oznam_o_prerokovani_navrhu_Uzemneho_planu_obce_Miloslavov_Zmeny_a_doplnky c_3
Informatívna príloha – záväzná časť v úplnom znení s vyznačením ZaD3
Miloslavov ZaD3 Text