Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub drevín na pare. č. 355_2