Oznámenie o začatí územného konania pre stavbu Verejné osvetlenie Lesná ulica_situácia