Dostavba strechy základnej školy, podkrovné priestory – výzva na predkladanie ponúk

Obec Miloslavov zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k predmetu zakázky – Dostavba strechy základnej školy – podkrovné priestory.

Vyzva_dostavba_ZS_1
Zadanie VV – DOSTAVBA STRECHY ZŠ, PODKROVNÉ PRIESTORY – rozpočet + VV
Zadanie VV – elektro
Zadanie VV_dostavba_zdravotechnika_vykurovanie
202009_ZTI_ZS Miloslavov_obálky
202009_ZTI_ZS Miloslavov_podorys1NP
202009_ZTI_ZS Miloslavov_podorys-2NP-NÁVRH
202009_ZTI_ZS Miloslavov_schéma

 

Doplnenie výzvy a predĺženie termínu predkladania ponúk.

Doplnená kompletná projektová dokumentácia je verejne dostupná k stiahnutiu z linku:

https://uloz.to/file/6NVxU4EA52tT/komplet-pd-zs-miloslavov-po-doplneni-zip

a zadanie(výkaz výmer) z linku:

https://uloz.to/file/Me4hyfe72OM2/zadanie-vykaz-vymer-zs-miloslavov-zip

Zároveň Vám oznamujeme že predlžujeme lehotu na predkladanie ponúk na 30.9.2020 do 16.00h.

Informácia z vyhodnotenia ponuky
Informacia z vyhodnotenia ponuk dostavba ZŠ

Oznam pre obyvateľov obce Miloslavov prichádzajúcich zo zahraničia

Na základe žiadosti Ministerstva Zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 29.06.2020 o súčinnosť pri realizácii opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 žiadame všetkých občanov prichádzajúcich na územie Slovenskej Republiky z rizikových krajín, prevažne však z Veľkej Británie, hlásiť svoj príchod na územie Slovenskej Republiky a informovať o tejto skutočnosti príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a dodržiavať opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva č. OLP/4739/2020 a č. OLP5089/2020.Sucinnost_opatrenia_COVID

Informácia k výmene občianskych preukazov po zavedené ulíc a orientačných čísiel na uliciach

Vážení spoluobčania,

po konzultácii s Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Senci Vám oznamujeme,  že zavedením nového názvu ulice a pridelením orientačného čísla v registri adries sa stali naše občianske preukazy neplatnými, preto máme povinnosť si doklad totožnosti vymeniť.  Výmena občianskeho preukazu je bezplatná, ak si neuplatníme požiadavku na skrátenú lehotu o  jeho vydanie   (do 2 dní . )

  • 15 zákona č. 395/2019 o občianskych preukazoch

Povinnosti na úseku občianskych preukazov

(1)

Občan je povinný

a)

požiadať o vydanie občianskeho preukazu do 30 dní od neplatnosti skôr vydaného občianskeho preukazu,

——————————————————————————————————————————

V zmysle prechodných ustanovení súvisiacich s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID 19  platí:

  • 19a zákona č. 395/2019 o občianskych preukazoch

(1)

Ministerstvo alebo zastupiteľský úrad môže počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) v nevyhnutnom rozsahu obmedziť prijímanie žiadostí o vydávanie občianskych preukazov.

(2)

Platnosť občianskeho preukazu, ktorá uplynie počas krízovej situácie

  1. a) od nadobudnutia účinnosti tohto zákona do 30. apríla 2020, sa predlžuje až do uplynutia jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie,
  2. b) od 1. mája 2020 do 31. mája 2020, sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie,
  3. c) od 1. júna 2020 do 30. júna 2020, sa predlžuje až do uplynutia troch mesiacov od odvolania krízovej situácie,
  4. d) od 1. júla 2020 do odvolania krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia štyroch mesiacov od jej odvolania.

(3)
Pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu uplynutia jeho platnosti podľa odseku 2 sa neuplatňuje lehota podľa § 7 ods. 2.

(4)

Počas krízovej situácie je doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky službou zriadenou na tento účel oslobodené od správneho poplatku.

Ukončené administratívne pomenovanie ulíc.

Vážení spoluobčania,

dňom 23.04.2020 bolo oficiálne ukončené administratívne pomenovanie ulíc a označenie domov orientačnými číslami v celej obci. Taktiež zápisy zmien v registroch sú ukončené.

Pokiaľ sa uvoľnia karanténne opatrenia a okresné riaditeľstvá sprístupnia stránkové hodiny, budete môcť žiadať o vydanie dokladov. Sledujte stránku ministerstva vnútra.

V najbližších dňoch nájdete vo svojich poštových schránkach obálku z obecného úradu, v ktorej nájdete potvrdenia o trvalom pobyte osôb, ktoré majú občianske preukazy. Toto potvrdenie predložíte na OR PZ pri vybavovaní občianskeho preukazu bez poplatku. V prípade, že budete žiadať o vydanie nového občianskeho preukazu na pracovisku OR PZ Senec, Hurbanova 21, toto potvrdenie nie je potrebné.

O distribúcii tabuliek orientačných čísiel budeme informovať.