Verejné pripomienkové konanie
Obecný úrad Miloslavov dáva vyvesením na mieste v obci obvyklom, podľa  § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na verejné pripomienkové konanie

návrh Rozpočtového opatrenia 01/2020 obce Miloslavov na rok 2020

Dňom zverejnenia návrhu rozpočtového opatrenia č.01/2020 obce začína plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej sa môžu obyvatelia obce vyjadriť ku zverejnenému návrhu a uplatniť pripomienky. Návrh rozpočtového opatrenia č.01/2020 je z priestorových dôvodov vyvesený na nástenke v budove obecného úradu a na internete na úradnej tabuli (www.miloslavov.sk).

Vyjadrenia a pripomienky k návrhu je potrebné predložiť
od: 07.09.2020
do: 21.09.2020
v písomnej forme na adresu obecného úradu:

Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1
900 42  Miloslavov

elektronicky – na adresu:  hana.pokorna@miloslavov.sk

V Miloslavove, 07.09.2020

Verejne_pripomienkove_konanie_RO_01_2020

Navrh_rozpoctoveho_opatrenia_01_2020