SÚ-4129-4501-2023-FLM_Oznnamenie o zacati kolaudacneho konania_Technicka infrastruktura , lokalita RZ12-II_objekt SO 05rozvodyNN_SO01 posilnenie rozvodov NN_PS02 Uprava Transformovne TS45-2