1.Verejne_pripomienkove_konanie_do_9_6_2023

2.Návrh_zaverecneho_uctu_Obce_Miloslavov_za_rok_2022

3.Hodnotiaca_sprava_programoveho_rozpoctu_Obce_Miloslavov_k_31_12_2022