Obec Miloslavov vyvesila dňa 9.6.2020 verejné pripomienkové konanie k Plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2020 vo vývesnej nástenke v budove OcÚ.

Týmto si plní zákonnú povinnosť verejného pripomienkového konania.

2020_06_01_Plan kontrolnej cinnosti_II_polrok_2020