Verejné pripomienkové konanie

Obec Miloslavov dáva vyvesením na mieste v obci obvyklom (oficiálna stránka www.miloslavov.sk), nástenka na Obecnom úrade podľa § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na verejné pripomienkové konanie Návrh záverečného účtu za rok 2020 obce miloslavov

Dňom zverejnenia záverečného účtu za rok 2020 obce Miloslavov začína plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej sa môžu obyvatelia obce vyjadriť ku zverejnenému návrhu a uplatniť pripomienky.

Vyjadrenia a pripomienky k návrhu je potrebné predložiť do 23.06.2020:
– v písomnej forme na adresu obecného úradu – Obec Miloslavov, Radničné námestie 181/1,  900 42  Miloslavov
– elektronicky – na adresu hana.pokorna@miloslavov.sk

V Miloslavove 09.06.2021

Vyvesené: 09.06.2021

Zvesené:

ZU_2020_navrh
Hodnotiaca_sprava_programoveho_rozpoctu_Miloslavov_k_31122020