Obec Miloslavov zverejňuje výzvu na predloženie ponuky zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 1 – Kriteria

Príloha č. 2 – výkaz výmer

Príloha č. 3 – Zmluva o dielo