ZP-3396-2337_2020_SL_Oznamenie_VV_o_zacati_konania_vo_veci_určenia_poplatku_za_znecistovanie_ovzdusia_ZSR