Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa – pozemok parcely reg. „C“ KN č. 402/3 a „C“ KN č.407/2 – Marián Maszay a Mgr. Alexandra Maszayová
Zverejnenie_zameru_Maszay_Maszayova