Zámer prenechania majetku obce do odplatného užívania formou VOS - Bufet ZOR_Miloslavov