Krízový štáb obce Miloslavov

Krízový štáb

V súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID – 19 na území obce Miloslavov bol dňa 9. 3. 2020 zriadený  Krízový štáb obce Miloslavov. Všetky opatrenie prijaté Krízovým štábom obce Miloslavov smerujú predovšetkým  k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov a sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení, o ohľaduplnosť a spoluprácu pri riešení krízovej situácie.

Zloženie krízového štábu obce:

predseda KŠ - Milan Baďanský - starosta obce Miloslavov
podpredseda KŠ  - Mgr. Martin Sitiar - vedúci hospodárskej správy
člen KŠ - Ing. Dalibor Žiaran MBA - prednosta Obecného úradu Miloslavov
člen KŠ - Milan Matušek - poslanec obecného zastupiteľstva
člen KŠ - Ing. Simona Kalinovská, člen DHZ Miloslavov
tajomník KŠ - Kvetoslava Jašurová - zamestnanec obecného úradu
Bc. Ivan Kopanický - člen DHZ Miloslavov

Dokumenty zo zasadnutia Krízového štábu obce Miloslavov

Zaznam_zo_zasadnutia_KS_28042021
Zasadnutie_KS_19042021