Evidencia obyvateľstva

Evidencia obyvateľstva

Agendu evidencie obyvateľstva zabezpečuje zamestnankyňa obce Miloslavov: Viktória Uhrinová
Kontakt:
+421 917 344 632
E-mail: viktoria.uhrinova@miloslavov.sk

Na prihlásenie k trvalému alebo prechodnému pobytu je možné prísť kedykoľvek počas stránkových hodín:
Pondelok:  8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:45
Streda:       8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:45
Štvrtok:     8:00 – 12:00

 Potrebné doklady:
- Platný doklad totožnosti – občiansky preukaz občana SR
- Rodný list – dieťa do 18 rokov
- Vysokoškolský diplom – ak ste nadobudli titul a nemáte ho ešte zapísaný v OP (netýka sa prechodného pobytu)
- Súhlas vlastníka / spoluvlastníkov – vyžaduje sa iba ak nie ste vlastníkom nehnuteľnosti.
Súhlas sa nevyžaduje ak ste vlastník alebo spoluvlastník, manžel /-ka alebo nezaopatrené dieťa vlastníka alebo spoluvlastníka.

Súhlas príde vlastník podpísať priamo na úrad pri prihlasovaní občana na pobyt. Ak sa nemôže dostaviť, je potrebné overiť u notára súhlas s prihlásením občana na pobyt.

Dôležité!!!
Pri novostavbách musí prebehnúť zápis súpisného čísla do katastra nehnuteľností, až následne bude možné prihlásenie na pobyt.

Suhlas_s_prihlasenim_obcana_ TP_PP

 

Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel

Agendu evidencie obyvateľstva zabezpečuje zamestnankyňa obce Miloslavov: Viktória Uhrinová
Kontakt:
+421 917 344 632
E-mail: viktoria.uhrinova@miloslavov.sk

Tlačivo: Žiadosť o pridelenie, zmenu, zrušenie súpisného a orientačného čísla

VZOR_2022_žiadosť_o_určenie_SČ

Obec Miloslavov v súlade s § 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje, mení alebo ruší súpisné číslo a orientačné číslo bytovým budovám, vedie evidenciu súpisných čísiel a evidenciu orientačných čísiel udržiava v aktuálnom stave.

Zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný od 1. 7. 2015 ukladá osobitné nové povinnosti, medzi ktoré patria:

 1. Zákon ukladá povinnosť osobe určenej v kolaudačnom rozhodnutí, a to v lehote do 30 dní odo dňa jeho právoplatnosti požiadať o určenie súpisného čísla a orientačného čísla.
 2. Zároveň sa ukladá povinnosť vlastníkovi budovy mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, povinnosť plní toto spoločenstvo. Ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, túto povinnosť plní správca.

Ak obec vyhovie žiadosti o určenie (zmenu, zrušenie) súpisného čísla a orientačného čísla, tak ho určí zápisom do informačného systému registra adries prostredníctvom Okresného úradu v Senci a písomne o tom informuje žiadateľa. Doba vybavenia je do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti.

Potrebné doklady k určeniu súpisného a orientačného čísla:

Prílohy k žiadosti:

 1. doklad o vlastníctve k pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku,
 2. právoplatné kolaudačné rozhodnutie na budovu, pri rozostavanej stavbe stavebné povolenie,
 3. zameranie adresného bodu (vykonáva autorizovaná osoba z oblasti geodézie a kartografie),
 4. geometrický plán (zameranie stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia).

Tabuľky rovnakého vzoru so súpisným číslom (biely podklad s čiernym písmom) obstaráva obec na vlastné náklady. Tabuľky s orientačným číslom (biely podklad s červeným písmom) obstaráva obec na náklady stavebníka vo výške 7 €. Stavebník si tiež na vlastné náklady zabezpečuje pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným a orientačným číslom na budovu vedľa seba tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy.

Potrebné doklady k zrušeniu/zmene súpisného a orientačného čísla:

Prílohy:

 1. doklad o vlastníctve budovy alebo doklad o inom práve k budove,
 2. zameranie adresného bodu (vykonáva autorizovaná osoba z oblasti geodézie a kartografie), ak zmena zamerania adresného bodu má vplyv na zmenu súpisného alebo orientačného čísla,
 3. právoplatné búracie rozhodnutie alebo doklad o odstránení budovy,
 4. geometrický plán.

Podľa § 3 zákona č. 125/2015 o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Adresným bodom je priestorový údaj, ktorý označuje polohu:

 1. každého vstupu do budovy, ktorej je určené orientačné číslo, alebo
 2. hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má určené súpisné číslo.

Geografická os ulice je priestorový údaj, ktorý označuje polohu geometrickej osi ulice alebo polohu iného verejného priestranstva, ktorá prechádza spojnicou lomových bodov ulice.

Zameranie adresného bodu zabezpečí vlastník budovy.
Zameranie geografickej osi ulice zabezpečí pred určením názvu ulice stavebník.