Asistované sčítanie obyvateľov – ukončené 13.06.2021

Vážení spoluobčania,

sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 skončilo 13. júna 2021.

Ďakujeme, že ste využili všetky ponúkané možnosti a splnili si tak svoju povinnosť sčítať  sa buď priamo zo svojich domácností, alebo formou asistovaného sčítania  na kontaktnom mieste, prípadne žiadosťou o mobilného asistenta sčítania.

Všetci asistenti sčítania ukončili svoje aktivity 13.06.2021.

Po tomto dátume Vás už nemôže nikto osloviť ani navštíviť pre účel sčítania.

Milan Baďanský

starosta obce

 

 

Termín akustického preskúšania sirén

V súlade s § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov bude dňa 11. 6. 2021 v čase o 12.00 v obci Miloslavov vykonané preskúšanie prevádzkyschopnosti elektromotorickej sirény.

Oznam o čerpaní dovolenky

Oznamujeme občanom, že Bc. Michaela Slobodová, pracovníčka stavebného úradu čerpá dovolenku od 2.6.2021 – 25.6.2021

Bezpečnostný a zdravotný orez drevín v Lipovom parku

Oznamujeme občanom, že obec bude od 17. 5. 2021 vykonávať bezpečnostný a zdravotný orez drevín v Lipovom parku v časti Miloslavov. Ošetrenie drevín bude realizované na základe vyhotoveného dendrologického posudku. Práce budú vykonávané postupne s prihliadnutím na aktuálne počasie a miesta budú ohraničené.

Ukončenie celoplošného testovania v obci Miloslavov

Oznamujeme občanom, že vzhľadom na zlepšujúcu sa situáciu vývoja pandémie v Bratislavskom kraji s poukazom na aktuálne platné predpisy, obec Miloslavov  ukončuje celoplošné testovanie obyvateľov na svojom území s termínom od 17. 5. 2021.

Pre občanov, ktorí majú záujem o testovanie, zverejňujeme aktuálny zoznam odberných miest v Bratislavskom kraji.

Mobilne_odberne_miesta_BSK
Mobilne_odberne_miesta_BSK

Zasadnutie Krízového štábu obce Miloslavov dňa 12. 5. 2021

V súvislosti  s ohrozením verejného zdravia  z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydáva Krízový štáb obce Miloslavov  ďalšie opatrenia smerujúce k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov. Opatrenia sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení  a vzájomnú ohľaduplnosť.

Zaznam_zo_zasadnutia_KS_12052021

Krízový štáb konštatuje, že boli splnené alebo sa priebežne plnia všetky predchádzajúce uložené úlohy.
Krízový štáb obce Miloslavov berie na vedomie:

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 238 zo dňa 5. 5. 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19,
Vyhlášku úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 202 zo dňa 7.5.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok,
Vyhlášku úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 203 zo dňa 7. 5. 2021 ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí,
Vyhlášku úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 204 zo dňa 7. 5. 2021 ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19,

 V súvislosti s prípravou opatrení spojených so zabezpečením celoplošného testovania obyvateľstva (ďalej len „CTO“) na území obce Miloslavov a s postupným uvoľňovaním opatrení vydáva Krízový štáb obce nasledovné opatrenia:

Vykonať celoplošné testovanie obyvateľstva na území obce Miloslavov v termíne 16.5. 2021.

Určuje za hlavného koordinátora opatrení na zabezpečenie CTO v dňoch 16. 5. 2021 predsedu krízového štábu obce Miloslavov Milana Baďanského.

Zabezpečiť a využiť na CTO mobilné odberné jednotky (autobus) v exteriéroch v nedeľu 16. 5. 2021 na 2 miestach v obci Miloslavov – námestie pred obecným úradom v Alžbetinom Dvore, parkovisko pred materskou školou v Miloslavove.

Ukladá zabezpečiť pre členov jednotlivých odberných tímov potrebné zázemie v priestoroch obecného úradu, materskej školy.

Odporúča vykonávať prioritne – prednostne testovanie osôb, ktoré sa preukážu trvalým alebo prechodným pobytom na území obce Miloslavov, listom vlastníctva k nehnuteľnosti na území obce Miloslavov.

Vydať podrobné usmernenie postupu CTO a informovať občanov dostupnými informačnými prostriedkami najneskôr do 13. 5. 2021.

Zabezpečiť všetky potrebné úlohy spojené s administratívnym spracovaním CTO.

Vzhľadom na zlepšujúcu sa situáciu vývoja pandémie v Bratislavskom kraji s poukazom na aktuálne platné predpisy, odporúča Krízový štáb obce Miloslavov ukončiť celoplošné testovanie obyvateľov na území obce Miloslavov s termínom od 17. 5. 2021. Za týmto účelom odporúča zverejniť zoznam aktuálnych mobilných odberových miest v Bratislavskom samosprávnom kraji a informovať obyvateľov obce v termíne najneskôr do 17. 5. 2021.

Asistované sčítanie – 3.5.2021 – 13.6.2021

Vážení spoluobčania,

práve prebieha asistované sčítanie určené všetkým obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami elektronicky. Splňte si svoju povinnosť a sčítajte sa na kontaktnom mieste v obci na adrese Obecný úrad Miloslavov, Radničné námestie 181/1,  bočný vchod do sály kultúrneho domu,  alebo požiadajte o mobilného asistenta na telefónnom čísle +421908675406.

Sčítajte sa do 13. júna 2021 pomocou asistentov a pomôžete tak našej obci a celému Slovensku. Viac informácií na obecnom úrade alebo na www.scitanie.sk.

Zasadnutie Krízového štábu obce Miloslavov dňa 6. 5. 2021

V súvislosti  s ohrozením verejného zdravia  z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydáva Krízový štáb obce Miloslavov  ďalšie opatrenia smerujúce k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov. Opatrenia sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení  a vzájomnú ohľaduplnosť.

Zaznam_zo_zasadnutia_KS_06052021

Krízový štáb konštatuje, že boli splnené alebo sa priebežne plnia všetky predchádzajúce uložené úlohy.

Krízový štáb obce Miloslavov berie na vedomie:

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 229 zo dňa 28. 4. 2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov,
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 225 zo dňa 28. 4. 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19,
Vyhlášku úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 199 zo dňa 4. 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí,
Vyhlášku úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 197 zo dňa 4. 2021 ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa,

 V súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky a v súvislosti s prípravou opatrení spojených so zabezpečením celoplošného testovania obyvateľov na území obce Miloslavov (ďalej len „CTO“) dňa 9. 5. 2021, vydáva Krízový štáb obce nasledovné opatrenia:

Vykonať celoplošné testovanie obyvateľstva na území obce Miloslavov v termíne 9. 5. 2021.

Určuje za hlavného koordinátora opatrení na zabezpečenie CTO v dňoch 9. 5. 2021 predsedu krízového štábu obce Miloslavov Milana Baďanského.

Zabezpečiť a využiť na CTO mobilné odberné jednotky (autobus) v exteriéroch v nedeľu 9. 5. 2021 na 2 miestach v obci Miloslavov – námestie pred obecným úradom v Alžbetinom Dvore, parkovisko pred materskou školou v Miloslavove.

Ukladá zabezpečiť pre členov jednotlivých odberných tímov potrebné zázemie v priestoroch obecného úradu, materskej školy.

Odporúča vykonávať prioritne – prednostne testovanie osôb, ktoré sa preukážu trvalým alebo prechodným pobytom na území obce Miloslavov, listom vlastníctva k nehnuteľnosti na území obce Miloslavov.

Vydať podrobné usmernenie postupu CTO a informovať občanov dostupnými informačnými prostriedkami najneskôr do 6. 5. 2021.

Zabezpečiť všetky potrebné úlohy spojené s administratívnym spracovaním CTO.

 

Asistované sčítanie obyvateľstva – termín od 3.5.2021 do 13.6.2021

Vážení spoluobčania,
od  3.5.2021  do 13.6.2021 bude prebiehať asistované sčítanie obyvateľstva určené všetkým obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami elektronicky.

Splňte si svoju povinnosť a sčítajte sa na kontaktnom mieste v obci na adrese Obecný úrad Miloslavov, Radničné námestie 181/1, vstup do sály kultúrneho domu – bočný vchod, alebo požiadajte o mobilného asistenta na telefónnom  čísle 0908675406.
Sčítajte sa s pomocou asistentov a pomôžete tak našej obci a celému  Slovensku.

Viac informácií na obecnom úrade alebo na www.scitanie.sk

Informácia k asistovanému sčítaniu

Kontaktné miesto_Miloslavov_prevádzkové_hodiny

Nestaňme sa obeťou falošných asistentov sčítania

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 29.apríla 2021

Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom 4. tohtoročnom zasadnutí dňa 29.04.2021 za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení v súvislosti s epidémiou Covid 19 a vyhláseným núdzovým stavom.

Po kontrole plnenia úloh sa  OZ zaoberalo stavom jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na http://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ.  Momentálne prebieha prestavba obecného úradu, príprava klientskeho centra, prestavba podkrovia základnej školy, pripravuje sa vytyčovacie konanie na chodník od Lipového námestia po obchodné centrum, verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie vozovky a chodníka  na Lesnej ulici a verejné obstarávanie na dodávateľa služby zberu a likvidácie kuchynského odpadu.

OZ prerokovalo aj ekonomické informácie obce. Príjem z podielových daní je k 29.04.2021 vo výške 559  tis. EUR a na účtoch obce je stav financií vo výške 2 2574 tis. EUR.  Dlh obce do data  je   vo výške 394 tis. EUR, čo predstavuje 9,67 % k bežným príjmom obce a dlhová služba je na úrovni 0,52 % k bežným príjmom.

Zostatok účtu poplatku za rozvoj v tomto roku  predstavuje  k  22.04.2021 sumu 772 tis. EUR v m.č. Miloslavov  a 676 tis. EUR v m.č. Alžbetin Dvor.

OZ zobralo na vedomie aj informácie o hospodárení Základnej školy Miloslavov a schválilo dodatok č. 1 k zmluve o zverení majetku obce do správy základnej školy

Na základe žiadosti nájomcov: Viera Jašurová-Verona a Edita Konečná OZ schválilo zľavy z nájmu v rámci dotácie MHSR na nájmy vo výške 50 % za mesiace január až marec 2021. Taktiež schválilo predĺženie nájomnej zmluvy na nájomný byt obce pre p.Zuzanu Pukáčovú.

Po uplynutí doby zverejnenia zámeru na prenájom majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa ( na inžinierske siete) OZ schválilo nájomnú zmluvu na prenájom pozemku obce  s Ing. Richardom Vernerom, Bratislava. Súčasne  schválilo z týchto dôvodov aj ďalšie zámery na prenájom majetku obce ( pozemkov na výstavbu  IS ) pre: Západoslovenskú distribučnú, a.s.,  ISMONT s.r.o., Trnava, M.Lisú , Miloslavov a Ing. P.Špeťko a Mgr.Ing. P.Špeťko, Bratislava. Schválené zámery  budú zverejnené na webstránke obce a úradnej tabuli obce po dobu 15 dní.

Športový klub obce požiadal obec o poskytnutie dotácie vo výške 10 000,00 EUR, ktorú OZ schválilo.

OZ sa ďalej zaoberalo návrhom KROM na postup pri zabezpečovaní služby zberu a likvidácie kuchynského odpadu s schválilo výber obstarávateľa na prípravu podmienok a realizáciu verejného obstarávania na túto službu.

K oslavám 100.výročia založenia obce OZ prerokovalo a schválilo osadenie pamätníka a úpravu námestíčka  okolo lipy pri zastávke SAD v miestnej časti Miloslavov a výber dodávateľa služby na stavebné práce na túto akciu. Takisto schválilo výber dodávateľa služby na dodávku a tlač publikácie k tomuto výročiu, v počte výtlačkov  1000 ks.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov  29.04.2021

Zasadnutie Krízového štábu obce Miloslavov dňa 28. 4. 2021

V súvislosti  s ohrozením verejného zdravia  z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydáva Krízový štáb obce Miloslavov  ďalšie opatrenia smerujúce k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov. Opatrenia sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení  a vzájomnú ohľaduplnosť.

Zaznam_zo_zasadnutia_KS_28042021

V súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky a v súvislosti s prípravou opatrení spojených so zabezpečením celoplošného testovania obyvateľov na území obce Miloslavov (ďalej len „CTO“) dňa 1. a 2. 5. 2021, vydáva Krízový štáb obce nasledovné opatrenia:

Vykonať celoplošné testovanie obyvateľov na území obce Miloslavov v termíne 1. – 2. 5. 2021.

Určuje za hlavného koordinátora opatrení na zabezpečenie CTO predsedu krízového štábu obce Miloslavov Milana Baďanského.

Ukladá zabezpečiť a využiť na CTO mobilné odberné jednotky (autobus) v exteriéroch  v sobotu dňa 1. 5. 2021 na 2 miestach v obci Miloslavov – námestie pred Obecným úradom v Alžbetinom Dvore a parkovisko pred Materskou školou v Miloslavove a v nedeľu dňa 2. 5. 2021 na 3 miestach námestie pred Obecným úradom v Alžbetinom Dvore,  areál Základnej školy v Alžbetinom Dvore, parkovisko pred Materskou školou v Miloslavove.

Ukladá zabezpečiť pre členov jednotlivých odberných tímov potrebné zázemie v priestoroch obecného úradu, základnej školy, materskej školy.

Odporúča vykonávať prioritne – prednostne testovanie osôb, ktoré sa preukážu trvalým alebo prechodným pobytom na území obce Miloslavov, listom vlastníctva k nehnuteľnosti na území obce Miloslavov.

Ukladá vydať podrobné usmernenie postupu CTO a informovať občanov dostupnými informačnými kanálmi najneskôr do 29. 04. 2021.

Ukladá zabezpečiť všetky potrebné úlohy spojené s administratívnym spracovaním CTO.

Opatrenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senec – výskyt vtáčej chrípky – pásmo dohľadu 10 km

Vážení spoluobčania, na základe Veterinárneho opatrenia na kontrolu chorôb zvierat vydaného Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Senec dňa 20.04.2021 žiadame občanov chovateľov hydiny a vtákov chovaných v zajatí o nahlásenie ich počtu, najneskôr do piatka 30. apríla 2021. Obec Miloslavov sa nachádza v okruhu 10 km od ohniska nákazy vtáčej chrípky.

Nahlásiť môžete počty chovanej hydiny
na kvetoslava.jasurova@miloslavov.sk, prípadne telefonicky +421908675406.

Ďalej môžete údaje vhodiť do schránky pri vchode do úradu s uvedením:  meno chovateľa, adresu, telefonický kontakt počet vodnej hydiny, počet hrabavej hydiny a iné vtáctvo.

Zároveň je potrebné zabezpečiť chovy do uzavretých priestorov. Ďalšie informácie nájdete na úradnej tabuli: www.miloslavov.sk .

NARIAĎUJE:

 1. Zabezpečiť umiestnenie hydiny a vtákov chovaných v zajatí v uzavretých priestoroch alebo v iných priestoroch v chove tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu chovanej hydiny alebo iných chovaných vtákov s voľne žijúcim vtáctvom.
 2. Zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí, predovšetkým:
  1. dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí,
  2. zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi (predovšetkým s vodnými druhmi),
  3. voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,
 3. bezodkladne oznámiť na RVPS Senec (tel. 02/45926212, 0911/900380) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:
 • pokles príjmu krmiva a vody viac ako 20%,
 • pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,
 • týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%,
 • akýkoľvek klinicky prejav (výtoky z očí, zo zobáka, silná vodnatá hnačka, ospalosť, opuch lalokov a hrebienkov) alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku.
 1. Minimalizovať počet ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou a vtákmi chovanými v zajatí, viesť si záznamy návštev chovu a dodržiavať príslušné opatrenia biologickej bezpečnosti na zabránenie šírenia moru hydiny každej osobe, ktorá do chovu vstúpi alebo z chovu odíde.
 2. O nariadených opatreniach a o nákazovej situácii informovať občanov a chovateľov prostredníctvom miestneho rozhlasu, vyvesením na úradnej tabuli obce alebo iným v mieste obvyklým spôsobom.
 3. Zvýšený dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov, predovšetkým vodných vtákov, následné vyhľadávanie mŕtvych alebo chorých vtákov, a to v prípade potreby v spolupráci s ornitologickými organizáciami a pozorovateľmi vtáctva, oznamovaním výskytu mŕtvych vtákov príslušnému orgánu – RVPS Senec.

    

ZAKAZUJE:

 1. Akékoľvek presuny živej a zabitej hydiny, vajec a iného vtáctva v uvedených obciach.
 2. Prísun a odsun hydiny, iného vtáctva žijúceho v zajatí a domácich zvierat triedy cicavce do chovov a z chovov bez povolenia RVPS Senec. (Netýka sa domácich zvierat triedy cicavce, ktoré majú prístup iba do obytných častí pre ľudí, v ktorých neprichádzajú do kontaktu s hydinou v nich chovanou alebo iným vtáctvom žijúcim v zajatí a nemajú prístup do klietok alebo na miesta, v ktorých sa hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí drží.)
 3. Vynášanie, rozhadzovanie a inú manipuláciu s použitou podstielkou, hnojom a kalom z chovov v uvedených obciach bez povolenia RVPS Senec.
 4. Konanie trhov, výstav a iné zhromažďovanie hydiny alebo iných vtákov v uvedených obciach.
 5. Vypúšťanie hydiny alebo iného vtáctva chovaného v zajatí za účelom zazverenia revírov.

 

Tieto opatrenia platia až do odvolania.

Zasadnutie Krízového štábu obce Miloslavov dňa 19. 4. 2021

V súvislosti  s ohrozením verejného zdravia  z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydáva Krízový štáb obce Miloslavov  ďalšie opatrenia smerujúce k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov. Opatrenia sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení  a vzájomnú ohľaduplnosť.

Zasadnutie_KS_19042021

Krízový štáb konštatuje, že boli splnené alebo sa priebežne plnia všetky predchádzajúce uložené úlohy.

V súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, Krízový štáb obce Miloslavov berie na vedomie:

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 203 zo dňa 16. 4. 2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov,
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 199 zo dňa 14. 4. 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19,
Vyhlášku úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 186 zo dňa 16.4. 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí,
Vyhlášku úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 175 zo dňa 15.4. 2021, ktorou sa ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest,
Vyhlášku úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 187 zo dňa 16.4. 2021 ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa,
Vyhlášku úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 176 zo dňa 15.4. 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky,
Usmernenie Slovenského futbalového zväzu k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí č. 186/2021 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 16. 4. 2021 v spojení s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest č. 175/2021 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 15. 4. 2021 a v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 203/2021 z 16. 4. 2021.

S účinnosťou od 20. apríla 2021 až do odvolania  sa upravuje režim prevádzky obecného úradu a stavebného úradu Obce Miloslavov (ďalej len OCÚ) nasledovne:
Pre zlepšenie služieb obecného úradu Obce Miloslavov a aby sa zabezpečila čo najnižšia koncentrácia osôb v uzavretých priestoroch, čo najkratší čas čakania a čo najrýchlejší čas vybavenia, objednajte sa počas stánkových hodín telefonicky alebo mailom:
Miriam Kubelová, 0907769327, miriam.kubelova@miloslavov.sk, podateľňa, pokladňa, overovanie, rybárske lístky, nájomné zmluvy.
Mária Mináriková, 0907711830, maria.minarikova@miloslavov.sk agenda odpady: nádoby, vrecia, nálepky, vývozy, platby (odber nádoby, vriec, nálepky je možné si dohodnúť telefonicky od 8,00 do 12,30.)
Viktória Uhrinová, 0917344632, viktoria.uhrinova@miloslavov.sk, ohlasovňa pobytu–evidencia obyvateľstva,
Kvetoslava Jašurová, 0908675406, kvetoslava.jasurova@miloslavov.sk daň z nehnuteľností, daň za psa, prihlasovanie a evidencia psov, cintoríny – nájom hrobových miest, prideľovanie súpisných a orientačných čísel.
Pri platbách bankovým prevodom je potrebné uvádzať variabilný symbol  pri všetkých úhradách, ak bol pridelený v rozhodnutí, v povolení, v oznámení, na faktúre, oznámený písomne, osobne, telefonicky alebo mailom, poznámka (uvádza sa napríklad dôvod platby, priezvisko, a pod….), špecifický symbol (doplňujúci, uvádza sa napr. obdobie, číslo domu,…,).
Stránkové hodiny a bankové spojenie:  https://www.miloslavov.sk/obec/obecny-urad/ 

Režim stránkových pracovísk stavebného úradu Obce Miloslavov od 20. 4. 2021 Pre zlepšenie služieb stavebného úradu Obce Miloslavov a aby sa zabezpečila čo najnižšia koncentrácia osôb v uzavretých priestoroch, čo najkratší čas čakania a čo najrýchlejší čas vybavenia, objednajte sa počas stánkových hodín telefonicky alebo mailom:
Ing. Katarína Kovalčíková, 0918518171, katarina.kovalcikova@miloslavov.sk, stavebný úrad pre Miloslavov
Ing. Danica Meršaková, 0905724185, danica.mersakova@miloslavov.sk, stavebný úrad pre Alžbetin Dvor
Bc. Michaela Slobodová, 0918666287, michaela.slobodova@miloslavov.sk, drobné stavby, zjazdy, ochrana ovzdušia – malé zdroje znečistenia
Ing. Mária Boháčová, 0917700524 maria.bohacova@miloslavov.sk, vodné stavby, výruby, rozkopávky, dopravné značenia, vecné bremená.
Ing. Oľga Radianska, arch., 0907711843, olga.radianska@miloslavov.sk,  územnoplánovacie informácie

S účinnosťou od 19. 4. 2021 až do odvolania sa otvárajú všetky verejne prístupné detské ihriská v pôsobnosti obce Miloslavov za dodržania príslušných pandemických opatrení. Za týmto účelom sa nariaďuje vykonávať pravidelnú dezinfekciu hracích prvkov.

S účinnosťou od 19. 4. 2021 až do odvolania sa uzatvárajú všetky športoviská v pôsobnosti obce Miloslavov. Toto opatrenie neplatí ak počet osôb na športovisku v jednom okamihu neprekročí 6 + 1 osôb. Aktivity na športoviskách musia prebiehať organizovaným spôsobom a za dodržania príslušných pandemických opatrení. Priestory šatní ostávajú naďalej uzatvorené.

Priebežne vykonávať dezinfekciu všetkých priestorov v zariadeniach v pôsobnosti Obce Miloslavov.

Priebežne vykonávať dezinfekciu verejne prístupných priestorov so zvýšeným výskytom občanov, najmä zastávky SAD a ŽSR, detské ihriská.

S účinnosťou od 19. 4. 2021 až do odvolania sa uzatvárajú všetky organizované záujmové krúžky, združenia a stretnutia občanov v priestoroch a budovách v pôsobnosti obce Miloslavov. Toto opatrenie neplatí ak počet osôb v jednom okamihu neprekročí 6 osôb alebo koncentráciu 1 osoba/15m2. Aktivity musia prebiehať organizovaným spôsobom a za dodržania príslušných hygienických opatrení. O účasti na aktivitách sa vedie písomná evidencia.

S účinnosťou od 22. 4. 2021 sa otvára knižnica v Komunitnom centre v Alžbetinom Dvore za dodržania príslušných pandemických opatrení.

V súvislosti s prípravou opatrení spojených so zabezpečením celoplošného testovania obyvateľstva (ďalej len „CTO“) na území obce Miloslavov vydáva Krízový štáb obce nasledovné opatrenia:
Vykonať celoplošné testovanie obyvateľstva na území obce Miloslavov v termíne 24. 04. 2021 a 25. 04. 2021.

Určuje za hlavného koordinátora opatrení na zabezpečenie CTO v dňoch 24. – 25. 04. 2021 predsedu krízového štábu obce Miloslavov Milana Baďanského.

Zabezpečiť a využiť na CTO mobilné odberné jednotky (autobus) v exteriéroch v sobotu 24. 4. 2021 na 2 miestach v obci Miloslavov – námestie pred obecným úradom v Alžbetinom Dvore, parkovisko pred materskou školou v Miloslavove a v nedeľu 25. 4. 2021 na 3 miestach –  námestie pred obecným úradom v Alžbetinom Dvore, areál Základnej školy v Alžbetinom Dvore, parkovisko pred materskou školou v Miloslavove.

Ukladá zabezpečiť pre členov jednotlivých odberných tímov potrebné zázemie v priestoroch obecného úradu, základnej školy, materskej školy.

Odporúča vykonávať prioritne – prednostne testovanie osôb, ktoré sa preukážu trvalým alebo prechodným pobytom na území obce Miloslavov, listom vlastníctva k nehnuteľnosti na území obce Miloslavov.

Vydať podrobné usmernenie postupu CTO a informovať občanov dostupnými informačnými prostriedkami najneskôr do 22. 04. 2021.

Zabezpečiť všetky potrebné úlohy spojené s administratívnym spracovaním CTO.

Preventívne opatrenia na úseku ochrany pred požiarmi

Z Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Pezinku bola na obec Miloslavov doručená výzva k preventívným opatreniam na úseku ochrany pred požiarmi, ktorej text zverejňujeme nižšie.

Vážení občania,
príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku každý rok zasahujú a likvidujú požiare, ktoré vznikli nedbanlivosťou občanov pri  spaľovaní suchej revy, odpadov z vinohradov a záhrad a vypaľovaní trávy.  Najviac požiarov  vzniká  v jarnom a suchom letnom období. Vyšší počet požiarov  je zapríčinený  požiarmi, ktoré vznikli v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov, spaľovania odpadov zo záhrad a v blízkosti lesných porastov.

Upozorňujeme  občanov aby  nepoužívali otvorený oheň  a nefajčili na miestach  so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, nevypaľovali porasty a nezakladali oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť  a aby  dodržiavali  zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Spôsobenie požiaru je porušením platných právnych predpisov a môže byť kvalifikované od priestupku až po trestný čin, nehovoriac o tom, aké škody môže v prírode spôsobiť.  Pri  porušení povinností fyzických osôb citovaných v zákone o ochrane pred požiarmi   môže OR HaZZ v Pezinku postupovať voči fyzickej osobe podľa § 61 zákona  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a  uložiť sankciu za priestupok až do výšky 331 €.

 

Zasadnutie Krízového štábu obce Miloslavov dňa 7. 4. 2021

V súvislosti  s ohrozením verejného zdravia  z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydáva Krízový štáb obce Miloslavov  ďalšie opatrenia smerujúce k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov. Opatrenia sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení  a vzájomnú ohľaduplnosť.

Zaznam_zo_zasadnutia_KS_07042021

V súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky a v súvislosti s prípravou opatrení spojených so zabezpečením celoplošného testovania obyvateľov na území obce Miloslavov (ďalej len „CTO“) dňa 10. a 11. 04. 2021, vydáva Krízový štáb obce nasledovné opatrenia:

Vykonať celoplošné testovanie obyvateľov na území obce Miloslavov v termíne 10. – 11. 04. 2021.

Určuje za hlavného koordinátora opatrení na zabezpečenie CTO predsedu krízového štábu obce Miloslavov Milana Baďanského.

Ukladá zabezpečiť a využiť na CTO mobilné odberné jednotky (autobus) v exteriéroch  v sobotu dňa 10. 4. 2021 na 2 miestach v obci Miloslavov – námestie pred Obecným úradom v Alžbetinom Dvore a parkovisko pred Materskou školou v Miloslavove a v nedeľu dňa 11. 4. 2021 na 3 miestach námestie pred Obecným úradom v Alžbetinom Dvore,  areál Základnej školy v Alžbetinom Dvore, parkovisko pred Materskou školou v Miloslavove.

Ukladá zabezpečiť pre členov jednotlivých odberných tímov potrebné zázemie v priestoroch obecného úradu, základnej školy, materskej školy.

Odporúča vykonávať prioritne – prednostne testovanie osôb, ktoré sa preukážu trvalým alebo prechodným pobytom na území obce Miloslavov, listom vlastníctva k nehnuteľnosti na území obce Miloslavov.

Ukladá vydať podrobné usmernenie postupu CTO a informovať občanov dostupnými informačnými kanálmi najneskôr do 08. 04. 2021.

Ukladá zabezpečiť všetky potrebné úlohy spojené s administratívnym spracovaním CTO.

Poďakovanie za účasť na sčítaní obyvateľov 2021

Ďakujeme všetkým občanom za účasť na sčítaní obyvateľov 2021.
Účasť na sčítaní obyvateľov v našej obci bola k dátumu 31.03.2021  97,15 %, počet sčítaných je 3 816 občanov.

Milan Baďanský, starosta obce Miloslavov

 

Zasadnutie Krízového štábu obce Miloslavov dňa 30. 03. 2021

V súvislosti  s ohrozením verejného zdravia  z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydáva Krízový štáb obce Miloslavov  ďalšie opatrenia smerujúce k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov. Opatrenia sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení  a vzájomnú ohľaduplnosť.

Záznam zozasadnutia KŠ_300320201

V súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky a v súvislosti s prípravou opatrení spojených so zabezpečením celoplošného testovania obyvateľov na území obce Miloslavov (ďalej len „CTO“) dňa 03. a 04. 04. 2021, vydáva Krízový štáb obce nasledovné opatrenia:

Vykonať celoplošné testovanie obyvateľov na území obce Miloslavov v termíne 03. – 04. 04. 2021.

Určuje za hlavného koordinátora opatrení na zabezpečenie CTO predsedu krízového štábu obce Miloslavov Milana Baďanského.

Ukladá zabezpečiť a využiť na CTO mobilné odberné jednotky (autobus) v exteriéroch na 3 miestach v obci Miloslavov – námestie pred Obecným úradom v Alžbetinom Dvore, areál Základnej školy v Alžbetinom Dvore, parkovisko pred Materskou školou v Miloslavove.

Ukladá zabezpečiť pre členov jednotlivých odberných tímov potrebné zázemie v priestoroch obecného úradu, základnej školy, materskej školy.

Odporúča vykonávať prioritne – prednostne testovanie osôb, ktoré sa preukážu trvalým alebo prechodným pobytom na území obce Miloslavov, listom vlastníctva k nehnuteľnosti na území obce Miloslavov.

Ukladá vydať podrobné usmernenie postupu CTO a informovať občanov dostupnými informačnými kanálmi najneskôr do 01. 04. 2021.

Ukladá zabezpečiť všetky potrebné úlohy spojené s administratívnym spracovaním CTO.

Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja – jar 2021

Obec Miloslavov obdržala z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave výzvu na vykonanie celoplošnej deratizácie na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja v období od 1. 4. 2021 do 31. 5. 2021.

V zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení regulácia živočíšnych škodcov. Tieto opatrenia vykonávajú všetky fyzické osoby – občania, fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby i obce.

Obce vykonajú deratizáciu v objektoch a na verejných priestranstvách v správe alebo vlastníctve obcí.

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby – vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných  a pod., (viď. priložený dokument).

Fyzické osoby – občania – vykonávajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie; fyzické osoby – občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami v malospotrebiteľských baleniach, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Jarna_deratizacia_2021

 

Zmena otváracích hodín zberného dvora na letný čas

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 31. 3. 2021 prechádza zberný dvor v obci Miloslavov s otváracími hodinami na letný čas.

Otváracie hodiny počas letného obdobia:
Streda 14:00 hod. – 18:00 hod.
Sobota 10:00 hod. – 12:00 hod. a 13:00 hod. – 16:00 hod.

Sčítanie obyvateľstva

Vážení spoluobčania,

radi by sme Vás informovali, že k 26.03.2021 je v našej obci sčítaných 84,38 %   obyvateľov s trvalým pobytom v obci, čo je veľmi pekný výsledok.

Termín na elektronické samosčítanie však skončí  31.3.2021,  preto  Vás chceme požiadať o využitie tejto  jedinečnej možnosti – sčítať sa priamo z vašich domácností. Stačí klik na https://www.scitanie.sk/ ,  odklikať odpovede na niekoľko otázok a sčítanie je hotové.

Nezabudnite sčítať aj svoje deti do 18 rokov a prosíme, aby ste  pri sčítaní  pomohli tiež svojim rodičom, ktorí si na to možno sami netrúfnu.

Rozhodujúci dátum údajov pre sčítanie je polnoc z 31.12.2020 na 01.01.2021.

! Dôležité ! Aby bol každý správne sčítaný, je potrebné zadať na začiatku formulára každé rodné číslo samostatne. 

Po 31.3.2021 sa sčítanie bude realizovať už len na  kontaktnom mieste v budove obecného úradu, prípadne je možné obecný úrad požiadať o návštevu mobilného sčítacieho asistenta.

Uvedomme si všetci, prosím, že účasť na sčítaní je nielen našim právom, ale aj zákonnou povinnosťou. Údaje zo sčítania sú dôležité nielen pre štát, ale aj pre regionálny rozvoj a teda aj rozvoj našej obce, pretože bude mať priamy dopad na výšku podielových daní, či koeficientov v oblasti odpadov.

SČÍTAJME SA VŠETCI

Milan Baďanský
starosta obce Miloslavov

https://data.statistics.sk/sodb2021/Banner%20SODB%20pre%20web%20obce.png

Zasadnutie Krízového štábu obce Miloslavov dňa 23.3.2021

V súvislosti  s ohrozením verejného zdravia  z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydáva Krízový štáb obce Miloslavov  ďalšie opatrenia smerujúce k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov. Opatrenia sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení  a vzájomnú ohľaduplnosť.

Zaznam_zo_zasadnutia_KS_23032021

V súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky a v súvislosti s prípravou opatrení spojených so zabezpečením celoplošného testovania obyvateľov na území obce Miloslavov (ďalej len „CTO“) dňa 27. a 28. 3. 2021, vydáva Krízový štáb obce nasledovné opatrenia:

Vykonať celoplošné testovanie obyvateľov na území obce Miloslavov v termíne 27. –  28. 03. 2021.

Určuje za hlavného koordinátora opatrení na zabezpečenie CTO predsedu krízového štábu obce Miloslavov Milana Baďanského.

Ukladá zabezpečiť a využiť na CTO mobilné odberné jednotky (autobus) v exteriéroch na 3 miestach v obci Miloslavov – námestie pred obecným úradom v Alžbetinom Dvore, areál základnej školy v Alžbetinom Dvore, parkovisko pred materskou školou v Miloslavove.

Ukladá zabezpečiť pre členov jednotlivých odberných tímov potrebné zázemie v priestoroch obecného úradu, základnej školy, materskej školy.

Odporúča vykonávať prioritne – prednostne testovanie osôb, ktoré sa preukážu trvalým alebo prechodným pobytom na území obce Miloslavov, listom vlastníctva k nehnuteľnosti na území obce Miloslavov.

Ukladá vydať podrobné usmernenie postupu CTO a informovať občanov dostupnými informačnými kanálmi najneskôr do 25. 03. 2021.

Ukladá zabezpečiť všetky potrebné úlohy spojené s administratívnym spracovaním CTO.

Zasadnutie Krízového štábu obce Miloslavov dňa 17. 3. 2021

V súvislosti  s ohrozením verejného zdravia  z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydáva Krízový štáb obce Miloslavov  ďalšie opatrenia smerujúce k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov. Opatrenia sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení  a vzájomnú ohľaduplnosť.

Záznam zozasadnutia KŠ_170320201

V súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky a v súvislosti s prípravou opatrení spojených so zabezpečením celoplošného testovania obyvateľov na území obce Miloslavov (ďalej len „CTO“) dňa 20. a 21. 3. 2021, vydáva Krízový štáb obce nasledovné opatrenia:

Vykonať celoplošné testovanie obyvateľov na území obce Miloslavov v termíne 20. –  21. 03. 2021.

Určuje za hlavného koordinátora opatrení na zabezpečenie CTO predsedu krízového štábu obce Miloslavov Milana Baďanského.

Ukladá zabezpečiť a využiť na CTO mobilné odberné jednotky (autobus) v exteriéroch na 3 miestach v obci Miloslavov – námestie pred obecným úradom v Alžbetinom Dvore, areál základnej školy v Alžbetinom Dvore, parkovisko pred materskou školou v Miloslavove.

Ukladá zabezpečiť pre členov jednotlivých odberných tímov potrebné zázemie v priestoroch obecného úradu, základnej školy, materskej školy.

Odporúča vykonávať prioritne – prednostne testovanie osôb, ktoré sa preukážu trvalým alebo prechodným pobytom na území obce Miloslavov, listom vlastníctva k nehnuteľnosti na území obce Miloslavov.

Ukladá vydať podrobné usmernenie postupu CTO a informovať občanov dostupnými informačnými kanálmi najneskôr do 18. 03. 2021.

Ukladá zabezpečiť všetky potrebné úlohy spojené s administratívnym spracovaním CTO.

Zmiernenie následkov pandemickej situácie občanom obce Miloslavov

Vážení občania,

v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky a na území obce Miloslavov s cieľom zmierniť následky pandemickej situácie občanom odkázaným na pomoc druhých, Vám ponúkame pomoc pri zabezpečení nevyhnutných potrieb či už vo forme nákupu potravín, hygieny, zabezpečení liekov prípadne inej adekvátnej pomoci. Stačí ak kontaktujete obecný úrad (tel.číslo: +421 907 711 830, mail: info@miloslavov.sk) v čase pondelok – piatok od 9:00 – do 13:00 hod. a naši zamestnanci Vám radi pomôžu a poskytnú pomoc a podporu.

Milan Baďanský, starosta obce

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 11.marca 2021

Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom 3. tohtoročnom zasadnutí dňa 11.03.2021 za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení v súvislosti s epidémiou Covid 19 a vyhláseným núdzovým stavom.

Po kontrole plnenia úloh sa  OZ zaoberalo stavom jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na http://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ.  Momentálne prebieha prestavba obecného úradu a prestavba podkrovia základnej školy a pripravuje sa verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie vozovky na Lesnej ulici.

OZ prerokovalo aj ekonomické informácie obce. Príjem z podielových daní je k 28.02.2021 vo výške 312  tis. EUR a na účtoch obce je stav financií vo výške 2 253 tis. EUR. Na základe informácií MF SR sa však očakáva v tomto roku  nižší výber daní a odvodov, a teda aj nižší príjem obcí. Dlh obce do data  je   vo výške 400 tis. EUR, čo predstavuje 9,82 % k bežným príjmom obce a dlhová služba je na úrovni 0,52 % k bežným príjmom.

Príjem z poplatku za rozvoj v tomto roku je k  28.02.2021 podľa vyrubených rozhodnutí  vo výške  591 tis. Eur a zostatok na použitie je  753 tis. EUR v m.č. Miloslavov  a 636 tis. EUR v m.č. Alžbetin Dvor.

Poslanci OZ zobrali na vedomie  rozpočtové opatrenie č. 2/2020, ktorým sa upravil rozpočet roku 2020 podľa výsledkov čerpania k 31.12.2020 a tiež  Správu o kontrolnej činnosti za rok 2020.

Na základe splnenia podmienok boli schválené zmluvy o prevzatí verejného osvetlenia v lokalite RZ 5 a RZ 8 a komunikácie v RZ 8 od spoločností  RTP 01 s.r.o. a Alžbetin Dvor s.r.o. OZ takisto schválilo zámer dočasného prenájmu pozemkov pre účely inžinierskych sietí  z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Ing. Vernera, bytom Drotárska 96, Bratislava – zámer bude vyvesený na úradnej tabuli po dobu  15 dní.

OZ udelilo súhlasy s kúpnou cenou na vysporiadanie hydromelioračných potrubí  na pozemkoch obce, ktorú uhradia  za obec š.p. Hydromeliorácie žiadatelia – spoločnosť Wertika s.r.o. a Reality Miloslavov s.r.o.

Poslanci OZ tiež odsúhlasili  použitie rezervného fondu obce na odstránenie havarijných stavov kúrenia na obecnom úrade a opravu kamerového systému pred obecným úradom.

V rámci právnej subjektivity Základnej školy sa OZ oboznámilo s hospodárením školy k 28.2.2021  a so stavom finančných prostriedkov. Súčasne schválilo pre základnú školu  6 objednávok na zakúpenie drobného hmotného majetku  do nového pavilónu základnej školy a nových priestorov v podkroví budovy.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov  11.03.2021

Sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky od 15.02.2021 do 31.03.2021

Vážení spoluobčania, v týchto dňoch prebieha sčítanie obyvateľstva prvýkrát v histórii výlučne elektronickou formou.

Prvú fázu sčítania realizovala obec od polovice minulého roka a týkala sa sčítania domov a bytov z dostupných administratívnych zdrojov. Týmto sčítaním bolo sčítaných 2443 bytov v rodinných domoch, bytových domoch a v rekreačných stavbách.

Od 15.2.2021 prebieha elektronické sčítanie obyvateľov, pričom sa k dnešnému dňu v našej obci sčítalo takmer 70 % našich občanov s trvalým pobytom, za čo ďakujeme.

Chceli by sme touto cestou požiadať o využitie tejto jedinečnej možnosti, sčítať sa priamo z vašich domácností do 31.3.2021. Je to našim právom, ale aj zákonnou povinnosťou. Samotné sčítanie obyvateľstva prinesie neoceniteľné informácie, ktoré budú dôležitým pomocným nástrojom  pri rozvoji našej obce.

Stačí jeden klik: https://www.scitanie.sk/  – vyplniť zopár otázok a je to.

Rodičia, zákonní zástupcovia, nezabudnite sčítať aj deti do 18 rokov a tiež svojich rodičov, ktorí si na to možno netrúfnu. Aby boli sčítaní je potrebné zadať každého rodné číslo na začiatku formulára.

Rozhodujúci dátum pre sčítanie je polnoc z 31.12.2020 na 01.01.2021.

 

Milan Baďanský
starosta obce Miloslavov

Zasadnutie Krízového štábu obce Miloslavov 10. 3. 2021

V súvislosti  s ohrozením verejného zdravia  z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydáva Krízový štáb obce Miloslavov  ďalšie opatrenia smerujúce k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov. Opatrenia sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení  a vzájomnú ohľaduplnosť.

Záznam zozasadnutia KŠ_100320201 

V súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky a v súvislosti s prípravou opatrení spojených so zabezpečením celoplošného testovania obyvateľov na území obce Miloslavov (ďalej len „CTO“) dňa 13. a 14. 3. 2021, vydáva Krízový štáb obce nasledovné opatrenia:

Vykonať celoplošné testovanie obyvateľov na území obce Miloslavov v termíne 13. –  14. 03. 2021.

Určuje za hlavného koordinátora opatrení na zabezpečenie CTO predsedu krízového štábu obce Miloslavov Milana Baďanského.

Ukladá zabezpečiť a využiť na CTO mobilné odberné jednotky (autobus) v exteriéroch na 3 miestach v obci Miloslavov – námestie pred obecným úradom v Alžbetinom Dvore, areál základnej školy v Alžbetinom Dvore, parkovisko pred materskou školou v Miloslavove.

Ukladá zabezpečiť pre členov jednotlivých odberných tímov potrebné zázemie v priestoroch obecného úradu, základnej školy, materskej školy.

Odporúča vykonávať prioritne – prednostne testovanie osôb, ktoré sa preukážu trvalým alebo prechodným pobytom na území obce Miloslavov, listom vlastníctva k nehnuteľnosti na území obce Miloslavov.

Ukladá vydať podrobné usmernenie postupu CTO a informovať občanov dostupnými informačnými kanálmi najneskôr do 11. 03. 2021.

Ukladá zabezpečiť všetky potrebné úlohy spojené s administratívnym spracovaním CTO.

Informácie k poplatku za vývoz odpadov v roku 2021

Poplatok za TKO sa uhrádza každoročne na základe vystaveného rozhodnutia do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti  prevodom na účet vedený vo VÚB banke IBAN: SK58 0200 0000 0028 4551 4758 , VS – nachádza sa vo výmere a je povinný údaj pri úhrade a do poznámky pre prijímateľa udávajte – TKO a meno. Rozhodnutia sa vystavujú priebežne od začiatku februára v abecednom poradí a budú doručené Slovenskou poštou alebo obecnou doručovateľkou proti podpisu.

Cena kontajnera je stanovená na rok 2021 nasledovne:

110 litrov – 85,80 EUR/rok
120 litrov – 93,60 EUR/rok
240 litrov – 187,20 EUR/rok
1100 litrov – 858,00 EUR/rok

Po zaplatení poplatku za TKO dostanete nálepku na daný rok, vrecia na zber plastov a nový rozpis na separovaný zber.
V prípade nejasností prosím kontaktujte pracovníčku úradu na tel. čísle: 0907 711 830.

Je potrebné po úhrade počkať minimálne dva týždne, pre potreby prijatia platby na obecný účet, spracovania úhrady a vyexpedovania nálepiek a vriec.

Obecná doručovateľka bude vhadzovať do schránok vrecia a nálepky.

Včasným zaplatením poplatku za komunálny odpad, nalepením nálepky aktuálneho roka a včasným vyložením kontajnera pripraveného na vývoz eliminujete možnosť nevyvezenia kontajnera. Ak aj napriek tomu sa stane, že kontajner nebude vyvezený, kontaktujte obecný úrad na tel.čísle 0907 711 830. Obec Miloslavov bude situáciu riešiť s dodávateľom služby vývozu odpadu a zabezpečí vývoz v náhradnom termíne.

 

Obmedzenie dopravy pri Lipovom parku

Oznamujeme občanom, že v dňoch 26. 2. 2021 v čase od 15:00 hod až 28. 2. 2021 do 21:00 hod príde k obmedzeniu dopravy na ul.Lipový park v Miloslavove z dôvodu zabezpečenia celoplošného testovania obyvateľov. Ulica bude neprejezdná pri materskej škole. Zároveň žiadame občanov aby neparkovali vozidlá na parkovisku pri materskej škole. Za porozumenie ďakujeme.

Výrub označených drevín na Lesnej ulici

Z dôvodu prípravy rekonštrukcie komunikácie a vybudovania chodníkov na Lesnej ulici začala obec Miloslavov s postupným výrubom označených drevín, v súlade s platným povolením na výrub č. j.: SÚ-ŽP/630/3792/2020/3/MK zo dňa 25.11.2020. Výrub plánujeme zrealizovať do 31.3.2021. Žiadame občanov o trpezlivosť a súčinnosť pri prípadných obmedzeniach.

Upozornenie na podvodných asistentov sčítania !!!

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) spolu so Štatistickým úradom SR (ŠÚ SR) upozorňujú dôchodcov na podvodníkov, ktorí zneužívajú sčítanie obyvateľov.

MOS to uviedol v tlačovej správe, ktorú zaslal ústredný riaditeľ kancelárie združenia Michal Kaliňák. V súvislosti so sčítaním obyvateľov, domov a bytov sa objavili prípady, keď dôchodcov telefonicky kontaktovali podvodníci vydávajúci sa za sčítacích komisárov. Obe organizácie preto upozorňujú, že sčítací komisári v súvislosti so sčítaním nikoho telefonicky nekontaktujú.

Ľudí zároveň vyzývajú, aby do svojich príbytkov do 31. marca nepustili nikoho, kto sa vydáva za sčítacieho komisára. Asistované sčítanie obyvateľov sa začne až 1. apríla a dôchodca oň musí požiadať sám.

Každý mobilný asistent sčítania sa zároveň bude preukazovať preukazom asistenta sčítania. Presný dátum, kedy bude asistent v danom meste alebo obci, bude navyše dopredu oznámený. Informácie týkajúce sa sčítania obyvateľov môže verejnosť získať každý deň v čase od 8:00 do 20:00 na telefónnom čísle 02/20 92 49 19.

Elektronické sčítanie obyvateľstva začalo 15.02.2021

Vážení spoluobčania, prvé plne elektronické a integrované sčítanie obyvateľov 2021 – začalo dnes 15.2. 2021.

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutočňuje od 15.2.2021 do 31.3.2021 elektronicky. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa posúva termín len asistovaného  sčítania. Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky.

Sčítanie obyvateľov je plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné.

Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdete na stránke www.scitanie.sk,  alebo pomocou mobilnej aplikácie SODB 2021.

Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo PC. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Podrobnejšie informácie získate ak zavoláte:

obec +421908675406

Počas doby sčítania obyvateľov (15. 2. – 31. 3. 2021) je k dispozícii CALL CENTRUM na telefónnom čísle +421  2  20  92  49  19.

 

Vo vyhodnotení v projekte INEKO obec Miloslavov za rok 2019 opäť získala výborný rating

V projekte hospodárenia miest, obcí a vyšších územnosprávnych celkov INEKO obec Miloslavov dostala hodnotenie finančného zdravia za rok 2019 rating 5,7 zo 6 ako výborné finančné zdravie čo je lepší rating ako za rok 2018, kedy obec dostala rating 5,6 zo 6.

Aj podľa tohto hodnotenia obec Miloslavov opäť v roku 2019 hospodárila so zverenými verejnými financiami ekonomicky a efektívne.

Celé hodnotenie si môžete pozrieť na nižšie uvedenom odkaze:
http://www.hospodarenieobci.sk/profil/samosprava/508098/2019/1

 

Informácia k prevádzke zberného dvora v obci Miloslavov

Obec Miloslavov reagujúc na Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. 12. 2020 vyhlásené v zbierke zákonov pod č. 453/2020 Z.z.  ( ďalej len „Uznesenie vlády“ ) o obmedzení  slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 1. 1. 2021 do 24.1.2021 vrátane, uzatvorila  prevádzku zberného dvora v obci  pre verejnosť s účinnosťou od 1. 1. 2021 až do odvolania. Rozhodnutie obce sa u niektorých občanov nestretlo s pochopením, pričom sa odvolávali na ustanovenie § 1 ods. 2 písm. v)  Vyhlášky ÚVZ SR č. 77/2020   zo dňa 31. decembra 2020,  podľa ktorej sa zákaz uzatvorenia prevádzok nevzťahuje  na zberné dvory.

Za účelom posúdenia  správnosti postupu obce pri uzatvorení zberného dvora pre verejnosť  sa obec dňa 4. 1. 2021 obrátila na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, so žiadosťou o výklad –  a to, či je možné považovať cestu občana na zberný dvor za cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb –  tak, ako je to ustanovené v bode B.1.2. Uznesenia vlády.

Dňa 5. 1. 2021 obec obdržala  z Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  stanovisko, v ktorom sa uvádza: „Uznesenie vlády takýto pohyb zakazuje a nie je to cesta v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb“.

Vzhľadom k uvedenému obec Miloslavov ponecháva zberný dvor uzatvorený pre verejnosť až do odvolania – tak, ako je to uvedené v zápisnici zo zasadnutia krízového štábu obce Miloslavov zo dňa 2. 1. 2021.  Zberný dvor bude otvorený po  uplynutí obdobia zákazu vychádzania podľa Uznesenia vlády.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Oznam o predĺžení prevádzkového režimu prímestských spojov spoločnosti Slovak Lines, a.s.

Oznam o predĺžení prevádzkového režimu prímestských spojov spoločnosti Slovak Lines, a.s. (prázdninový režim počas pracovných dní) v období 08.01.2021 – 24.01.2021, z dôvodu opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID-19 a z dôvodu opätovného dištančného vzdelávania žiakov.

CP_010715_Miloslavov_Hamuliakovo

CP_102411_Bratislava_Miloslavov

CP_102410_Bratislava-Zlate_Klasy

DO_PV_IMS_002_oznam_korona_7_V