Oznam o prerušení dodávky elektrickej energie v miestnej časti Alžbetin Dvor – 8.10.2020

Oznamujeme občanom v časti Alžbetin Dvor, že dňa 8.10.2020 v čase od 8:30 hod. do 15:00 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu vykonávania prác na zariadeniach rozvodu elektrickej energie.
V prílohe nájdete čísla domov alebo parciel, ktorých sa bude týkať odstávka elektrickej energie.

Prílohy nájdete na webovej stránke obce a na vývesných tabuliach.
Prerusenie_el_energie_08102020

 

Stanovisko spoločnosti Danubius Fruct s.r.o. k zverejneniu zámeru zmeny navrhovanej činnosti „Pozberová úprava a skladovanie ovocia, časť úprava technológie chladenia a sklad pesticídov a prípravkov na ochranu rastlín“

obec Miloslavov vyžiadala od spoločnosti Danubius Fruct s.r.o.stanovisko k zverejnenému zámeru:

Vážení občania Miloslavova,

Dňa 13.08.2020 požiadala naša spoločnosť Okresný úrad v Senci, Odbor Životného prostredia o posúdenie vplyvu nášho investičného zámeru (vybudovanie skladu prípravkov na ochranu rastlín a technológie chladenia) na životné prostredie. Okresný úrad následne v zmysle zákona oslovil dotknuté subjekty, medzi nimi aj obec Miloslavov, aby sa k zverejnenému zámeru vyjadrili. Obec Miloslavov v nadväznosti na to 10.09.2020 zámer zverejnila formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli.

Úprimne ctíme právo miestnych obyvateľov sa vyjadriť k projektovým zámerom, ktoré sa týkajú ich životného prostredia a bezprostredného okolia. Preto sme sa proaktívne a nad rámec zákonom ukladaných povinností rozhodli poskytnúť vám všestranné informácie o našom zámere.

Veríme, že za viac ako dvadsaťpäť rokov ste sa presvedčili, že naša spoločnosť je seriózny subjekt a vždy sme rozvíjali korektné susedské vzťahy s obyvateľmi obcí, v ktorých sa naše ovocné sady nachádzajú. Aj v tomto prípade nám preto záleží na tom, aby boli naši susedia kvalitne a pravdivo informovaní.

Neoddeliteľnou súčasťou našej práce je aj starostlivosť o zdravie a vitalitu našich sadov, pretože len vtedy môžu aj ďalej prinášať zdraviu prospešné a chutné ovocie. Každý, kto si vyskúšal starostlivosť o ovocné stromy vie, že občas si vyžadujú aj rýchly a účinný zásah pomocou prípravkov na ochranu rastlín. Je tiež pochopiteľné, že takéto prípravky nie je možné skladovať kdekoľvek a manipulácii je potrebné venovať zvýšenú pozornosť.

Každý poľnohospodársky subjekt je preto zo zákona povinný disponovať vhodnými priestormi, ktoré zabezpečia adekvátne a zodpovedné zaobchádzanie s týmito látkami. Naša spoločnosť preto už dnes takýmto skladom disponuje. Spoločne s výstavbou nových skladovacích priestorov sme sa však rozhodli pristúpiť k jeho modernizácii a skvalitneniu.

Nároky na podobný sklad detailne popisujú príslušné legislatívne normy, najmä:

  • Zákon č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch
  • Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd
  • Zákon č. 405/2011 z 21. októbra 2011 o rastlinolekárskej starostlivosti
  • Vyhláška č. 491/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o podmienkach a postupoch pri skladovaní a manipulácii s prípravkami na ochranu rastlín a čistení použitých aplikačných zariadení

Radi by sme občanov touto cestou uistili, že náš projekt riešenia týchto objektov v plnej miere zodpovedá všetkým požadovaným štandardom, dokonca ich v mnohých ohľadoch prekonáva. Každý, kto by mal záujem nahliadnuť do detailov zverejneného projektu, tak môže urobiť na webovom portáli www.enviroportal.sk/sk.eia/detail/pozberova-uroda-skladovanie-ovocia-so-01-prijem-skladovanie-ovocia-cas

Náš sklad preto nepredstavuje žiadne riziko pre životné prostredie, naopak bude ho v maximálnej možnej miere chrániť. Zároveň by sme radi zdôraznili skutočnosť, že spoločnosť Danubius Fruct s.r.o. neskladuje prípravky na ochranu rastlín za účelom obchodu a distribúcie ale výlučne pre vlastnú spotrebu.

My sami máme prioritný a nespochybniteľný záujem zachovať kvalitu a zdravie životného prostredia. Symbióza s prírodou nás živí a sme to na prvom mieste my, kto ju bude v každom možnom ohľade chrániť. Preto bude spoločnosť Danubius Fruct vždy transparentne, zodpovedne, profesionálne a s dodržaním všetkých zásad a náležitostí ochraňovať svoje najväčšie bohatstvo, životné prostredie, v ktorom pestuje svoje ovocie. Pretože od jeho kvality sme bezprostredne a životne závislí.

V Dunajskej Lužnej, 11.09.2020

 

Urbanistická štúdia – Nové polyfunkčné centrum obce Miloslavov

Na základe schváleného zadania obce bola zhotoviteľom – arch. štúdiom Ing. arch. Bogára  –  spracovaná  urbanistická štúdia Nové polyfunkčné centrum obce Miloslavov, ktorej cieľom bolo navrhnúť  optimálne  prepojenie oboch miestnych častí obce novým centrom s dôrazom na jeho administratívnu, obslužnú a obchodnú vybavenosť,   verejné priestranstvá, plochy zelene, a to pri minimalizácii ďalších nových rozvojových plôch na funkciu bývania.  Dôležitým faktorom bol návrh riešenia dopravného napojenia ( optimalizácia okružnej komunikácie C1 – Bottova ul. ), napojenia obce na verejnú dopravu, situovanie budúceho nového kruhového objazdu v centre a využitie  potenciálu individuálnej dopravy vr. cyklochodníkov.   Spracovaná štúdia bude jedným z podkladov pre tvorbu zmien a doplnkov  územného plánu obce č.4/2020; začatie procesu obstarávania schválilo OZ na svojom zasadnutí dňa  27.08.2020.

Verejná prezentácia výsledkov štúdie za účasti autorov z dôvodov nepriaznivej epidemiologickej situácie  zatiaľ nebola možná – veríme, že sa ju obci podarí čoskoro  zorganizovať, o termíne budeme verejnosť informovať. Pripomienky k riešeniam navrhnutým v štúdii si bude môcť verejnosť uplatniť v procese obstarávania a tvorby zmien a doplnkov územného plánu.  V odkaze  je vo formáte pdf predstavená textová a obrazová časť dokumentu, do dokumentu v písomnej podobe je možné nahliadnuť na  Obecnom úrade v čase stránkových hodín.

Urbanistická štúdia – Miloslavov (A3)

Preskúšanie prevádzkyschopnosti elektromotorickej sirény

V súlade s § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov bude dňa 11. 9. 2020 v čase o 12.00 v obci Miloslavov vykonané preskúšanie prevádzkyschopnosti elektromotorickej sirény.

Oznam o odpise spotreby zemného plynu

Oznamujeme občanom, že v mesiaci september bude v Miloslavove vykonávaný odpis spotreby zemného plynu domácností za účelom ročného vyúčtovania.
Odpočet bude vykonávaný priebežne v termíne od 9.9. do 18.9.2020.

 

Slávnostné otvorenie Obchodného Centra Miloslavov

Dnes sa v našej obci slávnostne otvorilo Obchodné Centrum Miloslavov. Okrem obchodnej prevádzky Billy sa postupne otvoria aj ďalšie maloobchodné prevádzky a služby (101 drogérie, kaviareň, kvetinárstvo, chovateľské potreby so službami zásielkovne, rodinná pekáreň, vinotéka, prevádzka rýchleho občerstvenia s donáškou jedál, či distribúcia zdravotníckej techniky a pomôcok).

Zároveň patrí veľké poďakovanie spoločnosti OC Miloslavov za realizáciu takéhoto zámeru.

Od 01.10.2020 bude fungovať v týchto priestoroch aj Obvodné oddelenie policajného zboru SR. Veríme, že s poskytovanými službami budú občania spokojní a že prevádzka Obchodného centra prispeje k zlepšeniu služieb pre obyvateľov našej obce. Poskytovateľom služieb prajeme veľa úspechov.

   

 

 

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2020/2021

Napriek zložitej situácií, ktorá komplikuje náš život sme úspešne otvorili nový školský rok 2020/2021  v priestoroch základnej školy i Komunitného centra. Čaká nás rekonštrukcia podkrovia základnej školy, ktorá vylepší priestorové potreby školy a snažíme sa čo najskôr vyriešiť dostavbu nového pavilónu.

Prajem všetkým žiakom a učiteľom úspešný nový školský rok, verím, že spoluprácou školy, rodičov a vedenia obce vytvoríme tie najlepšie podmienky pre naše deti.

Milan Baďanský, starosta obce

Obec Miloslavov spustila pre svojich občanov mobilnú aplikáciu MILOSLAVOV

Obec Miloslavov pre svojich občanov v týchto dňoch spustila novú aplikáciu MILOSLAVOV.
 
Každý, kto má mobilný telefón s operačným systémom Android alebo iOS má odteraz možnosť stiahnuť si zdarma z Google Play alebo App Store aplikáciu Miloslavov. Formou bleskových správ budete informovaní o aktualitách obce (napr. výpadkoch prúdu, plynu a vody), organizovaných športových či spoločenských akciách. Táto aplikácia Vás upozorní na vývoz odpadov, nájdete v nej všetky dôležité kontakty na obecný úrad, stavebný úrad, lekárov atď. Môžete si nájsť a prečítať aktuálne číslo Spravodajcu obce Miloslavov, ale nájdete tu aj staršie čísla obecného časopisu.
Aplikácia okamžite upozorní na novú správu a blížiaci sa vývoz odpadu priamo na mobilnom zariadení formou PUSH správy v lište notifikácií. Pokiaľ nie ste on-line, notifikácie o nových správach sa nestratia a sú Vám doručené hneď ako sa Váš telefón pripojí na WiFi alebo mobilné dáta.
 
Mobilná aplikácia nezhromažďuje žiadne osobné údaje o používateľoch okrem modulov Susedský Bazár, pokiaľ ich užívatelia sami zadajú.
     
Inštalácia aplikácie je veľmi rýchla a jednoduchá.
Do aplikácie sa nemusíte registrovať a neposkytujete žiadne osobné údaje.
Ako si aplikáciu stiahnuť cez Google Play alebo App Store?

[Android] Google Play 
[iOS] App Store

Aplikáciu si môžete stiahnuť aj cez QR kódy

           

 

Otvorenie D4/R7 dnes poobede už bude realitou

Dnes sa sprístupní úsek rýchlostnej cesty D4/R7 bratislavského nultého obchvatu v úseku Ketelec – Holice v dĺžke 25,2 km na R7 a úsek Ketelec – Rovinka v dĺžke 4,5 kilometra na D4 s 22 mostmi a križovatkami v Rovinke, Dunajskej Lužnej a Šamoríne.

Verím, že budovanie cestnej infraštruktúry prispeje k zlepšeniu dopravnej situácie z južného smeru do hlavného mesta.

Jazdite bezpečne.

Milan Baďanský, starosta obce

Dôležitý oznam – zmena termínov vývozu papiera v miestnej časti Miloslavov

Firma Marius Pedersen, ktorá v našej obci uskutočňuje odvoz odpadov, oznamuje občanom v časti Miloslavov, že vývoz papiera sa bude uskutočňovať vždy na druhý deň po vývoze v časti Alžbetin Dvor, nakoľko majú nedostatok pracovníkov.

Táto zmena platí od 9.7.2020 – vývoz v Alžbetinom Dvore.

Vývoz papiera v Miloslavove sa uskutoční 10.7.2020.
Za spôsobené komplikácie a nedorozumenie sa vopred ospravedlňujú.

Otvorenie Remeselného dvora – 4.7.2020

S radosťou vám  oznamujeme, že  Remeselný dvor v obci   bude od 4.júla 2020  znovu  otvorený pre verejnosť vo svojich obvyklých  otváracích hodinách (sobota a nedeľa od 14:00 – 16:00 hod.). Počas núteného uzatvorenia pre pandémiu  sme  však nezaháľali a využili sme tento čas na  jeho čiastočnú rekonštrukciu, najmä sanáciu múrov proti vlhkosti.
Príďte sa pozrieť a oživte si spomienky na časy minulé 😊

Ak máte záujem navštíviť Remeselný dvor ako skupina  mimo otváracích hodín, kontaktujte  p. Leskovú na tel.čísle: 0903 423 721.

Pekné zážitky z návštevy nášho malého múzea želá Obec Miloslavov.

 

Oznam pre obyvateľov obce Miloslavov prichádzajúcich zo zahraničia

Na základe žiadosti Ministerstva Zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 29.06.2020 o súčinnosť pri realizácii opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 žiadame všetkých občanov prichádzajúcich na územie Slovenskej Republiky z rizikových krajín, prevažne však z Veľkej Británie, hlásiť svoj príchod na územie Slovenskej Republiky a informovať o tejto skutočnosti príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a dodržiavať opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva č. OLP/4739/2020 a č. OLP5089/2020.
Sucinnost_opatrenia_COVID

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 25.júna 2020

Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom zasadnutí dňa 25.06.2020 za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení v súvislosti s epidémiou Covid 19.

Po kontrole plnenia úloh sa  OZ zaoberalo najmä stavom jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ.  Prioritou na tento rok je  ukončenie konaní pre realizáciu stavby pavilónu základnej školy a samotná realizácia stavieb.  Na základe udeleného stavebného povolenia obec pristúpi prostredníctvom verejného obstarávania k výberu zhotoviteľa na prístavbu obecného úradu. Práce na štúdii nového centra obce sa blížia k záveru a prezentácia pre verejnosť sa pripravuje na koniec júla v tomto roku. Do realizácie takisto postúpil projekt Multifunkčného ihriska s osvetlením v ZOR Miloslavov.

OZ prerokovalo aj ekonomické informácie. Príjem z podielových daní k 25.6.2020 je vo výške 685 tis. EUR, čo zatiaľ približne koreluje s rozpočtovanou čiastkou. Zatiaľ obec zaznamenala len menší výpadok podielových daní – za mesiace máj a jún.  K 19.6.2020 bol na účtoch obce stav finančných prostriedkov vo výške 1 458 tis. EUR, z toho neviazané prostriedky na bežnú činnosť vo výške 111 tis. EUR. Dlh obce je k 30.5.2020 vo výške 372 tis. EUR, čo predstavuje 11,27 % k bežným príjmom obce a dlhová služba je na úrovni 1,11 % k bežným príjmom.

Poplatok za rozvoj je k 30.5.2020 vyrúbený  vo výške 165 tis. v Alžbetinom Dvore a 348 tis. v Miloslavove; použitie z prostriedkov poplatku za rozvoj v tomto roku bolo vo výške 214 tis. EUR, najmä na kúpu pozemku pre telocvičňu, prípravné práce pre stavbu pavilónu základnej školy, projektové práce a stojisko kontajnerov na Jazernej ul.

Na základe výsledkov verejného obstarávania boli OZ predložené na schválenie 3 zmluvy o dielo pre víťazov verejného obstarávania:

  • DOMOV Slovakia, a.s.. na zhotovenie diela  „Dostavba pavilónu ZŠ – spodná stavba“, celková cena diela je 118 620,53 Eur vr. DPH.
  • FAGUS SK, s.r.o. na zhotovenie diela  „Dostavba pavilónu Základnej školy Miloslavov“ , celková cena diela je 979.775,24 Eur vr. DPH.
  • SPORTER s.r.o., na zhotovenie diela „Multifunkčné ihrisko s osvetlením“, celková cena diela je 48 047,81 € vr. DPH.

OZ schválilo Záverečný účet a výročnú správu obce Miloslavov za rok 2019. Závierka bola preverená nezávislým audítorom a hlavným kontrolórom obce, pričom obec tak, ako aj po minulé roky,  hospodárila zodpovedne a ukončila hospodárenie s kladným  výsledkom – prebytkom vo výške  165 099,98 EUR, ktorý bude preúčtovaný do rezervného fondu obce.

Hlavný kontrolór obce predložil OZ plán kontrolnej činnosti na obdobie od 1.7.2020 do 31.12.2020, ktorý OZ schválilo.

Na základe skutočnosti, že základná škola sa od 1.9.2020 stane plneorganizovanou základnou školou s deviatimi ročníkmi, OZ schválilo zámer nadobudnutia právnej subjektivity pre ZŠ Miloslavov od 1.1.2021, a to vo forme rozpočtovej organizácie.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov  25.06.2020

Výstavba ihriska s multifunkčným povrchom v Miloslavove

Obec začala s realizáciou výstavby ihriska s multifunkčným povrchom v Zóne rekreácie a oddychu v časti Miloslavov. Obec na realizáciu získala finančné prostriedky z Dotačného systému Úradu Vlády Slovenskej republiky, program Podpora rozvoja športu 2019, podprogram č.1 Výstavba multifunkčných ihrísk. Projekt bude spolufinancovaný aj zo zdrojov obce.

Zasadnutie Krízového štábu obce Miloslavov dňa 5. 6. 2020

V súvislosti a vyhlásením mimoriadnej situácie týkajúcej sa ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydáva Krízový štáb obce Miloslavov  ďalšie opatrenia smerujúce k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov. Opatrenia sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení, o vzájomnú ohľaduplnosť a spoluprácu.

Zasadnutie_KS_05062020

Sumár opatrení zo zasadnutia Krízového štábu obce Miloslavov dňa 5. 6. 2020

Krízový štáb konštatuje, že boli splnené alebo sa priebežne plnia všetky predchádzajúce uložené úlohy.

Krízový štáb obce Miloslavov berie na vedomie opatrenia ÚVZ SR č.: OLP/4591/2020 zo dňa 2. 6. 2020, OLP/4592/2020 zo dňa 2. 6. 2020, OLP/4647/2020 zo dňa 3. 6. 2020, OLP/4593/2020 zo dňa 3. 6. 2020, usmernenie hlavného hygienika SR č. SOPZŠČ/4466/96046/2020 zo dňa 3. 6. 2020.

S účinnosťou od 3. júna 2020 otvára fitness centrum v Kultúrnom dome Miloslavov za dodržania opatrení ÚVZ SR, najmä povinnosť viesť evidenciu návštevníkov a túto po uplyntí doby 30 dni zlikvidovať, zabezpečiť pre návštevníkov dezinfekciu a papierové utierky, hygienické zariadenia musia byť tekutým mydlom a papierovými utierkami, zvýšiť frekvenciu upratovania a dezinfekciu dotykových plôch.

V súlade s opatrením ÚVZ SR nariaďuje prevádzkam v pôsobnosti obce Miloslavov neprekročiť v jednom okamihu koncentráciu zákazníkov jeden na 10 m2 z plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, táto podmienka sa nevzťahuje na deti; táto podmienka taktiež neplatí, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržiavať odstup medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre. Alternatívne táto podmienka taktiež neplatí pre prevádzky verejného stravovania, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržať odstup 2 metre medzi stolmi v zariadení určenými pre zákazníkov. Primerane uplatňovať opatrenia ÚVZ SR.

S účinnosťou od 3. júna 2020 sa zakazuje v pôsobnosti obce Miloslavov všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte osôb nad 100. Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať príslušné opatrenia ÚVZ SR. Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon bohoslužieb, prvého svätého príjmania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášného obradu, vrátane ich civilných verzií, na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a zasadnutia (schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona za dodržania príslušných opatrení ÚVZ SR.

Nariaďuje primerane uplatňovať v pôsobnosti obce Miloslavov opatrenia ÚVZ SR č.: OLP/4591/2020 zo dňa 2. 6. 2020, OLP/4592/2020 zo dňa 2. 6. 2020, OLP/4647/2020 zo dňa 3. 6. 2020, OLP/4593/2020 zo dňa 3. 6. 2020, usmernenie hlavného hygienika SR č. SOPZŠČ/4466/96046/2020 zo dňa 3. 6. 2020 (opatrenia zverejnené na internetovej stránke obce Miloslavov v sekcií krízový štáb).

Bezplatné WIFI zóny v obci

V roku 2019 získala obec  finančné prostriedky z grantového programu Európskej únie „WIFI4EU – Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách“ na vybudovanie WIFI siete v obci. Projekt sme realizovali s vysúťaženou  spoločnosťou Slovak Telekom a.s. a práve v týchto dňoch sa realizácia blíži ku koncu.  Občania obce  môžu od  4. 6. 2020  začať využívať bezplatné internetové pripojenie v okolí 10 prístupových bodov v oboch miestnych častiach, ktoré sme  situovali na miesta s najvyššou koncentráciou alebo pohybom  obyvateľov. Ide o okolie železničnej stanice, Remeselného dvora, Alžbetinho parku, základnej školy, Rekreačno-športového centra, Zóny rekreácie a oddychu v Miloslavove, v okolí Lipového parku – Domu kultúry, plánovanej novej materskej škôlky v Miloslavove, plánovaného parku pri cintoríne v Miloslavove a plánovanej autobusovej zastávky v Miloslavove na Centrálnej ulici pred kruhovým objazdom. Projekt má pre nás aj ďalšiu pridanú hodnotu –  tieto body s wifi signálom chceme využiť na osadenie kamier  v rámci pripravovaného projektu „Bezpečná obec“.

   

Stretnutie s ministrom dopravy Andrejom Doležalom

Včera, 2.júna,  sme sa   za účasti zástupkyne župana BSK pani Alžbety Ožvaldovej,  starostu Dunajskej Lužnej pána Štefana Jurčíka a zástupkyne starostu Miloslavova pani Renáty Bačovej  stretli s ministrom dopravy Andrejom Doležalom. Zaujímali sme sa najmä o dopravnú situáciu v okolí Bratislavy a termíny ukončenia jednotlivých úsekov  D4/R7. Pán minister nás informoval, že  postupné sprevádzkovanie zhotovených úsekov  sa po doriešení administratívnych náležitostí predpokladá v letných mesiacoch júl a august. Zhodli sme sa, že sprevádzkovanie zhotovených úsekov D4/R7 je vo verejnom záujme a dohodli sme sa na pokračovaní vzájomnej komunikácie.  Ďakujeme za prijatie a konštruktívny dialóg!

Milan Baďanský,
starosta obce Miloslavov
     

Čo sa deje s Vinohradníckou ulicou?

Kolaudačné konanie na Vinohradnícku ulicu je vypísané na 23.06.2020.
Keďže obec Miloslavov nie je účastníkom konaní D4R7, ani Vinohradníckej ulice nemáme informácie ani nevieme predpokladať, ako to bude pokračovať.
V súčasnosti koncesionár D4R7 s nami napriek našej iniciatíve nekomunikuje.
Starosta obce p. Milan Baďanský so zástupkyňou župana a starostom Dunajskej Lužnej má stretnutie s ministrom dopravy na túto tému.

Zasadnutie Krízového štábu obce Miloslavov dňa 29. 5. 2020

V súvislosti a vyhlásením mimoriadnej situácie týkajúcej sa ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydáva Krízový štáb obce Miloslavov  ďalšie opatrenia smerujúce k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov. Opatrenia sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení, o vzájomnú ohľaduplnosť a spoluprácu.

Zasadnutie_KS_29052020

Sumár opatrení zo zasadnutia Krízového štábu obce Miloslavov dňa 29. 5. 2020

Krízový štáb konštatuje, že boli splnené alebo sa priebežne plnia všetky predchádzajúce uložené úlohy.

Krízový štáb obce Miloslavov berie na vedomie rozhodnutie MŠVVaŠ SR č. 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22. 5. 2020, usmernenie ÚVZ SR č. OHVBPKV/4246/2020 zo dňa 26. 5. 2020, č. OPPL/2742/95916/2020 zo dňa 27. 5. 2020,  opatrenie ÚVZ SR č. OLP/463/2020 zo dňa 26. 5. 2020, č. OLP/4362/2020 zo dňa 26. 5. 2020, usmernenie MŠVVaŠ SR k organizácií a podmienkam výchovy a vzdelávania základných škôl do konca roku 2019/2020, usmernenie k organizácií a podmienkam výchovy a vzdelávania materských škôl do konca roku 2019/2020.

S účinnosťou od 1. júna 2020 otvára Základnú školu v Miloslavove na účely výchovy a vzdelávania žiakov prvého až piateho ročníka v pracovných dňoch v čase od 07:30 – 16:00 za dodržania opatrení a rozhodnutí relevantných úradov účinných od 1. júna 2020 a to najmä Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Režimové opatrenia prevádzky zabezpečia vedúci zamestnanci.

S účinnosťou od 1. júna 2020 otvára Materskú škôlku v Miloslavove na účely výchovy a vzdelávania žiakov materskej školy v pracovných dňoch v čase od 07:00 – 16:00 za dodržania opatrení a rozhodnutí relevantných úradov účinných od 1. júna 2020 a to najmä Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Režimové opatrenia prevádzky zabezpečia vedúci zamestnanci.

V súlade s opatrením ÚVZ SR nariaďuje prevádzkam v pôsobnosti obce Miloslavov neprekročiť v jednom okamihu koncentráciu zákazníkov jeden na 15 m2 z plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, táto podmienka sa nevzťahuje na deti; táto podmienka taktiež neplatí, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržiavať odstup medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre. Alternatívne táto podmienka taktiež neplatí pre prevádzky verejného stravovania, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržať odstup 2 metre medzi stolmi v zariadení určenými pre zákazníkov.

V súlade s opatrením ÚVZ SR sa nariaďuje prevádzkam verejného stravovania v pôsobnosti obce Miloslavov upraviť otváracie hodiny prevádzok spôsobom predaja mimo donáškovej služby na hodiny od 06:00 hod. do 22:00 hod., to neplatí pre organizovanie hromadných spoločenských akcií v uzavretej spoločnosti, za predpokladu, že je prevádzkovateľovi organizátorom poskytnutý zoznam prítomných osôb, pričom prevádzkovateľ je povinný tento zoznam po uplynutí doby 30 dní zlikvidovať.

Primerane uplatňovať v pôsobnosti obce Miloslavov rozhodnutie MŠVVaŠ SR  č. 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22. 5. 2020, usmernenie ÚVZ SR č. OHVBPKV/4246/2020 zo dňa 26. 5. 2020, č. OPPL/2742/95916/2020 zo dňa 27. 5. 2020,  opatrenie ÚVZ SR č. OLP/463/2020 zo dňa 26. 5. 2020, č. OLP/4362/2020 zo dňa 26. 5. 2020, usmernenie MŠVVaŠ SR k organizácií a podmienkam výchovy a vzdelávania základných škôl do konca roku 2019/2020, usmernenie k organizácií a podmienkam výchovy a vzdelávania materských škôl do konca roku 2019/2020 (opatrenia zverejnené na internetovej stránke obce Miloslavov v sekcií krízový štáb).

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 28.mája 2020

Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom zasadnutí dňa 28.05.2020 za dodržania všetkých mimoriadnych bezpečnostných opatrení v súvislosti s epidémiou Covid 19.

Po kontrole plnenia úloh sa  OZ zaoberalo najmä stavom jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ.  Prioritou na tento rok je  ukončenie procesu výberu zhotoviteľa nového pavilónu základnej školy a realizácia stavby.  Ako pokračovanie projektu nového priechodu pre chodcov na ul. Jazerná/Veterná OZ schválilo zmluvu o kúpe pozemku parc. č. 66/2 o výmere 24 m2 od p. Romana Kudriho za cenu 1 450,00 EUR určenú podľa znaleckého posudku. Na ostatných projektoch sa priebežne pracuje.

OZ prerokovalo aj ekonomické informácie. Príjem z podielových daní k 30.5.2020 je vo výške 593 tis. EUR, čo zatiaľ približne koreluje s rozpočtovanou čiastkou; výpadok podielových daní očakávame v nasledujúcich mesiacoch. K 20.5.2020 bol na účtoch obce stav finančných prostriedkov vo výške 1 358 tis.EUR, z toho neviazané prostriedky na bežnú činnosť vo výške 65 tis. EUR. Dlh obce je k 30.4.2020 vo výške 384 tis. EUR, čo predstavuje 11,63 % k bežným príjmom obce a dlhová služba je na úrovni 1,11 % k bežným príjmom.

Poplatok za rozvoj je k 30.4.2020 vyrúbený  vo výške 83 tis. v Alžbetinom Dvore a 300 tis. v Miloslavove; použitie z prostriedkov poplatku za rozvoj v tomto roku bolo vo výške 212 tis. EUR, najmä na kúpu pozemku pre telocvičňu, prípravné práce pre stavbu pavilónu základnej školy, projektové práce a stojisko kontajnerov na Jazernej ul.

OZ  schválilo  nájomnú zmluvu na nájomný byt obce pánovi Romanovi Schulczovi na obdobie dvoch rokov a nájomnú zmluvu na obecný pozemok z dôvodu výstavby infraštruktúry pre spoločnosť BAUGROUP s.r.o..

Na základe návrhu úradu OZ schválilo rozdelenie poskytovania právnych služieb pre dvoch advokátov, a to tak, že služby všeobecného právnika bude poskytovať  JUDr. Soňa Gašková a služby pre priestupkové konania v rámci výkonu štátneho stavebného dohľadu bude zabezpečovať spoločnosť Mattos Law firm s.r.o., v tomto zmysle boli schválené príslušné návrhy dodatku a zmluvy.

V rámci bodu Rôzne starosta informoval OZ o pripravovanom rokovaní u ministra dopravy ohľadom dopravnej situácie v okolí Bratislavy za účasti zástupcov našej obce, Dunajskej Lužnej a BSK, stretnutie je plánované na 2.júna 2020.  Súčasne, na 23. júna 2020 je vypísané kolaudačné konanie na Vinohradnícku ulicu, ktorého účastníkom bude aj zástupca našej obce.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.
Miloslavov  28.05.2020

 

Zasadnutie Krízového štábu obce dňa 20. 5. 2020

V súvislosti a vyhlásením mimoriadnej situácie týkajúcej sa ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydáva Krízový štáb obce Miloslavov  ďalšie opatrenia smerujúce k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov. Opatrenia sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení, o vzájomnú ohľaduplnosť a spoluprácu.

Zasadnutie_KS_20052020

Sumár opatrení zo zasadnutia Krízového štábu obce Miloslavov dňa 20. 5. 2020

Krízový štáb konštatuje, že boli splnené alebo sa priebežne plnia všetky predchádzajúce uložené úlohy.

Krízový štáb berie na vedomie usmernenie ÚVZ SR k detským ihriskám v exterieri zo dňa 7. 5. 2020, opatrenia ÚVZ SR č.: OLP/3992/2020 zo dňa 15. 5. 2020, č.: OLP/4085/2020 zo dňa 19. 5. 2020, č.: OLP/4083/2020 zo dňa 19. 5. 2020, č.: OLP/4084/2020 zo dňa 19. 5. 2020.

S účinnosťou od 21. 5. 2020 sa otvárajú všetky detské ihriská v pôsobnosti obce Miloslavov pre verejnosť za dodržania obmedzenia počtu hrajúcich sa detí (odporúčanie pre rodičov zabezpečiť odstup detí v okruhu 2 m), povinnosti nosenia rúšok v zmysle aktuálne platného opatrenia ÚVZ SR, povinnosti rodičov alebo sprevádzajúcich osôb minimalizovať fyzický kontakt detí, povinnosti rodičov alebo sprevádzajúcich osôb mať pri sebe prostriedok na dezinfekciu rúk.

Krízový štáb ukladá povinnosť zabezpečiť na dennej báze dezinfekciu všetkých hracích prvkov na detských ihriskách v pôsobnosti obce.

S účinnosťou od 20. 5. 2020 sa otvárajú vonkajšie športoviská v pôsobnosti obce bez ohľadu na druh športu, no bez použitia šatní a prítomnosti obecenstva. Za týmto účelom sa sprístupňujú toalety. Zakazuje sa usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 100 osôb.

S účinnosťou od 25. 5. 2020 sa upravujú otváracie hodiny Obecného úradu v Miloslave pre vybavovanie stránok nasledovne – stránkové hodiny úradu – pondelok od 8:00 – 12:00 a od 13:00 – 16:45 hod, streda od 8:00 – 12:00 a od 13:00 – 16:45 hod, štvrtok 8:00 – 12:00 hod. V utorok a piatok sú nestránkové dni. V nestránkové dni je podateľňa otvorená od 08:00 – 09:00 hod. Otváracie hodiny stavebného úradu sa upravujú nasledovne: pondelok od 8:00 – 12:00 a od 13:00 – 16:45 hod, streda od 8:00 – 12:00 a od 13:00 – 16:45 hod.  Pri vybavovaní počas stránkových hodín je potrebné dodržiavať všetky doposiaľ prijaté opatrenia a riadiť sa pokynmi osoby prvého kontaktu pri vstupe na obecný úrad.  Zároveň odporúčame občanom menej dôležité veci naďalej zasielať emailom, prípadne poštou.

Krízový štáb ukladá úlohu priebežne zabezpečovať dezinfekciu priestorov s hromadným výskytom osôb, najmä zastávok SAD, ŽS, priestorov obecného úradu a Pošty Partner.

Krízový štáb ukladá primerane uplatňovať v pôsobnosti obce Miloslavov všetky opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR opatrenia ÚVZ SR č.: OLP/3992/2020 zo dňa 15. 5. 2020, č.: OLP/4085/2020 zo dňa 19. 5. 2020, č.: OLP/4083/2020 zo dňa 19. 5. 2020, č.: OLP/4084/2020 zo dňa 19. 5. 2020 a usmernenie ÚVZ SR k detským ihriskám v exterieri zo dňa 7. 5. 2020 (opatrenia zverejnené na internetovej stránke obce Miloslavov v sekcií krízový štáb).

Dokončenie prvej etapy vybudovania Sadovej ulice

Podarilo sa dokončiť prvú etapu vybudovania Sadovej ulice (cesta k cintorínu na Miloslavove) v celej dĺžke. Ďakujeme združeniu vlastníkov a pánovi Marekovi Michlíkovi, za angažovanosť.  Jeho veľkou zásluhou  sa dielo podarilo.
Verím, že v ďalšom období, podľa našich možností sa nám podarí dokončiť celé dielo.

Milan Baďanský, starosta obce

2.stretnutie s architektami nad rozpracovaným konceptom štúdie nového centra obce

Dnes sme sa na obecnom úrade stretli  na druhom pracovnom stretnutí s architektami  kancelárie Ing. arch. Bogára  nad rozpracovaným konceptom štúdie nového centra obce.

Preverili sme  stav zapracovanosti našich pripomienok  a diskutovali sme o predloženom návrhu situácie širších vzťahov, dopravnej  dostupnosti vr. cyklochodníkov, druhu a množstva zelene  a občianskej vybavenosti rôzneho typu, vrátane školských kapacít, priestorov pre sociálne služby, zdravotnú starostlivosť, kultúru, obchody a služby.  Veľkú pozornosť sme venovali samotnému návrhu usporiadania objektov a funkcií nového centra, čo bude zo strany kancelárie  rozpracované podrobnejšie.  Pomaly sa blížime k finálnemu návrhu, ktorý bude predstavený verejnosti koncom júna – začiatkom júla v tomto roku.

 

Zasadnutie Krízového štábu obce Miloslavov dňa 7. 5. 2020

V súvislosti a vyhlásením mimoriadnej situácie týkajúcej sa ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydáva Krízový štáb obce Miloslavov  ďalšie opatrenia smerujúce k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov. Opatrenia sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení, o vzájomnú ohľaduplnosť a spoluprácu.

Zasadnutie_KS_07052020

Sumár opatrení zo zasadnutia Krízového štábu obce Miloslavov dňa 7. 5. 2020

Krízový štáb konštatuje, že boli splnené alebo sa priebežne plnia všetky predchádzajúce uložené úlohy.

Krízový štáb obce Miloslavov berie na vedomie usmernenie k opatreniu ÚVZ SR zo dňa 23. 4. 2020, opatrenie ÚVZ SR č.: OLP/3353/2020 zo dňa 24. 4. 2020, OLP/3796/2020 zo dňa 5. 5. 2020, OLP/3795/2020 zo dňa 5. 5. 2020.

S účinnosťou od 11. 5. 2020 sa menia otváracie hodiny Pošty Partner v Miloslavove pondelok až streda v čase od 13:00 -19:00 hod a vo štvrtok a v piatok v čase od 8:00 – 11:30 a od 12:00 – 14:30 hod.

Ponechávajú sa naďalej otváracie hodiny Obecného úradu v Miloslave pre vybavovanie stránok nasledovne – podateľňa denne v čase od 08:00 – 09:00 hod., stránkové hodiny úradu – pondelok, streda, štvrtok v čase od 08:00 – 12:00. Pri vybavovaní počas stránkových hodín je potrebné dodržiavať všetky doposiaľ prijaté opatrenia. Zároveň odporúčame občanom menej dôležité veci naďalej zasielať emailom, prípadne poštou.

S účinnosťou od 11. 5. 2020 sa otvára knižnica v Komunitnom centre v utorok od 15:30 – 17:30 hod a vo štrvrtok od 15:30 -17:30 hod za dodržania príslušných bezpečnostných opatrení.

Oznam o začatí prevádzky prepravnej služby OMAPO, o.z.

Vážení spoluobčania,
oznamujeme Vám, že od 11. mája 2020 (pondelok) obnovujeme prevádzku prepravnej služby OMAPO, o.z. po prerušení z dôvodu Corona vírusu.
Je potrebné dodržiavať opatrenia Úradu verejného zdravotníctva – prekrytie horných dýchacích ciest (rúško, šál, šatka).
Tešíme sa, že Vám opäť môžeme podať pomocnú ruku pri preprave.

Ďakujeme za pochopenie a prajeme veľa zdravia.

Omapo, o.z. Dunajská Lužná

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 30.apríla 2020

Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom zasadnutí dňa 30.04.2020 za mimoriadnych bezpečnostných opatrení v súvislosti s epidémiou Covid 19; zvukový záznam zo zasadnutia je zverejnený na webstránke obce www.miloslavov.sk.

Po kontrole plnenia úloh sa  OZ zaoberalo najmä stavom jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ. OZ určilo na základe odporúčania KROM, ktorá zasadala  dňa 27.04.2020 a finančných možností obce  priority pre realizáciu projektov na tento rok ( najmä výstavba školského pavilónu, premiestnenie zastávky SAD, pokračovanie prác na Zóne oddychu a relaxu a priechodu pre chodcov Jazerná ul. v miestnej časti Miloslavov ) a doplnil sa projekt úpravy cintorínov obce – aby sa mohlo začať s prípravnými prácami. Ako pokračovanie projektu novej  MŠ Miloslavov OZ schválilo zmluvu  na spracovanie PD  pre stavebné povolenie so spoločnosťou MPro , s.r.o. a pre projekt rekonštrukcie Lesnej ulice darovaciu zmluvu na pozemok  parc.č. 271/2 o výmere  27 m2 od darcov : Jana Lachová a Dana Malá.

OZ prerokovalo aj ekonomické informácie. Príjem z podielových daní k 30.4.2020 je vo výške 524 137,29 EUR, čo približne koreluje s rozpočtovanou čiastkou a avizovaný výpadok podielových daní očakávame v nasledujúcich mesiacoch  na úrovni krátenia minimálne o 8 % z ročného predpokladu. K 20.4.2020 bol na účtoch obce stav finančných prostriedkov vo výške 1 368 tis.EUR, z toho neviazané prostriedky na bežnú činnosť vo výške 151 tis. EUR. Dlh obce je k 31.3.2020 vo výške 392 tis. EUR, čo predstavuje 11,85 % k bežným príjmom obce a dlhová služba je na úrovni 1,11 % k bežným príjmom.

Predbežné výsledky hospodárenia k 31.3.2020:  príjmy celkom  vo výške  1 250 tis. EUR, plnenie rozpočtu na 32 % , v rámci čoho sú aj nepoužité dotácie na školu a ihrisko a výdavky  obce boli vo výške 854 tis. EUR, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na úrovni 22 %.

Príjem z poplatku za rozvoj v tomto roku je vo výške 40 tis. v Alžbetinom Dvore a 49 tis. v Miloslavove,  nevyčerpané zostatky z roku 2019 predstavujú sumu  168 tis. v Alžbetinom Dvore a 362 tis. v Miloslavove. Použitie z prostriedkov poplatku za rozvoj v tomto roku bolo vo výške 135 tis. EUR, najmä na kúpu pozemku pre telocvičňu a prípravné práce pre stavbu pavilónu základnej školy.

OZ schválilo tiež prevzatie verejného osvetlenia a miestnej komunikácie v RZ 1/1 od stavebníka: Gainer s.r.o. do majetku obce, kúpu záhradného traktora pre potreby údržby zelene v obci, zmluvu o spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Miloslavov a zriadenie elokovaného pracoviska Súkromnej základnej umeleckej školy Ružová dolina v priestoroch Základnej školy Miloslavov.

Podrobnejšie informácie sú v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov  30.04.2020

Bezhotovostné platby

Prečo je potrebné zadávať variabilný symbol pri  BEZHOTOVOSTNÝCH platbách:
– variabilný symbol je číslo, ktoré Vám určí obec a slúži na identifikáciu platieb,
– dôležité je použitie správneho variabilného symbolu aby bola platba správne identifikovaná,
– ako doplňujúci údaj sa môže použiť aj špecifický symbol, ktorým je možné označiť napr.:  obdobie, číslo domu, číslo parcely, …  a poznámka, do ktorej je možné uviesť meno a účel platby

Správny variabilný symbol zistíte: 
– v ROZHODNUTÍ o poplatku za komunálny odpad,
– v ROZHODNUTÍ o miestnych daniach – v tomto rozhodnutí sú určené dva VS jeden na  nehnuteľnosť a jeden na psa,
– v ROZHODNUTÍ o poplatku za rozvoj,
– v ROZHODNUTÍ o zaujatí verejného priestranstva,
– v ZMLUVÁCH, ak ste nejakú uzatvorili s obcou,
– v OZNÁMENÍ zo základnej školy, ak Vaše dieťa navštevuje školský klub,
– v OZNÁMENÍ z materskej školy,
– v OZNÁMENÍ zo školskej jedálne pri materskej škole

-pri podaní na STAVEBNÝ ÚRAD zistíte variabilný symbol mailom u referenta, ktorému bol spis pridelený (o tom Vás budú informovať v podateľni pri podaní žiadosti):
katarina.kovalcikova@miloslavov.sk 
olga.radianska@miloslavov.sk 
danica.mersakova@miloslavov.sk 
maria.bohacova@miloslavov.sk 
michaela.slobodova@miloslavov.sk

VIETE SPRÁVNY ÚČET ?
SK37 5600 0000 0018 7740 6001     úhrady na obecný úrad a stavebný úrad (napríklad daň z nehnuteľností, za psa, správne poplatky, za povolenia, za nájom, …)
SK58 0200 0000 0028 4551 4758     úhrady za komunálny odpad, poplatok za rozvoj
SK75 5600 0000 0018 7740 2019     úhrady za školský klub
SK58 5600 0000 0018 7740 9018     úhrady za materskú školu
SK45 5600 0000 0018 7740 4014     úhrady za stravu v materskej škole

Zasadnutie Krízového štábu obce dňa 22.4.2020

V súvislosti a vyhlásením mimoriadnej situácie týkajúcej sa ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydáva Krízový štáb obce Miloslavov  ďalšie opatrenia smerujúce k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov. Opatrenia sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení, o vzájomnú ohľaduplnosť a spoluprácu.

Zasadnutie_KS_22042020

Sumár opatrení zo zasadnutia Krízového štábu obce Miloslavov dňa 22.4.2020

Krízový štáb konštatuje, že boli splnené alebo sa priebežne plnia všetky predchádzajúce uložené úlohy.

Krízový štáb berie na vedomie usmernenie hlavného hygienika SR č.: OE/791/89586/2020 (siedma aktualizácia) zo dňa 20. 4. 2020, opatrenie ÚVZ č.: OLP/3354/2020 zo dňa 20. 4. 2020, opatrenie ÚVZ č.: OLP/3355/2020 zo dňa 20.4.2020, opatrenie č.: OLP/3461/2020 zo dňa 21.4.2020.

Na základe opatrenia ÚVZ sa od 21. 4. 2020 od 00:00 hod., sa na území obce Miloslavov až do odvolania zakazuje vychádzať a pohybovať na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) rúškom, šálom, šatkou alebo iným prostriedkom, ktorý bráni šíreniu kvapôčiek s výnimkou detí do 2 rokov, osôb so závažnými poruchami autistického spektra, osôb v uzavretom vozidle ak sú všetky osoby vo vozidle zo spoločnej domácnosti, vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabínke oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb, osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak je ich vzdialenosť od iných osôb minimálne 20 metrov, osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak je ich vzájomná vzdialenosť minimálne 20 metrov.

Pri zasadnutiach a schôdzach orgánu územnej samosprávy sa vylučuje verejnosť. Zároveň sa ukladá povinnosť vedúcim zamestnancom zabezpečiť zo zasadnutí inú formu informovanosti občanov.

Krízový štáb uložil úlohu vedúcim zamestnancom a zamestnancom obce zabezpečiť dodržiavanie nosenia ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objektoch v pôsobnosti obce Miloslavov, pri vstupe do objektov zabezpečiť povinnú dezinfekciu rúk, v prípade, že sa u zamestnancov prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia kontaktovať lekára a opustiť pracovisko, zakazuje sa podávať si ruky, dodržiavať vzdialenosť medzi osobami minimálne 2 metre, zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, pravidelne zabezpečovať dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov a predmetov.

S účinnosťou od 22.4.2020 prechádza prevádzka zberného dvora na letné obdobie v otváracích hodinách – každú stredu od 14:00 do 18:00 hod., a každú sobotu od 10:00 – 12:00 hod a od 13:00 – 16:00 hod.

S účinnosťou od 27.4.2020 sa menia otváracie hodiny Pošty Partner v Miloslavove pondelok až streda v čase od 13:00 -17:00 hod a vo štvrtok a v piatok v čase od 8:00 – 12:00 hod.

S účinnosťou od 27.4.2020 sa menia otváracie hodiny Obecného úradu v Miloslave pre vybavovanie stránok nasledovne – podateľňa denne v čase od 08:00 – 09:00 hod., stránkové hodiny úradu – pondelok, streda, štvrtok v čase od 08:00 – 12:00. Za účelom vybavovania stránok bude zabezpečený vyhradený priestor (kontaktné pracoviská) v sále OCÚ. Pri vybavovaní počas stránkových hodín je potrebné dodržiavať všetky doposiaľ prijaté opatrenia. Zároveň odporúčame občanom menej dôležité veci naďalej zasielať emailom, prípadne poštou.

S účinnosťou od 22. 4. 2020 od 06:00 sa otvárajú v pôsobnosti obce Miloslavov vonkajšie športoviská určené pre bezkontaktné športy najmä pre individuálnu prípravu športovcov, bez otvorených šatní, hygienických zariadení a s vylúčením verejnosti. Zároveň ostáva až do odvolania zákaz využívania detských ihrísk a zákaz vykonávať kontaktné skupinové športy.

Krízový štáb nariaďuje primerane uplatňovať v pôsobnosti obce Miloslavov všetky opatrenia Úradu verejného zdravotníctva č.: OLP/3354/2020 zo dňa 20. 4. 2020, opatrenie ÚVZ č.: OLP/3355/2020 zo dňa 20. 4. 2020, opatrenie č.: OLP/3461/2020 zo dňa 21.4.2020 (opatrenia zverejnené na internetovej stránke obce Miloslavov v sekcií krízový štáb, www.miloslavov.sk/covid-19-koronavirus/krizovy-stab).

Prevádzka zberného dvora v letnom období

Oznamujeme občanom, že od stredy 22. 4. 2020 prechádza prevádzka zberného dvora v obci Miloslavov na letné obdobie. Zároveň pripomíname, že v letnom období došlo k úprave otváracích hodín nasledovne:

Streda 14:00 hod. – 18:00 hod.
Sobota 10:00 hod. – 12:00 hod. a 13:00 hod. – 16:00 hod.

Zasadnutie Krízového štábu obce Miloslavov dňa 14.04.2020

V súvislosti a vyhlásením mimoriadnej situácie týkajúcej sa ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydáva Krízový štáb obce Miloslavov  ďalšie opatrenia smerujúce k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov. Opatrenia sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení, o vzájomnú ohľaduplnosť a spoluprácu.

Zasadnutie_KS_14042020

Sumár opatrení zo zasadnutia Krízového štábu obce Miloslavov dňa 14.4.2020

Krízový štáb konštatuje, že boli splnené alebo sa priebežne plnia všetky predchádzajúce uložené úlohy.

Krízový štáb ruší opatrenia zo dňa 7.4.2020 v pôsobnosti obce Miloslavov

Na základe rozhodnutia KS obec Miloslavov otvára zberný dvor v nasledovných termínoch:
streda 15.4.2020 v čase od 14:00 do 18:00 hod.,
štvrtok 16.4.2020 v čase od 14:00 do 18:00 hod.,
piatok 17.4.2020 v čase od 14:00 do 18:00 hod.,
sobota 18.4.2020 v čase od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hod.

Obec Miloslavov vykoná opakovane dezinfekciu verejne prístupných miest najmä zástavky SAD, ŽS, Pošty Partner, OCÚ, Zberný dvor.

Zasadnutie Krízového štábu obce Miloslavov dňa 7. 4. 2020

V súvislosti a vyhlásením mimoriadnej situácie týkajúcej sa ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydáva Krízový štáb obce Miloslavov  ďaľšie opatrenia smerujúce k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov. Opatrenia sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení, o vzájomnú ohľaduplnosť a spoluprácu.

Zasadnutie_KS_07042020

Sumár opatrení zo zasadnutia Krízového štábu obce Miloslavov dňa 7. 4. 2020

Krízový štáb konštatuje, že boli splnené alebo sa priebežne plnia všetky predchádzajúce uložené úlohy.

Krízový štáb obce Miloslavov berie na vedomie opatrenia ÚVZ SR č. OLP/3010/2020 zo dňa 02. 04. 2020, OLP/3012/2020 zo dňa 04. 04. 2020 a uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 207 zo dňa 6. 4. 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 a zmeneného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020 a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169/2020 z 27. marca 2020.

Krízový štáb odporúča občanom obce Miloslavov obmedziť v čase od 8. 4. 2020 – 0:00 hod. do 13. 4. 2020 –  23:59 hod. pohyb a pobyt so zákazom vychádzania. Obmedzenie sa nevzťahuje na:
1. obvyklú cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,
2. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),
3. cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa bodu 2. pre inú osobu (napr. dobrovoľníctvo, susedská výpomoc) v rámci územia okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc, v rámci územia mesta,
4. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou a príbuzným,
5. pobyt v prírode v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta,
6. cesty na pohreb blízkej osoby,
7. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta.

Krízový štáb obce Miloslavov upozorňuje občanov, že uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 207 zo dňa 6. 4. 2020 bol vydaný zákaz podľa čl. 5 ods. 3 písm. h) ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.

V súlade s uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 207 zo dňa 6. 4. 2020 obec Miloslavov zatvára prevádzku zberného dvora v plánovaných dňoch 8. 4. 2020 až 14. 4. 2020.

Zasadnutie Krízového štábu obce Miloslavov dňa 31. 3. 2020

V súvislosti a vyhlásením mimoriadnej situácie týkajúcej sa ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydáva Krízový štáb obce Miloslavov  ďaľšie opatrenia smerujúce k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov. Opatrenia sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení, o vzájomnú ohľaduplnosť a spoluprácu.

Zasadnutie_KS_31032020

Sumár opatrení zo zasadnutia Krízového štábu obce Miloslavov dňa 31. 3. 2020

Krízový štáb konštatuje, že boli splnené alebo sa priebežne plnia všetky predchádzajúce uložené úlohy.

Krízový štáb obce Miloslavov berie na vedomie opatrenia ÚVZ SR č. OLP/2778/2020 zo dňa 28. 3. 2020, OLP/2777/2020 zo dňa 29. 3. 2020.

Obec Miloslavov otvára od stredy dňa 1. 4. 2020 Zberný dvor v obci Miloslavov v nasledovných termínoch:
streda:     1. 4. 2020  v čase od 09.00 hod. do 12. 00 hod. a od 13. 00 hod. do 17.00 hod.,
štvrtok:   2. 4. 2020   v čase od 09.00 hod. do 12. 00 hod. a od 13. 00 hod. do 17.00 hod.,
piatok:    3. 4. 2020   v čase od 09.00 hod. do 12. 00 hod. a od 13. 00 hod. do 17.00 hod.,
sobota:   4. 4. 2020    v čase od 09.00 hod. do 12. 00 hod. a od 13. 00 hod. do 17.00 hod.,

Za účelom evidencie pohybu osôb a v zmysle prevádzkového poriadku zberného dvora bude pohyb osôb na zbernom dvore pri príjazde kontrolovaný a zaznamenávaný. Osoby budú do zberného dvora vpúšťané v režimovom opatrení (regulovaný vjazd vozidiel do zberného dvora). Žiadame občanov aby sa riadili pokynmi zamestnancov zberného dvora a pri vstupe poskytli súčinnosť a informácie. Vstup a pobyt v prevádzke zberného dvora bude umožnený len s prekrytím horných dýchacích ciest (rúško, šál, šatka a pod.).

V súvislosti s opatrením ÚVZ SR s účinnosťou od 31. marca 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby v pôsobnosti obce Miloslavov okrem:
1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,
2. predajní drogérie,
3. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík,
4. predajní novín a tlačovín,
5. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
6. prevádzok telekomunikačných operátorov,
7. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
8. prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb,
9. prevádzok internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškových služieb,
10. práčovní a čistiarní odevov,
11. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,
12. pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematória,
13. autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb,
14. služieb slovenskej technickej kontroly a emisnej kontroly,
15. servisov výpočtovej a telekomunikačnej techniky,
16. taxi služieb vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru,
17. advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,
18. prevádzok kľúčových služieb,
19. zberných dvorov,
20. predajní metrového textilu a galantérie,
21. predajní a servisov bicyklov,
22. prevádzok záhradníctva a záhradnej techniky, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2,
23. prevádzok stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farieb lakov, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2.

Zároveň sa s účinnosťou od 31. marca 2020 do odvolania, prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby uvedených vyššie, nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. pre nakupujúcich (klientov) a zamestnancov dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení:
– vstup a pobyt v prevádzke umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
– pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
– v radách nakupujúcich zabezpečiť odstup minimálne 2 metre,
– počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky,
– na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu.

S účinnosťou od 31. marca 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom prevádzok v pôsobnosti obce Miloslavov uvedených v bode 1 a 2 nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až sobota v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.

S účinnosťou od 31. marca 2020 od 6:00 hod. sa do odvolania zakazuje v pôsobnosti obce Miloslavov prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 26.marca 2020

Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom zasadnutí dňa 26.03.2020 za mimoriadnych bezpečnostných opatrení v súvislosti s epidémiou Covid 19.

Po kontrole plnenia úloh sa  OZ zaoberalo najmä stavom jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ. OZ sa vzhľadom na situáciu zhodlo, že sa bude pokračovať len v rozpracovaných  projektoch, ktoré sú schválené na realizáciu – na dnešnom zasadnutí sa k nim pridružil plánovaný projekt na sanáciu muriva remeselného dvora – aby sa predišlo vzniku väčších škôd.

OZ prerokovalo aj možné scenáre zníženého výberu podielových daní a výberu poplatku za rozvoj a uvítalo nariedenie starostu pre obecný úrad, ktorým upravil postup na obstarávanie len nevyhnutných tovarov a služieb. Z projektov  v realizácii sa podarilo ukončiť vybudovanie nového miesta pre kontajnery na Jazernej ulici.   Súčasne sa schválil výber verejného obstarávateľa na dodanie stavby Prestavba obecného úradu.

V súvislosti s pripravovanými projektami OZ schválilo zámer odkúpenie pozemku o výmere 24m2 pre účely vybudovania priechodu pre chodcov Jazerná/Veterná  a účasť v dražbe na pozemok pod miestnou komunikáciou v miestnej časti Alžbetin dvor na Krátkej ulici.

V rámci bežnej agendy OZ schválilo nájomné zmluvy na 3 nájomné byty obce. V bode Rôzne sa poslanci spolu so starostom venovali aktuálnej situácii v obci pri zabezpečovaní úloh a opatrení vyplývajúcich z epidémie Covid 19 – pozitívne hodnotili komunikáciu obce smerom k obyvateľom, činnosť krízového štábu, pomoc seniorom a dobrovoľné aktivity, ako napr. činnosť DHZ. Osobitne sa venovali výučbe  na základnej škole a poplatkom za materskú školu počas doby obmedzenia prevádzky, kde je upravená možnosť  neplatenia týchto príspevkov v zmysle prijatého VZN 2/2019.

Podrobnejšie informácie sú v zápisnici zo  zasadnutia OZ.
Miloslavov  26.03.2020

Zasadnutie Krízového štábu obce Miloslavov dňa 27. 3. 2020

V súvislosti a vyhlásením mimoriadnej situácie týkajúcej sa ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydáva Krízový štáb obce Miloslavov  ďaľšie opatrenia smerujúce k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov. Opatrenia sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení, o vzájomnú ohľaduplnosť a spoluprácu.

Zasadnutie_KS_27032020

Sumár opatrení zo zasadnutia Krízového štábu obce Miloslavov dňa 27. 3. 2020

Krízový štáb konštatuje, že boli splnené alebo sa priebežne plnia všetky predchádzajúce uložené úlohy.

Krízový štáb obce Miloslavov berie na vedomie opatrenia ÚVZ SR č. OLP/2775/2020 zo dňa 24. 3. 2020, OLP/2733/2020 zo dňa 24. 3. 2020, OLP/2732/2020 zo dňa 24. 3. 2020, OLP/2731/2020 zo dňa 23. 3. 2020.

V súvislosti s opatrením ÚVZ SR sa od utorka 24. 3. 2020 zakazuje organizovať a usporadúvať všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám  hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v pôsobnosti obce Miloslavov. Opatrenie trvá až do odvolania.

V súvislosti s opatrením ÚVZ SR sa všetkým osobám zakazuje s účinnosťou od 25. 3. 2020 od 00:00 hod. až do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napríklad rúškom, respirátor, šál, šatka atď.)

V súvislosti s opatrením ÚVZ SR sa s účinnosťou od 25. 3. 2020 až do odvolania v pôsobnosti obce Miloslavov nariaďuje každú nedeľu v mesiaci uzatvoriť predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti, predajní potravín na osobitné lekárske účely, lekárni, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok, predajní drogérie, predajní novín a tlačovín, predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií. Zároveň sa nariaďuje každú nedeľu v mesiaci týmto prevádzkam vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov (sanitárny deň).

Obec Miloslavov zriaďuje telefónnu linku pomoci pre ľudí ktorí sú obmedzení opatreniami a potrebujú pomoc pri zabezpečení jedla, potravín alebo liekov + 421 907 711 830.

Obec Miloslavov sprístupnila covid.chat

Obec na svoje stránke:   https://www.miloslavov.sk/covid-19-koronavirus/krizovy-stab/  sprístupnila covid.chat  (fialová ikonka). Stačí kliknúť na ikonku a získate všetky dôležité informácie z relevantných zdrojov o chorobe, prevencii, karanténe, či jej výskyte na Slovensku. Užitočnou novinkou je  možnosť  sebadiagnostiky,  ktorá vychádza z hodnotiaceho listu na posúdenie pacienta pre zdravotníckych pracovníkov. Informácie na chate sa pravidelne aktualizujú, takže je to užitočný a relevantný zdroj informácií.

Zasadnutie Krízového štábu obce Miloslavov dňa 24. 3. 2020

V súvislosti a vyhlásením mimoriadnej situácie týkajúcej sa ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydáva Krízový štáb obce Miloslavov  ďalšie opatrenia smerujúce k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov. Opatrenia sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení, o vzájomnú ohľaduplnosť a spoluprácu.

Zasadnutie_KS_24032020

Sumár opatrení zo zasadnutia Krízového štábu obce Miloslavov dňa 24. 3. 2020

Krízový štáb obce Miloslavov konštatoval, že boli splnené alebo sa priebežne plnia všetky úlohy uložené v predchádzajúcich opatreniach.

Krízový štáb obce Miloslavov berie na vedomie opatrenia Ústredného krízového štábu SR a Úradu vlády SR zo dňa 24. 3. 2020 (sumár opatrení tvorí prílohu záznamu zo zasadnutia KŠ) a vydáva v pôsobnosti obce Miloslavov nasledovné opatrenia:

V súvislosti s nakladaním s komunálnym odpadom žiada vlastníkov, správcov a majiteľov nádob určených na zber odpadu, aby prijali dostupné opatrenia na zamedzenie neoprávneného nakladania s odpadmi. V nadväznosti na usmernenie ÚVZ SR odporúča likvidovať použité rúška a vreckovky z domácností ako bežný komunálny odpad v zmysle platnej legislatívy a upovedomuje verejnosť, aby tento odpad nevhadzovala do nádob určených na separáciu odpadu (papier).

Obec zabezpečí  dezinfekciu všetkých strojov, pracovného náradia a motorových vozidiel v jej správe.

Obec nebude ukladať sankcie za nepokosené pozemky vlastníkom, ktorí obdržali výzvu na úpravu pozemkov. Zároveň odkladá povinnosť vlastníkom upraviť pozemok až do odvolania.

Odporúča všetkým vlastníkom fungujúcich prevádzok v pôsobnosti obce Miloslavov (potraviny, výdajne stravy, a pod.) v nedeľu nevykonávať obchodnú činnosť z dôvodu oddychu personálu a vykonania sanitárneho dňa. Odporúčací charakter opatrenia platí do doby prijatia konkrétneho opatrenia Hlavným hygienikom Slovenskej republiky.

Obec odporúča dôchodcom na základe výzvy Úradu vlády SR, aby verejnú dopravu využívali iba v nevyhnutných prípadoch a v minimálnej miere. Zároveň odporúča dôchodcom vychádzať z miesta bydliska len v nevyhnutných prípadoch.

Obec odporúča všetkým občanom, ktorí sa pohybujú v obci mimo miesta svojho bydliska od    24. 3. 2020 nosiť ochranné hygienické pomôcky (rúška). Odporúčací charakter opatrenia platí do doby prijatia konkrétneho opatrenia Hlavným hygienikom Slovenskej republiky.

Obec odporúča všetkým občanom aby pri nákupoch a využívaní služieb dodržiavali minimálne dvojmetrové odstupy.

Obec vydáva pokyn všetkým vedúcim zamestnancom v pôsobnosti obce vykonávať kontrolu telesnej teploty všetkých zamestnancov pri nástupe do zamestnania.

Obec  predlžuje od utorka 24. 3. 2020  zákaz usporadúvať v jej pôsobnosti všetky kultúrne, spoločenské a športové podujatia, vrátane tréningových procesov športových oddielov. Zákaz sa vzťahuje aj na využívanie športovísk a hracích prvkov až do odvolania.

Zasadnutie Krízového štábu obce Miloslavov dňa 23. 3. 2020

V súvislosti a vyhlásením mimoriadnej situácie týkajúcej sa ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydáva Krízový štáb obce Miloslavov  ďaľšie opatrenia smerujúce k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov. Opatrenia sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení, o vzájomnú ohľaduplnosť a spoluprácu.

Zasadnutie_KS_23032020

Sumár opatrení zo zasadnutia Krízového štábu obce Miloslavov dňa 23.3.2020

Krízový štáb obce Miloslavov konštatoval, že boli splnené alebo sa priebežne plnia všetky úlohy uložené v predchádzajúcich opatreniach.

Obec Miloslavov bude priebežne vyhodnocovať situáciu spojenú s prevádzkou zberného dvora v obci s prihliadnutím na ďalšie rozhodnutia Hlavného hygienika SR, Úradu vlády SR a Ústredného krízového štábu.

Obec Miloslavov preverila možnosť mimoriadnych vývozov BIO odpadu spoločnosťou Marius Pedersen a.s. Podľa vyjadrenia, spoločnosť v súčasnej dobe nedisponuje potrebnými kapacitami na vývoz akéhokoľvek odpadu nad rámec zmluvne dohodnutých odberov.

Obec Miloslavov bude naďalej zabezpečovať priebežne hygienické a ochranné prostriedky.

Obec Miloslavov zabezpečila pre seniorov nad 65 rokov ochranné prostriedky (rúška), ktoré bude postupne distribuovať v balíčkoch s návodom na použitie a stručnými odporúčaniami ochrany zdravia.

Obec Miloslavov bude naďalej potreby a požiadaviek zabezpečovať distribúciu základných potravín a hygienických potrieb pre prestárle osoby, osoby žijúce samostatne v domácnosti a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Obec Miloslavov bude naďalej zabezpečovať distribúciu nálepiek na nádoby na komunálny odpad a vriec na separovanie plastov.

Obec Miloslavov zabezpečí distribúciu propagačných materiálov prevencie ochrany proti vírusovým ochoreniam na verejne prístupné miesta, najmä na zastávky SAD a železničnej prepravy.

 

 

Odstránenie stavby rodinného domu – oznámenie

Oznamujeme občanom, že od pondelka dňa 23. 3. 2020 budú priebehať práce na odstránení rodinného domu č. 82, parc. č.: 221/5. Rodinný dom sa nachádza v susedstve Základnej školy. Stavba je riadne označená a priestor bude vymedzený. Zo stavby budú odstraňované nebezpečné materiály (azbestové dosky), preto žiadame občanov aby pri prechádzaní použili protiľahlý chodník.

Úhrady za tuhý komunálny odpad

Počas mesiaca január si mohli občania podávať žiadosti, napr.  na zmenu veľkosti kontajnera,  o úľavu z poplatku, a pod.
Od februára začala obec vystavovať rozhodnutia na aktuálny rok a priebežne ich expedovať občanom. (Nie je stanovený termín do kedy budú vystavené všetky rozhodnutia, nakoľko sa počet občanov v obci neustále zvyšuje).
Poplatok za odpad je možné uhradiť až po doručení rozhodnutia, a to z dôvodu použitia správneho bankového účtu a správneho variabilného  symbolu, ktoré sú dôležité pre spárovanie platby s rozhodnutím.
V prípade, že ste ešte neobdržali rozhodnutie, môžete v období mimoriadnej situácie požiadať aj o zaslanie informačného rozhodnutia na mailovej adrese: maria.minarikova@miloslavov.sk Pozastavenie vývozu odpadu firma vykoná, až keď posledné rozhodnutie vystavené  a doručené daňovníkovi obcou bude 1.deň po splatnosti a s časovou rezervou potrebnou na vyexpedovanie nálepky na kontajner.

Ochrana lesov pred požiarmi – upozornenie

Obec Miloslavov obdržala z Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Pezinku upozornenie k ochrane lesov pred požiarmi. V súlade so žiadosťou zverejňujeme časť dokumentu ako preventívne opatrenia pri ochrane pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.