Našim deťom

Milé deti, k vášmu dnešnému sviatku – Medzinárodnému dňu detí – vám prajeme úprimnú radosť zo života, veľa úspechov v škole, množstvo dobrých kamarátov a veľa pozornosti a pochopenia zo strany vašich rodičov.

Buďte zdravé, šťastné a buďte inšpiráciou pre nás starších. Pri vás radi zabúdame na každodenné strasti a učíme sa brať život s väčšou ľahkosťou.

ĎAKUJEME VÁM.

OZNÁMENIE SLOV. POŠTY – dočasné zatvorenie Pošty Partner

POŠTA PARTNER_ZATVORENIE_05.-30.6.2023

Vážení zákazníci,

Pošta Partner Miloslavov bude z prevádzkových dôvodov v dňoch 05.06. – 30.06.2023 zatvorená.

Vzhľadom na aktuálne nepriaznivý prevádzkový stav Pošty Dunajská Lužná bola pre výdaj oznámených zásielok v období dočasného zatvorenia Pošty Partner vybraná dodávacia Pošta Štvrtok na Ostrove.

Oznámené zásielky si môžete vyzdvihnúť na pošte Štvrtok na Ostrove.

Ďakujeme za porozumenie.

V Bratislave dňa 30.05.2023

Slovenská pošta a.s.

Informácia pre občanov – klientské centrum Okresného úradu v Senci

Oddelenie dokladov odboru poriadkovej polície (občianske preukazy, vodičské preukazy a cestovné doklady), klientské centrum Okresného úradu v Senci, Hurbanova 21 Senec upozorňuje, že v utorok dňa 30.05.2023 bude pracovisko z technických príčin vybavovať klientov iba v čase od 08:00 hod do 12:00 hod. Za vzniknutú situáciu sa Vám ospravedlňujeme.

 

Predĺženie termínu na zápis do Materskej školy Miloslavov

Riaditeľstvo Materskej školy Miloslavov, Centrálna ulica 87/9, 900 42 Miloslavov oznamuje zákonným zástupcom, že v súlade s § 59, ods. 4 Zákona č. 245/2008 Z. z. (Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov) predlžuje termín na zápis detí do Materskej školy do 31.5.2023.

Ostatné podmienky zápisu zostávajú nezmenené. Nájdete ich na tomto linku: https://www.miloslavov.sk/aktuality/zapis-deti-do-materskej-skoly-miloslavov-skolsky-rok-2023-2024-termin-od-2-5-2023-7-5-2023/

Pokračovanie stavebných prác na Lesnej ulici

Oznamujeme občanom, že obec pokračuje s rekonštrukciou vozovky a výstavbou chodníkov na Lesnej ulici. Zároveň vás informujeme, že v súvislosti s realizáciou II. etapy rekonštrukcie Lesnej ulice vykonáva Západoslovenská distribučná spoločnosť a.s.,  uloženie  nadzemného elektrického vedenia do zeme na Športovej ulici. V súvislosti s uvedenými prácami príde k rôznym obmedzeniam dopravy na Športovej a Lesnej ulici.

Venujte prosím zvýšenú pozornosť dopravnému značeniu a opatrnosť pri prejazde dotknutými úsekmi. Ďakujeme za trpezlivosť.

Výzva na pravidelnú starostlivosť a kosenie zaburinených pozemkov

Obec Miloslavov vyzýva všetkých vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov v obci Miloslavov aby počas vegetačného obdobia venovali zvýšenú pozornosť odstraňovaniu burín na svojich nehnuteľnostiach a zabezpečili pravidelné kosenie trávnatých a zaburinených plôch.

Vlastníci pozemkov sú povinní dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce povinnosti vlastníka nehnuteľného majetku. S vlastníctvom majetku – v uvedenom prípade pozemku sa spájajú nielen oprávnenia, ale aj povinnosti. Patrí medzi ne aj povinnosť vlastníka ustanovená zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. A ďalej podľa ustanovení zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy povinnosť vlastníka pozemku zabrániť zaburineniu poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku a zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu a zabrániť jej poškodeniu.

Začatie prác na oprave cesty III/1055 – Dunajská Lužná – Miloslavov, m.č. Alžbetin Dvor.

Informujeme obyvateľov našej obce, že v pondelok 22.5.2023 začínajú práce na oprave cesty III/1055 – Dunajská Lužná – Miloslavov, m.č. Alžbetin Dvor.

Oprava bude realizovaná pomocou technológie recyklácie za studena v termíne od 22.5.2023 do 20.7.2023 s rozdelením na dve etapy:

 • I. etapa – od 22.5.2023 do 10.6.2023 – extravilán medzi obcami Dunajská Lužná – Alžbetin Dvor – celková uzávierka s vyznačením obchádzkových trás;
 • II. etapa – od 12.6.2023 do 12.7.2023 – intravilán obce Dunajská Lužná – čiastočná uzávierka dopravy, t.j. realizácia prác v polovičnom profile cesty s riadením dopravy pomocou dočasnej cestnej svetelnej signalizácie.

Oprava ciest pozostáva z použitia technológie recyklácie za studena na mieste. Pôvodná časť konštrukcie vozovky sa rozomelie a zlepší sa pridaním chýbajúcich komponentov (kamenivo, asfaltová emulzia, cement), ktoré vytvoria tzv. dosku zo suchého betónu. Zvolená technológia umožňuje práve sanáciu charakteristických poškodení vozovky ako odtrhnuté krajnice, priečne a pozdĺžne poklesy vozovky. Zvolená technológia ale potrebuje po zapracovaní materiálov technologickú prestávku min. 7 dní pre vyzretie a dosiahnutie požadovaných parametrov únosnosti vozovky pred samotnou realizáciou asfaltobetónových vrstiev vozovky.

I. etapa – od 22.5.2023 do 10.6.2023:

 

II. etapa – od 12.6.2023 do 12.7.2023:

ERASMUS PRE MLADÝCH PODNIKATEĽOV

Využite príležitosť bezplatne vycestovať do zahraničia na platenú stáž do firmy podľa vlastného výberu, kde získate podnikateľské zručnosti od skúsených a inovatívnych podnikateľov. Program Erasmus pre mladých podnikateľov vám prináša možnosť rozbehnúť svoj vlastný biznis.

Tento európsky výmenný program pomáha najmä budúcim a začínajúcim podnikateľom (0-3 rokov podnikania) zaškoliť sa priamo na pracovisku inovatívnej spoločnosti v niektorej z európskych krajín. Stáž dotovaná Európskou úniou poskytne záujemcom financovanie životných nákladov (doprava, ubytovanie, strava) v dĺžke od 1 do 6 mesiacov vo firme podľa vlastného výberu. Výška mesačného finančného príspevku závisí od vybranej krajiny pobytu, pri európskych krajinách sa pohybuje mesačný príspevok na životné náklady a dopravu v rozmedzí 600 – 1100 eur.

ČO MÔŽETE ZÍSKAŤ:

 • Platenú stáž vo firme podľa vlastného výberu na 1 až 6 mesiacov
 • Sieť užitočných kontaktov v zahraničí
 • Rozvoj biznis zručností vo svojej oblasti
 • Príležitosti pre obchodnú spoluprácu vo svojom podnikaní
 • Spoznanie špecifík zahraničného trhu, na ktorý môžete zacieliť svoj biznis

ČO JE POTREBNÉ NA PRIHLÁSENIE:

 • Elektronická prihláška ako „New entrepreneur“ v anglickom jazyku v elektronickom systéme programu
 • Aktuálny životopis v anglickom jazyku
 • Jednoduchý podnikateľský plán svojho súčasného (budúceho) podnikania štandardného formátu vrátane finančného plánu na najbližšie 2 roky podnikania v slovenskom jazyku

Aktuálne je otvorená priebežná výzva na zapojenie sa do programu. Prihláška do programu sa dá pozrieť aj vyplniť TU Pri prihlasovaní sa do programu Erasmus pre mladých podnikateľov je potrebné vybrať si lokálne kontaktné miesto programu a jedným z týchto miest na Slovensku je Camit. Viac informácií o programe na: https://camit.sk/sk/erasmus

Ak Vás táto možnosť európskej mobility zaujala a rád by ste sa zapojili, viac informácií o programe na: https://camit.sk/sk/erasmus alebo odpovede na vaše otázky aj rady pri vypĺňaní prihlášky vám poskytneme telefonicky na tel.č. +421 903 507 404 alebo mailom na eye@camit.sk.

Zber nebezpečného odpadu 24. 5. 2023

Obec Miloslavov v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen, a.s. zabezpečí zber a prepravu odpadov s obsahom škodlivín pristavením mobilného Eko-skladu na Zbernom Dvore .

Termín zberu sa uskutoční dňa 24.5.2023  v čase od 13,00 hod. do 17,00 hodiny.

Zbiera sa:

 • 20 01 05 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo obaly kontaminované nebezpečnými látkami – t.j. prázdne obaly prípadne so stopovým množstvom nebezpečnej látky
 • 20 01 13 rozpúšťadlá – t.j. riedidlá
 • 20 01 19 pesticídy – t.j. tuhé, práškové, tekuté postreky
 • 20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť – teplomery sem nepatria
 • 20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25(N) – t.j. čistý motorový olej (motorový olej , ktorý bude zliaty s inou látkou, sa neodoberá)
 • 20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky (N) – t.j. farby, tmely

Všetky tekuté a polotuhé látky musia byť v uzavretej plastovej alebo kovovej nádobe, označenej názvom látky. Z technických dôvodov nie je možné odobrať odpady, ktorých zloženie a pôvod nie sú známe.

Nebezpečné odpady nepatria do nádob pre komunálny odpad.

Povinnosť každého občana:

 • predchádzať vzniku odpadov,
 • nedávať nebezpečné odpady do nádob na zmesový komunálny odpad,
 • zapojiť sa do oddeleného zberu nebezpečných odpadov v obci,
 • do doby zberu skladovať nebezpečné odpady tak, aby z nich neunikali škodlivé  látky.

Organizácia zberu

Pristavenie tzv. mobilného Eko-skladu (špeciálneho kontajnerového vozidla), v ktorom sú nebezpečné odpady uložené tak, aby z nich neunikali nebezpečné látky do okolia. Na triediacej linke sa odpady triedia podľa druhu a expedujú autorizovaným firmám. Tie ich bezpečne rozoberú a jednotlivé zložky zhodnocujú (t.j. použijú na výrobu ďalších výrobkov). Ak to nie je možné, zneškodňujú sa a likvidujú spaľovaním alebo ukladaním na skládky pre nebezpečné odpady.

Oznam o začatí prác na ceste III/1053 Studené – Tomášov

Bratislavský samosprávny kraj informuje, že dňa 15. 5. 2023 začali práce na oprave cesty III/1053 Most pri Bratislave, m.č. Studené – Tomášov v celkovej dĺžke cca 2,97 km.
Práce budú realizované v dvoch etapách :

I. etapa  – od 15.5.2023 do 16.6.2023 – intravilán Studeného a intravilán Tomášova – čiastočná uzávierka dopravy s regulovaním dočasnou cestnou svetelnou signalizáciou v polovičnom profile;

II. etapa – od 19.6.2023 do 8.7.2023 – extravilán medzi Studeným a Tomášovom – celková uzávierka dopravy s vyznačením obchádzkových trás v okolí.

Oprava ciest pozostáva z použitia technológie recyklácie za studena na mieste. Pôvodná časť konštrukcie vozovky sa rozomelie a zlepší sa pridaním chýbajúcich komponentov (kamenivo, asfaltová emulzia, cement), ktoré vytvoria tzv. dosku zo suchého betónu. Zvolená technológia umožňuje práve sanáciu charakteristických poškodení vozovky ako odtrhnuté krajnice, priečne a pozdĺžne poklesy vozovky. Zvolená technológia ale potrebuje po zapracovaní materiálov technologickú prestávku min. 7 dní pre vyzretie a dosiahnutie požadovaných parametrov únosnosti vozovky pred samotnou realizáciou asfaltobetónových vrstiev vozovky.

Studené – Tomášov I. etapa
Studené – Tomášov II. etapa

Ku Dňu matiek

Milé mamky, staré mamky,

dovoľte nám, aby sme vám srdečne zablahoželali k vášmu nedeľňajšiemu sviatku – Dňu matiek, ktorý nám všetkým pripomína vašu dôležitosť a nezastupiteľnosť v našich životoch.

Od prvého dňa nášho života nás zahŕňate nekonečnou láskou, starostlivosťou a pozornosťou. Mama je slovo, ktoré sme sa všetci naučili vysloviť ako prvé. Aj to je dôkazom, že ste najdôležitejším prvkom každej rodiny.

Za všetko, čo pre nás robíte, vám patrí veľká úcta, obdiv a vďaka. Mysľou sa spájame aj s rodinami, v ktorých po mamičkách ostali už len spomienky.

Ďakujeme vám za všetko.

Stavebné práce na Lesnej ulici

V pondelok 15. mája 2023 začnú na Lesnej ulici stavebné práce týkajúce sa výstavby novej miestnej komunikácie.

Všetkých dotknutých obyvateľov prosíme o rešpektovanie dopravných obmedzení počas celej výstavby.

Zároveň vás prosíme o trpezlivosť a ohľaduplnosť počas realizácie tohto dôležitého projektu našej obce.

Termín akustického preskúšania sirén 12.05.2023

Oznamujeme občanom, že  súlade s § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany,  bude v piatok dňa 12. 5. 2023 v čase o 12.00 v obci Miloslavov vykonané akustické preskúšanie elektromotorickej sirény hlasitou skúškou.

Oznámenie o odstávke vody na Slnečnej ulici dňa 10. 5. 2023

Oznamujeme občanom, že v stredu 10. 5. 2023 v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod bude odstávka pitnej vody na Slnečnej ulici č. 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 75, z dôvodu prepájania jednotlivých lokalít spoločnosťou LZ-STAV s.r.o v časti Miloslavov. 

 

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 4. mája 2023

Obecné zastupiteľstvo Obce Miloslavov (OZ) sa zišlo na svojom 4.  zasadnutí v roku 2023 a prerokovalo najmä nasledovnú agendu.

Stav finančných prostriedkov na účtoch obce je k 30.4.2023 vo výške 2.093 tis. EUR, z toho je 1.539 tis. EUR  viazaných (najmä rezervný fond 241 tis. EUR, poplatok za rozvoj 1 031 tis. EUR, grant Lesná 156 tis. EUR). Za mesiace január až apríl obec obdržala zo ŠR podielové dane vo výške 1 035 tis. EUR, čo predstavuje 56,19 % z rozpočtovaného príjmu na rok 2023 vo výške 1 842 tis. EUR.  Celkový dlh obce bol k 31.03.2023 vo výške 249 tis. EUR, čo je 4,98 % k bežným príjmom obce. Príjmy obce k 31.3.2023 sú vo výške 2 197 tis. EUR a výdavky sú čerpané v sume 758 tis. EUR. Stav poplatku za rozvoj k 31.3.2023 je vo výške 1.031 tis. EUR, čerpanie vo výške 4 tis. EUR (prípojky EE a zamerania k projektom).

Ďalej sa poslanci venovali projektom a projektovým zámerom obce, najvýznamnejšia investícia – materská škola na Orgovánovej ul. je v procese  opakovaného verejného obstarávania. V súčasnosti prebieha ďalšia etapa rekonštrukcie Lesnej ulice – realizuje sa ďalšia časť chodníka, druhá časť pokládky káblov do zeme od Športovej ulice a od 10.5.2023 sa začne s rekonštrukciou samotnej komunikácie a osadením nového verejného osvetlenia. Obec získala grant na detské ihrisko v ZOR a takisto sa pripravuje renovácia ihriska v RŠC. Podrobnosti o stave projektov obce nájdete na https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/. Zastupiteľstvo sa takisto venovalo výsledkom dopravného prieskumu realizovaného v obci dňa 09.03.2023.

Pre ďalšie pokračovanie prác na projektoch obce OZ schválilo objednávku na II. etapu realizácie chodníka Lesná ul. (DOKARO, v.d.), obstaranie projektovej dokumentácie pre obnovu budovy obecného úradu (Green Grow, s.r.o.), pre cyklotrasu – prepojenie z Dunajskej Lužnej – do Hviezdoslavova (SCALE STUDIO a.s.).

OZ schválilo prevzatie komunikácií, verejného osvetlenia a pozemku v lokalite RZ1-2 od spoločnosti RTP 01 s.r.o. a SPECTRA INVEST s.r.o. a v lokalite Vínna alej II od spoločnosti VIKINELA s.r.o.

Takisto boli schválené žiadosti na vecné bremená na pozemkoch obce na uloženie inžinierskych sietí pre týchto žiadateľov: A. Klimová, J. Jandačka, N. Jandačka, A. Mikulicová, FELD s.r.o.nájom pozemku obce na Slnečnej ul. pre: Ľ. Hrušovský, Miloslavov.

dotáciách  na rok 2023 rozhodlo OZ nasledovne: 15 tis. EUR pre ŠKO Miloslavov, 2 200 EUR pre DHZ Miloslavov, 1 000 EUR pre Klimo dance a 500 EUR pre ECAV.

Po prehodnotení plnenia podmienok nájmov v nájomných bytoch obce OZ schválilo predĺženie nájmu o ďalšie tri roky pre p. Romana Schulcza.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo zasadnutia OZ.

Obojsmerná premávka na Lesnej ulici a obmedzenia na Športovej ulici

Oznamujeme občanom, že od 5. 5. 2023 budú zrušené dopravné obmedzenia na Lesnej ulici a príde k  obnoveniu obojsmernej premávky. Zároveň vás informujeme, že v súvislosti s realizáciou II. etapy rekonštrukcie Lesnej ulice vykonáva Západoslovenská distribučná spoločnosť a.s.,  uloženie  nadzemného elektrického vedenia do zeme na Športovej ulici. V súvislosti s uvedenými prácami príde k čiastočnému obmedzeniu dopravy na Športovej ulici. V dňoch 9. – 12. 5. 2023 je z týchto dôvodov tiež plánovaná uzávera Športovej ulice od Krátkej po Centrálnu ulicu. Obchádzka bude možná cez Novú ulicu.

Venujte prosím zvýšenú opatrnosť pri prejazde dotknutými úsekmi. Ďakujeme za trpezlivosť.

Posledná rozlúčka – Miloš Bakoš

Oznamujeme obyvateľom našej obce, že nás vo veku nedožitých 65 rokov navždy opustil bývalý dlhoročný zamestnanec Obecného úradu Miloš Bakoš.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v stredu 10.05.2023 o 14:00 hod. na cintoríne v m.č. Miloslavov.

Česť jeho pamiatke, úprimnú sústrasť všetkým pozostalým.

PARTE_MILOŠ BAKOŠ

Oznam o zatvorení Pošty Partner Miloslavov

Dovoľujeme si vás informovať, že prevádzka Pošty Partner Miloslavov bude z prevádzkových dôvodov dňa 02.05.2023 (utorok) zatvorená.

Oznámené zásielky si budete môcť vyzdvihnúť v stredu 03.05.2023.

Ďakujeme za porozumenie.

Zápis detí do MŠ Miloslavov na školský rok 2023/2024

Zápis detí do MŠ Miloslavov na školský rok 2023/2024

Riaditeľstvo Materskej školy Miloslavov, Centrálna ulica 87/9, 90042 Miloslavov oznamuje zákonným zástupcom, že zápis do materskej školy prebieha v dňoch:  

              od 2.5.2023 do 7.5.2023

Podľa § 3 ods. 3 vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole sa deti  do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú zákonný zástupca predloží spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Súčasťou musí byť aj informácia o očkovaní. (Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je dôvodom na neprijatie dieťaťa do materskej školy.)

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Spôsob podávania žiadostí:

 • osobne do podateľne alebo poštovej schránky Obecného úradu Miloslavov,
 • poštou alebo kuriérom na adresu podateľne Obecného úradu Miloslavov:

Obec Miloslavov, Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov,

 • elektronicky prostredníctvom: slovensko.sk *Materská škola Miloslavov (E0007279876)
 1. a) elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy* alebo
 2. b) elektronického dokumentu, ktorý  je  autorizovaný  kvalifikovaným  elektronickým podpisom.

Formulár žiadosti je k dispozícii na:  https://www.msmiloslavov.sk/dokumenty/

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ                

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú:

 • deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, tzn. ktoré do 31.8.2023 dovŕšia 5 rokov          a to prednostne zo spádovej oblasti MŠ.
 • deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, tzn. ktoré do 31.8.2023 dovŕšia 5 rokov           a nie sú zo spádovej oblasti MŠ.
 • deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, tzn. ktoré dovŕšili 6 rokov. Riaditeľstvu MŠ je potrebné doložiť náležitú dokumentáciu.
 • deti, ktoré nedovŕšili do 31. 08. 2023 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2023/2024 o predčasné zaškolenie, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a dieťa má trvalý pobyt v spádovej obci.

Ostatné podmienky prijatia dieťaťa do MŠ:

 • v prípade zvýšeného záujmu sa bude prihliadať na trvalý pobyt dieťaťa a oboch rodičov v obci Miloslavov. V prípade samoživiteľov to bude trvalý pobyt zákonného zástupcu, ktorému je dieťa zverené do starostlivosti.
 • osobitný zreteľ, t.j. deti zamestnancov MŠ, ZŠ a OÚ
 • podľa veku: –  deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,

–  deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,

–  deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky.

 

Všetky informácie nájdete aj na webovej stránke MŠ www.msmiloslavov.sk

Riaditeľka MŠ vydá rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ písomne do 30.6.2023.

Oznam o zatvorení Klientskeho centra Obecného úradu

V pondelok 17.4.2023 bude Klientske centrum Obecného úradu Miloslavov zatvorené z dôvodu školenia zamestnancov v súvislosti s pripravovaným prechodom na nový informačný systém.

Zamestnancov Stavebného úradu je potrebné v daný deň kontaktovať telefonicky pred vstupom do budovy.

Ďakujeme za pochopenie.

Kontaktné údaje Stavebného úradu:

Referát Meno Telefón e-mail
Stavebný úrad ÚPI Ing. Oľga Radianska + 421 907 711 843 olga.radianska@miloslavov.sk
Stavebný úrad drobné stavby, životné prostredie, studne, zmeny stavebníka, vjazdy, malý zdroj znečistenia ovzdušia Ing. Lenka Pliešovská +421 907 787 122 lenka.pliesovska@miloslavov.sk
Stavebný úrad a životné prostredie Ing. Danica Meršaková +421 905 724 185 danica.mersakova@miloslavov.sk

Termín akustického preskúšania sirén 14.04.2023

Oznamujeme občanom, že  súlade s § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany,  bude v piatok dňa 14. 4. 2023 v čase o 12.00 v obci Miloslavov vykonané akustické preskúšanie elektromotorickej sirény hlasitou skúškou.

Miloslavovský beh 2023

Obec Miloslavov Vás pozýva na amatérske športové podujatie Miloslavovský beh 2023, ktorý sa uskutoční 15.4.2023. Výťažok bude použitý na nákup AED defibrilátora. Prispieť k dobrej veci môžete aj samotnou registráciou a prechádzkou po trase.

– 6 km trať pre dospelých
– 1,5 km trať pre deti od 6 rokov
– trofeje a vecné ceny od sponzorov
– občerstvenie
– cukrová vata pre deti
– zabezpečená zdravotná a záchranná služba

Link na úplné propozície a registráciu: https://casomierapt.com/event/miloslavovsky-beh-2023/

Tešíme sa na Vás!

Veselé veľkonočné sviatky

Milí Miloslavovčania, prajeme vám príjemné a pokojné prežitie veľkonočných sviatkov v kruhu vašich najbližších. Želáme vám, aby ste počas nich načerpali veľa síl.

Ak plánujete niekam cestovať,  prajeme vám šťastnú cestu a bezpečný návrat domov.

Všetko dobré. 🐰🥚🌼

Referát evidencie obyvateľstva zatvorený

Oznamujeme obyvateľom, že referát evidencie obyvateľstva je z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený v dňoch:

 • 03.04. 2023 – pondelok
 • 05.04.2023 – streda
 • 06.04.2023 – štvrtok

Ďakujeme za pochopenie.

Oznam Správy ciest Bratislavského samosprávneho kraja k oprave cesty III/1054

V mene Správy ciest Bratislavského samosprávneho kraja si vás dovoľujeme informovať, že stavebné práce na oprave cesty III/1054 – Dunajská Lužná – Most p. Bratislave, m.č. Studené pomocou technológie recyklácie za studena na mieste sa začali.

Na stavenisku v dĺžke 2,3 km je celková uzávierka dopravy s vyznačením obchádzkovej trasy cez Miloslavov a Štvrtok na Ostrove.

Stavebné práce budú pozostávať z odfrézovania poškodených stmelených asfaltobetónových vrstiev vozovky, zrecyklovania podkladových nestmelených vrstiev, realizácie nových asfaltobetónových vrstiev, zrezávania nespevnených krajníc, čistenia odvodňovacích priekop, realizácie nových nespevnených krajníc a realizácie nového vodorovného dopravného značenia.

Predpokladaný termín ukončenia prác je koniec apríla 2023.

Ďakujeme za pochopenie.

Zberný dvor od 1. 4. 2023 otvorený v letnom režime

Oznamujeme občanom, že od soboty 1. 4. 2023 bude zberný dvor otvorený v letnom režime.

Otváracie hodiny počas letného obdobia:
Streda od 14:00 hod. do 18:00 hod.
Sobota od 10:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.

Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja – jar 2023

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, zaslal na obec Miloslavov výzvu k vykonaniu jarnej preventívnej celoplošnej deratizácie na území Bratislavského kraja. Podľa § 12 ods. 2 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych škodcov. Tieto opatrenia podľa ustanovení § 51 ods. 1 písm. a), § 52 ods. 1 písm. a) a § 53 písm. a) zákona vykonávajú všetky fyzické osoby – občania, fyzické osoby  – podnikatelia, právnické osoby i obce.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva hlavné mesto so sídlom v Bratislave týmto vyzýva na vykonanie celoplošnej jarnej deratizácie na území všetkých obcí Bratislavského kraja v období od 1. 4. 2023 do 31. 05. 2023:

 • obce vykonajú deratizáciu v objektoch a na verejných priestranstvách v správe alebo vlastníctve obcí;
 • fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, admistratívnych budov, skladov i skládok odpadov; fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom oprávnených firiem disponujúcich odbornou spôsobilosťou na vykonanie činnosti : regulácia živočíšnych škodcov prípravkami určenými na profesionálne použitie;
 • fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie; fyzické osoby – občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami v malospotrebiteľských baleniach, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Preventivna_celoplosna_deratizacia_2023

 

Blahoželanie ku Dňu učiteľov

Milé učiteľky, milí učitelia, v mene všetkých rodičov vám úprimne ďakujeme za vašu trpezlivosť a obetavosť pri vzdelávaní a výchove našich detí. Ste veľmi dôležitou súčasťou ich všestranného rozvoja. Budú na vás spomínať po celý život. Do vašej práce vám prajeme veľa síl, pokoja a radosti. VEĽKÁ VĎAKA ZA VŠETKO.

Oznam o zatvorení Pošty Partner

Oznamujeme obyvateľom našej obce, že Pošta Partner je dnes (28.3.2023) zatvorená kvôli prerušeniu dodávky elektrickej energie v m.č. Miloslavov.

Ďakujeme za pochopenie.