Oprava vozovky v dňoch 27.-29.9.2021

Bratislavský samosprávny kraj oznamuje občanom, že ako správca ciest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji plánuje opravu úseku cesty III/1054, a to od km 0,840 po km 1,220, t.j. od okružnej križovatky pri vjazde do obce smer od cesty III/1053 (Dunajská Lužná – Most p. BA, časť Studené) v dĺžke 380,0 m. Budú sa opravovať obidva jazdné pruhy.
Dňa 27.09.2021 (pondelok) cca od 07:30 hod. sa bude odstraňovať obrusná asfaltobetónová vrstva vozovky frézovaním – vždy v polovičnom profile (prejazdný vždy jeden jazdný pruh).
Dňa 28.09.2021 (utorok) cca od 07:30 hod. sa začne pokládka novej asfaltobetónovej vrstvy vozovky finišerom, takisto v polovičnom profile.

Premávka bude riadená  – presmerovanie jazdy do jedného jazdného pruhu. V prípade nepriaznivého počasia je možné, že práce sa posunú o 1 deň.
Ďakujem za porozumenie.

Bezplatná konzultácia pracovníkmi ZSE 14.-15.9.2021

Dovoľujeme si Vás informovať, že v dňoch 13.9 – 14.9 – 15.9.2021 v čase od 9.00 hod. do 17.00 hod. navštívi obyvateľov obce pracovník ZSE – bezplatná konzultácia za účelom :

optimalizovať výdavky zákazníkov za energie, analýzu spotreby energií a vhodné nastavenie taríf za elektrinu a plyn.

Zmluvný pracovník ZSE je označený preukazom predajcu ZSE. Jeho totožnosť si môžu obyvatelia overiť na Zákazníckej linke ZSE 0850 111 555 v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 19.00 hod.

 

Termín akustického preskúšania sirén

V súlade s § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov bude dňa 10. 9. 2021 v čase o 12.00 v obci Miloslavov vykonané preskúšanie prevádzkyschopnosti elektromotorickej sirény.

Obmedzenie dopravy na Orechovej ulici

Oznamujeme občanom, že dňa 2. 9. 2021 v čase od 07:30 hod do 15:30 hod príde k obmedzeniu dopravy na Orechovej ulici, parc. č. 237 z dôvodu údržby zelene. Občania môžu využiť obchádzku cez Žihľavovú alebo Čerešňovú ulicu.

Začíname so zberom kuchynského odpadu

ZAČÍNAME SO ZBEROM KUCHYNSKÉHO ODPADU

Obec Miloslavov zavádza  od 1. septembra 2021 zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, jedlých olejov a tukov z domácnosti.

Zber kuchynského odpadu budú domácnosti vykonávať  do  10 litrových nádob/košíkov s kompostovateľnými vreckami, ktoré obec  bude vydávať občanom v priestoroch obecného úradu v Miloslavove v dvoch termínoch – v sobotu 21. a 28. augusta 2021 v čase od 08:00 hod do 15:00 hod. Pri vyzdvihnutí nádob a vreciek  sa bude potrebné preukázať občianskym preukazom.

Občania vrecká po naplnení zviažu a následne vložia  do 240 litrových zberných nádob, ktoré sa od 1.9.2021 budú nachádzať na kontajnerových stojiskách obce, a to na Športovej ulici, Jazernej ulici, na zbernom dvore a na stojiskách na odpad pri bytových domoch ( viď prehľad nižšie ).

Použité jedlé oleje  v uzavretých PET fľašiach môžu občania uložiť do nádob na zber jedlých olejov, ktoré budú umiestnené na kontajnerových stojiskách obce –  Športová ulica, Jazerná ulica a na Zbernom dvore Miloslavov.

Prehľad  rozmiestenia zberných kontajnerov na kuchynský odpad:

Čo môže byť v kuchynskom odpade: všetky zvyšky jedál, tuhé a tekuté zvyšky, omáčky, potraviny po záruke, poškodené pokazené ovocie, zelenina, odpad z čistenia potravín, mäso, ryby, mlieko, vajcia, chlieb, pečivo káva, čaj, staré zaváraniny.

Čo nesmie byť v kuchynskom odpade: akékoľvek obaly, papierové, umelé, lepenka, zelený odpad zo záhrad, trus domácich zvierat, obsah vysávača, cigarety, kosti.

Po 1. 9. 2021 si môžu občania vyzdvihnúť košíky s kompostovateľnými vreckami na zbernom dvore v Miloslavove v čase otváracích hodín.

Obec Miloslavov príjme – referenta stavebného úradu s nástupom ihneď

Obec Miloslavov v súlade s ust. §6 odst.1 zákona NRSR č.552/2013 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších príjme administratívneho pracovníka – referenta stavebného úradu.

Názov funkcie:
Administratívny pracovník – referent stavebného úradu

Rozsah pracovného úväzku:
Hlavný pracovný pomer

Kvalifikačné predpoklady:
– vysokoškolské vzdelanie II.stupňa – stavebné alebo technické zameranie
– osobitná odborná spôsobilosť pre stavebné úrady a životné prostredie
– prax minimálne 3 roky v odbore

Iné kritéria a požiadavky:
– bezúhonnosť
– znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti samospráva, stavebný zákon, správne konanie, životné prostredie, zákon o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie
– pokročilá znalosť práce s PC (MS Office, Internet)
– samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, analytické myslenie, flexibilnosť a zodpovednosť
– vodičský preukaz skupiny B – výhodou

Zoznam požadovaných dokladov:
– štruktúrovaný životopis
– fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní (diplom)
– overená fotokópia dokladu o absolvovaní osobitnej odbornej spôsobilosti (osvedčenie)
– výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

Termín nástupu:
Ihneď resp. dohodou

Platové podmienky:
Základná zložka mzdy (v hrubom):
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Žiadosti o prijatie do zamestnania:
Uchádzači môžu žiadosti o prijatie do zamestnania zaslať na adresu:

Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1
900 42  Miloslavov
alebo
Mail: hana.pokorna@miloslavov.sk

Kontakt na poskytnutie informácií:
Hana Pokorná, mzdový referent
tel.:0917 775 632
mail: hana.pokorna@miloslavov.sk

Začíname so zberom kuchynského odpadu

ZAĆÍNAME SO ZBEROM KUCHYNSKÉHO ODPADU

Obec Miloslavov zavádza  od 1. septembra 2021 zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, jedlých olejov a tukov z domácnosti.

Zber kuchynského odpadu budú domácnosti vykonávať  do  10 litrových nádob/košíkov s kompostovateľnými vreckami, ktoré obec  bude vydávať občanom v priestoroch obecného úradu v Miloslavove v dvoch termínoch – v sobotu 21. a 28. augusta 2021 v čase od 08:00 hod do 15:00 hod. Pri vyzdvihnutí nádob a vreciek  sa bude potrebné preukázať občianskym preukazom.

Občania vrecká po naplnení zviažu a následne vložia  do 240 litrových zberných nádob, ktoré sa od 1.9.2021 budú nachádzať na kontajnerových stojiskách obce, a to na Športovej ulici, Jazernej ulici, na zbernom dvore a na stojiskách na odpad pri bytových domoch ( viď prehľad nižšie ).

Použité jedlé oleje  v uzavretých PET fľašiach môžu občania uložiť do nádob na zber jedlých olejov, ktoré budú umiestnené na kontajnerových stojiskách obce –  Športová ulica, Jazerná ulica a na Zbernom dvore Miloslavov.

Prehľad  rozmiestenia zberných kontajnerov na kuchynský odpad:

Čo môže byť v kuchynskom odpade: všetky zvyšky jedál, tuhé a tekuté zvyšky, omáčky, potraviny po záruke, poškodené pokazené ovocie, zelenina, odpad z čistenia potravín, mäso, ryby, mlieko, vajcia, chlieb, pečivo káva, čaj, staré zaváraniny.

Čo nesmie byť v kuchynskom odpade: akékoľvek obaly, papierové, umelé, lepenka, zelený odpad zo záhrad, trus domácich zvierat, obsah vysávača, cigarety, kosti.

Po 1. 9. 2021 si môžu občania vyzdvihnúť košíky s kompostovateľnými vreckami na zbernom dvore v Miloslavove v čase otváracích hodin.

Zber_kuchynskeho_odpadu_Miloslavov
Kuchynsky_odpad_zber
KO_rozmiestnenie zberných kontajnerov_2021_Final
Infoletak_oleje

 

 

 

 

 

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 12.augusta 2021

Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom 8. tohtoročnom zasadnutí dňa 12.08.2021.

Po kontrole plnenia úloh sa  OZ zaoberalo stavom jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na http://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ.  Projekty dostavby podkrovia základnej školy a prestavby obecného úradu vr. klientskeho centra sú skolaudované, 10.08.2021 začal proces verejného obstarávania na zhotoviteľa na rekonštrukciu Lesnej ulice. Zrealizované sú práce na úprave kruhového objazdu a priestoru pre  pamätník pri Lipovom parku, vr. hracích prvkov v Lipovom parku. Pokračujú práce na zriadení 1 dočasnej triedy MŠ v KD Miloslavov (úprava hygienických zariadení, výdajňa stravy, zariadenie triedy).

OZ prerokovalo ekonomické informácie obce k termínu konania OZ. Príjem z podielových daní je k 31.7.2021 vo výške 881  tis. EUR a na účtoch obce je stav financií vo výške  2 376 tis. EUR.  Dlh obce do data  je vo výške 376 tis. EUR, čo predstavuje 9,23 % k bežným príjmom obce a dlhová služba je na úrovni 0,52 %  bežným príjmom.

Zostatok účtu poplatku za rozvoj v tomto roku  predstavuje  k  31.07.2021 sumu 748 tis. EUR v m.č. Miloslavov  a 702 tis. EUR v m.č. Alžbetin Dvor. OZ zobralo na vedomie aj informácie o hospodárení obce a Základnej školy Miloslavov  k 31.7.2021.

OZ schválilo použitie rezervného fondu na realizáciu nových požiarnych okruhov v Materskej škole a Komunitnom centre a plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2021.

V súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom obce OZ vyslovilo súhlas s prenájmom dvoch miestností v ZŠ na účely  základnej umeleckej školy, schválilo zmluvu  o nájme a spolupráci s ŠKO Miloslavov  pri správe športovo-rekreačných areálov obce,  vecné bremeno ZDI, a.s. v lokalite RZ12/II, zákazku na dodávku služieb pre DATALAN a.s.  na implementáciu informačného systému MEMPHIS a prepojenie registratúru na verejný portál  a zákazku na dodávku tovaru – ochranných pracovných pomôcok a materiálu pre DHZ obce pre dodávateľa: Ing. Bodó, Gabčíkovo.

K zverejnenému návrhu VZN č. 1/2021 ohľadom príspevku na úhradu nákladov na réžiu a stravovanie v školských zriadeniach neboli doručené žiadne pripomienky a OZ VZN schválilo.

OZ schválilo tiež nový  Požiarny poriadok obce Miloslavov a  návrh zmluvy o budúcej zmluve na prevod nehnuteľného majetku  (pozemku o výmere 310 m2) do majetku obce po kolaudácii technickej infraštruktúry so spoločnosťou DV RZ11 s.r.o. Bratislava.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov  12.08.2021

Oznámenie o manipulácii s hydinovým trusom

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 11. 8. 2021 v čase od 06. 00 bude vykonávať spoločnosť AGRO Malinovo, a.s., Tomášovská 22, 900 42 Malinovo manipuláciu (nakladanie) hydinového trusu uskladneného na poľnom hnojisku v k.ú. Miloslavov. V súvislosti s uvedeným môže prísť k zvýšenej intenzite zápachu v okolí poľného hnojiska.

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 24.júna 2021

Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom 6. tohtoročnom zasadnutí dňa 24.06.2021.

Po kontrole plnenia úloh sa  OZ zaoberalo stavom jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na http://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ.  Projekt podkrovia základnej školy je skolaudovaný a pripravuje sa kolaudácia prestavby obecného úradu a príprava klientskeho centra.  OZ schválilo proces verejného obstarávania a návrh zmluvy pre víťaza súťaže  na rekonštrukciu Lesnej ulice, kde sa môže začať výber zhotoviteľa formou verejného obstarávania. Ukončujú sa  práce na úprave kruhového objazdu a priestoru pre budúci pamätník pri Lipovom parku.

OZ prerokovalo aj ekonomické informácie obce. Príjem z podielových daní je k 24.06.2021 vo výške 726  tis. EUR a na účtoch obce je stav financií vo výške  2 322 tis. EUR.  Dlh obce do data  je   vo výške 382 tis. EUR, čo predstavuje 9,38 % k bežným príjmom obce a dlhová služba je na úrovni 0,52 %  bežným príjmom.

Zostatok účtu poplatku za rozvoj v tomto roku  predstavuje  k  31.05.2021 sumu 762 tis. EUR v m.č. Miloslavov  a 701 tis. EUR v m.č. Alžbetin Dvor. OZ zobralo na vedomie aj informácie o hospodárení Základnej školy Miloslavov  k 20.06.2021.

OZ zobralo na vedomie Výročnú správu obce za rok 2020 a schválilo Záverečný účet obce za rok 2020 a hospodárenie obce v roku 2020 bez výhrad. Výsledkom hospodárenia je prebytok vo výške 107 tis. EUR, ktorý bude použitý na tvorbu Rezervného fondu obceSúčasne sa OZ oboznámilo so správou hlavného kontrolóra a audítora k hospodáreniu obce, ktorí konštatujú, že hospodárenie obce za rok 2020 navrhujú schváliť bez výhrad.

Po uplynutí doby zverejnenia zámeru na prenájom majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa (na inžinierske siete) OZ schválilo nájomnú zmluvu na prenájom pozemku obce pre ISMONT s.r.o. a ZET INTEGRA spol s.r.o.; na prenájom majetku obce v základnej škole (výdajňa stravy)  pre víťaza súťaže a zmluvu o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a.s.. Pre ZDI, a.s. bola tiež schválená zmluva o budúcej kúpnej zmluve na pozemok pod trafostanicou na Lesnej ulici  a zámer prenájmu obecného pozemku v miestnej časti Miloslavov – RZ12.

OZ schválilo tiež zámer prenájmu majetku z dôvodov osobitného zreteľa pre Športový klub Miloslavov (areály RSC a ZOR), na základe čoho potom bude môcť byť schválená zmluva o nájme a spolupráci medzi obcou a Športovým klubom.

Na základe splnenie podmienok zo Zásad preberania IS do majetku obce OZ schválilo prevzatie komunikácie a verejného osvetlenia v lokalite U20 do majetku obce od spoločnosti Alžbetin Dvor, s.r.o. Bratislava.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov  24.06.2021

Postupné zavedenie Systému kontrolovaného vstupu na zberný dvor

Oznamujeme občanom, že obec postupne začína uvádzať do prevádzky Systém kontrolovaného vstupu na zberný dvor. V 1. etape bude systém v skúšobnej (pilotnej) prevádzke od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021. V tomto termíne budú mať možnosť občania nahlasovať prevádzkové informácie. Všetky ďalšie potrebné informácie nájdete nižšie v priloženom letáku.

SKV_zberny_dvor_letak

 

ERRATA: Spolupráca pri prieskume za účelom tvorby stratégie kultúry BSK na roky 2021 – 2027

Vážené dámy, vážení páni,

touto cestou by sme Vás chceli požiadať o súčinnosť pri vyplnení a ďalšom rozširovaní dotazníka, ktorý bude slúžiť ako participatívny nástroj pri tvorbe stratégie kultúry Bratislavského samosprávneho kraja.

Ide o anonymný dotazník, ktorého vyplnenie trvá približne 10 minút. Výstupy z neho poslúžia ako podklad pri tvorbe Stratégie rozvoja kultúry na roky 2021 – 2027.

Na stratégii, ktorej súčasťou budú aj informácie získané na základe dotazníka, spolupracujeme s Ústavom verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.

Dotazník bude sprístupnený do 05.07.2021. Po tomto termíne ho už žiaľ nebude možné vyplniť.

Prístupový link k dotazníku: https://fsesuniba.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5dT3W3vANd3kXJ4?fbclid=IwAR0yKZNLwGYJs5UFQuEtPMouZo3-O4XQZcGJ-6WQpD4vaablRafTqR81YZ0

Každý názor je pre náš cenný, a preto Vám za váš čas, ochotu a spoluprácu vopred pekne ďakujeme.
V prípade akýchkoľvek otázok či ďalších informácií nás prosím neváhajte kontaktovať.

S pozdravom,

doc. Mgr. art. Svetlana Waradzinová
Vedúca oddelenia
Oddelenie kultúry
Bratislavský samosprávny kraj
www.bratislavskykraj.sk

Asistované sčítanie obyvateľov – ukončené 13.06.2021

Vážení spoluobčania,

sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 skončilo 13. júna 2021.

Ďakujeme, že ste využili všetky ponúkané možnosti a splnili si tak svoju povinnosť sčítať  sa buď priamo zo svojich domácností, alebo formou asistovaného sčítania  na kontaktnom mieste, prípadne žiadosťou o mobilného asistenta sčítania.

Všetci asistenti sčítania ukončili svoje aktivity 13.06.2021.

Po tomto dátume Vás už nemôže nikto osloviť ani navštíviť pre účel sčítania.

Milan Baďanský

starosta obce

 

 

Asistované sčítanie – 3.5.2021 – 13.6.2021

Vážení spoluobčania,

práve prebieha asistované sčítanie určené všetkým obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami elektronicky. Splňte si svoju povinnosť a sčítajte sa na kontaktnom mieste v obci na adrese Obecný úrad Miloslavov, Radničné námestie 181/1,  bočný vchod do sály kultúrneho domu,  alebo požiadajte o mobilného asistenta na telefónnom čísle +421908675406.

Sčítajte sa do 13. júna 2021 pomocou asistentov a pomôžete tak našej obci a celému Slovensku. Viac informácií na obecnom úrade alebo na www.scitanie.sk.

Asistované sčítanie obyvateľstva – termín od 3.5.2021 do 13.6.2021

Vážení spoluobčania,
od  3.5.2021  do 13.6.2021 bude prebiehať asistované sčítanie obyvateľstva určené všetkým obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami elektronicky.

Splňte si svoju povinnosť a sčítajte sa na kontaktnom mieste v obci na adrese Obecný úrad Miloslavov, Radničné námestie 181/1, vstup do sály kultúrneho domu – bočný vchod, alebo požiadajte o mobilného asistenta na telefónnom  čísle 0908675406.
Sčítajte sa s pomocou asistentov a pomôžete tak našej obci a celému  Slovensku.

Viac informácií na obecnom úrade alebo na www.scitanie.sk

Informácia k asistovanému sčítaniu

Kontaktné miesto_Miloslavov_prevádzkové_hodiny

Nestaňme sa obeťou falošných asistentov sčítania

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 29.apríla 2021

Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom 4. tohtoročnom zasadnutí dňa 29.04.2021 za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení v súvislosti s epidémiou Covid 19 a vyhláseným núdzovým stavom.

Po kontrole plnenia úloh sa  OZ zaoberalo stavom jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na http://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ.  Momentálne prebieha prestavba obecného úradu, príprava klientskeho centra, prestavba podkrovia základnej školy, pripravuje sa vytyčovacie konanie na chodník od Lipového námestia po obchodné centrum, verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie vozovky a chodníka  na Lesnej ulici a verejné obstarávanie na dodávateľa služby zberu a likvidácie kuchynského odpadu.

OZ prerokovalo aj ekonomické informácie obce. Príjem z podielových daní je k 29.04.2021 vo výške 559  tis. EUR a na účtoch obce je stav financií vo výške 2 2574 tis. EUR.  Dlh obce do data  je   vo výške 394 tis. EUR, čo predstavuje 9,67 % k bežným príjmom obce a dlhová služba je na úrovni 0,52 % k bežným príjmom.

Zostatok účtu poplatku za rozvoj v tomto roku  predstavuje  k  22.04.2021 sumu 772 tis. EUR v m.č. Miloslavov  a 676 tis. EUR v m.č. Alžbetin Dvor.

OZ zobralo na vedomie aj informácie o hospodárení Základnej školy Miloslavov a schválilo dodatok č. 1 k zmluve o zverení majetku obce do správy základnej školy

Na základe žiadosti nájomcov: Viera Jašurová-Verona a Edita Konečná OZ schválilo zľavy z nájmu v rámci dotácie MHSR na nájmy vo výške 50 % za mesiace január až marec 2021. Taktiež schválilo predĺženie nájomnej zmluvy na nájomný byt obce pre p.Zuzanu Pukáčovú.

Po uplynutí doby zverejnenia zámeru na prenájom majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa ( na inžinierske siete) OZ schválilo nájomnú zmluvu na prenájom pozemku obce  s Ing. Richardom Vernerom, Bratislava. Súčasne  schválilo z týchto dôvodov aj ďalšie zámery na prenájom majetku obce ( pozemkov na výstavbu  IS ) pre: Západoslovenskú distribučnú, a.s.,  ISMONT s.r.o., Trnava, M.Lisú , Miloslavov a Ing. P.Špeťko a Mgr.Ing. P.Špeťko, Bratislava. Schválené zámery  budú zverejnené na webstránke obce a úradnej tabuli obce po dobu 15 dní.

Športový klub obce požiadal obec o poskytnutie dotácie vo výške 10 000,00 EUR, ktorú OZ schválilo.

OZ sa ďalej zaoberalo návrhom KROM na postup pri zabezpečovaní služby zberu a likvidácie kuchynského odpadu s schválilo výber obstarávateľa na prípravu podmienok a realizáciu verejného obstarávania na túto službu.

K oslavám 100.výročia založenia obce OZ prerokovalo a schválilo osadenie pamätníka a úpravu námestíčka  okolo lipy pri zastávke SAD v miestnej časti Miloslavov a výber dodávateľa služby na stavebné práce na túto akciu. Takisto schválilo výber dodávateľa služby na dodávku a tlač publikácie k tomuto výročiu, v počte výtlačkov  1000 ks.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov  29.04.2021

Opatrenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senec – výskyt vtáčej chrípky – pásmo dohľadu 10 km

Vážení spoluobčania, na základe Veterinárneho opatrenia na kontrolu chorôb zvierat vydaného Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Senec dňa 20.04.2021 žiadame občanov chovateľov hydiny a vtákov chovaných v zajatí o nahlásenie ich počtu, najneskôr do piatka 30. apríla 2021. Obec Miloslavov sa nachádza v okruhu 10 km od ohniska nákazy vtáčej chrípky.

Nahlásiť môžete počty chovanej hydiny
na kvetoslava.jasurova@miloslavov.sk, prípadne telefonicky +421908675406.

Ďalej môžete údaje vhodiť do schránky pri vchode do úradu s uvedením:  meno chovateľa, adresu, telefonický kontakt počet vodnej hydiny, počet hrabavej hydiny a iné vtáctvo.

Zároveň je potrebné zabezpečiť chovy do uzavretých priestorov. Ďalšie informácie nájdete na úradnej tabuli: www.miloslavov.sk .

NARIAĎUJE:

 1. Zabezpečiť umiestnenie hydiny a vtákov chovaných v zajatí v uzavretých priestoroch alebo v iných priestoroch v chove tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu chovanej hydiny alebo iných chovaných vtákov s voľne žijúcim vtáctvom.
 2. Zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí, predovšetkým:
  1. dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí,
  2. zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi (predovšetkým s vodnými druhmi),
  3. voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,
 3. bezodkladne oznámiť na RVPS Senec (tel. 02/45926212, 0911/900380) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:
 • pokles príjmu krmiva a vody viac ako 20%,
 • pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,
 • týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%,
 • akýkoľvek klinicky prejav (výtoky z očí, zo zobáka, silná vodnatá hnačka, ospalosť, opuch lalokov a hrebienkov) alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku.
 1. Minimalizovať počet ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou a vtákmi chovanými v zajatí, viesť si záznamy návštev chovu a dodržiavať príslušné opatrenia biologickej bezpečnosti na zabránenie šírenia moru hydiny každej osobe, ktorá do chovu vstúpi alebo z chovu odíde.
 2. O nariadených opatreniach a o nákazovej situácii informovať občanov a chovateľov prostredníctvom miestneho rozhlasu, vyvesením na úradnej tabuli obce alebo iným v mieste obvyklým spôsobom.
 3. Zvýšený dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov, predovšetkým vodných vtákov, následné vyhľadávanie mŕtvych alebo chorých vtákov, a to v prípade potreby v spolupráci s ornitologickými organizáciami a pozorovateľmi vtáctva, oznamovaním výskytu mŕtvych vtákov príslušnému orgánu – RVPS Senec.

    

ZAKAZUJE:

 1. Akékoľvek presuny živej a zabitej hydiny, vajec a iného vtáctva v uvedených obciach.
 2. Prísun a odsun hydiny, iného vtáctva žijúceho v zajatí a domácich zvierat triedy cicavce do chovov a z chovov bez povolenia RVPS Senec. (Netýka sa domácich zvierat triedy cicavce, ktoré majú prístup iba do obytných častí pre ľudí, v ktorých neprichádzajú do kontaktu s hydinou v nich chovanou alebo iným vtáctvom žijúcim v zajatí a nemajú prístup do klietok alebo na miesta, v ktorých sa hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí drží.)
 3. Vynášanie, rozhadzovanie a inú manipuláciu s použitou podstielkou, hnojom a kalom z chovov v uvedených obciach bez povolenia RVPS Senec.
 4. Konanie trhov, výstav a iné zhromažďovanie hydiny alebo iných vtákov v uvedených obciach.
 5. Vypúšťanie hydiny alebo iného vtáctva chovaného v zajatí za účelom zazverenia revírov.

 

Tieto opatrenia platia až do odvolania.

Preventívne opatrenia na úseku ochrany pred požiarmi

Z Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Pezinku bola na obec Miloslavov doručená výzva k preventívným opatreniam na úseku ochrany pred požiarmi, ktorej text zverejňujeme nižšie.

Vážení občania,
príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku každý rok zasahujú a likvidujú požiare, ktoré vznikli nedbanlivosťou občanov pri  spaľovaní suchej revy, odpadov z vinohradov a záhrad a vypaľovaní trávy.  Najviac požiarov  vzniká  v jarnom a suchom letnom období. Vyšší počet požiarov  je zapríčinený  požiarmi, ktoré vznikli v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov, spaľovania odpadov zo záhrad a v blízkosti lesných porastov.

Upozorňujeme  občanov aby  nepoužívali otvorený oheň  a nefajčili na miestach  so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, nevypaľovali porasty a nezakladali oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť  a aby  dodržiavali  zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Spôsobenie požiaru je porušením platných právnych predpisov a môže byť kvalifikované od priestupku až po trestný čin, nehovoriac o tom, aké škody môže v prírode spôsobiť.  Pri  porušení povinností fyzických osôb citovaných v zákone o ochrane pred požiarmi   môže OR HaZZ v Pezinku postupovať voči fyzickej osobe podľa § 61 zákona  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a  uložiť sankciu za priestupok až do výšky 331 €.

 

Poďakovanie za účasť na sčítaní obyvateľov 2021

Ďakujeme všetkým občanom za účasť na sčítaní obyvateľov 2021.
Účasť na sčítaní obyvateľov v našej obci bola k dátumu 31.03.2021  97,15 %, počet sčítaných je 3 816 občanov.

Milan Baďanský, starosta obce Miloslavov

 

Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja – jar 2021

Obec Miloslavov obdržala z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave výzvu na vykonanie celoplošnej deratizácie na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja v období od 1. 4. 2021 do 31. 5. 2021.

V zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení regulácia živočíšnych škodcov. Tieto opatrenia vykonávajú všetky fyzické osoby – občania, fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby i obce.

Obce vykonajú deratizáciu v objektoch a na verejných priestranstvách v správe alebo vlastníctve obcí.

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby – vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných  a pod., (viď. priložený dokument).

Fyzické osoby – občania – vykonávajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie; fyzické osoby – občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami v malospotrebiteľských baleniach, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Jarna_deratizacia_2021

 

Zmena otváracích hodín zberného dvora na letný čas

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 31. 3. 2021 prechádza zberný dvor v obci Miloslavov s otváracími hodinami na letný čas.

Otváracie hodiny počas letného obdobia:
Streda 14:00 hod. – 18:00 hod.
Sobota 10:00 hod. – 12:00 hod. a 13:00 hod. – 16:00 hod.

Sčítanie obyvateľstva

Vážení spoluobčania,

radi by sme Vás informovali, že k 26.03.2021 je v našej obci sčítaných 84,38 %   obyvateľov s trvalým pobytom v obci, čo je veľmi pekný výsledok.

Termín na elektronické samosčítanie však skončí  31.3.2021,  preto  Vás chceme požiadať o využitie tejto  jedinečnej možnosti – sčítať sa priamo z vašich domácností. Stačí klik na https://www.scitanie.sk/ ,  odklikať odpovede na niekoľko otázok a sčítanie je hotové.

Nezabudnite sčítať aj svoje deti do 18 rokov a prosíme, aby ste  pri sčítaní  pomohli tiež svojim rodičom, ktorí si na to možno sami netrúfnu.

Rozhodujúci dátum údajov pre sčítanie je polnoc z 31.12.2020 na 01.01.2021.

! Dôležité ! Aby bol každý správne sčítaný, je potrebné zadať na začiatku formulára každé rodné číslo samostatne. 

Po 31.3.2021 sa sčítanie bude realizovať už len na  kontaktnom mieste v budove obecného úradu, prípadne je možné obecný úrad požiadať o návštevu mobilného sčítacieho asistenta.

Uvedomme si všetci, prosím, že účasť na sčítaní je nielen našim právom, ale aj zákonnou povinnosťou. Údaje zo sčítania sú dôležité nielen pre štát, ale aj pre regionálny rozvoj a teda aj rozvoj našej obce, pretože bude mať priamy dopad na výšku podielových daní, či koeficientov v oblasti odpadov.

SČÍTAJME SA VŠETCI

Milan Baďanský
starosta obce Miloslavov

https://data.statistics.sk/sodb2021/Banner%20SODB%20pre%20web%20obce.png

Zmiernenie následkov pandemickej situácie občanom obce Miloslavov

Vážení občania,

v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky a na území obce Miloslavov s cieľom zmierniť následky pandemickej situácie občanom odkázaným na pomoc druhých, Vám ponúkame pomoc pri zabezpečení nevyhnutných potrieb či už vo forme nákupu potravín, hygieny, zabezpečení liekov prípadne inej adekvátnej pomoci. Stačí ak kontaktujete obecný úrad (tel.číslo: +421 907 711 830, mail: info@miloslavov.sk) v čase pondelok – piatok od 9:00 – do 13:00 hod. a naši zamestnanci Vám radi pomôžu a poskytnú pomoc a podporu.

Milan Baďanský, starosta obce

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 11.marca 2021

Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom 3. tohtoročnom zasadnutí dňa 11.03.2021 za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení v súvislosti s epidémiou Covid 19 a vyhláseným núdzovým stavom.

Po kontrole plnenia úloh sa  OZ zaoberalo stavom jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na http://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ.  Momentálne prebieha prestavba obecného úradu a prestavba podkrovia základnej školy a pripravuje sa verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie vozovky na Lesnej ulici.

OZ prerokovalo aj ekonomické informácie obce. Príjem z podielových daní je k 28.02.2021 vo výške 312  tis. EUR a na účtoch obce je stav financií vo výške 2 253 tis. EUR. Na základe informácií MF SR sa však očakáva v tomto roku  nižší výber daní a odvodov, a teda aj nižší príjem obcí. Dlh obce do data  je   vo výške 400 tis. EUR, čo predstavuje 9,82 % k bežným príjmom obce a dlhová služba je na úrovni 0,52 % k bežným príjmom.

Príjem z poplatku za rozvoj v tomto roku je k  28.02.2021 podľa vyrubených rozhodnutí  vo výške  591 tis. Eur a zostatok na použitie je  753 tis. EUR v m.č. Miloslavov  a 636 tis. EUR v m.č. Alžbetin Dvor.

Poslanci OZ zobrali na vedomie  rozpočtové opatrenie č. 2/2020, ktorým sa upravil rozpočet roku 2020 podľa výsledkov čerpania k 31.12.2020 a tiež  Správu o kontrolnej činnosti za rok 2020.

Na základe splnenia podmienok boli schválené zmluvy o prevzatí verejného osvetlenia v lokalite RZ 5 a RZ 8 a komunikácie v RZ 8 od spoločností  RTP 01 s.r.o. a Alžbetin Dvor s.r.o. OZ takisto schválilo zámer dočasného prenájmu pozemkov pre účely inžinierskych sietí  z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Ing. Vernera, bytom Drotárska 96, Bratislava – zámer bude vyvesený na úradnej tabuli po dobu  15 dní.

OZ udelilo súhlasy s kúpnou cenou na vysporiadanie hydromelioračných potrubí  na pozemkoch obce, ktorú uhradia  za obec š.p. Hydromeliorácie žiadatelia – spoločnosť Wertika s.r.o. a Reality Miloslavov s.r.o.

Poslanci OZ tiež odsúhlasili  použitie rezervného fondu obce na odstránenie havarijných stavov kúrenia na obecnom úrade a opravu kamerového systému pred obecným úradom.

V rámci právnej subjektivity Základnej školy sa OZ oboznámilo s hospodárením školy k 28.2.2021  a so stavom finančných prostriedkov. Súčasne schválilo pre základnú školu  6 objednávok na zakúpenie drobného hmotného majetku  do nového pavilónu základnej školy a nových priestorov v podkroví budovy.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov  11.03.2021

Sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky od 15.02.2021 do 31.03.2021

Vážení spoluobčania, v týchto dňoch prebieha sčítanie obyvateľstva prvýkrát v histórii výlučne elektronickou formou.

Prvú fázu sčítania realizovala obec od polovice minulého roka a týkala sa sčítania domov a bytov z dostupných administratívnych zdrojov. Týmto sčítaním bolo sčítaných 2443 bytov v rodinných domoch, bytových domoch a v rekreačných stavbách.

Od 15.2.2021 prebieha elektronické sčítanie obyvateľov, pričom sa k dnešnému dňu v našej obci sčítalo takmer 70 % našich občanov s trvalým pobytom, za čo ďakujeme.

Chceli by sme touto cestou požiadať o využitie tejto jedinečnej možnosti, sčítať sa priamo z vašich domácností do 31.3.2021. Je to našim právom, ale aj zákonnou povinnosťou. Samotné sčítanie obyvateľstva prinesie neoceniteľné informácie, ktoré budú dôležitým pomocným nástrojom  pri rozvoji našej obce.

Stačí jeden klik: https://www.scitanie.sk/  – vyplniť zopár otázok a je to.

Rodičia, zákonní zástupcovia, nezabudnite sčítať aj deti do 18 rokov a tiež svojich rodičov, ktorí si na to možno netrúfnu. Aby boli sčítaní je potrebné zadať každého rodné číslo na začiatku formulára.

Rozhodujúci dátum pre sčítanie je polnoc z 31.12.2020 na 01.01.2021.

 

Milan Baďanský
starosta obce Miloslavov

Informácie k poplatku za vývoz odpadov v roku 2021

Poplatok za TKO sa uhrádza každoročne na základe vystaveného rozhodnutia do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti  prevodom na účet vedený vo VÚB banke IBAN: SK58 0200 0000 0028 4551 4758 , VS – nachádza sa vo výmere a je povinný údaj pri úhrade a do poznámky pre prijímateľa udávajte – TKO a meno. Rozhodnutia sa vystavujú priebežne od začiatku februára v abecednom poradí a budú doručené Slovenskou poštou alebo obecnou doručovateľkou proti podpisu.

Cena kontajnera je stanovená na rok 2021 nasledovne:

110 litrov – 85,80 EUR/rok
120 litrov – 93,60 EUR/rok
240 litrov – 187,20 EUR/rok
1100 litrov – 858,00 EUR/rok

Po zaplatení poplatku za TKO dostanete nálepku na daný rok, vrecia na zber plastov a nový rozpis na separovaný zber.
V prípade nejasností prosím kontaktujte pracovníčku úradu na tel. čísle: 0907 711 830.

Je potrebné po úhrade počkať minimálne dva týždne, pre potreby prijatia platby na obecný účet, spracovania úhrady a vyexpedovania nálepiek a vriec.

Obecná doručovateľka bude vhadzovať do schránok vrecia a nálepky.

Včasným zaplatením poplatku za komunálny odpad, nalepením nálepky aktuálneho roka a včasným vyložením kontajnera pripraveného na vývoz eliminujete možnosť nevyvezenia kontajnera. Ak aj napriek tomu sa stane, že kontajner nebude vyvezený, kontaktujte obecný úrad na tel.čísle 0907 711 830. Obec Miloslavov bude situáciu riešiť s dodávateľom služby vývozu odpadu a zabezpečí vývoz v náhradnom termíne.

 

Výrub označených drevín na Lesnej ulici

Z dôvodu prípravy rekonštrukcie komunikácie a vybudovania chodníkov na Lesnej ulici začala obec Miloslavov s postupným výrubom označených drevín, v súlade s platným povolením na výrub č. j.: SÚ-ŽP/630/3792/2020/3/MK zo dňa 25.11.2020. Výrub plánujeme zrealizovať do 31.3.2021. Žiadame občanov o trpezlivosť a súčinnosť pri prípadných obmedzeniach.

Upozornenie na podvodných asistentov sčítania !!!

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) spolu so Štatistickým úradom SR (ŠÚ SR) upozorňujú dôchodcov na podvodníkov, ktorí zneužívajú sčítanie obyvateľov.

MOS to uviedol v tlačovej správe, ktorú zaslal ústredný riaditeľ kancelárie združenia Michal Kaliňák. V súvislosti so sčítaním obyvateľov, domov a bytov sa objavili prípady, keď dôchodcov telefonicky kontaktovali podvodníci vydávajúci sa za sčítacích komisárov. Obe organizácie preto upozorňujú, že sčítací komisári v súvislosti so sčítaním nikoho telefonicky nekontaktujú.

Ľudí zároveň vyzývajú, aby do svojich príbytkov do 31. marca nepustili nikoho, kto sa vydáva za sčítacieho komisára. Asistované sčítanie obyvateľov sa začne až 1. apríla a dôchodca oň musí požiadať sám.

Každý mobilný asistent sčítania sa zároveň bude preukazovať preukazom asistenta sčítania. Presný dátum, kedy bude asistent v danom meste alebo obci, bude navyše dopredu oznámený. Informácie týkajúce sa sčítania obyvateľov môže verejnosť získať každý deň v čase od 8:00 do 20:00 na telefónnom čísle 02/20 92 49 19.

Elektronické sčítanie obyvateľstva začalo 15.02.2021

Vážení spoluobčania, prvé plne elektronické a integrované sčítanie obyvateľov 2021 – začalo dnes 15.2. 2021.

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutočňuje od 15.2.2021 do 31.3.2021 elektronicky. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa posúva termín len asistovaného  sčítania. Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky.

Sčítanie obyvateľov je plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné.

Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdete na stránke www.scitanie.sk,  alebo pomocou mobilnej aplikácie SODB 2021.

Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo PC. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Podrobnejšie informácie získate ak zavoláte:

obec +421908675406

Počas doby sčítania obyvateľov (15. 2. – 31. 3. 2021) je k dispozícii CALL CENTRUM na telefónnom čísle +421  2  20  92  49  19.

 

Vo vyhodnotení v projekte INEKO obec Miloslavov za rok 2019 opäť získala výborný rating

V projekte hospodárenia miest, obcí a vyšších územnosprávnych celkov INEKO obec Miloslavov dostala hodnotenie finančného zdravia za rok 2019 rating 5,7 zo 6 ako výborné finančné zdravie čo je lepší rating ako za rok 2018, kedy obec dostala rating 5,6 zo 6.

Aj podľa tohto hodnotenia obec Miloslavov opäť v roku 2019 hospodárila so zverenými verejnými financiami ekonomicky a efektívne.

Celé hodnotenie si môžete pozrieť na nižšie uvedenom odkaze:
http://www.hospodarenieobci.sk/profil/samosprava/508098/2019/1

 

Informácia k prevádzke zberného dvora v obci Miloslavov

Obec Miloslavov reagujúc na Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. 12. 2020 vyhlásené v zbierke zákonov pod č. 453/2020 Z.z.  ( ďalej len „Uznesenie vlády“ ) o obmedzení  slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 1. 1. 2021 do 24.1.2021 vrátane, uzatvorila  prevádzku zberného dvora v obci  pre verejnosť s účinnosťou od 1. 1. 2021 až do odvolania. Rozhodnutie obce sa u niektorých občanov nestretlo s pochopením, pričom sa odvolávali na ustanovenie § 1 ods. 2 písm. v)  Vyhlášky ÚVZ SR č. 77/2020   zo dňa 31. decembra 2020,  podľa ktorej sa zákaz uzatvorenia prevádzok nevzťahuje  na zberné dvory.

Za účelom posúdenia  správnosti postupu obce pri uzatvorení zberného dvora pre verejnosť  sa obec dňa 4. 1. 2021 obrátila na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, so žiadosťou o výklad –  a to, či je možné považovať cestu občana na zberný dvor za cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb –  tak, ako je to ustanovené v bode B.1.2. Uznesenia vlády.

Dňa 5. 1. 2021 obec obdržala  z Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  stanovisko, v ktorom sa uvádza: „Uznesenie vlády takýto pohyb zakazuje a nie je to cesta v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb“.

Vzhľadom k uvedenému obec Miloslavov ponecháva zberný dvor uzatvorený pre verejnosť až do odvolania – tak, ako je to uvedené v zápisnici zo zasadnutia krízového štábu obce Miloslavov zo dňa 2. 1. 2021.  Zberný dvor bude otvorený po  uplynutí obdobia zákazu vychádzania podľa Uznesenia vlády.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Oznam o predĺžení prevádzkového režimu prímestských spojov spoločnosti Slovak Lines, a.s.

Oznam o predĺžení prevádzkového režimu prímestských spojov spoločnosti Slovak Lines, a.s. (prázdninový režim počas pracovných dní) v období 08.01.2021 – 24.01.2021, z dôvodu opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID-19 a z dôvodu opätovného dištančného vzdelávania žiakov.

CP_010715_Miloslavov_Hamuliakovo

CP_102411_Bratislava_Miloslavov

CP_102410_Bratislava-Zlate_Klasy

DO_PV_IMS_002_oznam_korona_7_V