Ďalšie defibrilátory osadené

Dnes sme nainštalovali dva externé defibrilátory, jeden na priečelie budovy obecného úradu  a druhý na roh budovy Domu kultúry v časti Miloslavov.  Celkový počet  týchto dôležitých zariadení v obci sa zvýšil na štyri. V uplynulom období bol už jeden defibrilátor inštalovaný v Základnej škole a ďalší je súčasťou výbavy hasičského vozidla Dobrovoľného hasičského zboru obce Miloslavov. Automatický externý defibrilátor je zariadenie, ktoré pomáha obnoviť srdcový rytmus pomocou elektrického výboja. Jeho súčasťou sú defibrilačné elektródy, ktoré umožňujú analyzovať srdcový rytmus.

Defibrilátor nájdete v prípade potreby veľmi rýchlo,  podľa zeleného úložného vyhrievaného boxu a je aj označený piktogramom – bielym srdcom s bleskom na zelenom podklade. Defibrilátory budeme registrovať aj v databáze operačného strediska záchrannej zdravotnej služby. Nové defibrilátory boli financované aj s prispením športovcov – z výťažku benefičného Miloslavovského  behu 2023.

Obmedzenia dopravy pri základnej škole – informácia

Oznamujme občanom, že Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. odstraňuje poruchu na prečerpávacej stanici umiestnenej na Hlavnej ulici pri základnej škole. V súvislosti s prácami môže prísť v  k čiastočnému obmedzeniu dopravy. Venujte prosím pri prejazde daným úsekom zvýšenú opatrnosť.

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 8. februára 2024

Obecné zastupiteľstvo ( OZ ) sa zišlo na svojom 2. zasadnutí v roku 2024 a prerokovalo najmä nasledovnú agendu.

Ekonomická agenda: príjmy z podielových daní za mesiac január 2024 sú vo výške 307 tis. EUR. Stav na účtoch obce je k 31.1.2024 vo výške 2.227 tis. EUR, z toho je  1.120 tis. EUR neviazaných prostriedkov. Viazané prostriedky sú vo výške 1.107 tis. EUR – ide o prostriedky rezervného fondu vo výške 314 tis. EUR, poplatku za rozvoj vo výške 634 tis. Eur, grantu na rekonštrukciu Lesnej ul. vo výške 55 tis. EUR a dotácií zo ŠR na predškolákov a stravu. Príjmy z poplatku za rozvoj k 31.12.2023 boli vo výške 1.334 tis., EUR, použitie za minulý rok  bolo vo výške 699 tis. EUR, najmä na úhradu hygienického modulu v MŠ ( 90 tis. EUR), rekonštrukciu Lesnej ul. ( 499 tis. EUR), hracie prvky RSC ( 18 tis. EUR), nákup pozemku pre ZŠ (44 tis. EUR) a projektovú dokumentáciu na obnovu komunitného centra ( 22 tis. EUR).  Dlh obce je k 31.12.2023 je vo výške 118 tis. EUR, čo predstavuje 2,38 %  k bežným príjmom obce. Z hľadiska čerpania rozpočtu k 31.12.2023, príjmy boli vo výške 7.356 tis. EUR, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 93,7 % a výdavky  boli čerpané  vo výške 4.389 tis. EUR, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 78,8 %.

Ďalej sa poslanci venovali stavu projektov a projektových zámerov obce, najmä zámerom v oblasti školskej infraštruktúry – príprave výstavby nového  areálu základnej školy a materskej školy Orgovánová ul. Podrobnosti o stave projektov obce nájdete na  https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/.

V nadväznosti na podporu rozvoja areálu ZOR v Miloslavove schválilo OZ zámer prenájmu majetku obce za účelom prevádzky bufetu v tomto areáli, zámer bude vyvesený na webe obce. Takisto schválilo zmluvu o dielo na realizáciu premiestnenia zvonice v miestnej časti Miloslavov. Pozitívnou správou je schválenie uzatvorenia ďalšej nájomnej zmluvy na vybudovanie prepojenia medzi miestnymi časťami  s p. J. Frťalovou.

OZ schválilo VZN 2/2024 o určení výšky dotácie pre predškolské a školské zariadenia. Rozhodlo tiež o prevzatí  verejného osvetlenia a pozemkov v lokalite RZ_13/II a V od  spoločností Grunder Miloslavov 1 s.r.o. a Build&Develop s.r.o.

OZ schválilo zmluvy o vecnom bremene, prípadne zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na realizáciu prípojok inžinierskych sietí pre: p. Angelu Deákovú, manželov Csivreovcov.  manželov Valloových a p. Jarolíma Antala. Tiež rozhodlo o nájme časti obecného  pozemku o výmere 25 m2 pre prevádzku G Burger – nájomca G-Tools s.r.o..

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov 08.02.2024

Termín akustického preskúšania sirény 9.2.2024

Oznamujeme občanom, že  súlade s § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany,  bude v piatok dňa 9. 2. 2024 v čase o 12.00 v obci Miloslavov vykonané akustické preskúšanie elektromotorickej sirény hlasitou skúškou.

Posledné lístky na Ples obce Miloslavov

Ponúkame vám na predaj posledné lístky na Ples obce Miloslavov, ktorý sa bude konať v sobotu 10.02.2024.

V cene lístka je: večera, fľaša bieleho, červeného vína a nealka na stôl, koláče a polnočná večera. A samozrejme, veľká porcia skvelej zábavy. 😉

Lístky si môžete zakúpiť v podateľni na obecnom úrade. Tešíme sa na príjemne strávený slávnostný večer.

Obmedzenie služieb obecného úradu z dôvodu výpadku informačného systému

Dovoľujeme si vás informovať, že kvôli plošnému výpadku informačného systému DCOM došlo k výraznému obmedzeniu poskytovaných služieb klientskeho centra obecného úradu.

Dodávateľ systému pracuje na odstránení poruchy. V tejto fáze však nie je možné odhadnúť, kedy bude systém opäť funkčný. Výpadok zasiahol viacero obcí na Slovensku.

Po opätovnom spustení DCOM vás budeme informovať.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Lístky na Ples obce Miloslavov sú stále v predaji

Milí Miloslavovčania, lístky na Ples obce Miloslavov, ktorý sa bude konať 10.02.2024, sú ešte v predaji.

Neváhajte a využite možnosť skvelej zábavy, o ktorú sa postará najmä zoskupenie úžasných hudobníkov Otto Kollmann BAND.

K poriadnemu plesu tradične patrí aj tombola s praktickými cenami. Tento rok je hlavnou výhrou SMART TV. Ak by ste nič nevyhrali, nezúfajte – na ples príde aj kúzelník a iluzionista Peter Šesták, ktorý vám vyčaruje, čo len budete chcieť. 😉

Lístky si môžete zakúpiť v podateľni na obecnom úrade. Tešíme sa na vás!

 

Odpočty vodomerov – Bratislavská vodárenská spoločnosť

Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje svojim odberateľom, že od 9. januára 2024 začnú prebiehať v obci Miloslavov odpočty vodomerov za účelom ročného vyúčtovania.

Odpočty vykonávajú pracovníci BVS, a.s., ktorí sú riadne označení a na požiadanie sa preukážu služobným preukazom odpočtára vodomerov.

V prípade Vašej neprítomnosti alebo ak máte nariadenú domácu karanténu a vodomer máte založený alebo inak neprístupný, môžete stav vodomera vyvesiť na viditeľné miesto, prípadne nahlásiť cez zákaznícky portál alebo call-centrum BVS, a.s. podľa pokynov na kartičke, ktorú Vám pracovníci zanechajú v poštovej schránke.

TENTO OZNAM SA NETÝKA MIESTNEJ ČASTI ALŽBETIN DVOR, KEĎŽE TÁTO ČASŤ MÁ TERMÍN ODPOČTU V MESIACI MÁJ 2024.

Ďakujeme za pochopenie a súčinnosť.

Nevyvezený zmesový komunálny odpad – informácia

Spoločnosť Marius Pedersen, a.s., oznamuje, že z dôvodu technickej poruchy na svojich zariadeniach nebol zabezpečený dňa 2. 1. 2024 vývoz zmesového komunálneho odpadu v niektorých častiach obce Miloslavov. Vývoz bude pokračovať aj dnes 3.1.2024.  Ďakujeme za trpezlivosť a porozumenie.

Novoročný koncert gospelového zboru BLGospel dňa 6.1.2024

Obec Miloslavov srdečne pozýva všetkých obyvateľov na Novoročný koncert, ktorý sa uskutoční dňa 6.1.2024 o 19:00h  v sále Obecného úradu Miloslavov.

Novoročný koncert bude v prevedení gospelového zboru z Wolfsthalu – BLGospel

Tešíme sa na vás

Oznam o dovolenke prepravnej služby OMAPO

Vážení spoluobčania, vážení klienti prepravnej služby,

oznamujeme vám, že prepravná služba, ktorú poskytuje občianske združenie OMAPO, bude čerpať dovolenku v dňoch 23.12. 2023 až 2.1. 2024.

Ďakujeme za porozumenie.

Prajeme vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku veľa zdravia, pokoja a lásky.

OMAPO, občianske združenie, Dunajská Lužná

Oznam spoločnosti Danubius Fruct – poľovačka

Spoločnosť Danubius Fruct, s.r.o. oznamuje obyvateľom našej obce, že v sobotu 16.12.2023 v čase od 7:30 do 12:00 hod. bude v ovocných sadoch v Alžbetinom Dvore prebiehať ohlásená poľovačka.

V záujme bezpečnosti a hladkého priebehu prosíme občanov, aby sa v tomto čase nezdržiavali v blízkosti sadov.

Za pochopenie ďakujeme.

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 14. decembra 2023

Obecné zastupiteľstvo (OZ) obce Miloslavov sa zišlo na svojom 13. zasadnutí v roku 2023 a prerokovalo najmä nasledovnú agendu.

Ekonomická agenda: príjmy z podielových daní ku dňu 30.11.2023 sú vo výške 2.135 tis. EUR, čo je približne v súlade s rozpočtom  ( 2 350 tis. EUR na rok 2023 ). Stav na účtoch obce k 30.11.2023 je 2 097 tis. EUR, z toho je  985 tis. EUR neviazaných prostriedkov. Viazané prostriedky sú vo výške 1 112 tis. EUR – ide o prostriedky rezervného fondu vo výške 314 tis. EUR, poplatku za rozvoj vo výške 582 tis. Eur, grantu na rekonštrukciu Lesnej ul. vo výške 70 tis. EUR a dotácií zo ŠR na predškolákov a stravu. Príjmy z poplatku za rozvoj k 31.10.2023 boli vo výške 1.279 tis., EUR, použitie za tento rok  zatiaľ vo výške 335 tis. EUR najmä na úhradu hygienického modulu v MŠ (90 tis. EUR) rekonštrukciu Lesnej ul. (215 tis. EUR) a projektovú dokumentáciu na obnovu komunitného centra (22 tis. EUR).  Dlh obce k 30.11.2023 je vo výške 125 tis. EUR, čo predstavuje 2,5 %  k bežným príjmom obce. Z hľadiska čerpania rozpočtu k 30.11.2023, príjmy sú vo výške 6.976 tis. EUR, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 86,5 % a výdavky  sú čerpané vo výške 3.676 tis. EUR, čo predstavuje čerpanie rozpočtu vo výške 65,9 %.

Ďalej sa poslanci venovali projektom a projektovým zámerom obce, OZ schválilo podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) na projekt telocvične v areáli ZŠ a nové verejné obstarávanie.  Obec získala príspevok na už vybudovaný pavilón ZŠ vo výške  1.174 tis. EUR, ktorý bude použitý na budovanie školských kapacít v nasledujúcom období. V rámci obnovy hracích prvkov obec dokúpila zo svojich zdrojov hracie prvky do areálov materskej školy. Do projektov boli zaradené aj tri  nové projektové zámery – rozšírenie výdajne stravy v ZŠ, detské ihrisko na Žitnej ulicinový areál základnej školy na Orgovánovej ul. OZ schválilo obstaranie projektovej dokumentácie na nadstavbu MŠ Bottova. Podrobnosti o stave projektov obce nájdete na  https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/.

OZ schválilo tri nové VZN s účinnosťou od 1.1.2024: o miestnych daniach, o poplatku za vývoz odpadu a Zásady hospodárenia s majetkom obce. Takisto sa upravili Zásady preberania inžinierskych stavieb a sietí do majetku obce, najmä za účelom zjednodušenia postupov preberania.

Najdôležitejším bodom OZ bolo prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2024, pričom schválilo aj rozpočtové opatrenie č. 2/2023

Na základe požiadavky základnej školy OZ udelilo súhlas s nájmom priestorov v ZŠ pre účely  krúžku združeniu Pontio.

OZ schválilo zmluvy o vecnom bremene, prípadne zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na realizáciu prípojok inžinierskych sietí pre: p. Pavlo Dubrovskyy, Jolana Orlíčková, Andrea Mikulicová, Andrea Klímová, Ján Jandačka a V korunách  3 s.r.o.

Na základe úspešne podanej žiadosti o NFP na refinancovanie pavilónu základnej školy obec získala dotáciu vo výške 1 174 tis. EUR, pričom OZ na zasadnutí schválilo zmluvu o poskytnutí príspevku.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Starosta obce a všetci poslanci obecného zastupiteľstva želajú všetkým obyvateľov obce Miloslavov radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov a úspešný nový rok 2024.

Miloslavov, 14.12.2023

Obmedzenie otváracích hodín Pošty Partner dňa 14.12.2023

Dovoľujeme si vás informovať v mene Slovenskej pošty, že Pošta Partner Miloslavov bude mať vo štvrtok 14.12.2023 obmedzené otváracie hodiny z dôvodu školenia zamestnancov.

Pošta Partner bude preto v daný deň v čase od 10:00 hod. do 11:30 hod. zatvorená.

V tento deň budú otváracie hodiny nasledovné:

  • 08:00 – 10:00 hod.
  • 12:00 – 14:30 hod.

Ďakujeme za pochopenie.

Vodiči s ružovými vodičskými preukazmi POZOR!

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senci informuje, že dňa 31.12.2023 končí platnosť vodičským preukazom vydaným od 01.01.1993 do 30.04.2004.

Odporúčajú preto ich držiteľom, aby o ich výmenu požiadali čo najskôr a to na ktoromkoľvek oddelení dokladov. Starý vodičský preukaz treba odovzdať na pracovisku Policajného zboru, kde občan požiadal o nový, najneskôr v čase vydania nového dokladu.

Žiadosť o výmenu vodičského preukazu do 30 dní je spoplatnená správnym poplatkom 6,50 eura. Na výslovnú žiadosť poplatníka je možné vyhotoviť vodičský preukaz urýchlene do dvoch pracovných dní. Správny poplatok je vtedy štvornásobný, teda 26 eur.

Osoba staršia ako 65 rokov žiadajúca o  výmenu vodičského preukazu v štandardnej 30 dňovej lehote je oslobodená od poplatku. V zrýchlenom konaní do dvoch pracovných dní však takisto uhrádza poplatok 26 eur.

Polícia žiada občanov, aby si výmenu vodičského preukazu nenechávali na poslednú chvíľu.

Obmedzenie dopravy – Vianočné trhy Miloslavov

Oznamujeme občanom, že z dôvodu konania kultúrno-spoločenského podujatia Vianočné trhy Miloslavov, bude dňa 9. 12. 2023 v čase od 07:00 hod do 22.00 hod uzavreté Radničné námestie a obmedzená doprava na Parkovej a Lesnej ulici. Obchádzka Lesnej ulice bude možná cez Kvetnú ulicu. Trasa obchádzky bude vyznačená dopravným značením. Ďakujeme za porozumenie a trpezlivosť.

Organizácia_dopravy_vianočné_trhy_2023

 

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 9. novembra 2023

Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom 11. zasadnutí v roku 2023 a prerokovalo najmä nasledovnú agendu.

Ekonomická agenda: príjmy z podielových daní ku dňu 31.10.2023 sú vo výške 1 969 tis. EUR, čo je približne v súlade s rozpočtom  (2 350 tis. EUR na rok 2023). Stav na účtoch obce k 31.10.2023 je 2 209 tis. EUR, z toho je  237 tis. EUR neviazaných prostriedkov. Viazané prostriedky sú vo výške 1 971 tis. EUR – ide o prostriedky rezervného fondu vo výške 314 tis. EUR, poplatku za rozvoj vo výške 899 tis. Eur, grantu na rekonštrukciu Lesnej ul. vo výške 162 tis. EUR a dotácií zo ŠR na predškolákov a stravu. Príjmy z poplatku za rozvoj k 31.10.2023 boli vo výške 1157 tis., EUR, použitie za tento rok  zatiaľ vo výške 262 tis. EUR najmä na úhradu hygienického modulu v MŠ (90 tis. EUR) rekonštrukciu Lesnej ul. (142 tis. EUR) a projektovú dokumentáciu na obnovu komunitného centra (22 tis. EUR).

Dlh obce k 31.10.2023 je vo výške 130 tis. EUR, čo predstavuje 2,62 %  k bežným príjmom obce.

Z hľadiska čerpania rozpočtu k 31.10.2023, príjmy sú vo výške 5 848 tis. EUR, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 72,5 % a výdavky  sú čerpané  vo výške 2 908 tis. EUR, čo predstavuje čerpanie rozpočtu vo výške 52,2 %.

Ďalej sa poslanci venovali projektom a projektovým zámerom obce. Obec sa snaží získať spolufinancovanie na projekt telocvične v areáli ZŠ, aby mohlo byť začaté nové VO. Rekonštrukcia Lesnej ulice vr. rozšírenia Hlavnej ulice a jej napojenie na Lesnú ulicu je ukončená, pripravuje sa kolaudácia. V rámci obnovy hracích prvkov obec dokúpila zo svojich zdrojov hracie prvky na RŠC, ktoré sa bude v krátkom čase montovať  a čakáme na podpis zmluvy o príspevku na detské ihrisko na ZOR Miloslavov. Takisto bol schválený nákup hracích prvkov pre areály materskej školy v obci. Do projektov boli zaradené aj dva zámery na rozšírenie počtu tried v materskej škole Lipový park a Bottova ul.. Podrobnosti o stave projektov obce nájdete na  https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/.

OZ schválilo tri nové VZN: o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, o poskytovaní finančného príspevku dôchodcom na úhradu nákladov na stravovanie a o poskytovaní jednorazových darov pri príležitosti životného jubilea a významných dní obyvateľov obce.

Na základe požiadavky základnej školy OZ udelilo súhlas s nájmom priestorov v ZŠ pre účely športového krúžku pánovi Minčičovi.

OZ schválilo zmluvy o vecnom bremene, prípadne zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na realizáciu prípojok inžinierskych sietí pre: Otakar a Emília Mahútová, Ing.Peter Žemla a Jana Marečková.  Takisto schválilo odplatnú zmluvu o zriadení vecného bremena na energetické zariadenia pre Západoslovenskú distribučnú, a.s.

Na základe výberu dočasnej komisie OZ schválilo prenájom obecného bytu č.3 v bytovom dome  Lipový park 404/3 pre  nájomcu: Simona Chovancová, Miloslavov.

OZ takisto schválilo vianočné poukážky pre seniorov/obyvateľov obce  nad 66 rokov vo výške 20 eur/osoba a poukážky do lekárne vo výške 10 eur/ osobu nad 66 rokov.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov, 13.11.2023

Katarínska zábava 25.11.2023 o 19 hod

Obec Miloslavov vás pozýva na Katarínsku zábavu, dňa 25.11.2023 o 19 hod v sále obecného úradu (v časti Alžbetin Dvor).

Lístky si môžete zakúpiť v podateľni OÚ : 15,- Eur s večerou, 10,- Eur bez večere.

Do tanca vám zahrajú bratia Kollárovci s kapelou.

Oznam o zatvorení Pošty Partner

Pošta Partner Miloslavov bude z prevádzkových dôvodov v utorok 31.10.2023 zatvorená.

Ďakujeme za porozumenie.

Slovenská pošta, a.s.

Oznam o mimoriadnej situácii na území Bratislavského kraja

Na základe zhoršujúcej sa situácie v súvislosti s nelegálnou migráciou v lokalite Bratislavského kraja a na základe záverov zo zasadnutia Krízového štábu Okresného úradu Bratislava, konaného dňa 12.10.2023 od 10,00 hod. v súlade s § 13 ods. 2 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vyhlasuje okresný úrad Bratislava dňa 12.10.2023 o 13.00 hod. mimoriadnu situáciu na území Bratislavského kraja.

Obyvateľstvo bude o ďalšom vývoji mimoriadnej udalosti informované prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov (Slovenská televízia, Slovenský rozhlas).

Odbor krízového riadenia | Okresný úrad Senec

Pokračovanie prác na križovatke Hlavná ulica – Lesná ulica

Vážení obyvatelia,

stavebné práce na križovatke Hlavná ulica  – Lesná ulica v m.č. Alžbetin Dvor pokračujú. V dňoch 4.10.2023 až 9.10.2023 sa budú práce v tomto úseku finalizovať. V prvom kroku prebehne frézovanie existujúcej vrchnej vrstvy vozovky a následne bude zrealizovaná finálna asfaltová vrstva.

Vzhľadom na vyššie uvedené vás žiadame o rešpektovanie umiestneného dočasného dopravného značenia a pokynov osôb vykonávajúcich stavebné práce.

Ďakujeme za trpezlivosť a ohľaduplnosť pri prejazde spomínaným úsekom.

Obec Miloslavov príjme učiteľa/učiteľku do Materskej školy s termínom nástupu 01.11.2023

Obec Miloslavov príjme učiteľa/učiteľku  do Materskej školy s termínom nástupu 01.11.2023

Žiadosť treba podať na adrese:
Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1
900 42 Miloslavov

alebo e-mailom :

e-mail: denisa.matusekova@miloslavov.sk
e-mail: monika.neupauerova@msmiloslavov.sk

Ďalšie informácie poskytneme osobne na obecnom úrade, alebo telefonicky na:
č.tel.: 0917 775 632 (úrad),
0907 711 844 (MŠ)

Základná zložka mzdy (v hrubom):

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

K žiadosti treba priložiť:
– profesijný životopis
– doklad o vzdelaní (fotokópie) v súlade s vyhláškou MŠ SR č. MŠ SR
č. 138/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
– žiadosť o prijatie do zamestnania

Oznámenie Slovenskej pošty

Vážení zákazníci,

Pošta Partner Miloslavov bude z prevádzkových dôvodov vo štvrtok 21.9.2023 poskytovať služby v čase od 8:00 hod. do 11:30 hod.

Ďakujeme za porozumenie.

Slovenská pošta a.s.

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 14.septembra 2023

Obecné zastupiteľstvo ( OZ ) sa zišlo na svojom 9. zasadnutí v roku 2023 a prerokovalo najmä nasledovnú agendu.

Ekonomická agenda: Príjmy z podielových daní ku dňu 31.8.2023 sú vo výške 1 616 tis. EUR. Stav na účtoch obce k 13.9.2023 je 1 616 tis. EUR, z toho je  107 tis. EUR neviazaných prostriedkov. Viazané prostriedky sú vo výške 1 509 tis. EUR – ide o prostriedky rezervného fondu vo výške 223 tis. EUR, poplatku za rozvoj vo výške 980 tis. Eur, grantu na rekonštrukciu Lesnej ul. vo výške 162 tis. EUR a dotácií zo ŠR na predškolákov a stravu.

Dlh obce k 31.7.2023 je vo výške 219 tis. EUR, čo predstavuje 4,38 %  k bežným príjmom obce. Výber poplatku za rozvoj k 31.7.2023 bol vo výške 1 129 tis. EUR, použitie poplatku bolo najmä  účel rekonštrukcie Lesnej ul. a chodníkov,  projektovú dokumentáciu  pre komunitné centrum a pod.

Z hľadiska čerpania rozpočtu k 31.7.2023, príjmy sú vo výške 3 838 tis. EUR a výdavky  sú čerpané  vo výške 1 863 tis. EUR. V rámci ekonomických bodov OZ schválilo Rozpočtové opatrenie č.1/2023, ktorým sa upravil rozpočet obce na rok 2023 najmä z dôvodu zmeny realizovaných investícií v obci na tento rok a dopadov ukončeného verejného obstarávania  na službu vývozu odpadu.

Ďalej sa poslanci venovali projektom a projektovým zámerom obce, pri najvýznamnejšej investícii – telocvični v areáli ZŠ – obec ukončuje verejné obstarávanie a materská škola na Orgovánovej ul. je v procese  opakovaného verejného obstarávania. Prebieha záverečná etapa rekonštrukcie Lesnej ulice – rozšírenie Hlavnej ulice a jej napojenie na Lesnú ulicu. Ukončenie prác sa predpokladá v októbri. Podrobnosti o stave projektov obce nájdete na https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/. V tejto súvislosti poslanci prerokovali Štúdiu predpokladaného vývoja počtu detí v základnej škole na roky 2023-2035 a prijali k nej návrh krokov na postupnú realizáciu opatrení na dokončenie existujúceho areálu základnej školy a príprave štúdie na nový areál základnej školy.

V rámci verejného obstarávania na vývoz komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu bol úspešný uchádzač Márius Pedersen, a,s,, s ktorým obec uzatvorí zmluvu s platnosťou do 31.12.2024.

Na základe požiadavky základnej školy OZ udelilo súhlas s nájmom priestorov v ZŠ pre spoločnosť ŠtudujAjTyIT s.r.o. na programátorský krúžok súhlas a so zámerom prenájmu časti priestorov pre Veselá veda Slovensko, o.z..

OZ schválilo zmluvy o vecnom bremene, prípadne zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na realizáciu prípojok inžinierskych sietí pre: J. Antal, Miloslavov, V. Neupauerová a M.Macanga, Miloslavov, P. Weissová, Malinovo a T. Strelka a V. Strelková, Dunajská Lužná a M. Jandačka, Bratislava.

V súvislosti s výstavbou troch bytových jednotiek na Žihľavovej ulici OZ schválilo zmluvu o spolupráci – so stavebníkom Profi Management, s.r.o. ohľadom výstavby cestného telesa na tejto ulici.

Na základe zrealizovanej aukcie v rámci verejného obstarávania na dodávateľa plynu pre obec na roky 2024 – 2025 bola úspešná spoločnosť Torreol, s.r.o., preto OZ schválilo zmluvu s touto spoločnosťou.

V súvislosti s vysporiadaním ukončených investičných akcií – Dostavba hygienických zariadení v MŠ  a Výstavba verejného osvetlenia Lesná ul. OZ schválilo dodatky k zmluvám o dielo so spoločnosťou Domov Slovakia a.s. (zníženie ceny diela) a so spoločnosťou TRONT s.r.o – zvýšenie ceny  diela o sumu 920  EUR.

V súlade s návrhom KROM na postupné vysporiadavanie pozemkov pod cestnými telesami a chodníkmi OZ schválilo žiadosť na SPF na vysporiadanie 1. etapy – pozemkov na ulici Lesná, Wienerova alej, Čerešňová, K jazeru, Pľúca, Kysucká.  

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov 14.9.2023

Odpis stavu plynomerov – 4.9.2023 – 27.9.2023

Za účelom ročného vyúčtovania budú v obci Miloslavov v termíne od 4. 9. 2023 do 27. 9. 2023 vykonávané odpočty spotreby zemného plynu pre domácnosti (fyzické osoby).

Odpočty pre spoločnosť stengl, a.s. (ktorá je poverená na výkon odpočtov spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s.) bude v obci robiť odpočtár Michal Burda. Na požiadanie sa preukáže preukazom spoločnosti stengl, a.s.

 Prosíme tiež odberateľov plynu, aby sprístupnili plynomery, pokiaľ ich majú pozamykané.

V prípade neprístupnosti plynomeru a nezastihnutia majiteľa na odbernom mieste, bude v schránke zanechaná dohoda o náhradnom termíne s kontaktom na odpočtára.

Oznam o obmedzenej prevádzke Klientskeho centra

Dovoľujeme si vás informovať, že v súvislosti s čerpaním letných dovoleniek bude v dňoch 28.8., 30.8. a 31.8.2023 (pondelok, streda, štvrtok) Klientske centrum obecného úradu fungovať v obmedzenom režime, a to nasledovne:

Pondelok, 28.8.2023 – v čase od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:45 hod. budú dostupné služby podateľne, overovanie listín a podpisov a pokladňa. Ostatné referáty sú zatvorené.

Streda, 30.8.2023 – otvorená iba podateľňa v čase od 8:00 do 9:00 hod. Ostatné referáty sú zatvorené.

Štvrtok, 31.8.2023 – otvorená iba podateľňa v čase od 8:00 do 9:00 hod. Ostatné referáty sú zatvorené.

Ďakujeme za pochopenie.

MŠ Miloslavov hľadá Pedagogického asistenta

Pedagogický asistent

Materská škola Miloslavov

Miesto práce
Obec Miloslavov

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Termín nástupu
2023-09-01

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Pedagogický asistent

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

Stredoškolské odborné s maturitou

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Znalosť práce s PC
Word, internet

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Ďalšie požiadavky
Pracovná pozícia do 31.8.2024 vďaka získanému grantu v rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“. Pedagogické vzdelanie je požadované, minimálne pedagogické minimum.

Inzerujúca spoločnosť

Kontakt

Obec Miloslavov

Radničné námestie 181/1

900 42 Miloslavov

 

Kontaktná osoba: Bc. Denisa Matušeková

Tel.: +421 917 775 632

E-mail: denisa.matusekova@miloslavov.sk