Preventívne opatrenia na úseku ochrany pred požiarmi

Z Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Pezinku bola na obec Miloslavov doručená výzva k preventívným opatreniam na úseku ochrany pred požiarmi, ktorej text zverejňujeme nižšie.

Vážení občania,
príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku každý rok zasahujú a likvidujú požiare, ktoré vznikli nedbanlivosťou občanov pri  spaľovaní suchej revy, odpadov z vinohradov a záhrad a vypaľovaní trávy.  Najviac požiarov  vzniká  v jarnom a suchom letnom období. Vyšší počet požiarov  je zapríčinený  požiarmi, ktoré vznikli v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov, spaľovania odpadov zo záhrad a v blízkosti lesných porastov.

Upozorňujeme  občanov aby  nepoužívali otvorený oheň  a nefajčili na miestach  so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, nevypaľovali porasty a nezakladali oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť  a aby  dodržiavali  zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Spôsobenie požiaru je porušením platných právnych predpisov a môže byť kvalifikované od priestupku až po trestný čin, nehovoriac o tom, aké škody môže v prírode spôsobiť.  Pri  porušení povinností fyzických osôb citovaných v zákone o ochrane pred požiarmi   môže OR HaZZ v Pezinku postupovať voči fyzickej osobe podľa § 61 zákona  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a  uložiť sankciu za priestupok až do výšky 331 €.

 

Informácie k testovaniu v obci Miloslavov v dňoch 10. – 11. 4. 2021

Vážení občania,
zverejňujeme informácie  k ďalšiemu kolu celoplošného testovania na COVID 19 v obci Miloslavov.

Termín testovania: sobota 10. 04. 2021 a  nedeľa 11. 04. 2021  v časoch od 8:00 hod do 18:00 hod. Posledný odber sa bude vykonávať 15 min. pred ukončením.

Odberné miesta:

Sobota 10. 04. 2021 – 2 odberné miesta
Odberné miesto č. 1 – MOM (autobus) pri budove obecného úradu v časti Alžbetin Dvor na adrese Radničné námestie 181/1.
Odberné miesto č. 2 – MOM (autobus) pri budove materskej škôlky v časti Miloslavov.

Nedeľa 11. 04. 2021 – 3 odberné miesta
Odberné miesto č. 1 – MOM (autobus) pri budove obecného úradu v časti Alžbetin Dvor na adrese Radničné námestie 181/1.
Odberné miesto č. 2 – MOM (autobus) areál základnej školy.
Odberné miesto č. 3 – MOM (autobus) pri budove materskej škôlky v časti Miloslavov.

Obedná prestávka

Obedná prestávka od 12:15 – 13:15 hod.

Posledný odber je 15 min pred začiatkom prestávky

Miesta ako aj smer pohybu budú riadne vyznačené, v prípade potreby Vám na mieste pomôžu pracovníci.

Prosíme všetkých, aby k odberovým miestam neprichádzali motorovými vozidlami a nezaberali tým priestor v okolí odberových miest.

Odbery budú prebiehať z mobilných odberových miest (autobusov) za dodržania príslušných hygienických opatrení. Postup odberov bude jednosmerný, aby sa znížil počet osôb na jednom mieste. V prípade vytvárania radov pri čakaní na odber je potrebné dodržiavať min 2 m odstupy v nich.

Testovaní občania si pri vstupe k odbernému miestu vydezinfikujú ruky, pristúpia k administratívnemu pracovníkovi, ktorý si zapíše ich  identifikačné údaje. Okrem doby vykonania steru budú mať testovaní nasadené rúška – testovaná osoba si zloží rúško tesne pred vysmrkaním/vykašľaním (ktoré odberu vzorky predchádza), a presunie sa do priestoru vykonania odberu biologického materiálu. Testovaná osoba si zloží rúško tesne pred odberom biologického materiálu a následne po odbere si ihneď rúško nasadí.

Biologický materiál odoberie zdravotnícky pracovník. 

V priestoroch v okolí odberových miest si testovaný počká na výsledok testovania.

Dôležité upozornenie

Prednostne budú testovaní obyvatelia s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Miloslavov a občania, ktorí sa preukážu listom vlastníctva (stačí fotokópia) k nehnuteľnosti v obci Miloslavov.

Ostatných občanov budú odberové miesta vybavovať len v rámci svojich voľných kapacít.

Zasadnutie Krízového štábu obce Miloslavov dňa 7. 4. 2021

V súvislosti  s ohrozením verejného zdravia  z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydáva Krízový štáb obce Miloslavov  ďalšie opatrenia smerujúce k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov. Opatrenia sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení  a vzájomnú ohľaduplnosť.

Zaznam_zo_zasadnutia_KS_07042021

V súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky a v súvislosti s prípravou opatrení spojených so zabezpečením celoplošného testovania obyvateľov na území obce Miloslavov (ďalej len „CTO“) dňa 10. a 11. 04. 2021, vydáva Krízový štáb obce nasledovné opatrenia:

Vykonať celoplošné testovanie obyvateľov na území obce Miloslavov v termíne 10. – 11. 04. 2021.

Určuje za hlavného koordinátora opatrení na zabezpečenie CTO predsedu krízového štábu obce Miloslavov Milana Baďanského.

Ukladá zabezpečiť a využiť na CTO mobilné odberné jednotky (autobus) v exteriéroch  v sobotu dňa 10. 4. 2021 na 2 miestach v obci Miloslavov – námestie pred Obecným úradom v Alžbetinom Dvore a parkovisko pred Materskou školou v Miloslavove a v nedeľu dňa 11. 4. 2021 na 3 miestach námestie pred Obecným úradom v Alžbetinom Dvore,  areál Základnej školy v Alžbetinom Dvore, parkovisko pred Materskou školou v Miloslavove.

Ukladá zabezpečiť pre členov jednotlivých odberných tímov potrebné zázemie v priestoroch obecného úradu, základnej školy, materskej školy.

Odporúča vykonávať prioritne – prednostne testovanie osôb, ktoré sa preukážu trvalým alebo prechodným pobytom na území obce Miloslavov, listom vlastníctva k nehnuteľnosti na území obce Miloslavov.

Ukladá vydať podrobné usmernenie postupu CTO a informovať občanov dostupnými informačnými kanálmi najneskôr do 08. 04. 2021.

Ukladá zabezpečiť všetky potrebné úlohy spojené s administratívnym spracovaním CTO.

Oznam o odpise elektromerov v domácnostiach v dňoch 6.-9.4.2021

Západoslovenské elektrárne a Západoslovenská distribučná oznamujú občanom, že v dňoch 6. až 9. apríla budú vykonávať odpis elektromerov v domácnostiach. Týmto žiadajú občanov, aby umožnili pracovníkom na základe pracovného preukazu, prístup k elektromerom.

Poďakovanie za účasť na sčítaní obyvateľov 2021

Ďakujeme všetkým občanom za účasť na sčítaní obyvateľov 2021.
Účasť na sčítaní obyvateľov v našej obci bola k dátumu 31.03.2021  97,15 %, počet sčítaných je 3 816 občanov.

Milan Baďanský, starosta obce Miloslavov

 

Informácie k testovaniu v obci Miloslavov v dňoch 3. – 4. 4. 2021

Vážení občania,
zverejňujeme informácie  k ďalšiemu kolu celoplošného testovania na COVID 19 v obci Miloslavov.

Termín testovania: sobota 03. 04. 2021 a  nedeľa 04. 04. 2021  v časoch od 8:00 hod do 18:00 hod. Posledný odber sa bude vykonávať 15 min. pred ukončením.

Odberné miesta:
Odberné miesto č. 1 – MOM (autobus) pri budove obecného úradu v časti Alžbetin Dvor na adrese Radničné námestie 181/1.
Odberné miesto č. 2 – MOM (autobus) areál základnej školy.
Odberné miesto č. 3 – MOM (autobus) pri budove materskej škôlky v časti Miloslavov.

Obedná prestávka

Obedná prestávka od 12:15 – 13:15 hod.

Posledný odber je 15 min pred začiatkom prestávky

Miesta ako aj smer pohybu budú riadne vyznačené, v prípade potreby Vám na mieste pomôžu pracovníci.

Prosíme všetkých, aby k odberovým miestam neprichádzali motorovými vozidlami a nezaberali tým priestor v okolí odberových miest.

Odbery budú prebiehať z mobilných odberových miest (autobusov) za dodržania príslušných hygienických opatrení. Postup odberov bude jednosmerný, aby sa znížil počet osôb na jednom mieste. V prípade vytvárania radov pri čakaní na odber je potrebné dodržiavať min 2 m odstupy v nich.

Testovaní občania si pri vstupe k odbernému miestu vydezinfikujú ruky, pristúpia k administratívnemu pracovníkovi, ktorý si zapíše ich  identifikačné údaje. Okrem doby vykonania steru budú mať testovaní nasadené rúška – testovaná osoba si zloží rúško tesne pred vysmrkaním/vykašľaním (ktoré odberu vzorky predchádza), a presunie sa do priestoru vykonania odberu biologického materiálu. Testovaná osoba si zloží rúško tesne pred odberom biologického materiálu a následne po odbere si ihneď rúško nasadí.

Biologický materiál odoberie zdravotnícky pracovník. 

V priestoroch v okolí odberových miest si testovaný počká na výsledok testovania.

Dôležité upozornenie

Prednostne budú testovaní obyvatelia s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Miloslavov a občania, ktorí sa preukážu listom vlastníctva (stačí fotokópia) k nehnuteľnosti v obci Miloslavov.

Ostatných občanov budú odberové miesta vybavovať len v rámci svojich voľných kapacít.

Zasadnutie Krízového štábu obce Miloslavov dňa 30. 03. 2021

V súvislosti  s ohrozením verejného zdravia  z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydáva Krízový štáb obce Miloslavov  ďalšie opatrenia smerujúce k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov. Opatrenia sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení  a vzájomnú ohľaduplnosť.

Záznam zozasadnutia KŠ_300320201

V súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky a v súvislosti s prípravou opatrení spojených so zabezpečením celoplošného testovania obyvateľov na území obce Miloslavov (ďalej len „CTO“) dňa 03. a 04. 04. 2021, vydáva Krízový štáb obce nasledovné opatrenia:

Vykonať celoplošné testovanie obyvateľov na území obce Miloslavov v termíne 03. – 04. 04. 2021.

Určuje za hlavného koordinátora opatrení na zabezpečenie CTO predsedu krízového štábu obce Miloslavov Milana Baďanského.

Ukladá zabezpečiť a využiť na CTO mobilné odberné jednotky (autobus) v exteriéroch na 3 miestach v obci Miloslavov – námestie pred Obecným úradom v Alžbetinom Dvore, areál Základnej školy v Alžbetinom Dvore, parkovisko pred Materskou školou v Miloslavove.

Ukladá zabezpečiť pre členov jednotlivých odberných tímov potrebné zázemie v priestoroch obecného úradu, základnej školy, materskej školy.

Odporúča vykonávať prioritne – prednostne testovanie osôb, ktoré sa preukážu trvalým alebo prechodným pobytom na území obce Miloslavov, listom vlastníctva k nehnuteľnosti na území obce Miloslavov.

Ukladá vydať podrobné usmernenie postupu CTO a informovať občanov dostupnými informačnými kanálmi najneskôr do 01. 04. 2021.

Ukladá zabezpečiť všetky potrebné úlohy spojené s administratívnym spracovaním CTO.

Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja – jar 2021

Obec Miloslavov obdržala z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave výzvu na vykonanie celoplošnej deratizácie na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja v období od 1. 4. 2021 do 31. 5. 2021.

V zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení regulácia živočíšnych škodcov. Tieto opatrenia vykonávajú všetky fyzické osoby – občania, fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby i obce.

Obce vykonajú deratizáciu v objektoch a na verejných priestranstvách v správe alebo vlastníctve obcí.

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby – vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných  a pod., (viď. priložený dokument).

Fyzické osoby – občania – vykonávajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie; fyzické osoby – občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami v malospotrebiteľských baleniach, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Jarna_deratizacia_2021

 

Zmena otváracích hodín zberného dvora na letný čas

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 31. 3. 2021 prechádza zberný dvor v obci Miloslavov s otváracími hodinami na letný čas.

Otváracie hodiny počas letného obdobia:
Streda 14:00 hod. – 18:00 hod.
Sobota 10:00 hod. – 12:00 hod. a 13:00 hod. – 16:00 hod.

Oznámenie o povinnom zápise detí do 1. ročníka ZŠ na šk. rok 2021/2022

Zápis detí do prvého ročníka základnej školy na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 zo dňa 01.01.2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Miloslavov, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Základná škola oznamuje, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční

formou online prihlášky na webstránke školy v čase od 7.4.2021 do 20.4.2021

a následne bude prebiehať prezenčná kontrola údajov a preberanie podpísaných originálnych prihlášok (obaja zákonní zástupcovia bez dieťaťa)

v prípade, že to dovolia epidemiologické nariadenia

 v termíne 24.4.2021 (sobota) v čase od 08.00 – 13.00 hod.

Podľa § 20 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sú zákonní zástupcovia povinní v priebehu tohto časového obdobia prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31.8.2021 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

Prihlásiť je potrebné aj deti so zdravotným znevýhodnením a zároveň priniesť aj úradný doklad o druhu postihnutia.

Pri preberaní prihlášok (24.4.2021) musia obaja zákonní zástupcovia povinne predložiť:

– platný občiansky preukaz

– rodný list dieťaťa

– podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa.

Bližšie informácie sú zverejnené na webstránke školy www.zsmiloslavov.sk v sekcii Zápis 2021/2022. Ďalšie informácie, aj o úradnom postupe pri predčasnom zaškolení, poskytne záujemcom Základná škola v Miloslavove, tel. 02/45987042, 0907 711 846 alebo email zakladna.skola@miloslavov.sk.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, porušenie zákonnej povinnosti sa trestá ako priestupok podľa § 37 zákona číslo 596/2003 Z.z.

Zákonných zástupcov, ktorí vyplnia online prihlášku, budeme kontaktovať emailovo po 21. apríli 2021 s ďalšími informáciami.

      

                                               PaedDr. Alena Jančeková

                                                       riaditeľka školy   

Deň učiteľov 2021

Milí pedagógovia a všetci, ktorí pôsobíte v  školských zariadeniach našej obce Miloslavov v Základnej a Materskej škole.

Už druhýkrát za sebou si pripomíname Deň učiteľov za mimoriadnych okolností, ktoré nám nedovolia osláviť tento deň spoločne tak, ako sme to robievali na slávnostnom stretnutí pri neformálnych rozhovoroch. Mimoriadna doba si vyžaduje mimoriadne úsilie a odhodlanie pre výkon vašej práce, ktorá je pre Vás aj Vaším poslaním.

Ďakujem vám za Vašu prácu a prajem Vám veľa zdravia, ktoré všetci dnes potrebujeme viac, ako inokedy. Prajem Vám, aby ste vydržali aj v týchto neľahkých podmienkach vo Vašom úsilí a odhodlaní. Odmenou Vám, ako aj nám ostatným bude spokojnosť našich detí a ich skvelá príprava do života v našej škole a škôlke.

Milan Baďanský, starosta obce

Sčítanie obyvateľstva

Vážení spoluobčania,

radi by sme Vás informovali, že k 26.03.2021 je v našej obci sčítaných 84,38 %   obyvateľov s trvalým pobytom v obci, čo je veľmi pekný výsledok.

Termín na elektronické samosčítanie však skončí  31.3.2021,  preto  Vás chceme požiadať o využitie tejto  jedinečnej možnosti – sčítať sa priamo z vašich domácností. Stačí klik na https://www.scitanie.sk/ ,  odklikať odpovede na niekoľko otázok a sčítanie je hotové.

Nezabudnite sčítať aj svoje deti do 18 rokov a prosíme, aby ste  pri sčítaní  pomohli tiež svojim rodičom, ktorí si na to možno sami netrúfnu.

Rozhodujúci dátum údajov pre sčítanie je polnoc z 31.12.2020 na 01.01.2021.

! Dôležité ! Aby bol každý správne sčítaný, je potrebné zadať na začiatku formulára každé rodné číslo samostatne. 

Po 31.3.2021 sa sčítanie bude realizovať už len na  kontaktnom mieste v budove obecného úradu, prípadne je možné obecný úrad požiadať o návštevu mobilného sčítacieho asistenta.

Uvedomme si všetci, prosím, že účasť na sčítaní je nielen našim právom, ale aj zákonnou povinnosťou. Údaje zo sčítania sú dôležité nielen pre štát, ale aj pre regionálny rozvoj a teda aj rozvoj našej obce, pretože bude mať priamy dopad na výšku podielových daní, či koeficientov v oblasti odpadov.

SČÍTAJME SA VŠETCI

Milan Baďanský
starosta obce Miloslavov

https://data.statistics.sk/sodb2021/Banner%20SODB%20pre%20web%20obce.png

Informácie k testovaniu v obci Miloslavov v dňoch 27. – 28. 03. 2021

Vážení občania,
zverejňujeme informácie  k ďalšiemu kolu celoplošného testovania na COVID 19 v obci Miloslavov.

Termín testovania: sobota 27. 03. 2021 a  nedeľa 28. 03. 2021  v časoch od 8:00 hod do 18:00 hod. Posledný odber sa bude vykonávať 15 min. pred ukončením.

Odberné miesta:
Odberné miesto č. 1 – MOM (autobus) pri budove obecného úradu v časti Alžbetin Dvor na adrese Radničné námestie 181/1.
Odberné miesto č. 2 – MOM (autobus) areál základnej školy.
Odberné miesto č. 3 – MOM (autobus) pri budove materskej škôlky v časti Miloslavov.

Obedná prestávka

Obedná prestávka od 12:15 – 13:15 hod.

Posledný odber je 15 min pred začiatkom prestávky

Miesta ako aj smer pohybu budú riadne vyznačené, v prípade potreby Vám na mieste pomôžu pracovníci.

Prosíme všetkých, aby k odberovým miestam neprichádzali motorovými vozidlami a nezaberali tým priestor v okolí odberových miest.

Odbery budú prebiehať z mobilných odberových miest (autobusov) za dodržania príslušných hygienických opatrení. Postup odberov bude jednosmerný, aby sa znížil počet osôb na jednom mieste. V prípade vytvárania radov pri čakaní na odber je potrebné dodržiavať min 2 m odstupy v nich.

Testovaní občania si pri vstupe k odbernému miestu vydezinfikujú ruky, pristúpia k administratívnemu pracovníkovi, ktorý si zapíše ich  identifikačné údaje. Okrem doby vykonania steru budú mať testovaní nasadené rúška – testovaná osoba si zloží rúško tesne pred vysmrkaním/vykašľaním (ktoré odberu vzorky predchádza), a presunie sa do priestoru vykonania odberu biologického materiálu. Testovaná osoba si zloží rúško tesne pred odberom biologického materiálu a následne po odbere si ihneď rúško nasadí.

Biologický materiál odoberie zdravotnícky pracovník. 

V priestoroch v okolí odberových miest si testovaný počká na výsledok testovania.

Dôležité upozornenie

Prednostne budú testovaní obyvatelia s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Miloslavov a občania, ktorí sa preukážu listom vlastníctva (stačí fotokópia) k nehnuteľnosti v obci Miloslavov.

Ostatných občanov budú odberové miesta vybavovať len v rámci svojich voľných kapacít.

Zasadnutie Krízového štábu obce Miloslavov dňa 23.3.2021

V súvislosti  s ohrozením verejného zdravia  z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydáva Krízový štáb obce Miloslavov  ďalšie opatrenia smerujúce k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov. Opatrenia sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení  a vzájomnú ohľaduplnosť.

Zaznam_zo_zasadnutia_KS_23032021

V súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky a v súvislosti s prípravou opatrení spojených so zabezpečením celoplošného testovania obyvateľov na území obce Miloslavov (ďalej len „CTO“) dňa 27. a 28. 3. 2021, vydáva Krízový štáb obce nasledovné opatrenia:

Vykonať celoplošné testovanie obyvateľov na území obce Miloslavov v termíne 27. –  28. 03. 2021.

Určuje za hlavného koordinátora opatrení na zabezpečenie CTO predsedu krízového štábu obce Miloslavov Milana Baďanského.

Ukladá zabezpečiť a využiť na CTO mobilné odberné jednotky (autobus) v exteriéroch na 3 miestach v obci Miloslavov – námestie pred obecným úradom v Alžbetinom Dvore, areál základnej školy v Alžbetinom Dvore, parkovisko pred materskou školou v Miloslavove.

Ukladá zabezpečiť pre členov jednotlivých odberných tímov potrebné zázemie v priestoroch obecného úradu, základnej školy, materskej školy.

Odporúča vykonávať prioritne – prednostne testovanie osôb, ktoré sa preukážu trvalým alebo prechodným pobytom na území obce Miloslavov, listom vlastníctva k nehnuteľnosti na území obce Miloslavov.

Ukladá vydať podrobné usmernenie postupu CTO a informovať občanov dostupnými informačnými kanálmi najneskôr do 25. 03. 2021.

Ukladá zabezpečiť všetky potrebné úlohy spojené s administratívnym spracovaním CTO.

Pošta Partner Miloslavov otvorená od 22.3.2021

Oznamujeme občanom, že Pošta Partner Miloslavov bude od 22.3.2021 otvorená vo svojich otváracích hodinách.

Všetky zásielky, ktoré boli doručované do 18.3.2021 vrátane a občania majú oznámenie o uložení zásielky sú uložené na Slovenskej pošte v Dunajskej Lužnej.
Zásielky doručované dnes, oznámenia o uložení zásielky od dnes už budú uložené na Pošte Partner Miloslavov.

Prosíme, aby ste si skontrolovali na oznámení o uložení zásielky miesto, kde bola uložená.

Otváracie hodiny Pošty Partner Miloslavov pre verejnosť:

Pondelok 11:30 – 14:30 15:00 – 18:00
Utorok 8:00 – 11:30 12:00 – 14:30
Streda 11:30 – 14:30 15:00 – 18:00
Štvrtok 8:00 – 11:30 12:00 – 14:30
Piatok 8:00 – 11:30 12:00 – 14:30

Informácie k testovaniu v obci Miloslavov v dňoch 20. – 21. 03. 2021

Vážení občania,
zverejňujeme informácie  k ďalšiemu kolu celoplošného testovania na COVID 19 v obci Miloslavov.

Termín testovania: sobota 20. 03. 2021 a  nedeľa 21. 03. 2021  v časoch od 8:00 hod do 18:00 hod. Posledný odber sa bude vykonávať 15 min. pred ukončením.

Odberné miesta:
Odberné miesto č. 1 – MOM (autobus) pri budove obecného úradu v časti Alžbetin Dvor na adrese Radničné námestie 181/1.
Odberné miesto č. 2 – MOM (autobus) areál základnej školy.
Odberné miesto č. 3 – MOM (autobus) pri budove materskej škôlky v časti Miloslavov.

Obedná prestávka

Obedná prestávka od 12:15 – 13:15 hod.

Posledný odber je 15 min pred začiatkom prestávky

Miesta ako aj smer pohybu budú riadne vyznačené, v prípade potreby Vám na mieste pomôžu pracovníci.

Prosíme všetkých, aby k odberovým miestam neprichádzali motorovými vozidlami a nezaberali tým priestor v okolí odberových miest.

Odbery budú prebiehať z mobilných odberových miest (autobusov) za dodržania príslušných hygienických opatrení. Postup odberov bude jednosmerný, aby sa znížil počet osôb na jednom mieste. V prípade vytvárania radov pri čakaní na odber je potrebné dodržiavať min 2 m odstupy v nich.

Testovaní občania si pri vstupe k odbernému miestu vydezinfikujú ruky, pristúpia k administratívnemu pracovníkovi, ktorý si zapíše ich  identifikačné údaje. Okrem doby vykonania steru budú mať testovaní nasadené rúška – testovaná osoba si zloží rúško tesne pred vysmrkaním/vykašľaním (ktoré odberu vzorky predchádza), a presunie sa do priestoru vykonania odberu biologického materiálu. Testovaná osoba si zloží rúško tesne pred odberom biologického materiálu a následne po odbere si ihneď rúško nasadí.

Biologický materiál odoberie zdravotnícky pracovník. 

V priestoroch v okolí odberových miest si testovaný počká na výsledok testovania.

Dôležité upozornenie

Prednostne budú testovaní obyvatelia s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Miloslavov a občania, ktorí sa preukážu listom vlastníctva (stačí fotokópia) k nehnuteľnosti v obci Miloslavov.

Ostatných občanov budú odberové miesta vybavovať len v rámci svojich voľných kapacít.

Zasadnutie Krízového štábu obce Miloslavov dňa 17. 3. 2021

V súvislosti  s ohrozením verejného zdravia  z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydáva Krízový štáb obce Miloslavov  ďalšie opatrenia smerujúce k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov. Opatrenia sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení  a vzájomnú ohľaduplnosť.

Záznam zozasadnutia KŠ_170320201

V súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky a v súvislosti s prípravou opatrení spojených so zabezpečením celoplošného testovania obyvateľov na území obce Miloslavov (ďalej len „CTO“) dňa 20. a 21. 3. 2021, vydáva Krízový štáb obce nasledovné opatrenia:

Vykonať celoplošné testovanie obyvateľov na území obce Miloslavov v termíne 20. –  21. 03. 2021.

Určuje za hlavného koordinátora opatrení na zabezpečenie CTO predsedu krízového štábu obce Miloslavov Milana Baďanského.

Ukladá zabezpečiť a využiť na CTO mobilné odberné jednotky (autobus) v exteriéroch na 3 miestach v obci Miloslavov – námestie pred obecným úradom v Alžbetinom Dvore, areál základnej školy v Alžbetinom Dvore, parkovisko pred materskou školou v Miloslavove.

Ukladá zabezpečiť pre členov jednotlivých odberných tímov potrebné zázemie v priestoroch obecného úradu, základnej školy, materskej školy.

Odporúča vykonávať prioritne – prednostne testovanie osôb, ktoré sa preukážu trvalým alebo prechodným pobytom na území obce Miloslavov, listom vlastníctva k nehnuteľnosti na území obce Miloslavov.

Ukladá vydať podrobné usmernenie postupu CTO a informovať občanov dostupnými informačnými kanálmi najneskôr do 18. 03. 2021.

Ukladá zabezpečiť všetky potrebné úlohy spojené s administratívnym spracovaním CTO.

Zmiernenie následkov pandemickej situácie občanom obce Miloslavov

Vážení občania,

v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky a na území obce Miloslavov s cieľom zmierniť následky pandemickej situácie občanom odkázaným na pomoc druhých, Vám ponúkame pomoc pri zabezpečení nevyhnutných potrieb či už vo forme nákupu potravín, hygieny, zabezpečení liekov prípadne inej adekvátnej pomoci. Stačí ak kontaktujete obecný úrad (tel.číslo: +421 907 711 830, mail: info@miloslavov.sk) v čase pondelok – piatok od 9:00 – do 13:00 hod. a naši zamestnanci Vám radi pomôžu a poskytnú pomoc a podporu.

Milan Baďanský, starosta obce

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 11.marca 2021

Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom 3. tohtoročnom zasadnutí dňa 11.03.2021 za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení v súvislosti s epidémiou Covid 19 a vyhláseným núdzovým stavom.

Po kontrole plnenia úloh sa  OZ zaoberalo stavom jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na http://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ.  Momentálne prebieha prestavba obecného úradu a prestavba podkrovia základnej školy a pripravuje sa verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie vozovky na Lesnej ulici.

OZ prerokovalo aj ekonomické informácie obce. Príjem z podielových daní je k 28.02.2021 vo výške 312  tis. EUR a na účtoch obce je stav financií vo výške 2 253 tis. EUR. Na základe informácií MF SR sa však očakáva v tomto roku  nižší výber daní a odvodov, a teda aj nižší príjem obcí. Dlh obce do data  je   vo výške 400 tis. EUR, čo predstavuje 9,82 % k bežným príjmom obce a dlhová služba je na úrovni 0,52 % k bežným príjmom.

Príjem z poplatku za rozvoj v tomto roku je k  28.02.2021 podľa vyrubených rozhodnutí  vo výške  591 tis. Eur a zostatok na použitie je  753 tis. EUR v m.č. Miloslavov  a 636 tis. EUR v m.č. Alžbetin Dvor.

Poslanci OZ zobrali na vedomie  rozpočtové opatrenie č. 2/2020, ktorým sa upravil rozpočet roku 2020 podľa výsledkov čerpania k 31.12.2020 a tiež  Správu o kontrolnej činnosti za rok 2020.

Na základe splnenia podmienok boli schválené zmluvy o prevzatí verejného osvetlenia v lokalite RZ 5 a RZ 8 a komunikácie v RZ 8 od spoločností  RTP 01 s.r.o. a Alžbetin Dvor s.r.o. OZ takisto schválilo zámer dočasného prenájmu pozemkov pre účely inžinierskych sietí  z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Ing. Vernera, bytom Drotárska 96, Bratislava – zámer bude vyvesený na úradnej tabuli po dobu  15 dní.

OZ udelilo súhlasy s kúpnou cenou na vysporiadanie hydromelioračných potrubí  na pozemkoch obce, ktorú uhradia  za obec š.p. Hydromeliorácie žiadatelia – spoločnosť Wertika s.r.o. a Reality Miloslavov s.r.o.

Poslanci OZ tiež odsúhlasili  použitie rezervného fondu obce na odstránenie havarijných stavov kúrenia na obecnom úrade a opravu kamerového systému pred obecným úradom.

V rámci právnej subjektivity Základnej školy sa OZ oboznámilo s hospodárením školy k 28.2.2021  a so stavom finančných prostriedkov. Súčasne schválilo pre základnú školu  6 objednávok na zakúpenie drobného hmotného majetku  do nového pavilónu základnej školy a nových priestorov v podkroví budovy.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov  11.03.2021

Informácie k testovaniu v obci Miloslavov v dňoch 13. – 14. 03. 2021

Vážení občania,
zverejňujeme informácie  k ďalšiemu kolu celoplošného testovania na COVID 19 v obci Miloslavov.

Termín testovania: sobota 13. 03. 2021 a  nedeľa 14. 03. 2021  v časoch od 8:00 hod do 18:00 hod. Posledný odber sa bude vykonávať 15 min. pred ukončením.

Odberné miesta:
Odberné miesto č. 1 – MOM (autobus) pri budove obecného úradu v časti Alžbetin Dvor na adrese Radničné námestie 181/1.
Odberné miesto č. 2 – MOM (autobus) areál základnej školy.
Odberné miesto č. 3 – MOM (autobus) pri budove materskej škôlky v časti Miloslavov.

Obedná prestávka:  Obedná prestávka od 12:15 – 13:15 hod. Posledný odber je 15 min pred začiatkom prestávky.

Miesta ako aj smer pohybu budú riadne vyznačené, v prípade potreby Vám na mieste pomôžu pracovníci.

Prosíme všetkých, aby k odberovým miestam neprichádzali motorovými vozidlami a nezaberali tým priestor v okolí odberových miest.

Odbery budú prebiehať z mobilných odberových miest (autobusov) za dodržania príslušných hygienických opatrení. Postup odberov bude jednosmerný, aby sa znížil počet osôb na jednom mieste. V prípade vytvárania radov pri čakaní na odber je potrebné dodržiavať min 2 m odstupy v nich.

Testovaní občania si pri vstupe k odbernému miestu vydezinfikujú ruky, pristúpia k administratívnemu pracovníkovi, ktorý si zapíše ich  identifikačné údaje. Okrem doby vykonania steru budú mať testovaní nasadené rúška – testovaná osoba si zloží rúško tesne pred vysmrkaním/vykašľaním (ktoré odberu vzorky predchádza), a presunie sa do priestoru vykonania odberu biologického materiálu. Testovaná osoba si zloží rúško tesne pred odberom biologického materiálu a následne po odbere si ihneď rúško nasadí.

Biologický materiál odoberie zdravotnícky pracovník. 

V priestoroch v okolí odberových miest si testovaný počká na výsledok testovania.

Dôležité upozornenie

Prednostne budú testovaní obyvatelia s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Miloslavov a občania, ktorí sa preukážu listom vlastníctva (stačí fotokópia) k nehnuteľnosti v obci Miloslavov.

Ostatných občanov budú odberové miesta vybavovať len v rámci svojich voľných kapacít. 

Sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky od 15.02.2021 do 31.03.2021

Vážení spoluobčania, v týchto dňoch prebieha sčítanie obyvateľstva prvýkrát v histórii výlučne elektronickou formou.

Prvú fázu sčítania realizovala obec od polovice minulého roka a týkala sa sčítania domov a bytov z dostupných administratívnych zdrojov. Týmto sčítaním bolo sčítaných 2443 bytov v rodinných domoch, bytových domoch a v rekreačných stavbách.

Od 15.2.2021 prebieha elektronické sčítanie obyvateľov, pričom sa k dnešnému dňu v našej obci sčítalo takmer 70 % našich občanov s trvalým pobytom, za čo ďakujeme.

Chceli by sme touto cestou požiadať o využitie tejto jedinečnej možnosti, sčítať sa priamo z vašich domácností do 31.3.2021. Je to našim právom, ale aj zákonnou povinnosťou. Samotné sčítanie obyvateľstva prinesie neoceniteľné informácie, ktoré budú dôležitým pomocným nástrojom  pri rozvoji našej obce.

Stačí jeden klik: https://www.scitanie.sk/  – vyplniť zopár otázok a je to.

Rodičia, zákonní zástupcovia, nezabudnite sčítať aj deti do 18 rokov a tiež svojich rodičov, ktorí si na to možno netrúfnu. Aby boli sčítaní je potrebné zadať každého rodné číslo na začiatku formulára.

Rozhodujúci dátum pre sčítanie je polnoc z 31.12.2020 na 01.01.2021.

 

Milan Baďanský
starosta obce Miloslavov

Zasadnutie Krízového štábu obce Miloslavov 10. 3. 2021

V súvislosti  s ohrozením verejného zdravia  z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydáva Krízový štáb obce Miloslavov  ďalšie opatrenia smerujúce k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov. Opatrenia sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení  a vzájomnú ohľaduplnosť.

Záznam zozasadnutia KŠ_100320201 

V súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky a v súvislosti s prípravou opatrení spojených so zabezpečením celoplošného testovania obyvateľov na území obce Miloslavov (ďalej len „CTO“) dňa 13. a 14. 3. 2021, vydáva Krízový štáb obce nasledovné opatrenia:

Vykonať celoplošné testovanie obyvateľov na území obce Miloslavov v termíne 13. –  14. 03. 2021.

Určuje za hlavného koordinátora opatrení na zabezpečenie CTO predsedu krízového štábu obce Miloslavov Milana Baďanského.

Ukladá zabezpečiť a využiť na CTO mobilné odberné jednotky (autobus) v exteriéroch na 3 miestach v obci Miloslavov – námestie pred obecným úradom v Alžbetinom Dvore, areál základnej školy v Alžbetinom Dvore, parkovisko pred materskou školou v Miloslavove.

Ukladá zabezpečiť pre členov jednotlivých odberných tímov potrebné zázemie v priestoroch obecného úradu, základnej školy, materskej školy.

Odporúča vykonávať prioritne – prednostne testovanie osôb, ktoré sa preukážu trvalým alebo prechodným pobytom na území obce Miloslavov, listom vlastníctva k nehnuteľnosti na území obce Miloslavov.

Ukladá vydať podrobné usmernenie postupu CTO a informovať občanov dostupnými informačnými kanálmi najneskôr do 11. 03. 2021.

Ukladá zabezpečiť všetky potrebné úlohy spojené s administratívnym spracovaním CTO.

Pošta partner Miloslavov ZATVORENÁ od 5.3.2021 do odvolania

Oznamujeme občanom, že Pošta partner Miloslavov je od 5.3.2021 ZATVORENÁ z technických príčin do odvolania.
Všetky listové zásielky a balíky budú v priebehu pondelka presmerované a prevezené na Poštu v Dunajskej Lužnej.
Ďakujeme za porozumenie.

Pošta Partner Miloslavov – obmedzená prevádzka iba výdaj poštových zásielok od 4.3.2021

Obec Miloslavov oznamuje, že z dôvodu povinnej karantény zamestnancov bude Pošta Partner otvorená v obmedzenom režime len na výdaj zásielok a balíkov nasledovne:

Štvrtok 4.3.2021 od 10:30 – 14:30
Piatok 5.3.2021   od 10:30 – 14:30

Pondelok 8.3.2021 od 13:30 – 17:30
Utorok 9.3.2021 od 10:30 – 14:30
Streda 10.3.2021 od 13:30 – 17:30
Štvrtok 11.3.2021 od 10:30 – 14:30
Piatok 12.3.2021 od 10:30 – 14:30

Pondelok 15.3.2021 od 13:30 – 17:30
Utorok 16.3.2021 od 10:30 – 14:30
Streda 17.3. 2021 od 13:30 – 17:30

od štvrtka 18.3.2021 bude Pošta partner otvorená vo svojich otváracích hodinách.

Za porozumenie ďakujeme.

 

Informácie k poplatku za vývoz odpadov v roku 2021

Poplatok za TKO sa uhrádza každoročne na základe vystaveného rozhodnutia do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti  prevodom na účet vedený vo VÚB banke IBAN: SK58 0200 0000 0028 4551 4758 , VS – nachádza sa vo výmere a je povinný údaj pri úhrade a do poznámky pre prijímateľa udávajte – TKO a meno. Rozhodnutia sa vystavujú priebežne od začiatku februára v abecednom poradí a budú doručené Slovenskou poštou alebo obecnou doručovateľkou proti podpisu.

Cena kontajnera je stanovená na rok 2021 nasledovne:

110 litrov – 85,80 EUR/rok
120 litrov – 93,60 EUR/rok
240 litrov – 187,20 EUR/rok
1100 litrov – 858,00 EUR/rok

Po zaplatení poplatku za TKO dostanete nálepku na daný rok, vrecia na zber plastov a nový rozpis na separovaný zber.
V prípade nejasností prosím kontaktujte pracovníčku úradu na tel. čísle: 0907 711 830.

Je potrebné po úhrade počkať minimálne dva týždne, pre potreby prijatia platby na obecný účet, spracovania úhrady a vyexpedovania nálepiek a vriec.

Obecná doručovateľka bude vhadzovať do schránok vrecia a nálepky.

Včasným zaplatením poplatku za komunálny odpad, nalepením nálepky aktuálneho roka a včasným vyložením kontajnera pripraveného na vývoz eliminujete možnosť nevyvezenia kontajnera. Ak aj napriek tomu sa stane, že kontajner nebude vyvezený, kontaktujte obecný úrad na tel.čísle 0907 711 830. Obec Miloslavov bude situáciu riešiť s dodávateľom služby vývozu odpadu a zabezpečí vývoz v náhradnom termíne.

 

Obmedzenie dopravy pri Lipovom parku

Oznamujeme občanom, že v dňoch 26. 2. 2021 v čase od 15:00 hod až 28. 2. 2021 do 21:00 hod príde k obmedzeniu dopravy na ul.Lipový park v Miloslavove z dôvodu zabezpečenia celoplošného testovania obyvateľov. Ulica bude neprejezdná pri materskej škole. Zároveň žiadame občanov aby neparkovali vozidlá na parkovisku pri materskej škole. Za porozumenie ďakujeme.

Výrub označených drevín na Lesnej ulici

Z dôvodu prípravy rekonštrukcie komunikácie a vybudovania chodníkov na Lesnej ulici začala obec Miloslavov s postupným výrubom označených drevín, v súlade s platným povolením na výrub č. j.: SÚ-ŽP/630/3792/2020/3/MK zo dňa 25.11.2020. Výrub plánujeme zrealizovať do 31.3.2021. Žiadame občanov o trpezlivosť a súčinnosť pri prípadných obmedzeniach.

Zberný dvor prechádza na prevádzku v zimnom období

Oznamujeme občanom, že zberný dvor prechádza na zimné obdobie (pokiaľ to pandemická situácia dovolí) a bude otvorený v  sobotu v čase od 10:00 do 13:00. Vstup na zberný dvor bude regulovať zamestnanec obecného úradu, preto žiadame občanov o trpezlivosť.

Vláda na svojom zasadnutí dňa 5. 2. 2021 uznesením č. 77 umožnila osobám cestu na najbližší zberný dvor a späť, ak sa táto osoba preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo výsledkom antigénového testu nie starším ako 7 dní alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19 .

Upozornenie na podvodných asistentov sčítania !!!

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) spolu so Štatistickým úradom SR (ŠÚ SR) upozorňujú dôchodcov na podvodníkov, ktorí zneužívajú sčítanie obyvateľov.

MOS to uviedol v tlačovej správe, ktorú zaslal ústredný riaditeľ kancelárie združenia Michal Kaliňák. V súvislosti so sčítaním obyvateľov, domov a bytov sa objavili prípady, keď dôchodcov telefonicky kontaktovali podvodníci vydávajúci sa za sčítacích komisárov. Obe organizácie preto upozorňujú, že sčítací komisári v súvislosti so sčítaním nikoho telefonicky nekontaktujú.

Ľudí zároveň vyzývajú, aby do svojich príbytkov do 31. marca nepustili nikoho, kto sa vydáva za sčítacieho komisára. Asistované sčítanie obyvateľov sa začne až 1. apríla a dôchodca oň musí požiadať sám.

Každý mobilný asistent sčítania sa zároveň bude preukazovať preukazom asistenta sčítania. Presný dátum, kedy bude asistent v danom meste alebo obci, bude navyše dopredu oznámený. Informácie týkajúce sa sčítania obyvateľov môže verejnosť získať každý deň v čase od 8:00 do 20:00 na telefónnom čísle 02/20 92 49 19.

Elektronické sčítanie obyvateľstva začalo 15.02.2021

Vážení spoluobčania, prvé plne elektronické a integrované sčítanie obyvateľov 2021 – začalo dnes 15.2. 2021.

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutočňuje od 15.2.2021 do 31.3.2021 elektronicky. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa posúva termín len asistovaného  sčítania. Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky.

Sčítanie obyvateľov je plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné.

Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdete na stránke www.scitanie.sk,  alebo pomocou mobilnej aplikácie SODB 2021.

Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo PC. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Podrobnejšie informácie získate ak zavoláte:

obec +421908675406

Počas doby sčítania obyvateľov (15. 2. – 31. 3. 2021) je k dispozícii CALL CENTRUM na telefónnom čísle +421  2  20  92  49  19.

 

Obmedzenie dopravy na Šípkovej ulici

Oznamujeme občanom, že v dňoch 6. 2. 2021 v čase od 06:00 do 7. 2. 2021 v čase do 18:00 príde k obmedzeniu dopravy na Šípkovej ulici v Miloslavove z dôvodu celoplošného testovania obyvateľov. Ulica bude neprejezdná pri kultúrnom dome. Občania môžu využiť obchádzku cez Slnečnú ulicu. Ďakujeme za pochopenie.

Vo vyhodnotení v projekte INEKO obec Miloslavov za rok 2019 opäť získala výborný rating

V projekte hospodárenia miest, obcí a vyšších územnosprávnych celkov INEKO obec Miloslavov dostala hodnotenie finančného zdravia za rok 2019 rating 5,7 zo 6 ako výborné finančné zdravie čo je lepší rating ako za rok 2018, kedy obec dostala rating 5,6 zo 6.

Aj podľa tohto hodnotenia obec Miloslavov opäť v roku 2019 hospodárila so zverenými verejnými financiami ekonomicky a efektívne.

Celé hodnotenie si môžete pozrieť na nižšie uvedenom odkaze:
http://www.hospodarenieobci.sk/profil/samosprava/508098/2019/1

 

Informácia k prevádzke zberného dvora v obci Miloslavov

Obec Miloslavov reagujúc na Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. 12. 2020 vyhlásené v zbierke zákonov pod č. 453/2020 Z.z.  ( ďalej len „Uznesenie vlády“ ) o obmedzení  slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 1. 1. 2021 do 24.1.2021 vrátane, uzatvorila  prevádzku zberného dvora v obci  pre verejnosť s účinnosťou od 1. 1. 2021 až do odvolania. Rozhodnutie obce sa u niektorých občanov nestretlo s pochopením, pričom sa odvolávali na ustanovenie § 1 ods. 2 písm. v)  Vyhlášky ÚVZ SR č. 77/2020   zo dňa 31. decembra 2020,  podľa ktorej sa zákaz uzatvorenia prevádzok nevzťahuje  na zberné dvory.

Za účelom posúdenia  správnosti postupu obce pri uzatvorení zberného dvora pre verejnosť  sa obec dňa 4. 1. 2021 obrátila na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, so žiadosťou o výklad –  a to, či je možné považovať cestu občana na zberný dvor za cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb –  tak, ako je to ustanovené v bode B.1.2. Uznesenia vlády.

Dňa 5. 1. 2021 obec obdržala  z Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  stanovisko, v ktorom sa uvádza: „Uznesenie vlády takýto pohyb zakazuje a nie je to cesta v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb“.

Vzhľadom k uvedenému obec Miloslavov ponecháva zberný dvor uzatvorený pre verejnosť až do odvolania – tak, ako je to uvedené v zápisnici zo zasadnutia krízového štábu obce Miloslavov zo dňa 2. 1. 2021.  Zberný dvor bude otvorený po  uplynutí obdobia zákazu vychádzania podľa Uznesenia vlády.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Oznam o predĺžení prevádzkového režimu prímestských spojov spoločnosti Slovak Lines, a.s.

Oznam o predĺžení prevádzkového režimu prímestských spojov spoločnosti Slovak Lines, a.s. (prázdninový režim počas pracovných dní) v období 08.01.2021 – 24.01.2021, z dôvodu opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID-19 a z dôvodu opätovného dištančného vzdelávania žiakov.

CP_010715_Miloslavov_Hamuliakovo

CP_102411_Bratislava_Miloslavov

CP_102410_Bratislava-Zlate_Klasy

DO_PV_IMS_002_oznam_korona_7_V

Knižnica zatvorená do odvolania

Oznam
základe Uznesenia Vlády SR č. 804 zo dňa 16.12.2020 od 19.12.2020 do odvolania je knižnica zatvorená.

 

Aktuálne Uznesenie Vlády SR č. 804 a Vyhlášky ÚVZ SR č. 43, 44, 45

Uznesenie Vlády SR č. 804 zo dňa 16.12.2020, ktorým sa rozširujú opatrenia v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stravu a núdzového stavu v zn. n. pred. vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. Septembra 2020 v znení uznesenia vlády SR č. 718 z 11. novembra 2020. (hlavné obmedzenie sa týka zákazu vychádzania od 19. Decembra 2020 v čase od 05:00 do 01:00 hod., zákaz končí uplynutím 29. decembra 2020) – celé znenie + výnimky zo zákazu a odporúčania hlavného hygienika v priloženom Uznesení Vlády SR č. 804.
ZZ_2020_386_20201217

Vestník Vlády SR, čiastku 26 vydanú 17. decembra 2020, v ktorej nájdete:

  • Vyhlášku č.43 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb – vyhláška nadobúda účinnosť dňa 21.decembra 2020.
  • Vyhlášku č.44 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR – vyhláška nadobúda účinnosť 18. decembra 2020
  • Vyhlášku č.45 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí .  – Vyhláška nadobúda účinnosť 19. decembra 2020
  • Vyhláška č. 46 platí len pre obec Ratnovce, ktorá sa nenachádza v okrese Senec.ciastka_26_2020