DEŇ OBCE – 29.6.2024 – predstavenie účinkujúcich – časť III.

Milí Miloslavovčania, v uplynulých týždňoch sme vám bližšie predstavovali interpretov, ktorí vystúpia na Dni obce Miloslavov v sobotu 29. júna 2024.

Dnes sme si pre vás pripravili hudobníkov, ktorí vystúpia v závere programu:

Večer o 20:15 hod. vám zahrá kapela, ktorú asi netreba predstavovať – Peter Bič Project. Je to hudobná skupina pochádzajúca z Košíc. V roku 2010 ju po odchode z kapely IMT Smile založil gitarista Peter Bič. Ako svojho predskokana si ho v roku 2011 vybrala švédska skupina Roxette. V roku 2012 vydaním albumu Say It Loud sa ich najznámejšou skladbou stala „Hey Now“. Skupina má na konte niekoľko úspešných albumov. Koncom leta 2016 prešla kapela personálnymi zmenami. Speváčku Dášu Kostovčík nahradila Viktória Vargová. V roku 2021 zístali Krištálové krídlo.

Zábava však v daný večer ešte nekončí 🙂 O 22:00 hod. to roztočí kapela Duchoňovci. V roku 2017 sa spojila partička rôznorodých muzikantov z Banskej Bystrice. Tým vznikla kapela, ktorá mapuje kariéru Karola Duchoňa. Hrá a spieva jeho najväčšie hity, ktoré pre neho zložili známi slovenskí skladatelia.

Ako vidíte, je sa naozaj na čo tešiť. Rovnakou mierou sa tešíme aj my na vás. 😉

Stretneme sa už budúcu sobotu 29. júna 2024 na Radničnom námestí pri Obecnom úrade Miloslavov, m. č. Alžbetin Dvor.

Do skorého videnia.

Oznámenie Slovenskej pošty, a.s.

Vážení zákazníci,

Pošta Partner Miloslavov bude z prevádzkových dôvodov dňa 21.6.2024 zatvorená.

Ďakujeme za porozumenie.

Slovenská pošta, a. s.

V Bratislave dňa 19.06.2024

Výzva obyvateľom na správne označenie budov

Milí Miloslavovčania,

v minuloročnom čísle časopisu Spravodajca obce Miloslavov sme zverejnili výzvu na správne označovanie vašich domov a budov najmä z dôvodu rýchlejšieho doručovania poštových zásielok.

Mnohé domy majú stále iba jednu tabuľku – niektoré len súpisné číslo, iné iba orientačné číslo. Podľa zákona, a teda nielen kvôli lepšej prehľadnosti pri doručovaní, by mal mať každý dom obe číselné tabuľky. Čo je dôležité, na dobre viditeľnom mieste. Tabuľky so súpisným číslom poskytuje podľa zákona obec na vlastné náklady. Naopak, náklady na tabuľku s orientačným číslom znáša stavebník. Ten zabezpečuje tiež pripevnenie a údržbu tabuliek so súpisným a orientačným číslom. Obe tabuľky sa umiestňujú vedľa seba tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, povinnosť plní toto spoločenstvo. Ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, povinnosť plní správca.

Ak si chcete zadovážiť tabuľky so súpisným alebo orientačným číslom alebo je vám v tejto súvislosti čokoľvek nejasné, kontaktujte prosím zamestnankyňu Klientskeho centra Obecného úradu Miloslavov Viktóriu Uhrinovú:

Pomôžete tým nielen poštárkam, záchranným zložkám, ale napríklad aj povereným zamestnancom obce pri rôznych aktivitách a projektoch, ktoré sa týkajú všetkých domácností.

Ďakujeme za súčinnosť a pochopenie.

DEŇ OBCE – 29.6.2024 – predstavenie účinkujúcich – časť II.

Milí obyvatelia, srdečne vás pozývame na Deň obce Miloslavov, ktorý sa bude konať v sobotu 29. júna 2024 na Radničnom námestí 1 pred obecným úradom.

Minulý týždeň sme vám začali postupne predstavovať účinkujúcich tohto podujatia. Dnes pokračujeme:

O 15:30 hod. vám zaspieva 11 z Ivanky – je to dychový hudobný súbor s bohatým a rozmanitým repertoárom: slovenské ľudové piesne, slovenské tangá, najznámejšie české a moravské piesne, či skladby známe z televíznej relácie „ Repete“.

O 15:40 hod. sa prítomným prihovorí starosta obce Miloslavov Milan Baďanský. O 17:00 hod. vystúpi kapela Bullet Holes – jej anglický názov v preklade znamená „diery po nábojoch“. Ostrý, ale výstižný názov. Títo umelci chcú svojou hudobnou tvorbou zasiahnuť vašu myseľ a srdce natoľko, aby v nich ostala po ich piesňach stopa. 😉 V roku 2016 sa stali absolútnymi víťazmi súťaže Rocková maturita. V roku 2018 získali ocenenie Objav roka. V ďalšom roku vydali album Perfektný svet.

O 18:30 hod. vám predstavíme niečo z iného súdka s kapelou For You. Ide o skupinu zastupujúcu hudobný žáner „A cappella“. Týmto sa označuje vokálna hudba alebo spev bez sprievodu hudobných nástrojov. V taliančine tento výraz znamená „ako v kaplnke“. Súvisí to s tým, že v stredoveku bolo v kostoloch zakázané  používať hudobné nástroje.

Pevne veríme, že si každý príde na svoje. O týždeň vám predstavíme ďalších účinkujúcich.

Tešíme sa na vás.

Obmedzenia dopravy na stavbe D1 Bratislava – Triblavina

Národná diaľničná spoločnosť informuje širokú motoristickú verejnosť  o prácach na stavbe D1 Bratislava – Triblavina, rozšírenie s križovatkou D1D4. V nasledujúcich hodinách budú realizované práce, ktoré kvôli zachovaniu bezpečnosti premávky budú vyžadovať obmedzenie v doprave – z dôvodu položenia nosníkov na nový mostný objekt a z dôvodu ďalšej realizácie mostného objektu.

Úplná uzávierka Ulice Pri Mlyne bude platiť od 15. júna 2024 (sobota) od 6:00 do 16. júna 2024 (nedeľa) do 19:00. V prípade skoršieho ukončenia prác, bude doprava po úseku pustená skôr.

 

Posledné zbohom – PaedDr. Kamil Badač

Dňa 13.6.2024  odišiel z tohto sveta otec, starý otec, priateľ, sused a dlhoročný spolupracovník obce Miloslavov PaedDr. Kamil Badač. Svojím učiteľským povolaním pomáhal formovať generácie detí – najprv vo svojom pôsobisku na Kysuciach a neskôr u nás v Miloslavove. Jeho vzácny vklad do nášho spoločenstva sa nevyčerpal iba v práci učiteľa. Neúnavne pracoval aj na rozvoji kultúry, športu a správe vecí verejných počas posledných 25 rokov života v našej obci. 16 rokov zastával pozíciu poslanca Obecného zastupiteľstva, kde zodpovedal za všetky kultúrne a športové aktivity. Viac ako samotnú organizáciu športových a kultúrnych podujatí na ňom všetci oceňujeme spôsob, akým sa v týchto veciach angažoval.  Jeho nekonfliktné, skromné a láskavé správanie, precízna príprava a nezištné zaujatie pre službu druhým zanechalo v nás výraznú stopu.

Po vyše 40-ročnej prestávke obnovil tradíciu písania Obecnej kroniky, ktorú viedol neopakovateľným spôsobom vyše 20 rokov. Svojím dlhoročným majstrovským  sprievodcovstvom a neúnavnou propagáciou vdýchol dušu našej  krásnej historickej ustanovizni – múzeu Remeselný Dvor.

Za všetky spomenuté aktivity bol pán Badač v roku 2011 ocenený Cenou obce. Opustil nás vo veku 85 rokov.  Posledná rozlúčka s drahým zosnulým sa uskutoční v pondelok 17.6.2024 o 14:00 hod. na cintoríne v m. č. Alžbetin Dvor.

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 13. júna 2024

Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom 5. zasadnutí v roku 2024 a prerokovalo najmä nasledovnú agendu.

Ekonomické ukazovatele k 31.5.2024:  príjmy z podielových daní ku dňu 31.05.2024 sú vo výške 1 122 tis. EUR, čo je plnenie rozpočtu na 47,6 %. Stav na účtoch obce k 4.6.2024 je 1.667 tis. EUR, z toho viazané prostriedky sú vo výške 920 tis. EUR – ide o prostriedky rezervného fondu vo výške 314 tis. EUR, poplatku za rozvoj vo výške 381 tis. EUR, grantu na rekonštrukciu Lesnej ul. vo výške 55 tis. EUR a dotácií zo ŠR na predškolákov a stravu. Príjmy z poplatku za rozvoj k 31.05.2024 boli vo výške 809 tis. EUR, použitie za tento rok  je vo výške 393 tis. EUR na nákup pozemku na nový areál ZŠ Orgovánová ul., premiestnenie zvonice a projektové dokumentácie. Dlh obce k 31.05.2024 je vo výške 89 tis. EUR, čo predstavuje 1,32 %  k bežným príjmom obce.

Čerpanie rozpočtu k 31.05.2024: príjmy sú vo výške 3 143 tis. EUR, čo predstavuje plnenie 38,2 %  (príjmy sú rozpočtované vo výške 8 217 tis. EUR), výdavky sú vo výške 1 901 tis. EUR, čo predstavuje čerpanie 28,5 %

(výdavky sú rozpočtované vo výške 6 656 tis. EUR).

Ďalej sa poslanci venovali stavu projektov a projektových zámerov obce, najmä ukončeniu verejného obstarávania a financovania stavby telocvične, dostavbám existujúcich budov materskej školy, podaniu žiadostí o grant  na obnovu osvetlenia na futbalovom štadióne, príprave podmienok VO na odvoz komunálneho odpadu. Podrobnosti o stave projektov obce nájdete na  https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/.

Na základe vykonaného auditu a odporúčania hlavného kontrolóra obce poslanci prerokovali záverečný účet obce za rok 2023 a schválili hospodárenie obce bez výhrad. Obec hospodárila s prebytkom 614 440,42 EUR, ktorý bude preúčtovaný v prospech rezervného fondu obce na účel financovania investičných projektov.

OZ schválilo zmluvy o  budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na realizáciu kanalizačných a vodovodných prípojok pre 3 rodinné domy žiadateľky  p. Andrey Klimovej a pre 1 rodinný dom pre p. Ing. Máriu Urbanovú.

Pre účel stavby telocvične OZ schválilo dofinancovanie stavby telocvične úverom a takisto schválilo zmluvu so stavebným dozorom na stavbu telocvične – spoločnosťou Holing s.r.o.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov 13.06.2024

Zber nebezpečného odpadu 19. 6. 2024

Obec Miloslavov v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen, a.s., zabezpečí zber a prepravu odpadov s obsahom škodlivín pristavením mobilného Eko- skladu na Zbernom Dvore v Miloslavove.

Termín zberu sa uskutoční dňa 19.6.2024  v čase od 12:00 hod. do 16:00 hod.

Zbiera sa:

 • 20 01 05 obal obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo obaly kontaminované nebezpečnými látkami – t.j. prázdne obaly prípadne so stopovým množstvom nebezpečnej látky
 • 20 01 13 rozpúšťadlá – t.j. riedidlá
 • 20 01 19 pesticídy – t.j. tuhé, práškové, tekuté postreky
 • 20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť – t.j. žiarovky, teplomery sem nepatria
 • 20 01 26 Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25(N) – t.j. čistý motorový olej ( motorový olej , ktorý bude zliaty s inou látkou sa neodoberá)
 • 20 01 27 Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky (N) – t.j. farby, tmely

Všetky tekuté a polotuhé látky musia byť v uzavretej plastovej alebo kovovej nádobe, označenej názvom látky. Z technických príčin nie je možné odobrať odpady, ktorých zloženie a pôvod nie sú známe

Nebezpečné odpady nepatria do nádob pre komunálny odpad !!!

Povinnosť každého občana

 • predchádzať vzniku odpadov
 • nedávať nebezpečné odpady do nádoby na zmesový komunálny odpad
 • zapojiť sa do oddeleného zberu nebezpečných odpadov v obci
 • do doby zberu skladovať nebezpečné odpady tak, aby z nich neunikli škodlivé  látky

Organizácia zberu

Pristavenie tzv. mobilného Eko – skladu, špeciálneho kontajnerového vozidla, v ktorom sú nebezpečné odpady uložené tak, aby z nich neunikli nebezpečné látky do okolia. Na triediacej linke sa odpady triedia podľa druhu a expedujú autorizovaným firmám, ktoré ich bezpečne rozoberú a jednotlivé časti (zložky) zhodnocujú (t.j. použijú na výrobu ďalších výrobkov), a ak to nie je možné, tak sa zneškodňujú, likvidujú spaľovaním, alebo ukladaním na skládky pre nebezpečné odpady.

Termín akustického preskúšania sirén dňa 14. 6. 2024

Oznamujeme občanom, že  súlade s § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany,  bude v piatok dňa 14. 6.  2024 v čase o 12.00 v obci Miloslavov vykonané akustické preskúšanie elektromotorickej a elektronickej sirény hlasitou skúškou.

Obmedzenie služieb stavebného úradu

Oznamujeme obyvateľom našej obce, že služby referátu stavebného úradu pre m.č. Alžbetin Dvor budú v týždni od 10. do 14. júna 2024 nedostupné z dôvodu čerpania dovolenky.

Ďakujeme za pochopenie.

 

DEŇ OBCE – 29.6.2024 – predstavenie účinkujúcich – časť I.

Milí obyvatelia, srdečne vás pozývame na Deň obce Miloslavov, ktorý sa bude konať v sobotu 29. júna 2024 na Radničnom námestí 1 pred obecným úradom.

Postupne vám vo viacerých príspevkoch predstavíme účinkujúcich tohto podujatia.

Moderátorkou tohtoročného Dňa obce Miloslavov bude Karin Majtánová.

Začíname o 13:30 hod. s vystúpením pre najmenších. Podujatie otvorí Tanečná skupina Alžbetka, ktorá vznikla v Miloslavove v roku 2017 na podnet rodičov a detí našej obce. Úlohy vedúcej súboru sa chopila dlhoročná sólistka SĽUKu Mgr. Martina Antalíková. Tanečná skupina Alžbetka združuje približne 40 detí vo veku od 4 do 10 rokov. Počas existencie súboru deti absolvovali niekoľko vystúpení a súťaží, na ktorých získali mnohé ocenenia. Cieľom súboru je detskou hravosťou a tanečnosťou šíriť krásy slovenských ľudových tancov.

O 14:00 hod. si deti užijú vystúpenie BUWKO & SNIWKO I. A KLAUNIÁDU U PERINČANOV. Je to veselá interaktívna ZáBaVKa o hľadaní povolania, ktorá končí fantastickým klaunovským programom, do ktorého sa zapoja aj deti.  Klauniáda je pre malých aj veľkých s pesničkami, kúzlami a prekvapeniami. 😉 Okrem iného sa deti naučia chodiť na chodúľoch a budú spoznávať rôzne povolania. Súčasťou programu bude aj veľký akrobatický a žonglérsky workshop, v ktorom Buwko a Sniwko odhalia svoje tajomstvá a odskúšajú deti, či sa môžu stať klaunami spolu s nimi.

Ešte predtým si už od 13:00 hod. môžete pochutnať na cigánskej pečienke, burgroch, grilovanom hermelíne,  lokšiach, bavorských  kolenách, wafliach, trdelníku a ďalších dobrotách vrátane kvalitných alko a nealko nápojov.

Bližšie informácie o ďalších vystupujúcich vám prinesieme v priebehu budúceho týždňa.

Už teraz sa tešíme na vašu účasť. 🙂

 

Ďalší kontajner na zber použitých textílií, oblečenia a obuvi

Obec Miloslavov v spolupráci s občianskym združením Ekocharita Slovensko Slovensku, o.z. navýšilo kapacitu zberu použitých textílií, oblečenia a obuvi osadením ďalšieho kontajnera na Jazernej ulici v časti Miloslavov. 

Čo sa zbiera

Opätovne použiteľný a kvalitný  textil vhodný na nosenie a to najmä letné a zimné pánske, ženské a detské oblečenie, rovnako aj topánky,opasky a kabelky. Takéto oblečenie nesmie byť znehodnotené, zašpinené, navlhnuté, zatuchnuté a musí byť zabalené vo vhodnom obale, ideálne v priesvitnom vreci. Oblečenie musí byť kvalitné a najlepšie vyprané a poskladané.

Čo sa nezbiera

Špinavý, poškodený alebo zatuchnutý textil a šatstvo, tzv. „starina“, ktorý ľudia vypratávajú zo starých domov – veľmi staré kabáty, bundy, nohavice, všetko vyrobené za bývalého režimu. Nezbierame použité pracovné úbory, staré monterky, ústrižky po šití, textilné rúška, a ani žiadne priemyselné textilné odpady, rovnako nezbierame matrace, koberce, záclony a pod.

Obmedzenie služieb klientskeho centra – 05.06.2024

Oznamujeme obyvateľom obce, že z dôvodu čerpania dovolenky bude v stredu 05.06.2024 v popoludňajších hodinách klientske centrum obecného úradu fungovať v obmedzenom režime.

V čase od 13:00 hod. do 16:45 hod. nebude možné vykonávať platobné operácie a overovanie listín a podpisov.

Ďakujeme za pochopenie.

Poďakovanie sponzorom podujatia „Medzinárodný deň detí 2024“

Starosta obce Miloslavov Milan Baďanský si dovoľuje aj touto cestou vysloviť úprimné poďakovanie nižšie uvedeným sponzorom, ktorí svojimi finančnými a vecnými darmi pomohli našej obci pri organizovaní podujatia pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, ktoré sa koná v sobotu, 1. júna 2024 od 16:00 hod. v Rekreačno-športovom centre v m.č. Alžbetin Dvor.

Všetkým sponzorom srdečne ďakujeme.

 • Ing. Martin Čierny
 • OVS inžiniering s.r.o.
 • Viera Jašurová – VERONA
 • MIMA – údržba záhrad
 • Pavel Málach M+M

Nové kontajnery na zber použitých textílií, oblečenia a obuvi

Obec Miloslavov v spolupráci s občianskym združením Ekocharita Slovensko Slovensku, o.z. navýšilo kapacity zberu použitých textílií, oblečenia a obuvi rozmiestnením ďalších kontajnerov bielej farby na území obce Miloslavov tak, aby boli dostupné širšiemu okruhu obyvateľov. Zberné kontajnery boli v 1. fáze pridané v Alžbetinom Dvore na Štvrtockú ulicu, koniec Lesnej ulice a ku Komunitnému centru na Čerešňovej ulici. Obec plánuje v 2. fáze s rozšírením kapacít aj v časti Miloslavov.

Výberové konanie – Obec Miloslavov – referent klientskeho centra a poplatkov za odpady

Pracovná náplň obsadzovanej pozície:

 • V úradných hodinách obecného úradu zabezpečuje v klientskom centre služby podateľne, overovania podpisov a dokumentov, pokladne;
 • Zodpovedá za vedenie evidencie v oblasti nakladania s odpadmi v obci;
 • Zabezpečuje vyrubovanie poplatku za tuhý komunálny odpad, kontrolu jeho úhrady, objednávanie a prideľovanie nádob na odpady;
 • Zodpovedá za prípravu podkladov pre zmluvnú dokumentáciu v oblasti odpadov, zabezpečuje objednávky na likvidáciu odpadov a pod.
 • Vo vzťahu k zverenej agende zabezpečuje zverejňovanie dokumentov, ich aktualizáciu a prípravu materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva.

Rozsah pracovného úväzku:

Hlavný pracovný pomer

Kvalifikačné predpoklady:

 • minimálne VŠ vzdelanie 1. stupňa;
 • relevantná prax minimálne 3 – 5 rokov;
 • skúsenosť s prácou vo verejnej správe.

Iné kritéria a požiadavky:

 • bezúhonnosť;
 • znalosť právnych predpisov týkajúcich sa samosprávy;
 • pokročilá znalosť práce s PC (MS Office, Internet);
 • výhodou je znalosť práce s programami URBIS, DCOM a Memphis;
 • samostatnosť, zodpovednosť, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, analytické myslenie a flexibilita;

Benefity:

 • 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce;
 • pohyblivá pracovná doba;

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný životopis;
 • motivačný list;
 • fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní.

Termín nástupu:

Ihneď, resp. dohodou.

Platové podmienky:

Základná zložka mzdy (v hrubom):
v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Žiadosti o prijatie do zamestnania:

Uchádzači môžu žiadosti o prijatie do zamestnania zaslať na adresu:

Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1
900 42  Miloslavov

alebo e-mailom na: marianna.orlikova@miloslavov.sk

Dôležitý oznam pre rodičov budúcich prvákov – predĺženie podávania prihlášok v ZŠ Žitavská, BA

Vážení rodičia,

na základe dohody s Mestskou časťou Bratislava – Vrakuňa ako zriaďovateľom Základnej školy Žitavská 1, Bratislava umožnila uvedená základná škola predĺženie podávania prihlášok do 1. ročníka pre deti z obce Miloslavov, ktoré neboli z kapacitných dôvodov prijaté na Základnú školu Miloslavov.

Prihlášky je možné podávať max. do 29.05.2024. Po tomto termíne už nebude možné podať prihlášku do 1. ročníka na školský rok 2024/2025.

Prihlášku do 1. ročníka ZŠ Žitavská 1, Bratislava môžete podať prostredníctvom tejto stránky:

https://zs-zitavska.edupage.org/register/

Ďakujeme za pochopenie.

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 16. mája 2024

Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom 4. zasadnutí v roku 2024 a prerokovalo najmä nasledovnú agendu.

Ekonomické ukazovatele k 30.4.2024:  príjmy z podielových daní ku dňu 30.04.2024 sú vo výške 976 tis. EUR, čo je plnenie rozpočtu na 41 %. Stav na účtoch obce k 7.5.2024 je 1.927 tis. EUR, z toho viazané prostriedky sú vo výške 881 tis. EUR – ide o prostriedky rezervného fondu vo výške 314 tis. EUR, poplatku za rozvoj vo výške 381 tis. EUR, grantu na rekonštrukciu Lesnej ul. vo výške 55 tis. EUR a dotácií zo ŠR na predškolákov a stravu. Príjmy z poplatku za rozvoj k 30.04.2024 boli vo výške 774 tis. EUR, použitie za tento rok  je vo výške 370 tis. EUR na nákup pozemku na nový areál  ZŠ Orgovánová ul.  Dlh obce k 30.04.2024 je vo výške 95 tis. EUR, čo predstavuje 1,41 %  k bežným príjmom obce.

Čerpanie rozpočtu k 30.04.2024: príjmy sú vo výške 2 568 tis. EUR, čo predstavuje plnenie 31,25 %  (príjmy sú rozpočtované vo výške 8 217 tis. EUR), výdavky sú vo výške 1 561 tis. EUR, čo predstavuje čerpanie 23,4 % (výdavky sú rozpočtované vo výške 6 656 tis. EUR).

Ďalej sa poslanci venovali stavu projektov a projektových zámerov obce, najmä zámerom v oblasti školskej infraštruktúry –  príprave dostavieb existujúcich budov materskej školy, výstavby nového   areálu základnej školy a materskej školy Orgovánová ul., podania žiadostí o granty  na obnovu zelene a vodovod a kanalizáciu Záhradná ulica. Podrobnosti o stave projektov obce nájdete na  https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/.

OZ schválilo zmluvu o  budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na realizáciu vjazdu pred rodinným domom pre manželov Mičjanových a rozhodlo tiež o nájme časti obecného  pozemku o výmere 30 m2 na účely parkovacích miest pre prevádzku potravín pre p. Pogosjana  a pani Sardaryan. Na základe doručených podkladov OZ schválilo zmluvu o vecnom bremene za odplatu na uloženie VN a NN káblov a kúpnu zmluvu na pozemok pod trafostanicou pre Západoslovenskú distribučnú a.s. ako súčasť investičnej akcie rekonštrukcie Lesnej ulice,

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Termín akustického preskúšania sirény 10.5.2024

Oznamujeme občanom, že  súlade s § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany,  bude v piatok dňa 10. 5. 2024 v čase o 12.00 v obci Miloslavov vykonané akustické preskúšanie elektromotorickej sirény hlasitou skúškou.

Odpočty vodomerov v časti obce Alžbetin Dvor – od 7.5.2024

Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje svojim odberateľom, že od 7. mája 2024 začnú prebiehať

v časti obce Alžbetin dvor odpočty vodomerov za účelom ročného vyúčtovania.

 

Odpočty vykonávajú pracovníci BVS, a.s., ktorí sú riadne označení a na požiadanie sa preukážu služobným

preukazom odpočtára vodomerov.

 

V prípade, Vašej neprítomnosti ak vodomer máte založený alebo inak neprístupný, môžete stav vodomera

vyvesiť na viditeľné miesto, prípadne nahlásiť cez zákaznícky portál alebo Call centrum podľa pokynov

na kartičke, ktorú Vám pracovníci zanechajú v poštovej schránke

Spresnenie k vývozu bioodpadu v m. č. Alžbetin Dvor

Vážení obyvatelia,

pri vývoze bioodpadu sa stáva, že niektorí obyvatelia rodinných domov v m. č. Alžbetin Dvor vyložia nádoby na bioodpad iný deň, ako majú naplánovaný zvoz. Zber nádob v Alžbetinom Dvore totiž prebieha kvôli veľkému objemu v dvoch dňoch.

Pre prehľadnosť zverejňujeme spresnenie a rozdelenie rajónov na vývoz bio odpadu:

 1. deň – Alžbetin dvor – spodná časť od Hlavnej a Centrálnej ul. + ul. Hlavná, Centrálna, Borovicová, Športová, Nová, Parková – viď foto nižšie;
 2. deň – Alžbetin dvor – ostatná časť;
 3. deň – Miloslavov

Ďakujeme za pochopenie.

Stavebný úrad pre m. č. Miloslavov – obmedzenie

Služby referátu stavebného úradu pre m. č. Miloslavov sú v pondelok 22.4.2024 nedostupné z dôvodu lekárskeho ošetrenia.

Všeobecné informácie vám poskytnú ostatní zamestnanci stavebného úradu.

Ďakujeme za pochopenie.

Obec Miloslavov prijme učiteľa/učiteľku do Materskej školy

Obec Miloslavov prijme učiteľa/učiteľku do Materskej školy s termínom nástupu 01.06.2024

Žiadosť je potrebné podať na adrese:
Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1
900 42 Miloslavov

alebo e-mailom:

Ďalšie informácie poskytneme telefonicky na:

 • 0918 666 287 (obecný úrad),
 • 0907 711 844 (MŠ).

Základná zložka mzdy (v hrubom):

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

K žiadosti je potrebné priložiť:

 • profesijný životopis,
 • doklad o vzdelaní (fotokópie) v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 138/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • žiadosť o prijatie do zamestnania.

Obec Miloslavov prijme upratovačku do Materskej školy

Obec Miloslavov prijme upratovačku do Materskej školy (zástup počas dlhodobej PN)

Žiadosť môžete podať na adrese: Obec Miloslavov, Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov alebo e-mailom:

Ďalšie informácie poskytneme telefonicky na čísle: 0907 711 844 (MŠ)

Základná zložka mzdy (v hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona Č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

K žiadosti je potrebné priložiť:

 • životopis,
 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru.

Termín akustického preskúšania sirény dňa 12.04.2024

Oznamujeme občanom, že  súlade s § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany,  bude v piatok dňa 12. 4. 2024 v čase o 12.00 v obci Miloslavov vykonané akustické preskúšanie elektromotorickej sirény hlasitou skúškou.

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 11.apríla 2024

Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom 3. zasadnutí v roku 2024, ktoré sa konalo za účastí hostí – poslancov Bratislavského samosprávneho kraja p. Moniky Makkiovej-Beňovej a p. Juraja Jánošíka, pričom prerokovalo agendu podľa schváleného programu.

  Ekonomická agenda: príjmy z podielových daní ku dňu 31.03.2024 sú vo výške 763 tis. EUR, čo je plnenie rozpočtu na 23 %  – rozpočet počíta s príjmom z podielových daní vo výške 2 357 tis. EUR na rok 2024. Stav na účtoch obce k 26.03.2024 je 1762 tis. EUR, z toho je  836 tis. EUR neviazaných prostriedkov. Viazané prostriedky sú vo výške 942 tis. EUR – ide o prostriedky rezervného fondu vo výške 314 tis. EUR, poplatku za rozvoj vo výške 352 tis. EUR, grantu na rekonštrukciu Lesnej ul. vo výške 55 tis. EUR a dotácií zo ŠR na predškolákov a stravu. Príjmy z poplatku za rozvoj k 29.02.2024 boli vo výške 718 tis. EUR, použitie za tento rok  je vo výške 370 tis. EUR na nákup pozemku na nový areál  ZŠ Orgovánová ul.  Dlh obce k 31.03.2024 je vo výške 107 tis. EUR, čo predstavuje 1,60 %  k bežným príjmom obce. Čerpanie rozpočtu k 31.03.2024: príjmy sú vo výške 2 272 tis. EUR, čo predstavuje plnenie 27,64 %  (príjmy sú rozpočtované vo výške 8 217 tis. EUR), výdavky sú vo výške 1 079 tis. EUR, čo predstavuje čerpanie 16,2 % (výdavky sú rozpočtované vo výške 6 656 tis. EUR).

Ďalej sa poslanci venovali stavu projektov a projektových zámerov obce, najmä zámerom v oblasti školskej infraštruktúry –  dostavbe a rekonštrukcii tried materskej školy a prebiehajúcemu verejnému obstarávaniu na výstavbu telocvične. Podrobnosti o stave projektov obce nájdete na  https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/.

Hlavný kontrolór predložil Správu o kontrolnej činnosti za rok 2023, ktorú OZ zobralo na vedomie, nedostatky v práci úradu neboli zistené.  Poslanci OZ schválili VZN č. 3/2024 o výške príspevku v školských zariadeniach obce, ktorým sa upravili podmienky zníženia a odpustenia príspevku pre rodičov a rozpočtové opatrenie č. 3/2023.

Rozhodlo sa tiež o prevzatí  verejného osvetlenia a komunikácie v lokalite RZ_9 (Liptovská ul. a časť Bottovej) od skupiny spoločností a fyzických osôb.

Na základe návrhu riaditeľky ZŠ obec ako zriaďovateľ schválila pre školský rok 2024/2025 otvorenie 3 tried pre žiakov 1.ročníka v ZŠ pre 75 detí, ostatné deti budú umiestnené v rámci spoločného školského obvodu do ZŠ Žitavská.

OZ schválilo dotácie na verejno-prospešné účely z rozpočtu obce na rok 2024 týmto subjektom: ŠKO Miloslavov 15.000,00 EUR, DHZ Miloslavov 1.000,00 EUR, RKC-Farnosť Miloslavov 1.400,00 EUR, ECAV Dunajská Lužná 1.000,00 EUR, Hýbme sa, o.z. 2.000,00 EUR a KLIMODANCE 1.000,00 EUR.

OZ schválilo obstaranie projektovej dokumentácie pre prístavbu MŠ Lipový park a nového zámeru MŠ Orgovánová  pre spoločnosť M PRO s.r.o.  a tiež prevod majetku obce na ceste III/1054 (rekonštruovaný úsek Hlavnej ulice a pozemok pod ním) na Bratislavský samosprávny kraj.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov, 11.04.2024

MILOSLAVOVSKÝ BEH 2024

Hlavný organizátor: Obec Miloslavov

Miesto konania: Miloslavov – Alžbetin dvor

Dátum: 8.5.2024 – streda

Disciplína: amatérsky  beh

– povrch: Čiastočne asfaltový, časť zámková dlažba, časť prírodný povrch

– trať dospelí: okruh má cca 6km

– trať deti 5 – 9rokov: okruh má cca 800m

– trať deti 10 – 15 rokov: okruh má cca 1,5km

Predpokladaný časový harmonogram podujatia:

8:00 – 9:00 hod –  prezentácia bežcov, registrácia last minute

9:00 rozcvička deti

9:10 – 9:40 – detský beh (5-9r)

9:45 – 10:30 – detský beh (10-15r)

10:30 hod rozcvička bežcov dospelí a deti 15+

10:40 hod štart behu ženy na 6 km

10:50 hod štart behu muži na 6 km

12:00 – 12.30 hod vyhodnotenie všetkých kategórií

K behu vás povzbudí hudobný program

Technické zázemie: Verona bufet

Účastnícky limit: 400 bežcov

Účastnícky limit môže byť upravený na základe rozhodnutia organizátora.

Časový limit: 1,5hodiny

Kategórie:

6 km trasa muži – ženy

1,5 km trasa deti od 10 rokov

800 m trasa deti od 5 – 9 rokov

Štartovné:

Deti 15+ a dospelí: 7 € online registrácia do 1.5.2024 (10 € na mieste v deň preteku)

Deti 5 až 9 rokov: 3 € online registrácia do 1.5.2024 (5 € na mieste v deň preteku)

Deti 10 až 15 rokov 5 € online registrácia do 1.5.2024 (7€ na mieste v deň preteku)

Link na registráciu: Miloslavovský beh 2024 » casomierapt.com

Štartovný balíček obsahuje:

štartové číslo a čipom na meranie času

občerstvenie na trati

rýchla zdravotná a záchranná služba na trati a v cieli behu

pre deti cukrová vata

Oznam Slovenskej pošty o dočasnom zatvorení Pošty Partner Miloslavov

Vážení zákazníci,

Pošta Partner Miloslavov bude zo zdravotných dôvodov odo dňa 15.4.2024 ZATVORENÁ.

Oznámené zásielky si môžete vyzdvihnúť na pošte:

Dunajská Lužná (Štefánikov park 6, 900 42 Dunajská Lužná):

 • Po: 08:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
 • Ut: 08:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
 • St: 08:00 – 12:00, 13:00 – 19:00
 • Št: 08:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
 • Pi: 08:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

Ďakujeme za porozumenie.

V Bratislave dňa 10.4.2024

Slovenská pošta a. s.

Informácie o zápise detí do 1. ročníka základnej školy Miloslavov pre školský rok 2024/2025

Milí rodičia budúcich prvákov,

pripomíname vám, že podávanie prihlášok do 1. ročníka Základnej školy Miloslavov pre školský rok 2024/2025 je prístupné formou online prihlášky do piatku 12.4.2024.

Všetky potrebné informácie k zápisu nájdete na webovej stránke našej základnej školy:

https://nasaskolamiloslavov.edupage.org/a/informacie

Na uvedenej stránke sú okrem iného zverejnené aj odporúčané kritériá na prijímanie žiakov do 1. ročníka ZŠ Miloslavov, ktoré schválila Rada školy na svojom zasadnutí dňa 15.01.2024.

Obec Miloslavov má zároveň uzatvorenú dohodu o zriadení spoločného školského obvodu s mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa v Základnej škole Žitavská 1, Bratislava. Odporúčame preto rodičom podať si elektronickú prihlášku aj na túto základnú školu. Bližšie informácie o zápise detí na ZŠ Žitavská nájdete na ich webovej stránke:

https://zs-zitavska.edupage.org/a/-zapis-do-1-rocnika 

Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že rodičia majú právo vybrať si na zápis svojho dieťaťa aj akúkoľvek inú základnú školu. V tomto prípade je tiež potrebné podať si včas prihlášku na vybranú školu.