Obmedzenie dopravy na Šípkovej ulici v Miloslavove

Oznamujeme občanom, že v dňoch 23. 1. – 24. 1. 2021 v čase od 08:00 – 18:00 príde k obmedzeniu dopravy na Šípkovej ulici v Miloslavove z dôvodu celoplošného testovania obyvateľov. Ulica bude neprejezdná pri kultúrnom dome. Občania môžu využiť obchádzku cez Slnečnú ulicu. Ďakujeme za pochopenie.

Pošta Partner dňa 22.1.2021 – zatvorená

Oznamujeme občanom, že dňa 22.1.2021 (piatok) bude Pošta Partner Miloslavov zatvorená z dôvodu príprav na celoplošný skríning.
Za pochopenie ďakujeme.

 

Informácie k testovaniu v obci Miloslavov

Vážení občania,
venujte prosím, pozornosť týmto informáciám k celoplošnému testovaniu na COVID 19 v obci Miloslavov.
Termín testovania: sobota 23. 1. 2021 a  nedeľa 24. 1. 2021  v časoch od 8:00 hod do 18:00 hod.

Odberné miesta:
2 odberné miesta označené ako A1, A2  budú v budove obecného úradu v časti Alžbetin Dvor na adrese Radničné námestie 181/1.
2 odberné miesta označené ako B1 a B2 budú v budove Domu kultúry v Miloslavove na adrese Centrálna ul. 243/146 Miloslavov.

Miesta ako aj smer pohybu budú riadne vyznačené, v prípade potreby Vám na mieste pomôžu naši dobrovoľníci.

Harmonogram testovania

Krízový štáb obce pripravil orientačný časový harmonogram testovania podľa abecedného poradia začiatočných písmen priezvisk občanov. Časový harmonogram má slúžiť predovšetkým na to, aby sme sa na odberných miestach stretávali v čo najmenších počtoch a nevytvárali nekonečné zástupy. Ak nemôžete prísť v čase  podľa  abecedného poradia ( napr. z dôvodu striedania sa pri maloletých deťoch, alebo ste v zamestnaní) prídete v najbližšom možnom čase a personál vás vybaví.

Časový harmonogram sobota 23. 1. 2021:

A,B,C,Č : 08:00 – 11:00 hod.,
Ď,D,DZ:  11:00 – 12:00 hod.,
E,F,G, H: 12:00 – 15.00 hod.,
CH,I,J,K, L: 15:00 – 18:00 hod.,

Časový harmonogram nedeľa 24. 1. 2021

M, N,O: 08:00 -11:00 hod.,
P,R,S: 11:00 – 13:00 hod.,
Š, T,Ť,U: 13:00 – 15:00 hod.,
V, W, Z,Ž: 15:00 – 18:00 hod.

Prosíme všetkých, aby k odberovým miestam neprichádzali motorovými vozidlami a nezaberali tým priestor v okolí odberových miest.

Postup odberov bude jednosmerný, aby sa znížil počet osôb na jednom mieste. V prípade vytvárania radov pri čakaní na odber je potrebné dodržiavať min 2 m odstupy v nich.

Vzhľadom k predpokladanému nepriaznivému počasiu budú odbery prebiehať v interiéroch za dodržania príslušných hygienických opatrení.

Testovaní obyvatelia si pri vstupe na odberné miesto vydezinfikujú ruky, pristúpia k administratívnemu pracovníkovi, ktorý si zapíše ich  identifikačné údaje a okrem doby vykonania steru budú mať nasadené rúška – testovaná osoba si zloží rúško tesne pred vysmrkaním/vykašľaním (ktoré odberu vzorky predchádza), opäť si rúško nasadí a okamžite sa presunie do priestoru vykonania odberu biologického materiálu. Testovaná osoba si zloží rúško tesne pred odberom biologického materiálu a následne po odbere si ihneď rúško nasadí.

Biologický materiál odoberie zdravotnícky pracovník.

 Vo vyčlenených priestoroch v okolí odberových miest si testovaný počká na výsledok testovania.

Dôležité upozornenie pre občanov

Prioritne (prednostne) budú testovaní obyvatelia s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Miloslavov a obyvatelia, ktorí sa preukážu listom vlastníctva (stačí fotokópia) k nehnuteľnosti v obci Miloslavov.

Ostatných občanov budú odberové miesta vybavovať len v rámci svojich voľných kapacít.

Výzva pre občanov, dobrovoľníkov na zapojenie sa do testovacích tímov v obci Miloslavov

Vážení občania, vážení dobrovoľníci,
Obec Miloslavov zverejňuje výzvu pre občanov, dobrovoľníkov a zdravotníkov  na dobrovoľné zapojenie sa do testovacích tímov na odberných miestach COVID – 19, ktoré budú zriadené na území obce Miloslavov v rámci plánovaného celoplošného testovania obyvateľov v dňoch 23. – 24. 1. 2021. V prípade záujmu podporiť odberné tímy zaregistrujte sa prosím obratom, najneskôr však do 22. 1. 2020 do 16.00 na adrese testovanie@miloslavov.sk. Dobrovoľníci v tímoch budú vyčlenení na administratívne úkony spojené s testovaním. Do správy uveďte prosím meno, priezvisko, emailovú adresu, telefónne číslo a deň ktorý Vám vyhovuje.

Za podporu v dobrej veci a ochranu zdravia občanov Vám vopred ďakujeme.

Vo vyhodnotení v projekte INEKO obec Miloslavov za rok 2019 opäť získala výborný rating

V projekte hospodárenia miest, obcí a vyšších územnosprávnych celkov INEKO obec Miloslavov dostala hodnotenie finančného zdravia za rok 2019 rating 5,7 zo 6 ako výborné finančné zdravie čo je lepší rating ako za rok 2018, kedy obec dostala rating 5,6 zo 6.

Aj podľa tohto hodnotenia obec Miloslavov opäť v roku 2019 hospodárila so zverenými verejnými financiami ekonomicky a efektívne.

Celé hodnotenie si môžete pozrieť na nižšie uvedenom odkaze:
http://www.hospodarenieobci.sk/profil/samosprava/508098/2019/1

 

Zasadnutie Krízového štábu obce k vykonaniu celoplošného testovania na území obce Miloslavov

V súvislosti s odporúčaním Vlády Slovenskej republiky zabezpečiť a vykonať celoplošné testovanie obyvateľstva (ďalej len „CTO“) na prítomnosť ochorenia COVID 19 od 23. 1. 2021 zasadal v dňoch 18. a 19. 1. 2021 Krízový štáb obce Miloslavov.

Zasadnutie_KS_18_19_012021

Sumár opatrení zo zasadnutia Krízového štábu obce Miloslavov dňa 18. a 19. 1. 2021

Krízový štáb obce Miloslavo určuje za hlavného koordinátora opatrení na zabezpečenie CTO podpredsedu krízového štábu obce Miloslavov Mgr. Martina Sitiara, za koordinátora opatrení pre odborný zdravotný personál na zabezpečenie CTO – MUDr. Petra Lipovského, za koordinátora pre dobrovoľníkov na zabezpečenie CTO – Ing. Dalibora Žiarana, MBA.

Krízový štáb navrhuje vzhľadom na personálne a materiálno-technické kapacity uskutočniť CTO na území obce Miloslavov v termíne 23. – 24. januára 2021 v čase od 08.00 – 18. 00 hod.

Odporúča využiť na CTO mobilné odberové miesta schválené Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Dome kultúry Miloslavov (2 pracoviská) a v priestoroch Obecného úradu v Miloslavove (2 pracoviská).

Určuje za vedúcich odberových miest Dom kultúry Miloslavov – Milan Matušek, Bc. Ivan Kopanický, Obecný úrad Miloslavov – Milan Baďanský, Martin Sitiar.

Odporúča vykonávať prioritne (prednostne) testovanie osôb, ktoré sa preukážu trvalým alebo prechodným pobytom na území obce Miloslavov, listom vlastníctva k nehnuteľnosti na území obce Miloslavov.

Poveruje hlavného koordinátora vydať podrobné usmernenie (informáciu) k postupu CTO a informovať občanov dostupnými informačnými kanálmi najneskôr do 21. 1. 2021.

Poveruje koordinátorov zabezpečiť a vyčleniť dostatočné množstvo nasadenia síl a prostriedkov na vykonanie CTO na území obce Miloslavov.

Informácia k celoplošnému testovaniu na území obce Miloslavov

V súvislosti s odporúčaním Vlády Slovenskej republiky zabezpečiť a vykonať celoplošné testovanie obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID 19 od 23. 1. 2021 zasadal dnes Krízový štáb obce Miloslavov. V rámci zasadnutia boli riešené mnohé otázky s cieľom vykonať celoplošné testovanie aj na území obce Miloslavov. Krízový štáb konštatoval, že obec je materiálne pripravená celoplošné testovanie v Miloslavove vykonať, avšak problémom sa ukazujú personálne zdravotnícke kapacity. Systém vykonania celoplošného testovania ako aj zdravotnícke kapacity riešime v úzkej spolupráci s Ambulanciou všeobecného lekára MUDr. Petra Lipovského. Krízový štáb bude ďalej rokovať aj zajtra 19. 1. 2021 o výsledkoch, mieste  a spôsobe testovania budeme občanov včas informovať.

Milan Baďanský
starosta obce

 

Informácia k prevádzke zberného dvora v obci Miloslavov

Obec Miloslavov reagujúc na Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. 12. 2020 vyhlásené v zbierke zákonov pod č. 453/2020 Z.z.  ( ďalej len „Uznesenie vlády“ ) o obmedzení  slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 1. 1. 2021 do 24.1.2021 vrátane, uzatvorila  prevádzku zberného dvora v obci  pre verejnosť s účinnosťou od 1. 1. 2021 až do odvolania. Rozhodnutie obce sa u niektorých občanov nestretlo s pochopením, pričom sa odvolávali na ustanovenie § 1 ods. 2 písm. v)  Vyhlášky ÚVZ SR č. 77/2020   zo dňa 31. decembra 2020,  podľa ktorej sa zákaz uzatvorenia prevádzok nevzťahuje  na zberné dvory.

Za účelom posúdenia  správnosti postupu obce pri uzatvorení zberného dvora pre verejnosť  sa obec dňa 4. 1. 2021 obrátila na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, so žiadosťou o výklad –  a to, či je možné považovať cestu občana na zberný dvor za cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb –  tak, ako je to ustanovené v bode B.1.2. Uznesenia vlády.

Dňa 5. 1. 2021 obec obdržala  z Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  stanovisko, v ktorom sa uvádza: „Uznesenie vlády takýto pohyb zakazuje a nie je to cesta v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb“.

Vzhľadom k uvedenému obec Miloslavov ponecháva zberný dvor uzatvorený pre verejnosť až do odvolania – tak, ako je to uvedené v zápisnici zo zasadnutia krízového štábu obce Miloslavov zo dňa 2. 1. 2021.  Zberný dvor bude otvorený po  uplynutí obdobia zákazu vychádzania podľa Uznesenia vlády.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Oznam o predĺžení prevádzkového režimu prímestských spojov spoločnosti Slovak Lines, a.s.

Oznam o predĺžení prevádzkového režimu prímestských spojov spoločnosti Slovak Lines, a.s. (prázdninový režim počas pracovných dní) v období 08.01.2021 – 24.01.2021, z dôvodu opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID-19 a z dôvodu opätovného dištančného vzdelávania žiakov.

CP_010715_Miloslavov_Hamuliakovo

CP_102411_Bratislava_Miloslavov

CP_102410_Bratislava-Zlate_Klasy

DO_PV_IMS_002_oznam_korona_7_V

Vianočné stromčeky – zber

Obec Miloslavov zabezpečí zber vianočných stromčekov z domácností v termínoch 11.1.2021 pre časť Miloslavov a 12.1.2021 pre časť Alžbetin Dvor. Žiadame občanov, aby vianočné stromčeky vyložili pred svoje nehnuteľnosti, v prípade obytných domov vedľa kontajnerových stojísk v uvedených termínoch v čase do 08:00 hod. Zber budú vykonávať zamestnanci obecného úradu. Vianočné stromčeky je potrebné zbaviť vianočnej výzdoby.

Zasadnutie Krízového štábu obce Miloslavov dňa 2.1.2021

V súvislosti  ohrozením verejného zdravia  z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydáva Krízový štáb obce Miloslavov  ďalšie opatrenia smerujúce k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov. Opatrenia sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení, o vzájomnú ohľaduplnosť a spoluprácu.

Zasadnutie_KS_02012021

Sumár opatrení zo zasadnutia Krízového štábu obce Miloslavov dňa 2. 1. 2021

Krízový štáb konštatuje, že boli splnené alebo sa priebežne plnia všetky predchádzajúce uložené úlohy. Z dôvody prijatých opatrení zasadá krízový štáb online cestou elektronickej komunikácie.

V súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, Krízový štáb obce Miloslavov berie na vedomie Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020 a Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí – čiastka 38 zo dňa 31. decembra 2020 a vydáva v pôsobnosti obce Miloslavov nasledovné opatrenia:

Ponecháva s účinnosťou od 1. januára 2021 zberný dvor v obci Miloslavov pre verejnosť uzavretý až do odvolania. Povolená je prevádzka zberného dvora spojená so spracovaním, separovaním, manipuláciou a vývozom už nahromadeného odpadu zo zberného dvora poverenými zamestnancami obecného úradu a zamestnancami spoločností určenými na likvidáciu odpadu.

Ponecháva s účinnosťou od 1. januára 2021 až do odvolania aj naďalej uzavreté pre verejnosť všetky športoviská, detské ihriská, klubovne, priestory pre krúžky, priestory pre voľnočasové aktivity, knižnicu, Remeselný dvor a ďalšie objekty  pôsobnosti obce Miloslavov. Prevádzku krúžkov základnej školy a materskej školy upravia ich vedúci zamestnanci.

Poveruje zodpovedných zamestnancov obecného úradu zabezpečiť a vykonať zber vianočných stromčekov z domácností v termínoch 11. 1. 2021 pre časť Miloslavov a 12. 1. 2021 pre časť Alžbetin Dvor. Žiadame občanov aby vianočné stromčeky vyložili pred svoje nehnuteľnosti, v prípade obytných domov vedľa kontajnerových stojísk v uvedených termínoch v čase do 08.00 hod. Vianočné stromčeky je potrebné zbaviť vianočnej výzdoby.

V súvislosti s predpokladaným návratom detí do škôl v termíne 11. 1. 2021 je potrebné vykonať všetky nevyhnutné úkony spojené s prípravou a materiálno-technickým zabezpečením testovania žiakov, rodičov a školského personálu. O prijatých opatreniach a postupoch informovať obyvateľov, žiakov, rodičov a zamestnancov v dostatočnom termíne. Predpokladané termíny vykonania testovania sú stanovené na dni 7. 1. – 8. 1. 2021.

V pôsobnosti obce Miloslavov sa zakazuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy mimo výnimiek uvedených v § 4 ods. 2 Vyhlášky ÚVZ SR – čiastka 38/2020 zo dňa 31. decembra 2020.

 

S účinnosťou od 4. januára 2021 až do odvolania sa upravuje režim prevádzky obecného úradu a stavebného úradu nasledovne:

Prevádzka obecného úradu Obce Miloslavov:

Stránkové hodiny obecného úradu Obce Miloslavov ostávajú nezmenené. Pre verejnosť bude obecný úrad výlučne na mailovej a telefonickej komunikácií.

Podateľňainfo@miloslavov.sk, schránka podateľne pri obecnom úrade.

Referáty evidencie obyvateľstva a referát poplatky za odpady.

Referát evidencie obyvateľstva:   0908 675 406      kvetoslava.jasurova@miloslavov.sk
Referát poplatkov za odpady:       0907 711 830      maria.minarikova@miloslavov.sk

Na prihlásenie k trvalému, prípadne prechodnému pobytu naskenujte:

 • list vlastníctva so zapísanou stavbou do ktorej sa prihlasujete;
 • občianske preukazy z obidvoch strán;
 • deti do 15 rokov rodné listy;
 • ak nemáte zapísaný titul a máte ho udelený, tak aj diplom – musí byť vidieť číslo;
 • do mailu uveďte, národnosť, stav (slobodný, ženatý, ovdovelý, …) a najvyššie ukončené vzdelanie – informácie dôležité do štatistického hlásenia
  Pošlite na: kvetoslava.jasurova@miloslavov.sk,  do emailu uveďte aj telefonický kontakt.

Po spracovaní Vás budeme kontaktovať a dohodneme si čas podpísania tlačív (ktorý bude určený po otvorení obecného úradu pre verejnosť).

Tlačivá: Žiadosť o úľavu na komunálny odpad, Priznanie k dani z nehnuteľnosti a Priznanie úľavy na stravu si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, vyplniť a zaslať sken dokumentu príslušnému referátu, prípadne vhodiť do schránky podateľne pri obecnom úrade. Tlačivá je možné si vyzdvihnúť aj na prevádzke Pošty Partner v otváracích hodinách.

 

Žiadosť o úľavu na komunálny odpad https://www.miloslavov.sk/wp-content/uploads/2020/12/Ziadost_o_znizenie_poplatku_za_KO.docx

Priznanie k daní z nehnuteľností https://www.miloslavov.sk/wp-content/uploads/2018/03/Priznanie.pdf

Priznanie úľavy na stravu : https://www.miloslavov.sk/wp-content/uploads/2021/01/Ziadost_o_poskytnutie_ulavy_strava.docx

Prihlasovanie na vývoz odpadov
mailom na: maria.minarikova@miloslavov.sk
Do mailu uveďte telefonický kontakt, priložte vyplnenú prihlášku, ktorú nájdete na   https://www.miloslavov.sk/sluzby-v-obci/#nakladanie-s-odpadmi   a naskenovaný občiansky preukaz.  Po spracovaní Vás budeme kontaktovať a dohodneme si čas prevzatia nádoby.  Akceptovaná bude iba platba prevodom.

Overovanie listín a podpisov nie je v tejto situácií možné. – odporúčame občanom využiť služby notárov.

Prevádzka stavebného úradu a referátu pre životné prostredie Obce Miloslavov:
Stránkové hodiny stavebného úradu a referátu pre životné prostredie Obce Miloslavov ostávajú nezmenené.  Pre verejnosť bude stavebný úrad prístupný na emailovej a telefonickej komunikácií počas stránkových hodín.

Kontakty na stavebný úrad:
Ing. Oľga Radianska, arch.     0907 711 843             olga.radianska@miloslavov.sk
Ing. Katarína Kovalčíková       0918 518 171            katarina.kovalcikova@miloslavov.sk
Ing. Danica Meršaková          0905 724 185             danica.mersakova@miloslavov.sk
Bc. Michaela Slobodová        0918 666 287             michaela.slobodova@miloslavov.sk

Kontakty na referát životného prostredia:
Ing. Mária Boháčová              0917 700 524             maria.bohacova@miloslavov.sk

Naďalej vykonávať dezinfekciu priestorov v budovách v pôsobnosti obce Miloslavov.

Primerane uplatňovať v pôsobnosti obce Miloslavov opatrenia UVSR č. 808/2020 zo dňa 31. 12. 2020 a Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí – čiastka 38 zo dňa 31. 12. 2020 (opatrenia zverejnené na internetovej stránke obce Miloslavov v sekcií krízový štáb).

 

PF 2021

PF 2021
Veľa šťastia a úspechov v novom roku praje Obec Miloslavov

Knižnica zatvorená do odvolania

Oznam
základe Uznesenia Vlády SR č. 804 zo dňa 16.12.2020 od 19.12.2020 do odvolania je knižnica zatvorená.

 

Čiastočné obmedzenie dopravy na Lesnej ulici

Oznamujeme občanom, že obec Miloslavov začala dňa 21.12.2020 s opravou krajníc vozovky a opravou výtlkov na Lesnej ulici . Žiadame občanov aby venovali zvýšenú pozornosť pri prejazde rekonštruovaným úsekom.

Aktuálne Uznesenie Vlády SR č. 804 a Vyhlášky ÚVZ SR č. 43, 44, 45

Uznesenie Vlády SR č. 804 zo dňa 16.12.2020, ktorým sa rozširujú opatrenia v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stravu a núdzového stavu v zn. n. pred. vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. Septembra 2020 v znení uznesenia vlády SR č. 718 z 11. novembra 2020. (hlavné obmedzenie sa týka zákazu vychádzania od 19. Decembra 2020 v čase od 05:00 do 01:00 hod., zákaz končí uplynutím 29. decembra 2020) – celé znenie + výnimky zo zákazu a odporúčania hlavného hygienika v priloženom Uznesení Vlády SR č. 804.
ZZ_2020_386_20201217

Vestník Vlády SR, čiastku 26 vydanú 17. decembra 2020, v ktorej nájdete:

 • Vyhlášku č.43 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb – vyhláška nadobúda účinnosť dňa 21.decembra 2020.
 • Vyhlášku č.44 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR – vyhláška nadobúda účinnosť 18. decembra 2020
 • Vyhlášku č.45 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí .  – Vyhláška nadobúda účinnosť 19. decembra 2020
 • Vyhláška č. 46 platí len pre obec Ratnovce, ktorá sa nenachádza v okrese Senec.ciastka_26_2020

Zmena režimu prevádzky zberného dvora v Miloslavove

Oznamujeme občanom, že v súvislosti s  ohrozením verejného zdravia  z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 a s novými prijatými opatreniami  bude prevádzka zberného dvora zatvorená od 19. 12. 2020 až do odvolania. Zberný dvor bude otvorený mimoriadne v piatok dňa 18. 12. 2020 v čase od 14.00 do 18.00 hod.

Kalendár zberu odpadu na rok 2021

Kalendár zberu odpadu na rok 2021

Kalendár zberu odpadov je pre  separovaný zber  odpadu  ( plasty, papier, sklo, kovy a tetrapack )  zatiaľ určený len na prvý polrok. Obci sa podaril dohodnúť na 1. polrok 2021  častejší vývoz skla a kovov z veľkých kontajnerov.

Veľkým problémom je odvoz papiera, pretože nie je dosť  spracovateľských kapacít. V prípade papiera prosíme preto o  efektívne vyťažovanie kapacít domových kontajnerov – rezaním kartónov a krabíc. V prípade väčšieho množstva kartónov z domácnosti si môžete dohodnúť odber na zbernom dvore s tým, že kartóny a krabice musia  byť rozložené a zviazané.

Termíny zberu na rok 2021 budú priebežne upravené a doplnené podľa výsledkov rokovaní s organizáciou SEWA a.s. a zberovou spoločnosťou. Tieto termíny sa priebežne budú dopĺňať aj do aplikácie Miloslavov pre smartfóny.

Terminy_separovaneho_zberu_2021

Zmena prevádzky Obecného úradu Miloslavov a Stavebného úradu Miloslavov pre verejnosť od 14.12.2020 – do odvolania

Prevádzka obecného úradu Obce Miloslavov:

Stránkové hodiny obecného úradu Obce Miloslavov ostávajú nezmenené. Pre verejnosť bude obecný úrad výlučne na mailovej a telefonickej komunikácií  počas stránkových hodín na referáte evidencie obyvateľstva a referáte poplatky za odpady.

Referát evidencie obyvateľstva:   0908 675 406      kvetoslava.jasurova@miloslavov.sk
Referát poplatkov za odpady:       0907 711 830      maria.minarikova@miloslavov.sk

Na prihlásenie k trvalému, prípadne prechodnému pobytu naskenujte:

 • list vlastníctva so zapísanou stavbou do ktorej sa prihlasujete;
 • občianske preukazy z obidvoch strán;
 • deti do 15 rokov rodné listy;
 • ak nemáte zapísaný titul a máte ho udelený, tak aj diplom – musí byť vidieť číslo;
 • do mailu uveďte, národnosť, stav (slobodný, ženatý, ovdovelý, …) a najvyššie ukončené vzdelanie – informácie dôležité do štatistického hlásenia
  Pošlite na: kvetoslava.jasurova@miloslavov.sk,  do emailu uveďte aj telefonický kontakt.

Po spracovaní Vás budeme kontaktovať a dohodneme si čas podpísania tlačív (ktorý bude určený po otvorení obecného úradu pre verejnosť).

Prihlasovanie na vývoz odpadov
mailom na: maria.minarikova@miloslavov.sk
Do mailu uveďte telefonický kontakt, priložte vyplnenú prihlášku, ktorú nájdete na   https://www.miloslavov.sk/sluzby-v-obci/#nakladanie-s-odpadmi   a naskenovaný občiansky preukaz.  Po spracovaní Vás budeme kontaktovať a dohodneme si čas prevzatia nádoby.  Akceptovaná bude iba platba prevodom.

Overovanie listín a podpisov nie je v tejto situácií možné.

Prevádzka stavebného úradu a referátu pre životné prostredie Obce Miloslavov:
Stránkové hodiny stavebného úradu a referátu pre životné prostredie Obce Miloslavov ostávajú nezmenené.
Pre verejnosť bude stavebný úrad prístupný na mailovej a telefonickej komunikácií počas stránkových hodín. Všetky stavebné konania s požiadavkou osobnej účasti dotknutých osôb je potrebné si vopred dohodnúť s kompetentným zamestancom stavebného úradu. Stavebný úrad bude dotknuté osoby kontaktovať a nevyhnutnú agendu je možné vybaviť v sále obecného úradu za dodržania aktuálnych hygienických opatrení.

Kontakty na stavebný úrad:
Ing. Oľga Radianska, arch.     0907 711 843             olga.radianska@miloslavov.sk
Ing. Katarína Kovalčíková       0918 518 171             katarina.kovalcikova@miloslavov.sk
Ing. Danica Meršaková           0905 724 185             danica.mersakova@miloslavov.sk
Bc. Michaela Slobodová         0918 666 287             michaela.slobodova@miloslavov.sk

Kontakty na referát životného prostredia:
Ing. Mária Boháčová              0917 700 524             maria.bohacova@miloslavov.sk

Zasadnutie Krízového štábu obce Miloslavov dňa 10.12.2020

V súvislosti  ohrozením verejného zdravia  z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydáva Krízový štáb obce Miloslavov  ďalšie opatrenia smerujúce k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov. Opatrenia sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení, o vzájomnú ohľaduplnosť a spoluprácu.

Zasadnutie_KS_10122020

Sumár opatrení zo zasadnutia Krízového štábu obce Miloslavov dňa 10. 12. 2020

Krízový štáb konštatuje, že boli splnené alebo sa priebežne plnia všetky predchádzajúce uložené úlohy. Z dôvody prijatých opatrení zasadá krízový štáb online cestou elektronickej komunikácie.

Krízový štáb obce Miloslavov berie na vedomie Vyhlášku Úradu verejného udravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí – čiastka 22 zo dňa 9. 12. 2020.

V súvislosti s pozitívnym testom zamestnanca obecného úradu na ochorenie COVID-19 Krízový štáb obce odporúča obmedziť činnosť zamestnancov úradu a zatvoriť obecný a stavebný úrad v Milsolavove v dňoch  10. 12. 2020 a 11. 12. 2020. Ďalej nariaďuje vykonať komletnú dezinfekciu všetkých priestorov obecného úradu.

S účinnosťou od 14. decembra 2020 až do odvolania sa upravuje režim prevádzky obecného úradu a stavebného úradu nasledovne:

Prevádzka obecného úradu Obce Miloslavov:

Stránkové hodiny obecného úradu Obce Miloslavov ostávajú nezmenené. Pre verejnosť bude obecný úrad výlučne na mailovej a telefonickej komunikácií  počas stránkových hodín na referáte evidencie obyvateľstva a referáte poplatky za odpady.

Referát evidencie obyvateľstva:   0908 675 406      kvetoslava.jasurova@miloslavov.sk
Referát poplatkov za odpady:       0907 711 830      maria.minarikova@miloslavov.sk

Na prihlásenie k trvalému, prípadne prechodnému pobytu naskenujte:

 • list vlastníctva so zapísanou stavbou do ktorej sa prihlasujete;
 • občianske preukazy z obidvoch strán;
 • deti do 15 rokov rodné listy;
 • ak nemáte zapísaný titul a máte ho udelený, tak aj diplom – musí byť vidieť číslo;
 • do mailu uveďte, národnosť, stav (slobodný, ženatý, ovdovelý, …) a najvyššie ukončené vzdelanie – informácie dôležité do štatistického hlásenia
  Pošlite na: kvetoslava.jasurova@miloslavov.sk,  do emailu uveďte aj telefonický kontakt.

Po spracovaní Vás budeme kontaktovať a dohodneme si čas podpísania tlačív (ktorý bude určený po otvorení obecného úradu pre verejnosť).

Prihlasovanie na vývoz odpadov
mailom na: maria.minarikova@miloslavov.sk
Do mailu uveďte telefonický kontakt, priložte vyplnenú prihlášku, ktorú nájdete na   https://www.miloslavov.sk/sluzby-v-obci/#nakladanie-s-odpadmi   a naskenovaný občiansky preukaz.  Po spracovaní Vás budeme kontaktovať a dohodneme si čas prevzatia nádoby.  Akceptovaná bude iba platba prevodom.

Overovanie listín a podpisov nie je v tejto situácií možné.

Prevádzka stavebného úradu a referátu pre životné prostredie Obce Miloslavov:
Stránkové hodiny stavebného úradu a referátu pre životné prostredie Obce Miloslavov ostávajú nezmenené.
Pre verejnosť bude stavebný úrad prístupný na mailovej a telefonickej komunikácií počas stránkových hodín. Všetky stavebné konania s požiadavkou osobnej účasti dotknutých osôb je potrebné si vopred dohodnúť s kompetentým zamestancom stavebného úradu. Stavebný úrad bude dotknuté osoby kontaktovať a nevyhnutnú agendu je možné vybaviť v sále obecného úradu za dodržania aktuálnych hygienických opatrení.

Kontakty na stavebný úrad:
Ing. Oľga Radianska, arch.     0907 711 843             olga.radianska@miloslavov.sk
Ing. Katarína Kovalčíková       0918 518 171            katarina.kovalcikova@miloslavov.sk
Ing. Danica Meršaková          0905 724 185             danica.mersakova@miloslavov.sk
Bc. Michaela Slobodová        0918 666 287             michaela.slobodova@miloslavov.sk

Kontakty na referát životného prostredia:
Ing. Mária Boháčová              0917 700 524             maria.bohacova@miloslavov.sk

Naďalej vykonávať dezinfekciu priestorov v budovách v pôsobnosti obce Miloslavov.

Primerane uplatňovať v pôsobnosti obce Miloslavov opatrenia Vyhlášky Úradu verejného udravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí – čiastka 22 zo dňa 9. 12. 2020 (opatrenia zverejnené na internetovej stránke obce Miloslavov v sekcií krízový štáb).

Predĺženie prevádzkového režimu prímestských spojov spoločnosti Slovak Lines, a.s.

Predĺženie prevádzkového režimu prímestských spojov spoločnosti Slovak Lines, a.s. (prázdninový režim počas pracovných dní) v období 07.12.2020 – 07.01.2021, z dôvodu opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID-19

DO_PV_IMS_002_oznam_korona_6_V
CP_102411_13_12_20_Bratislava_Miloslavov_
CP_102410_13_12_20_Bratislava_Zlate_Klasy_
CP_010715_13_12_20_Miloslavov_Hamuliakovo_

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 3.decembra 2020

Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom zasadnutí dňa 3.12.2020 za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení v súvislosti s epidémiou Covid 19 a vyhláseným núdzovým stavom.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo nové všeobecne záväzné nariadenia obce, ktoré nadobudnú účinnosť dňom 1.1.2021:

č.1/2020 – zásady hospodárenia s majetkom obce;

č.2/2020 – o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Miloslavov z dôvodu potreby úpravy jednotnej výšky príspevku na úhradu nákladov na dieťa v materskej škole – jednotný príspevok bude vo výške 50,00 EUR za 1 dieťa;

č.3/2020 – o poskytovaní finančného príspevku dôchodcom na úhradu nákladov na stravovanie z dôvodu potreby doplnenia skupiny invalidných obyvateľov a ŤZP, zjednotenia pravidiel a  zvýšenia základu príjmu pre priznávanie príspevku na stravu;

č.4/2020 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa zvýšili niektoré sadzby dane z nehnuteľnosti a takisto sa z dôvodu zvýšených nákladov na nakladanie a odvoz s biologickým odpadom sa zvýšila sadzba poplatku za nakladanie s odpadom;

č.5/2020 – Prevádzkový poriadok pohrebísk, ktorý sú obec aj prevádzkovateľ pohrebísk povinní v zmysle zákona vydať.

Na základe predchádzajúcich rokovaní zástupcov sociálnej komisie OZ schválilo zmluvu s OMAPO, o.z. na služby sociálneho taxíka na obdobie rokov 2021-2024.

Poslanci sa zaoberali aj návrhom Zásad odmeňovania poslancov OZ, v ktorých sa upravili niektoré ustanovenia v súlade  s novelou zákona o obecnom zriadení a takisto po 3 rokoch upravili výšku odmeny za výkon poslaneckej činnosti na sumu 80,00 EUR.

Na základe požiadavky ŽSR OZ prerokovalo a schválilo nájomnú zmluvu na prenájom pozemkov s právom stavby ( parkovisko pri ŽS ).

Poslanci OZ tiež odsúhlasili  použitie rezervného fondu obce na nákup ochranných prostriedkov v rámci pandemických protiopatrení a schválili vymenovanie a zaradenie Ing. Andreja Karpinského na funkciu veliteľa dobrovoľného hasičského zboru obce Miloslavov. OZ schválilo aj objednávku na spracovanie žiadosti  a podanie projektu na vodovod a kanalizáciu na Záhradnej ulici pre spoločnosť EUFC SK  s.r.o. Bratislava vo výške 8400,00 EUR s DPH.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ. OZ sa zíde na svojom ostatnom zasadnutí v tomto roku dňa 10.12.2020, hlavným bodom rokovania bude rozpočet obce na rok 2021.

Miloslavov  3.12.2020

Výzva Západoslovenskej distribučnej spoločnosti a.s., na odstránenie stromov a iných porastov

Obci Miloslavov bola doručená výzva spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., vlastníkom, nájomcom a správcom nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 7. 1. 2021. Výzvu zverejňujeme v plnom rozsahu.

Vyzva_ZDS_27112020

Prevádzka zberného dvora od 1.12.2020 prechádza do zimné režimu

Oznamujeme občanom, že od 1.12.2020 prechádza prevádzka zberného dvora v obci Miloslavov na zimné obdobie.
Otváracie hodiny počas zimného obdobia:
V zimnom období je služba poskytovaná v sobotu v čase od 10:00 hod. – 13:00 hod.
Žiadame o dôsledné dodržiavanie otváracích hodín.

Upozornenie na výluku vlakov spoločnosti RegioJet

V čase : 14.11.2020 od 8:30 – 18.11.2020 do 19:00 príde k nepretržitej výluke vlakov na trati Bratislava – Komárno, spoločnosti RegioJet.

Úsek: Bratislava hl.st. – Podunajské Biskupice.

V tomto čase neprejdú daným úsekom žiadne vlaky, cestujúci môžu využiť bezplatnú linku – kyvadlová doprava XS70, ktorá bude jazdiť na trase Podunajské Biskupice – Dudvážska – Hronská a späť. Ďalej musia využiť MHD BA, kde bude potrebné si zakúpiť cestovné lístky na MHD resp. IDS BK.

Cestovné lístky v tarife našej RJ nebudú platiť a v daných dňoch ich nebudeme ani vydávať, max po Podunajské Biskupice.

S70_UPOZORNENIE_NA_VYLUKU_14_18_11_2020_1

Viac info + cestovný poriadok XS70 na webe www.regiojet.sk – v prílohe zasielam oznam.

 

Informácia k antigénovým testovacím miestam

Informujeme občanov, že odberné miesto pre dobrovoľné testovanie antigénovými testami je v okrese Senec zriadené na adrese:
HaZZ, Slnečných jazerách – Juh, spoločenská miestnosť.
Otvorené je v čase od 12:00 hod. do 20:00 hod.

Informácie k ďalším miestam pre dobrovoľné testovanie nájdete na nižšie uvedenej internetovej stránke.
https://www.health.gov.sk/?AG-MOM-komplet

Predĺženie prevádzkového režimu prímestských spojov spoločnosti Slovak Lines, a.s. (prázdninový režim)

Predĺženie prevádzkového režimu prímestských spojov spoločnosti Slovak Lines, a.s., prázdninový režim z dôvodu opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID 19.

 počas pracovných dní v období 09.11.2020 – 13.11.2020 a 16.11.2020 :

– premávajú spoje bez poznámky a spoje označené poznámkou X, X11 a X81

– nepremávajú spoje označené poznámkou X10 a X80

 DO_PV_IMS_002_oznam_korona_4_C

Čiastočné obmedzenia dopravy na Lesnej ulici

Oznamujeme občanom, že obec Miloslavov začína s čiastočnou rekonštrukciou Lesnej ulice spevnením krajníc vozovky a opravou výtlkov. Žiadame občanov aby venovali zvýšenú pozornosť pri prejazde rekonštruovaným úsekom.

Zmena prevádzkového režimu prímestských spojov Slovak Lines z dôvodu opatrení v súvislosti s Covid 19.

Zmena prevádzkového režimu prímestských spojov Slovak Lines z dôvodu opatrení v súvislosti s Covid 19.

29.10.2020:
– premávajú spoje označené poznámkou X, X10 a X80
– nepremávajú spoje označené X11 a X81

30.10.2020, 02.11.2020 – 06.11.2020 a 09.11.2020:
– premávajú spoje označené poznámkou X, X11 a X81,
– nepremávajú spoje označené X10 a X80

DO_PV_IMS_002_oznam_korona_3_C

Predbežná informácia k celoplošnému testovaniu na území obce Miloslavov

Vážení obyvatelia,

na základe rozhodnutia vlády SR sa uskutoční celoplošné testovanie obyvateľstva na COVID-19, a to v dňoch 31.10.2020 – 1.11.2020 a následne druhé kolo 7.11.2020 – 8.11.2020.

Vzhľadom na krátky čas, ktorý sme mali  na prípravu testovania, ako aj na priebežne oznamované zmeny  počas prebiehajúcich príprav, by sme vás radi  predbežne informovali o predpokladanom priebehu plánovaného testovania v našej obci.

Testovanie bude v prebiehať v sobotu 31.10.2020 a v nedeľu 1.11.2020  v časoch od 7:00 hod do 22:00 hod.

Obec Miloslavov sa  snaží zabezpečiť čo najviac odberových miest tak, aby sme dokázali rýchlo a efektívne otestovať čo najviac obyvateľov. Táto skutočnosť je však determinovaná počtom odborného zdravotníckeho personálu, počtom dobrovoľníkov a rôznymi ďalšími faktormi. Podľa  aktuálneho stavu počtov odborného zdravotného personálu a dobrovoľníkov (ktorý sa neustále mení a vyvíja) máme zatiaľ pripravených 5 odberových miest:

3 odberové miesta označené ako A, A1 a A2 v budove nového zdravotného strediska (oproti lekárni v Alžbetinom Dvore) na adrese Astrová ul. 1774/1, Alžbetin Dvor (ordinácia MUDr. Lipovského)

2 odberové miesta označené ako B a B1 v budove Domu kultúry v Miloslavove na adrese Centrálna ul. 243/146 Miloslavov.

Všetky odbery sa budú vykonávať v exteriéri (mimo budovu) cez okná.

Časový harmonogram testovania obyvateľov pripravujeme a bude určený podľa abecedného zoznamu obyvateľov – informáciu zverejníme následne.

Prosíme obyvateľov, aby k odberovým miestam neprichádzali motorovými vozidlami a nezaberali tým priestor okolo odberových miest. Testovanie bude prebiehať za prísnych hygienických opatrení – počas testovania budú používané dezinfekčné prostriedky a ochranné odevy podľa usmernení hygienikov. Postup odberov bude jednosmerný, aby sa znížil počet osôb na jednom mieste. V prípade vytvárania radov pri čakaní na odber je potrebné dodržiavať min 2 m odstupy v nich.

Testovaní obyvatelia si pri vstupe na odberné miesto vydezinfikujú ruky, pristúpia k administratívnemu pracovníkovi, ktorý si zapíše ich  identifikačné údaje a okrem doby vykonania steru budú mať nasadené rúška – testovaná osoba si zloží rúško tesne pred vysmrkaním/vykašľaním (ktoré odberu vzorky predchádza), opäť si rúško nasadí a okamžite sa presunie do priestoru vykonania odberu biologického materiálu. Testovaná osoba si zloží rúško tesne pred odberom biologického materiálu a následne po odbere si ihneď rúško nasadí.

Biologický materiál odoberie zdravotnícky pracovník. 

Vo vyčlenených priestoroch (čakáreň alebo vonkajší priestor) si testovaný počká na výsledok testovania.

Priestory odberného miesta budú dezinfikované pred, počas aj po testovaní.

Všetok personál na odberných miestach bude vopred testovaný.

Na dodržiavanie pravidiel budú dohliadať prítomní príslušníci bezpečnostných zložiek.

Testovanie je dobrovoľné, môžu sa ho zúčastniť všetky osoby nad 10 rokov.

Testovanie sa neodporúča osobám so zdravotným postihnutím alebo iným obmedzením, seniorom nad 65 rokov a iným zraniteľným skupinám obyvateľov, ak sa prirodzene zdržujú len v domácom prostredí a vyhýbajú́ sa sociálnemu kontaktu.

Osoby, ktoré sa testovania nezúčastnia, budú mať prísnejšie obmedzenia voľného pohybu a karanténny režim.

Obec Miloslavov bude zverejňovať ďalšie informácie priebežne na web stránke a fb obce.     

Pripájame link na ilustračné inštruktážne video:

https://www.somzodpovedny.sk/instruktazne-video-ma-byt-praktickou-ilustracnou-ukazkou-priebehu-testovania-proces-aj-priestory-testovania-schvalili-autority-z-oblasti-hygieny-a-zdravotnictva/

Link na odporúčané pokyny Úradu verejného zdravotníctva SR pred odberom:

https://camit.sk/media/a542/file/item/it/0000/medirex_pokyny_pred_odberom_testovania_covid_19.kSvi.pdf

Viac info nájdete aj tu:

https://www.somzodpovedny.sk/

https://korona.gov.sk/

V súvislosti s plánovaným celoplošným testovaným obyvateľstva chceme požiadať obyvateľov o patričnú dávku trpezlivosti, zhovievavosti a ohľaduplnosti počas nadchádzajúcich dní, vrátane dní testovania. Obec sa snaží zabezpečiť  testovanie čo najlepšie. Zdravotný personál, dobrovoľníci a zamestnanci obce sa budú snažiť o čo najhladší priebeh tak, aby sme to  spoločne zvládli.

Ďakujeme

Milan Baďanský

Krízový štáb obce Miloslavov

Oznam – regionálna veterinárna a potravinová správa Senec

Regionálna veterinárna a potravinová správa z dôvodu nepriaznivej nákazovej situácie v súvislosti so šírením afrického moru ošípaných na Slovensku informuje  občanov/chovateľov   o povinnosti registrácie chovov ošípaných.

Registrácia chovu je povinná už od jedného kusu.

Povinnosť registrácie hospodárskych zvierat vyplýva chovateľom zo zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Nesplnením vyššie uvedenej povinnosti sa chovateľ vystavuje riziku postihu v zmysle uvedeného zákona. Taktiež sa týmto vystavuje riziku odopretia refundácie nákladov zo strany štátu v prípade výskytu nákazy u chovateľa alebo v jeho okolí.

Postup registrácie s chovom viac ako jednej ošípanej:

 • Vyplniť „Žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat“
 • Vyplniť tlačivo „Registrácia chovu“

Tlačivo je možné:

– stiahnuť z  https://www.pssr.sk/wp-content/uploads/stiah/cehz/RegFarm2017.pdf

– alebo vyzdvihnúť na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Senec

 • Dokumenty zaslať na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Senec, ktorá vykoná kontrolu na mieste a ak chov spĺňa požiadavky RVPS potvrdí registračné tlačivo.

Postup registrácie s chovom jednej ošípanej na domácu spotrebu:

– alebo vyzdvihnúť na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Senec

Viac informácii ohľadne registrácii chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu chovatelia získajú na stránke https://www.svps.sk/zvierata/Reg RCH 2O19.asp

Tlačivá je možné vyzdvihnúť aj na obecnom úrade.

Zasadnutie Krízového štábu obce Miloslavov dňa 15.10.2020

V súvislosti  ohrozením verejného zdravia  z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydáva Krízový štáb obce Miloslavov  ďalšie opatrenia smerujúce k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov. Opatrenia sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení, o vzájomnú ohľaduplnosť a spoluprácu.

Zasadnutie_KS_15102020

Sumár opatrení zo zasadnutia Krízového štábu obce Miloslavov dňa 15. 10. 2020

Krízový štáb obce Miloslavov berie na vedomie opatrenia ÚVZ SR sp. zn.: OLP/8326/2020 zo dňa 14. 10. 2020, OLP/8326/2020 zo dňa 14. 10. 2020 a vydáva v pôsobnosti obce Miloslavov nasledovné opatrenia:

S účinnosťou od 15. októbra 2020 od 06:00 až do odvolania sa nariaďuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v pôsobnosti obce Miloslavov dôsledne dodržiavať opatrenia vydané ÚVZ SR sp. zn.: OLP/8326/2020 zo dňa 14. 10. 2020 a  OLP/8326/2020 zo dňa 14. 10. 2020.

S účinnosťou od 15. októbra 2020 sa zakazuje v pôsobnosti obce Miloslavov všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb. Výnimku z týchto zákazov majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie, na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín. Uvedené hromadné podujatia musia byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania. Za dodržania týchto podmienok je na uvedenom podujatí možné podávať pokrmy alebo nápoje. Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon obradu krstu, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií, na zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, na zasadnutia (schôdze) a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona alebo na voľby. Súčasne sa ukladá povinnosť dôsledne dodržiavať príslušné hygienické opatrenia.

S účinnosťou od 15. 10. 2020 až do odvolania  sa upravuje režim prevádzky obecného úradu a stavebného úradu Obce Miloslavov (ďalej len OCÚ) nasledovne:

1. stránkové hodiny OCÚ ostávajú nezmenené,
2. referát evidencie obyvateľstva a daní a referát poplatkov za odpady prijíma podania a žiadosti výlučne v elektronickej podobe na adresách elektronickej pošty: referát obyvateľstva a daní – kvetoslava.jasurova@miloslavov.sk, referát poplatkov za odpady – maria.minarikova@miloslavov.sk,
3. na referát overovania je potrebné sa nahlasovať telefonicky +421 907 711 830,
4. zvyšné referáty vybavujú občanov a ich žiadosti výlučne v zasadacej miestnosti na prízemí OCÚ tak, aby sa minimalizoval pohyb verejnosti v priestoroch OCÚ a tak, aby v zasadacej miestnosti v jednom okamihu neprekročil počet prítomných 6 osôb,
5. žiadame občanov aby sa pri vstupe do priestorov OCÚ riadili pokynmi pracovníka prvého kontaktu a svoju prítomnosť zaznamenali v knihe návštev.

S účinnosťou od 15. 10. 2020 až do odvolania sa nariaďuje zákazníkom Pošty Partner v Miloslavove vstupovať do prevádzky po jednom a s prekrytím horných dýchacích ciest.

S účinnosťou od 15. 10. 2020 až do odvolania sa uzatvárajú všetky verejne prístupné detské ihriská v pôsobnosti Obce Miloslavov.

S účinnosťou od 15. 10. 2020 až do odvolania sa uzatvárajú všetky športoviská v pôsobnosti obce Miloslavov. Toto opatrenie neplatí ak počet osôb na športovisku v jednom okamihu neprekročí 6 osôb. Aktivity na športoviskách musia prebiehať organizovaným spôsobom a za dodržania príslušných hygienických opatrení. Zároveň sa uzatvárajú priestory šatní.

Priebežne vykonávať dezinfekciu všetkých priestorov v zariadeniach v pôsobnosti Obce Miloslavov.

Priebežne vykonávať dezinfekciu verejne prístupných priestorov so zvýšeným výskytom občanov, najmä zastávky SAD a ŽSR.

S účinnosťou od 15. 10. 2020 až do odvolania sa uzatvárajú všetky organizované záujmové krúžky, združenia a stretnutia občanov v priestoroch a budovách v pôsobnosti obce Miloslavov. Toto opatrenie neplatí ak počet osôb v jednom okamihu neprekročí 6 osôb. Aktivity musia prebiehať organizovaným spôsobom a za dodržania príslušných hygienických opatrení. O účasti na aktivitách sa vedie písomná evidencia.

Primerane uplatňovať v pôsobnosti obce Miloslavov opatrenia OLP/8326/2020 zo dňa  14. 10. 2020 a OLP/8326/2020 zo dňa 14. 10. 2020 (opatrenia zverejnené na internetovej stránke obce Miloslavov v sekcií krízový štáb).

  Vykurovacia sezóna – informácie od OR HaZZ v Pezinku

  Opäť je tu jeseň. Chladné dni a  ochladenie v našich domoch a domácnostiach nás opäť upozorňuje na to, že je čas skontrolovať technický stav tepelných spotrebičov a komínov. Vykurovacie obdobie patrí  medzi rizikové obdobia, kedy dochádza k zvýšenému počtu požiarov najmä v rodinných domoch, ale aj v bytových domoch. Požiare zapríčinené tepelnými spotrebičmi a komínmi predstavujú cca 5%  celkového počtu požiarov za rok. I keď toto číslo nepredstavuje veľký podiel z hľadiska celkovej štatistiky, nemožno ho podceňovať.

  Nesprávna obsluha vykurovacieho telesa, prítomnosť horľavých látok v jeho blízkosti, používanie plynných a kvapalných látok a zapaľovačov, nesprávne umiestnenie, inštalácia a údržba vykurovacieho telesa, nesprávna inštalácia dymovodu a nevhodná konštrukcia komína patria k najčastejším príčinám vzniku požiarov od vykurovacích telies.

  Technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu  bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol vymedzuje všeobecne záväzný právny predpis – Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.. Vyššie uvedená vyhláška  stanovuje lehoty na čistenie a kontrolu komínov nasledovne :

  • komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW            1 x za 4 mesiace
  • komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW          1 x za 12 mesiacov
  • komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW        1 x za 6 mesiacov
  • komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW          1 x za 2 mesiace
  • komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW                        1 x za 6 mesiacov

  Počas vykurovacej sezóny je potrebné udržiavať komínové telesá v dobrom technickom stave, pravidelne vymetať a vyberať sadze z komínov. Požiar vzniknutý vznietením sadzí v komíne nikdy nehasiť vodou, neprekurovať vykurovacie telesá, nesušiť a neskladovať v ich blízkosti horľavé materiály. Vykurovacie telesá sa musia umiestňovať na nehorľavé podložky daných rozmerov, popol z vykurovacích telies vysýpať zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob. Inštaláciu vykurovacích telies, kontrolu celkového technického stavu a čistenie komínov doporučujeme zveriť odborníkom. Čas venovaný dodržiavaniu bezpečnej manipulácii so spotrebičmi sa Vám určite oplatí, pretože dôsledná prevencia Vám ochráni zdravie a majetok.

  mjr. Ing. Dana Škvarková

  OR HaZZ v Pezinku

   

   

   

  Preskúšanie prevádzkyschopnosti elektromotorickej sirény

  V súlade s § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov bude dňa 09. 10. 2020 v čase o 12.00 v obci Miloslavov vykonané preskúšanie prevádzkyschopnosti elektromotorickej sirény.

  Upravený režim na pracoviskách MV SR počas núdzového stavu od 5. októbra

  Z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci bola obci doručená informácia o prijatých opatreniach v súvislosti s vyhlásením núdzoveho stavu. Informáciu zverejňujeme v plnom rozsahu.

  Upozorňujeme občanov, že v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu prijalo MV SR viacero opatrení pri poskytovaní služieb evidencie vozidiel na dopravných inšpektorátoch, oddelení dokladov, pracovísk okresných úradov a klientskych centier. Nasledovné opatrenia sú v platnosti od pondelka 5. októbra 2020 až do odvolania.

  Okresný dopravný inšpektorát v Senci vykonáva všetky evidenčné úkony, avšak len u občanov, ktorí sa vopred objednajú online pomocou elektronickej služby. Vstup do klientskeho centra im bude umožnený maximálne 5 minút pred termínom. 

  V prípade dohodnutého termínu na dopravnom inšpektoráte bude vstup do klientskeho centra umožnený maximálne 5 minút pred termínom.

  Vyhotovené osvedčenia o evidencii vozidla  /malý technický preukaz/ sa počas núdzového stavu nebudú doručovať na oddelenia dokladov, ale na adresu žiadateľa.

  Vodičské preukazy a cestovné pasy sa budú vydávať bez obmedzení. 

  V agende občianskych preukazov sa počas núdzového stavu na oddeleniach dokladov  nebudú vydávať certifikáty pre elektronický podpis, keďže na tento účel je k dispozícii bezplatná elektronická služba.

  Na úseku zbraní a streliva polícia nebude prijímať žiadosti o vydanie zbrojných preukazov, a zbrojných licencií, ani žiadosti o udelenie výnimiek k nadobudnutiu vlastníctva či držby zbrane, keďže počas núdzového stavu sa nebudú vykonávať skúšky odbornej spôsobilosti ani potrebné obhliadky priestorov. Nebudú sa vydávať ani potvrdenia o vypožičaní a prenájme zbraní. 

  Zároveň občanov upozorňujeme, že počas núdzového stavu neplatia lehoty platnosti uvedené na dokladoch /s výnimkou cestovných pasov/  ktorá sa automaticky predlžuje až do uplynutia 4 mesiacov po skončení núdzového stavu, výnimočného stavu, alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s pandémiou COVID-19.

  Vstup občanov do klientskeho centra budú koordinovať poverení zamestnanci a supervízori.

  V záujme ochrany zdravia všetkých občanov ako i pracovníkov,  je každý návštevník povinný dodržiavať hygienické opatrenia, najmä povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šatkou či šálom, pred vstupom do budovy si dezinfikovať ruky a dbať na dvojmetrový odstup.

  Za neuposlúchnutie dodržiavania protiepidemiologických opatrení, ako aj za porušenie nariadenej izolácie môže príslušník Policajného zboru na mieste uložiť pokutu v blokovom konaní až do výšky 1000 €.