Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom 3. zasadnutí v roku 2024, ktoré sa konalo za účastí hostí – poslancov Bratislavského samosprávneho kraja p. Moniky Makkiovej-Beňovej a p. Juraja Jánošíka, pričom prerokovalo agendu podľa schváleného programu.

  Ekonomická agenda: príjmy z podielových daní ku dňu 31.03.2024 sú vo výške 763 tis. EUR, čo je plnenie rozpočtu na 23 %  – rozpočet počíta s príjmom z podielových daní vo výške 2 357 tis. EUR na rok 2024. Stav na účtoch obce k 26.03.2024 je 1762 tis. EUR, z toho je  836 tis. EUR neviazaných prostriedkov. Viazané prostriedky sú vo výške 942 tis. EUR – ide o prostriedky rezervného fondu vo výške 314 tis. EUR, poplatku za rozvoj vo výške 352 tis. EUR, grantu na rekonštrukciu Lesnej ul. vo výške 55 tis. EUR a dotácií zo ŠR na predškolákov a stravu. Príjmy z poplatku za rozvoj k 29.02.2024 boli vo výške 718 tis. EUR, použitie za tento rok  je vo výške 370 tis. EUR na nákup pozemku na nový areál  ZŠ Orgovánová ul.  Dlh obce k 31.03.2024 je vo výške 107 tis. EUR, čo predstavuje 1,60 %  k bežným príjmom obce. Čerpanie rozpočtu k 31.03.2024: príjmy sú vo výške 2 272 tis. EUR, čo predstavuje plnenie 27,64 %  (príjmy sú rozpočtované vo výške 8 217 tis. EUR), výdavky sú vo výške 1 079 tis. EUR, čo predstavuje čerpanie 16,2 % (výdavky sú rozpočtované vo výške 6 656 tis. EUR).

Ďalej sa poslanci venovali stavu projektov a projektových zámerov obce, najmä zámerom v oblasti školskej infraštruktúry –  dostavbe a rekonštrukcii tried materskej školy a prebiehajúcemu verejnému obstarávaniu na výstavbu telocvične. Podrobnosti o stave projektov obce nájdete na  https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/.

Hlavný kontrolór predložil Správu o kontrolnej činnosti za rok 2023, ktorú OZ zobralo na vedomie, nedostatky v práci úradu neboli zistené.  Poslanci OZ schválili VZN č. 3/2024 o výške príspevku v školských zariadeniach obce, ktorým sa upravili podmienky zníženia a odpustenia príspevku pre rodičov a rozpočtové opatrenie č. 3/2023.

Rozhodlo sa tiež o prevzatí  verejného osvetlenia a komunikácie v lokalite RZ_9 (Liptovská ul. a časť Bottovej) od skupiny spoločností a fyzických osôb.

Na základe návrhu riaditeľky ZŠ obec ako zriaďovateľ schválila pre školský rok 2024/2025 otvorenie 3 tried pre žiakov 1.ročníka v ZŠ pre 75 detí, ostatné deti budú umiestnené v rámci spoločného školského obvodu do ZŠ Žitavská.

OZ schválilo dotácie na verejno-prospešné účely z rozpočtu obce na rok 2024 týmto subjektom: ŠKO Miloslavov 15.000,00 EUR, DHZ Miloslavov 1.000,00 EUR, RKC-Farnosť Miloslavov 1.400,00 EUR, ECAV Dunajská Lužná 1.000,00 EUR, Hýbme sa, o.z. 2.000,00 EUR a KLIMODANCE 1.000,00 EUR.

OZ schválilo obstaranie projektovej dokumentácie pre prístavbu MŠ Lipový park a nového zámeru MŠ Orgovánová  pre spoločnosť M PRO s.r.o.  a tiež prevod majetku obce na ceste III/1054 (rekonštruovaný úsek Hlavnej ulice a pozemok pod ním) na Bratislavský samosprávny kraj.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov, 11.04.2024