Starosta

Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách na obdobie 4 rokov. Je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce. V administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.

Milan Baďanský

E-mail
starosta@miloslavov.sk

 

Hlavné úlohy

 • Zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • Vykonáva obecnú správu
 • Zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám
 • Rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, štatútom obce alebo iným rozhodnutím vyhradené obecnému zastupiteľstvu
 • Uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie
 • Podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva


Ing. Renáta Bačová
renata.bacova@miloslavov.sk


Ing. Tatiana Cabalová PhD.
tatiana.cabalova@gmail.com


JUDr. Lucia Falbová
l.falbova@gmail.com


Ing. Jarmila Grujbárová
grujbarova@luxorka.sk


Ivan Húska
ivan_huska@centrum.sk


Ing. Martin Majerech
martin.majerech@centrum.sk


Milan Matušek
ovi@ovi.sk

 

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Miloslavov na rok 2020

 1. Zasadnutie                               6. 2.2020
 2. Zasadnutie                             26. 3.2020
 3. Zasadnutie                             30. 4.2020
 4. Zasadnutie                             28. 5.2020
 5. Zasadnutie                             25. 6.2020
 6. Zasadnutie                             27. 8.2020
 7. Zasadnutie                             24. 9.2020
 8. Zasadnutie                            29.10.2020
 9. Zasadnutie                              3.12.2020

Zasady_odmenovania_OZ_01_05_2017

Rokovaci_poriadok_OZ_02082018

Obecné komisie

 • Sociálna
 • Šport a verejný poriadok
 • Školstvo a kultúra
 • Rozvoj obce
 • Posudzovanie verejného záujmu
 • Názvoslovná komisia

Predseda komisie
Ivan Húska

Členovia: 
Mgr. Martin Sitiar
Viktor Riegel
Robert Pokorný
Miroslav Snopek
Ing. Ľubor Halanda

Sekcia pre verejný poriadok:
Milan Matušek

Členovia:
Vladimír Kopčok
Marek Jurišta
Jakub Strapek
Zsolt Zöllei

Zapisnica_komisie_sportu_16012020

Zapisnica_komisie_Sportu_verejneho_poriadku_08102019
Zapisnica_komisie_Sportu_verejneho_poriadku_03102017
Zapisnica_komisie_Sportu_verejneho_poriadku_22102016

 

Predseda komisie
Ing. Tatiana Cabalová, PhD.

Členovia: 
Peter Antalík
Ing. Martin Čierny
PaedDr. Alena Jančeková
Mgr. Martina Antalíková
Bc. Monika Neupauerová
Mgr. Darina Ribárová
Mgr. Peter Slivka

Zapisnica_05_26052020
Zapisnica_04_04022020
Zapisnica_02_24062019
Zapisnica_02_19022019
Zapisnica 01_18062018
Zapisnica_02_12062017
Zapisnica_01_28022017
Zapisnica_03_01102015
Zapisnica_02_06072015
Zapisnica_01_03022015

Predseda komisie
Ing. Jarmila Grujbárová

Sekcia pre územné plánovanie
Ing. Renáta Bačová

Finančná sekcia
Ing. Jarmila Grujbárová

Sekcia pre projekty obce
Ing. Martin Majerech

Sekcia pre komunikáciu

Členovia:
Ing. Lenka Pliešovská
Ing. Pavol Karaba
Vladimír Vrána
Peter Čačo
Mgr. Milada Kováčová
Ing. Silvia Rajčányová
Ing. Mária Boháčová

Zapisnica_KROM_10_25082020
Zapisnica_KROM_09_22062020
Zapisnica_KROM_08_25052020
Zapisnica KROM_07_27012020
Zapisnica_KROM_06_25112019
Zapisnica_KROM_05_21102019
Zapisnica_KROM_04_20082019
Zapisnica_KROM_03_17072019
Zapisnica_KROM_02_13062019
Zapisnica_KROM_01_04022019
Zapisnica KPROM_13092018
Zapisnica_KPROM_11122017
Zapisnica_KPROM_24112017
Zapisnica_KPROM_14092017

Prioritnou úlohou komisie je usmerňovať celkový rozvoj obce smerujúci k zvýšeniu kvality života občanov.

Činnosť komisie je rozdelená do piatich celkov:

 • Finančná činnosť
 • Investičné zámery
 • Infraštruktúra
 • Informatizácia
 • Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Predseda komisie
Ing. Renáta Bačová

Členovia:
Ing. Jarmila Grujbárová
Ing. Tatiana Cabalová PhD.

Činnosť Komisie verejného záujmu:

 • Prijíma písomné oznámenia v rozsahu článku 7 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov od starostu obce, v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutých funkcionárov vysvetlenie
 • Podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa Zákona NR SR č.511/1992 Z. z. o správe daní a poplatkov na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení
 • Sprístupňuje informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu a spôsobom ustanoveným v článku 7, ods. 1 Zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
 • Predkladá návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu
 • Skúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu
 • Udeľuje výnimky podľa článku 8, ods. 4 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov starostov i, obce do jedného roka od ukončenia funkcie zo záväzkov uvedených v článku 8, ods. 1 Ústavného zákonač. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 • Kontroluje dodržiavanie príslušných ustanovení ústavného zákona a predkladanie návrhov OZ

Oznamenie_2019

Predseda komisie
Ing. Jarmila Grujbárová

Členovia:
Ing. Dalibor Žiaran, MBA
Mgr. Martin Sitiar
Alena Černayová
Kvetoslava Jašurová
Ing. Silvia Rajčányová

Zapisnica_Nazvoslovna_komisia_03022020
Zapisnica_Nazvoslovna_komisia_20012020
Zapisnica_Nazvoslovna_komisia_29112019
Zapisnica_Nazvoslovna_komisia_17102019
Zapisnica_Nazvoslovna_komisia_30092019
Zapisnica_Nazvoslovna_komisia_18092019

 

Kontrolór obce