Starosta

Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách na obdobie 4 rokov. Je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce. V administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.

Milan Baďanský

E-mail
starosta@miloslavov.sk

 

Hlavné úlohy

 • Zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • Vykonáva obecnú správu
 • Zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám
 • Rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, štatútom obce alebo iným rozhodnutím vyhradené obecnému zastupiteľstvu
 • Uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie
 • Podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva


Ing. Jarmila Grujbárová - zástupkyňa starostu obce
grujbarova@luxorka.sk

Mgr. Martina Antalíková
tinaantalik@gmail.com

Ing. Tatiana Cabalová PhD.
tatiana.cabalova@gmail.com

Ivan Húska
ivan_huska@centrum.sk

Ing. Andrej Karpinský
karpinskyandrej@gmail.com

Ing. Šimon Lukáčik
simonlukacik@gmail.com


Ing. Martin Majerech
martin.majerech@centrum.sk


Milan Matušek
milan.matusek1@gmail.com

Mgr. Tomáš Mikulec
tmikulec.poslanec@gmail.com

Zasady odmenovania_OZ_01032023
Rokovaci_poriadok_OZ_02082018

Plánované zasadnutia OZ na rok 2023                           Plánované zasadnutia OZ na rok 2024

8. február 2023                                                                                8. február 2024
9. marec 2023                                                                                  11. apríl 2024
4. máj 2023                                                                                      16. máj 2024
15. jún 2023                                                                                     13. jún 2024
3. august 2023                                                                                 1. augusta 2024
14. september 2023                                                                        12. septembra 2024
12. október 2023                                                                             17. októbra 2024
9. november 2023                                                                          14. novembra 2024
14. december 2023                                                                        12. decembra 2024

Zvukové záznamy z rokovania OZ

Rokovanie OZ 25. 6. 2024

Rokovanie OZ 13. 6. 2024

Rokovanie OZ 16. 5. 2024

Rokovanie OZ 11. 4. 2024

Rokovanie OZ 8. 2. 2024

Rokovanie OZ 22.1.2024

Rokovanie OZ 14.12.2023

Rokovanie OZ 5. 12. 2023

Rokovanie OZ 09. 11. 2023

Rokovanie OZ 12. 10. 2023

Rokovanie OZ 14.9.2023

Rokovanie OZ 3.8.2023

Rokovanie OZ 22.5.2023

Rokovanie OZ 4. 5. 2023

Rokovanie OZ 30.3.2023

Rokovanie OZ 9. 3. 2023

Rokovanie OZ 8. 2. 2023

Rokovanie OZ 16. 12. 2022

Rokovanie OZ 08. 12. 2022

Rokovanie OZ 24. 11. 2022

Rokovanie OZ 27.10. 2022

Rokovanie OZ 8. 9. 2022

Rokovanie OZ 29.6.2022

Rokovanie OZ 16. 6.2022

Rokovanie OZ 2.5.2022

Rokovanie OZ 29.3.2022

Rokovanie OZ 10.2.2022

Rokovanie OZ 14.12.2021

 

Obecné komisie

 • Komisia pre sociálne veci
 • Komisia pre kultúru a voľnočasové aktivity
 • Komisia pre školstvo
 • Komisia pre rozvoj obce
 • Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 • Názvoslovná komisia
 • Komisia životného prostredia

Predseda komisie
Ivan Húska

Členovia
Kvetoslava Jašurová

Mgr. Martina Vanc

Mgr. Viera Bartalošová

Náplň práce:

 • posudzuje žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej výpomoci a predkladá návrh na rokovanie OZ;
 • posudzuje návrhy na zabezpečenie sociálnej starostlivosti v obci o starých a ťažko zdravotne postihnutých občanov, rodiny s deťmi a neprispôsobivých občanov;
 • posudzuje návrhy na sociálno-právnu ochranu detí a mládeže;
 • pripravuje koncepciu sociálnych služieb v obci.

Archív

Zápisnica_sociálnej_komisie_Miloslavov_29042024_6_2024

Zápisnica_sociálnej_komisie_Miloslavov_18032024_5_2024

Zapisnica_socialnej_komisie_Miloslavov_25092023

Zapisnica_socialnej_komisie_Miloslavov_26072023

Zapisnica_socialnej_komisie_Miloslavov_20032023

Zapisnica_socialnej_komisie_Miloslavov_10012023
Zapisnica_socialnej_komisie_Miloslavov_23032022
Zapisnica_socialnej_komisie_Miloslavov_07092021
Zapisnica_socialnej_komisie_Miloslavov_09092019
Zapisnica_socialnej_komisie_Miloslavov_13082019
Zapisnica_socialnej_komisie_Miloslavov_27062018
Zapisnica_socialnej_komisie_Miloslavov_07092017
Zapisnica_socialnej_komisie_Miloslavov_25062015
Zapisnica_socialnej_komisie_Miloslavov_15032015

Predseda komisie
Mgr. Martina Antalíková

Členovia
Ivan Húska
Ing. Tatiana Cabalová, PhD
Mgr. Tomáš Mikulec
Ing. Andrej Karpinský
Bc. Ladislav Bučík
Ing. Martin Čierny
Mgr. Andrea Lesková
zástupcovia obecného úradu: Mgr. Martin Sitiar, Bc. Denisa Matušeková, Miriam Kubelová

Náplň práce:

 • koordinuje jednotlivé kolektívy záujmovo – umeleckej činnosti, školských zariadení a neziskových  organizácií na území obce pri zabezpečovaní rozvoja kultúry a podpory voľnočasových aktivít v obci;
 • koordinuje činnosť športových klubov v obci;
 • sleduje stav, udržiavanie a využitie športových zariadení v obci;
 • posudzuje návrhy na ochranu a správu kultúrnych pamiatok v obci – najmä Remeselný Dvor;
 • organizuje rôzne kultúrne a spoločenské podujatia pri výročiach obce ;
 • spolupôsobí pri tvorbe kalendára kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v obci;
 • spolupracuje s Dobrovoľným hasičským zborom (DHZ) pri organizovaní podujatí a voľnočasových aktivít.

Zápisnice 2024

zápisnica z 21.3.2024

Zápisnice 2023

zápisnica z 21.9.2023

Zápisnica z 27.12.2022

Archív
Zapisnica_komisie_Sportu_verejneho_poriadku_28022022
Zapisnica_komisie_sportu_16012020
Zapisnica_komisie_Sportu_verejneho_poriadku_08102019
Zapisnica_komisie_Sportu_verejneho_poriadku_03102017
Zapisnica_komisie_Sportu_verejneho_poriadku_22102016

 

Predseda komisie
Ing. Tatiana Cabalová, PhD.

Členovia 
Ing. Šimon Lukáčik,
Bc. Ladislav Bučík
Ing. Martin Čierny
PaedDr. Alena Jančeková
Bc. Monika Neupauerová
Bc. Zlata Ottmárová
PaedDr. Anna Skokanová PhD.
Mgr. Veronika Šulková, PhD.

Náplň práce:

 • spolupracuje pri koordinácii činnosti v školských zariadeniach a kontroluje činnosť školských zariadení v obci;
 • vyjadruje sa a podieľa sa na koncepcii rozvoja predškolských a školských zariadení v obci;
 • predkladá návrhy na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v predškolských a školských zariadeniach v obci;
 • vyjadruje sa k verejným záujmom rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Archív

Zapisnica_09_11092023

Zapisnica_08_26012023

Zapisnica_07_21042022
Zapisnica_06_05102021
Zapisnica_05_26052020
Zapisnica_04_04022020
Zapisnica_02_24062019
Zapisnica_02_19022019
Zapisnica 01_18062018
Zapisnica_02_12062017
Zapisnica_01_28022017
Zapisnica_03_01102015
Zapisnica_02_06072015
Zapisnica_01_03022015

Predseda komisie
Ing. Jarmila Grujbárová

Členovia
Ing. Martin Majerech
Ing. Šimon Lukáčik
Ing. Renáta Bačová, LL.M.
Bc. Ladislav Bučík
Ing. Alena Holíková
Ing. Pavol Karaba
Mgr. Vladimír Vrána
Mgr. Martina Vanc
Ing. Silvia Rajčányová
Ing. Mária Boháčová

Prioritnou úlohou komisie je usmerňovať celkový rozvoj obce smerujúci k zvýšeniu kvality života občanov.

Komisia má nasledujúce sekcie:

Finančná sekcia:

 • prerokúva návrh rozpočtu obce, jeho zmeny, správy o čerpaní rozpočtu a záverečný účet obce, VZN o miestnych daniach a poplatkoch; 
 • prerokúva prijatie úverov a pôžičiek obce;
 • dohliada na hospodárenie a nakladanie s majetkom obce, prerokúva žiadosti  o prenájom /odpredaj majetku/vecné bremená.

Projektová sekcia:

 • prerokúva stav projektov obce, navrhuje ich zmeny, úpravy a doplnenie.

Sekcia rozvoja obce a výstavby:

 • prerokúva podklady k stanoviskám obce k investičným zámerom, návrhom územného plánu, plánom zón.

Sekcia komunikačno-informačná:

 • zlepšovanie komunikačných kanálov obce: web stránka obce, FB stránka obce, časopis, aplikácia;
 • príprava a zavedenie projektu eSlužby.

Plánované termíny zasadnutí Komisie pre rozvoj obce (KROM) v roku 2024:

KROM: 01.02.2024
KROM: 08.04.2024
KROM: 13.05.2024
KROM: 06.06.2024
KROM: 25.07.2024
KROM: 05.09.2024
KROM: 10.10.2024
KROM: 07.11.2024
KROM: 09.12.2024

Archív:

Zapisnica_KROM_13_10062024

Zapisnica_KROM_12_13052024

Zapisnica_KROM_11_08042024

Zapisnica_KROM_10_01022024

Zapisnica_KROM_09_11122023

Zapisnica_KROM_08_06112023

Zapisnica_KROM_07_04102023

Zapisnica_KROM_06_06092023

Zapisnica_KROM_05_31072023

Zapisnica_KROM_04_07062023

Zapisnica_KROM_03_27042023

Zapisnica_KROM_02_06032023

Zapisnica_KROM_30012023

Zapisnica_KROM_25_27062022
Zapisnica_KROM_24_13062022
Zapisnica_KROM_23_21032022
Zapisnica_KROM_22_07022022
Zapisnica_KROM_21_13122021
Zapisnica_KROM_20_22112021
Zapisnica_KROM_19_27092021
Zapisnica_KROM_18_09082021
Zapisnica_KROM_17_21062021
Zapisnica_KROM_16_24052021
Zapisnica_KROM_15_26042021
Zapisnica_KROM_14_08032021
Zapisnica_KROM_13_30112020
Zapisnica_KROM_12_28092020
Zapisnica_KROM_11_28092020
Zapisnica_KROM_10_25082020
Zapisnica_KROM_09_22062020
Zapisnica_KROM_08_27042020
Zapisnica KROM_07_27012020
Zapisnica_KROM_06_25112019
Zapisnica_KROM_05_21102019
Zapisnica_KROM_04_20082019
Zapisnica_KROM_03_17072019
Zapisnica_KROM_02_13062019
Zapisnica_KROM_01_04022019
Zapisnica KPROM_13092018
Zapisnica_KPROM_11122017
Zapisnica_KPROM_24112017
Zapisnica_KPROM_14092017

Predseda komisie
Ing. Martin Majerech

Členovia:
Ing. Jarmila Grujbárová
Ing. Tatiana Cabalová PhD.

Činnosť Komisie verejného záujmu:

 • Prijíma písomné oznámenia v rozsahu článku 7 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov od starostu obce, v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutých funkcionárov vysvetlenie
 • Podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa Zákona NR SR č.511/1992 Z. z. o správe daní a poplatkov na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení
 • Sprístupňuje informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu a spôsobom ustanoveným v článku 7, ods. 1 Zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
 • Predkladá návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu
 • Skúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu
 • Udeľuje výnimky podľa článku 8, ods. 4 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov starostov i, obce do jedného roka od ukončenia funkcie zo záväzkov uvedených v článku 8, ods. 1 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 • Kontroluje dodržiavanie príslušných ustanovení ústavného zákona a predkladanie návrhov OZ

Oznamenie_2022

Oznamenie_2021

Oznamenie_2020
Oznamenie_2019

Predseda komisie
Ing. Jarmila Grujbárová

Členovia:
Ing. Dalibor Žiaran, MBA
Mgr. Martin Sitiar
Alena Černayová
Kvetoslava Jašurová
Ing. Silvia Rajčányová

Zapisnica_Nazvoslovna_komisia_03022020
Zapisnica_Nazvoslovna_komisia_20012020
Zapisnica_Nazvoslovna_komisia_29112019
Zapisnica_Nazvoslovna_komisia_17102019
Zapisnica_Nazvoslovna_komisia_30092019
Zapisnica_Nazvoslovna_komisia_18092019

 

Predseda komisie
Milan Matušek

Náplň práce:

 • spracúva a predkladá stanoviská v oblasti životného prostredia, odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, pôdy, starostlivosti o zeleň, ochranu prírody a krajiny;
 • na základe pasportizácie navrhuje novú výsadbu zelene, plánované orezy;
 • kontroluje stav zelene na verejných priestranstvách, parkoch a cintorínoch obce;
 • spolupracuje s DHZ pri realizácii verejno-prospešných prác v obci;
 • organizuje brigády na vyčistenie priestranstiev.