Zhodnocovanie odpadov mobilným triedičom – upovedomenie o začatí správneho konania

Obci Miloslavov bolo dňa 09.05.2023 z Ministerstva životného prostredia SR doručené upovedomenie o začatí správneho konania pre zámer navrhovanej činnosti „Zhodnocovanie odpadov mobilným triedičom“, podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Navrhovateľom je LZ – STAV s.r.o., Borovicová 705/5, 900 42 Miloslavov, na parc. č. 146/776 a 146/836, k. ú. Miloslavov.

Do podkladov navrhovanej činnosti možno nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie na Obecnom úrade Miloslavov počas stránkových dní stavebného úradu v pondelok a v stredu od 8:00-16:45 hod. (s obednou prestávkou od 12:00-13:00 hod.) u Ing. Pliešovskej (tel. č. 0907 787 122).

Obec Miloslavov ďalej podľa § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznamuje, že verejnosť môže pripomienky doručiť na adresu:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava, najneskôr do 21 dní od dňa jeho zverejnenia (deň zverejnenia 09.05.2023).

Ak v uvedenej lehote nebude písomné stanovisko doručené, podľa § 23 ods. 4 zákona bude stanovisko považované za súhlasné. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zhodnocovanie-odpadov-mobilnym-triedicom-1