VV_Oznámenie o začatí kolaudačného konania Rozšírenie komunikácie – Lesná ulica, SO.02 – Rozšírenie cesty III.triedy