Cirkvi

Cirkvi

  • Bratská jednota baptistov
  • Evanjelická cirkev
  • Rímskokatolícka cirkev

Bratská jednota baptistov

Adresa:  
Bratská jednota baptistov
Cirkevný zbor Miloslavov
Miloslavov 246
90042 Miloslavov

Kazateľ: Mgr.Miroslav Tóth
Predseda staršovstva zboru: Robert Pokorný
Stránka: www.miloslavov.baptist.sk
Email: miloslavov@baptist.sk (otvorí sa v novom okne)
Modlitebňa v Miloslavove (miestna časť Miloslavov)

Poriadok bohoslužieb:
bohoslužby v nedeľu o 9:45 hod.
biblická hodina v stredu o 19:00 hod.

Evanjelická cirkev

Zborový farár: Doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.
Zborová dozorkyňa: Zuzana Jurištová

Adresa: Ev.a.v.farský úrad Košariská 190/48 900 42 Dunajská Lužná
Kontakty: www.ecav.sk tel: 02/45980130
Email: klatikmilos1@gmail.com
Evanjelický kostol v Dunajskej Lužnej
Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10:00 a o 17:30 v Dunajskej Lužnej a striedavo o 15:00 v Alžbetinom Dvore (obecný úrad) alebo v Rovinke (obecný úrad).

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Miloslavov
Správca farnosti: Mons. Felix Mikula, diecézny kňaz Bratislavskej arcidiecézy
Kancelária farnosti: Fara sv.Alžbety, Parková ul.119, 900 42  Miloslavov
Kontakty:
Web : 
http://www.faramiloslavov.sk

Tel: +421 2 4445 8888, +421 910 927 495

Kostol Božieho milosrdenstva Miloslavov (miestna časť Alžbetin Dvor)
Správa kostola: Ľubica Piláková
Tel: +421 904 755 592

Poriadok svätých omší:
Utorok o 18:00 hod.
Streda o 18:00 hod.
Piatok o 18:00 hod.
Sobota o  7:30 hod.
Nedeľa o 7:30 hod. a 10:30 hod.

Detské sväté omše: každá prvá nedeľa v mesiaci o 10:30 hod.
Mládežnícke sv. omše: každá posledná nedeľa v mesiaci o 10:30 hod.

Združenia a organizácie

Združenia a organizácie v obci

  • Demokratická únia žien
  • Jednota dôchodcov Slovenska

Demokratická únia žien Slovenska

Správa - Miestna Organizácia Únie žien Slovenska

Jednota dôchodcov Slovenska

Podľa stanov JDS – MO pre seniorov – členov organizuje a zabezpečuje zdravotné, kultúrne a spoločenské akcie.

1. Zdravotné -zdravotné prevencie – prednášky a besedy obvodnej lekárky - zájazdy na termálne kúpalisko -zapožičiavanie zdravotníckych pomôcok pre magnetoterapiu – generátor magnetických impulzov; reuma a ortopedické problémy – Biolampa; masážny vankúš -návšteva chorých a imobilných členov - cyklotúra – 2 x v roku

2. Kultúrne -návšteva divadiel - zájazdy za kultúrnymi pamiatkami - návšteva výstav ( Agrokomplex, Flóra, Botanická záhrada a pod.) 3. Spoločenské -posedenia -ocenenie jubilantov (kvety, balíčky) - aktívni a zaslúžilí členovia – návrh na vyznamenanie -rekreácie do Nízkych a Vysokých Tatier - zber kovového šrotu v rámci jarného a jesenného upratovania -Vianočné trhy – občerstvenie.

Výbor Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska:
Predseda: Milan Krajčír – tel. 02/45 98 72 23, 0903760863
Podpredseda: Eleonóra Strnisková – tel. 0903746001
Tajomník: Kornélia Horváthová – tel. 02/4598 7281
Hospodár: Melánia Kešjarová
Členovia: Alžbeta Šátorová, Anna Muránska, Irena Stoličná

Športové kluby

Športový klub obce Miloslavov

Vážení priatelia športu,
občianske združenie Športový klub obce Miloslavov sa opäť aj v tomto roku  uchádza o 2% podielu zaplatenej dane za uplynulé obdobie. Daňová asignácia je výrazným podporným prostriedkom v činnosti nízkorozpočtových a neziskových organizácií akým je aj náš športový klub. Aj vďaka takto získaným finančným prostriedkom dokážeme sanovať náklady spojené s napĺňaním poslania a cieľov športového klubu ako aj čiastočne odbremeniť  obec pri správe a údržbe majetku. Získané finančné prostriedky sa snažíme investovať výlučne do rekonštrukcie a údržby nami spravovaných športovísk a samozrejme do aktívnej činnosti našich členov.  Dovoľte, aby som sa v závere poďakoval v mene členov Športového klubu obce Miloslavov všetkým za podporu a pomoc pri napĺňaní poslania a cieľov nášho združenia.

Všetky potrebné podklady a informácie k poukázaniu nájdete nižšie alebo tiež na internetovej stránke:   www.rozhodni.sk

Kontakt:

Mgr. Martin Sitiar
predseda výkonného výboru
Športového klubu obce Miloslavov

tel: +421903256164
email: skmiloslavov@gmail.com
web:  www.skomiloslavov.sk

Údaje o prijímateľovi pre asignáciu dane:
IČO: 30868106

Právna forma: Občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
Obchodné meno (názov): Športový klub obce Miloslavov
Sídlo: Športová ulica 1374/18, 900 42 Miloslavov

Fakturačná adresa:
Športový klub obce Miloslavov
Športová ulica 1374/18
900 42 Miloslavov

IČO: 30868106
DIČ: 2022340848
IBAN: SK34 1100 0000 0026 2507 4420

Postup - 2 % z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

1) Zamestnanci poukazujú výlučne prostredníctvom:
a) Vyhlásenie (editovateľné PDF)  Vyhlasenie_o_poukazani_podielu_zaplatenej_dane_z_prijmov_fyzickej_osoby
b) Potvrdenie o zaplatení dane (editovateľné PDF) Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti

2) Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie prostredníctvom:
a) Daňové priznanie typu A (online formulár) https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.497.html
b) Daňové priznanie typu B (online formulár) https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.495.html

3) Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, príloží:
a) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti  (vysielajúca organizácia) Dobrovolnictvo_vyslanie
b) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca) Dobrovoľníctvo_prijmateľ

4) Právnické osoby prostredníctvom:
a) Daňové priznanie právnickych osôb (online formulár) https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.496.html

5) Časové lehoty na poukázanie 2%:
15.1. - Komora notárov SR zverejní definitívny Zoznam príjmateľov 2% na aktuálny rok
15.2. –
posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
31.03. – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne.

31.03. – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v aktuálnom roku môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak „2%“ poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.04. – termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane) : možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie

6) Ako je upravené dobrovoľníctvo
Dobrovoľníci, ktorí v roku predošlom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžu v aktuálnom roku poukázať nie 2% ale 3%. Ako na to? -
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mozu-dobrovolnici-poukazat-3-z-dane/

 

Dobrovoľný hasičský zbor

Dobrovoľný hasičský zbor

Obec Miloslavov v spolupráci s dobrovoľníkmi z radov občanov našej obce reflektovala na iniciatívu a potrebu zriadenia Dobrovoľného hasičského zboru obce Miloslavov (ďalej len „DHZ Miloslavov“). Za týmto účelom bol zriadený a dňa 2. 3. 2020 zasadal prípravný výbor v zložení Jaroslav Ferianček, Milan Baďanský, Martin Čierny, Simona Kalinovská, Andrej Karpinský, Igor Kubík, Gabriel Pažitný, Martin Sitiar, Mário Vanc a Dalibor Žiaran. Prípravný výbor vypracoval všetku potrebnú dokumentáciu k zvolaniu prvej riadnej členskej, ustanovujúcej schôdze DHZ Miloslavov, ktorá sa uskutočnila dňa 5. marca 2020 v priestoroch Obecného úradu Miloslavov za prítomnosti 22 registrovaných členov Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO)  a ďalších hostí, čím bola ustanovujúca schôdza uznášania schopná. Záujem o členstvo v DHZ Miloslavov prejavilo doposiaľ 35 obyvateľov obce. Hlavné ciele ustanovujúcej schôdze boli legitímne založenie DHZ Miloslavov ako organizačnej zložky DPO Slovenskej republiky, vytvoriť členskú základňu DHZ, prijať stanovy DPO, zvoliť predsedu a výbor DHZ Miloslavov, schváliť plán činností na rok 2020, vybrať symbol DHZ Miloslavov. Ustanovujúca členská schôdza na svojom zasadnutí zvolila výbor DHZ Miloslavov v zložení predseda výboru –   Ing. Dalibor Žiaran, MBA, podpredseda - Mgr. Martin Sitiar, veliteľ – Ing. Andrej Karpinský, pokladník – Bc. Jaroslav Ferianček, preventivár – Ing. Simona Kalinovská, referent pre mládež – Gabriel Pažitný, strojník – Bc. Igor Kubík a za revíznu komisiu t.j. revízora bol zvolený  JUDr. Mário Vanc. Medzi hlavné ciele našej organizácie patrí budovanie, organizovanie a zdokonaľovanie dobrovoľného hasičstva v našej obci v duchu stanov a právnych noriem v oblasti ochrany pred požiarmi, vykonávať zásahovú činnosť a poskytovať technickú pomoc, vykonávať protipožiarnu prevenciu na území obce, zdokonaľovať sa v oblasti odbornej prípravy, vychovávať a vhodným spôsobom viesť k dobrovoľníctvu deti a mládež, rozvíjať spoluprácu  s orgánmi samosprávy a právnickými osobami na úseku požiarnej ochrany, pôsobiť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, vykonávať kultúrno-spoločenskú činnosť a zveľaďovať dedičstvo a históriu požiarnej ochrany. Ustanovujúcou členskou schôdzou sme odštartovali proces dobrovoľnej protipožiarnej ochrany v našej obci. Pred nami je samozrejme ešte veľa práce spojenej najmä s materiálno-technickým zabezpečením DHZ, vytvorením kvalitného programu prevencie v obci, čaká nás veľa práce v oblasti výchovy detí a mládeže. Teší nás však, že na tejto ceste nie sme sami a postupne sa pridávajú občania ochotní pomôcť napĺňať ciele a poslanie dobrovoľného hasičstva, tešíme sa tiež veľkej podpore zo strany vedenia obce a zastupiteľstva. Profesionálny prístup a maximálna miera ochoty všetkých členov DHZ Miloslavov dáva jasný potenciál, signál, že na tejto ceste máme šancu byť úspešní a tento projekt bude užitočný v prospech nás všetkých občanov.

Kontaktné údaje:

Dobrovoľný hasičský zbor obce Miloslavov
Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov

email: dhzmiloslavov@gmail.com

Predseda DHZ Miloslavov:  Ing. Dalibor Žiaran MBA  +421917344632
Podpredseda DHZ Miloslavov: Mgr. Martin Sitiar  +421903256164
Veliteľ DHZ Miloslavov:  Ing. Andrej Karpinský  +421905100526
Pokladník DHZ Miloslavov:  Bc. Jaroslav Ferianček
Preventivár DHZ Miloslavov: Ing. Simona Kalinovská
Referent pre mládež DHZ Miloslavov: Gabriel Pažitný
Strojník DHZ Miloslavov: Igor Kubík
Revízor: JUDr. Mário Vanc - kontrolór obce Miloslavov

Zápisnica_ustanovujuca_CS_05032020
Plán činnosti DHZ Miloslavov na 2020

Pre záujemcov o vstup do Dobrovoľného hasičského zboru zverejňujeme prihlášku, ktorú je potrebné vyplniť a doručiť ktorémukoľvek členovi výboru
Prihlaska_za_clena_DHZ
Rady_DHZ

Foto z ustanovujúcej členskej schôdze                                             Znak DHZ Miloslavov                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikulášske prekvapenie pre seniorov

10.12.2022

Deti z hasičského krúžku (spolu s rodičmi) pripravili pre 17 seniorov v obci mikulášske prekvapenie – balíčky, ktoré obsahovali pochutiny, vitamínové a minerálne doplnky stravy, a niečo pre potešenie (knižku, kresbu, a pod.).

7 členov DHZ Miloslavov a 13 detí z krúžku za pomoci hasičského vozidla sa v sobotu popoludní vydali na cestu a okrem balíčkov zavinšovali seniorom.

Dobrý deň vinšujeme!
Kúsok dobra Vám dnes do domu nesieme.
Zo srdiečka hasičského vytvorený,
balíček dobrotami naplnený,
Vám dnes darujeme.