Obecný úrad

 

Korešpondečná adresa:

Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1
900 42 Miloslavov

Kód obce: 508098
IČO:           00304948
DIČ:           2020662182

Bankové spojenie obecného úradu Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov:
SK37 5600 0000 0018 7740 6001 (úhrady za daň z nehnuteľností, za psa, správne poplatky, za potvrdenia, za nájom, finančné dary, Staň sa občanom, ...)
SK58 0200 0000 0028 4551 4758 (úhrady za komunálny odpad, poplatok za rozvoj)

Bankové spojenie stavebného úradu Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov:
SK75 5600 0000 0018 7740 2019 (úhrady za územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, drobná stavba, vodná stavba, výruby drevín, rozkopávky, správne poplatky...)

Bankové spojenie školskej jedálne Centrálna ulica 87/9, 900 42 Miloslavov:
SK45 5600 0000 0018 7740 4014 (úhrady za stravu v materskej škole)

Bankové spojenie materskej školy Centrálna ulica 87/9, 900 42 Miloslavov a Lipový park 193/1 900 42 Miloslavov:
SK58 5600 0000 0018 7740 9018 (úhrady za pobyt v materskej škole)

Bankové spojenie základnej školy Hlavná ulica 81/42, 90042 Miloslavov:
SK55 5600 0000 0096 5118 2005 (úhrady za školský klub)
SK73 5600 0000 0096 5118 1002 (úhrady za nájom, finančné dary,...)

Variabilný symbol je povinný pri všetkých úhradách, ak Vám bol pridelený v rozhodnutí, v povolení, v oznámení, na faktúre, oznámený písomne, osobne, telefonicky alebo mailom
Poznámka je dôležitá uvádzajte napríklad dôvod platby, priezvisko a triedu
Špecifický symbol je doplňujúci, môžete uviesť obdobie, číslo domu, atď.

 

Email: info@miloslavov.sk

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00-12:00 13:00-16.45
Streda 8:00-12:00 13:00-16:45
Štvrtok 8:00-12:00

Utorok, piatok (nestránkové dni): je podateľňa otvorená od 8:00-9:00 hod.

Stavebný úrad:

Pondelok 8:00-12:00 13:00-16:45
Streda 8:00-12:00 13:00-16:45