Obecný úrad

Korešpondečná adresa:

Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1
900 42 Miloslavov

Kód obce: 508098
IČO:           00304948
DIČ:           2020662182

Bankové spojenie:

SK37 5600 0000 0018 7740 6001     úhrady na obecný úrad a stavebný úrad (napríklad daň z nehnuteľností, za psa, správne poplatky, za povolenia, za nájom, ...)
SK58 0200 0000 0028 4551 4758     úhrady za komunálny odpad, poplatok za rozvoj
SK75 5600 0000 0018 7740 2019     úhrady za školskú družinu
SK58 5600 0000 0018 7740 9018     úhrady za materskú školu
SK45 5600 0000 0018 7740 4014     úhrady za stravu v materskej škole

Email: info@miloslavov.sk

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00-12:00 13:00-16.45
Streda 8:00-12:00 13:00-16:45
Štvrtok 8:00-12:00

Utorok, piatok (nestránkové dni): je podateľňa otvorená od 8:00-9:00 hod.

Stavebný úrad:

Pondelok 8:00-12:00 13:00-16:45
Streda 8:00-12:00 13:00-16:45