Voľby a referendum

Voľby

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024

Oznam k umiestňovaniu volebných plagátov - voľby Europarlament 2024

Email_adresa_na_doručenie_žiadostí_o_vydanie_hlasovacieho_preukazu_k_voľbám_Europarlament_2024

Email_na_doručenie_členov_a_náhradníkov_do_okrskových_volebných_komisií_Europarlament2024

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v anglickom jazyku

Vytvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

Okrsok_1_zaradené_ulice

Okrsok_2_zaradené_ulice

Okrsok_3_zaradené_ulice

Okrsok_4_zaradené_ulice

__________________________________________________________________________________

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 

Zoznam kandidátov na prezidenta SR 2024 - 23.03.2024

Oznam k umiestňovaniu volebných plagátov - voľby prezidenta SR 2024

Email_na_doručenie_členov_a_náhradníkov_do_okrskových_volebných_komisií

Email_adresa_na_doručenie_žiadostí_o_vydanie_hlasovacieho_preukazu_k_voľbám_prezidenta_SR_2024

Informácie pre voliča s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky

Informácie pre voliča s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky

Volebné_okrsky_a_volebné_miestnosti

Okrsok_1_zaradené_ulice

Okrsok_2_zaradené_ulice

Okrsok_3_zaradené_ulice

Okrsok_4_zaradené_ulice

Informacia_pre_volica_prezident_SR_2024

Výsledky volieb prezidenta SR – 1. kolo 

Výsledky 1. kola volieb prezidenta SR 2024 - volebný okrsok č.1

Výsledky 1. kola volieb prezidenta SR 2024 - volebný okrsok č.2

Výsledky 1. kola volieb prezidenta SR 2024 - volebný okrsok č.3

Výsledky 1. kola volieb prezidenta SR 2024 - volebný okrsok č.4

Výsledky volieb prezidenta SR – 2. kolo 

Výsledky 2. kola volieb prezidenta SR 2024 - volebný okrsok č.1

Výsledky 2. kola volieb prezidenta SR 2024 - volebný okrsok č.2

Výsledky 2. kola volieb prezidenta SR 2024 - volebný okrsok č.3

Výsledky 2. kola volieb prezidenta SR 2024 - volebný okrsok č.4

__________________________________________________________________________________________________

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky – 30.09.2023

Oznam k umiestňovaniu volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do NRSR 2023

E-mail adresa - doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu voľby do NR SR 2023

E-mail adresa na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do OVK

Vytvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

Ulice v okrsku č. 1

Ulice v okrsku č. 2

Ulice v okrsku č. 3

Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Referendum

Referendum 21.01.2023

Informácia pre voliča o podmienkach práva hlasovať v referende

Informácia o vytvorení volebných okrskov a volebných miestností

Ulice v okrsku číslo 1

Ulice v okrsku číslo 2

Ulice v okrsku číslo 3

Informácia k doručeniu nominácií členov do okrskových komisií - 3 okrskové komisie

E_mail

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informácie pre voličov,  pre prihlásenie k špeciálnemu spôsobu hlasovania

Volič, ktorý má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, alebo ktorý v deň konania spojených volieb žije s takouto osobou v spoločnej domácnosti, môže požiadať o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľa miestnej volebnej komisie sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to telefonicky v úradných hodinách obce a to najskôr v pondelok 24. októbra 2022.

Termín pre podanie žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania je posledný pracovný deň predo dňom konania spojených volieb, t. j. piatok 28. októbra 2022 do 12.00 h.

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie obce Miloslavov: Kvetoslava Jašurová

Telefón: +421908675406, e-mail: kvetoslava.jasurova@miloslavov.sk

Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

Informácia o práve voliť a byť volený do samosprávy obce
Zverejnenie_počtu_obyvateľov_ku_dňu_vyhlásenia_volieb_do_samosprávy_obcí
Počet_poslancov_a_počet_obvodov_pre_voľby_do_samosprávy_obce
Zapisovateľka_miestnej_volebnej_komisie
E_mail_delegovanie_clenov_MVK_OVK

Voľby do VÚC 2022

Voľby do orgánov samosprávnych krajov (voľby do VÚC) sa uskutočnia 29. októbra 2022. Volebná komisia do týchto volieb zaregistrovala 8 kandidátov na predsedu samosprávneho kraja a 11 kandidátov na poslancov do zastupiteľstva pre volebný obvod č. 24. Zoznam kandidátov nájdete v prílohách.
Zoznam-zaregistrovaných-kandidátov-na-predsedu-VÚC
Zoznam-zaregistrovaných-kandidátov-na-poslancov-do-VÚC

Informácia o práve voliť a byť volený do samoprávneho kraja
Pocet_poslancov_BSK
E_mail_delegovanie_clenov_MVK_OVK

 

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

E-mailová adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií pre voľby do NR SR v roku 2020 je:

kvetoslava.jasurova@miloslavov.sk

Obec má utvorené tri okrsky:

Okrsok č. 1 – budova obecného úradu, Alžbetin Dvor 181
Okrsok č. 2 – budova kultúrneho domu, Miloslavov 243
Okrsok č. 3 – budova Komunitného centra, Alžbetin Dvor 25

Termín na doručenie oznámení

je 08.01.2020 do 24.00 hodiny - /doručenie do E- mail schránky obce/

--------------------------------

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o hlasovanie poštou pre voľby do NR SR v roku 2020:
kvetoslava.jasurova@miloslavov.sk
Termín na doručenie žiadosti: 10.01.2020

--------------------------------

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR v roku 2020:
kvetoslava.jasurova@miloslavov.sk
Termín na doručenie žiadosti: 10.02.2020

--------------------------------

Informácie pre voliča
Informaciaopodmiankachpravavolitabytvoleny
Ziadost_volbapostou_TP_nauzemiSR

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

Elektronická adresa na podávanie žiadostí o vydanie hlasovacích preukazov pre voľby do Europarlamentu v roku 2019 je: kvetoslava.jasurova@miloslavov.sk

Termín doručenia písomnej žiadosti: 03.05.2019

Náležitosti písomnej žiadosti:
Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
meno a priezvisko,
rodné číslo,
štátnu príslušnosť,
adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu).

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom
možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 24. 05. 2019;
Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
meno a priezvisko,
rodné číslo,
štátnu príslušnosť,
adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Dorucovanie_oznamenia_o_delegovani_clena_a_nahradnika_do_okrskovych_volebnych_komisii

Informacia_o_podmienka_prava_volit_a_byt_voleny_Europarlament

 

Voľba prezidenta Slovenskej republiky 2019

Vysledky_volby_prezidenta_II_kolo

KANDIDATI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Dorucovanie_oznamenia_o_delegovani_clena_a_nahradnika_do_okrskovych_volebnych_komisii

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Elektronická adresa na podávanie žiadostí o vydanie voličských preukazov: obec@miloslavov.sk

Termín doručenia písomnej žiadosti:
1. kolo volieb prezidenta: 25.02.2019
2. kolo volieb prezidenta: 11.03.2019

Náležitosti písomnej žiadosti:
Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
meno a priezvisko,
rodné číslo,
štátnu príslušnosť,
adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu).

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom
možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019).

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
meno a priezvisko,
rodné číslo,
štátnu príslušnosť,
adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

 

 

 

Komunálne voľby 2018

Oznamenie_pocet_poslancov_volebny_obvod

Zapisovatelka_MVK

Zoznam_zaregistrovanych_kandidatov_pre_volby_do_Obecneho_zastupitelstva_Miloslavov

Zoznam_zaregistrovanych_kandidatov_pre_volby_starostu_obce_Miloslavov

E-mailová adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií je: obec@miloslavov.sk
Termín do miestnej volebnej komisie je 11.09.2018 doručiť do 24:00 hod. do e-mail schránky
Termín do okrskovej volebnej komisie je 11.10.2018 doručiť do 24:00 hod. do e-mail schránky

Informácie pre voliča

Kompletné výsledky budú uverejnené na stránke obce v pondelok 12.11.2018. Ďakujeme za pochopenie.
Vysledky_komunalnych_volieb_10112018
Vysledky_volieb_v_obci_Miloslavov_v_cislach