Voľby

Voľby

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

E-mailová adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií pre voľby do NR SR v roku 2020 je:

kvetoslava.jasurova@miloslavov.sk

Obec má utvorené tri okrsky:

Okrsok č. 1 – budova obecného úradu, Alžbetin Dvor 181
Okrsok č. 2 – budova kultúrneho domu, Miloslavov 243
Okrsok č. 3 – budova Komunitného centra, Alžbetin Dvor 25

Termín na doručenie oznámení

je 08.01.2020 do 24.00 hodiny - /doručenie do E- mail schránky obce/

--------------------------------

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o hlasovanie poštou pre voľby do NR SR v roku 2020:
kvetoslava.jasurova@miloslavov.sk
Termín na doručenie žiadosti: 10.01.2020

--------------------------------

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR v roku 2020:
kvetoslava.jasurova@miloslavov.sk
Termín na doručenie žiadosti: 10.02.2020

--------------------------------

Informácie pre voliča
Informaciaopodmiankachpravavolitabytvoleny
Ziadost_volbapostou_TP_nauzemiSR

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

Elektronická adresa na podávanie žiadostí o vydanie hlasovacích preukazov pre voľby do Europarlamentu v roku 2019 je: kvetoslava.jasurova@miloslavov.sk

Termín doručenia písomnej žiadosti: 03.05.2019

Náležitosti písomnej žiadosti:
Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
meno a priezvisko,
rodné číslo,
štátnu príslušnosť,
adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu).

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom
možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 24. 05. 2019;
Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
meno a priezvisko,
rodné číslo,
štátnu príslušnosť,
adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Dorucovanie_oznamenia_o_delegovani_clena_a_nahradnika_do_okrskovych_volebnych_komisii

Informacia_o_podmienka_prava_volit_a_byt_voleny_Europarlament

 

Voľba prezidenta Slovenskej republiky 2019

Vysledky_volby_prezidenta_II_kolo

KANDIDATI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Dorucovanie_oznamenia_o_delegovani_clena_a_nahradnika_do_okrskovych_volebnych_komisii

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Elektronická adresa na podávanie žiadostí o vydanie voličských preukazov: obec@miloslavov.sk

Termín doručenia písomnej žiadosti:
1. kolo volieb prezidenta: 25.02.2019
2. kolo volieb prezidenta: 11.03.2019

Náležitosti písomnej žiadosti:
Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
meno a priezvisko,
rodné číslo,
štátnu príslušnosť,
adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu).

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom
možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019).

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
meno a priezvisko,
rodné číslo,
štátnu príslušnosť,
adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

 

 

 

Komunálne voľby 2018

Oznamenie_pocet_poslancov_volebny_obvod

Zapisovatelka_MVK

Zoznam_zaregistrovanych_kandidatov_pre_volby_do_Obecneho_zastupitelstva_Miloslavov

Zoznam_zaregistrovanych_kandidatov_pre_volby_starostu_obce_Miloslavov

E-mailová adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií je: obec@miloslavov.sk
Termín do miestnej volebnej komisie je 11.09.2018 doručiť do 24:00 hod. do e-mail schránky
Termín do okrskovej volebnej komisie je 11.10.2018 doručiť do 24:00 hod. do e-mail schránky

Informácie pre voliča

Kompletné výsledky budú uverejnené na stránke obce v pondelok 12.11.2018. Ďakujeme za pochopenie.
Vysledky_komunalnych_volieb_10112018
Vysledky_volieb_v_obci_Miloslavov_v_cislach