VZN_2_2023_o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do 1. ročníka Základnej školy Miloslavov1